STATUT din 27 octombrie 1977privind organizarea şi funcţionarea asociaţiei locatarilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 116 din 16 noiembrie 1977  I. Organizarea asociaţiei locatarilor  +  Articolul 1Asociaţia locatarilor este forma organizată de participare a cetăţenilor la buna gospodărire şi întreţinere a locuinţelor, la realizarea diferitelor acţiuni edilitare, precum şi la promovarea şi respectarea relaţiilor de conviețuire socialistă între locatari.Asociaţia locatarilor se constituie pe fiecare clădire cu mai multe apartamente sau pe un grup de clădiri, cu cel mult 600 de membri.Asociaţia se constituie indiferent de forma de proprietate, dacă clădirile au instalaţii şi părţi de folosinţa comuna sau membrii săi au interese locative comune.Asociaţia locatarilor dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării la organele financiare locale.  +  Articolul 2Asociaţia locatarilor are ca scop: a) efectuarea tuturor lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, ce revin ca obligaţii legale persoanelor care le folosesc în calitate de chiriaşi sau de proprietari ai locuinţelor deţinute; b) stabilirea şi încasarea la timp a cotelor de contribuţie pentru acoperirea cheltuielilor comune de folosinţa, întreţinere şi reparaţii, repartizate potrivit normelor legale persoanelor care deţin suprafeţele locative respective; c) stabilirea şi încasarea la timp a cotelor de contribuţie pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrările de întreţinere, reparaţii şi înlocuiri la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, ce revin ca obligaţii legale proprietarilor, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză a fiecăruia asupra părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii; d) promovarea în rindul tuturor locatarilor a relaţiilor de conviețuire socialistă, a atitudinii ferme de respectare şi apărare a avutului obştesc; e) mobilizarea membrilor asociaţiei şi a persoanelor care locuiesc împreună cu aceştia la acţiuni voluntare de buna gospodărire şi infrumusetare a dotărilor aferente clădirilor de locuit, ca de exemplu spaţii verzi, locuri de joaca pentru copii şi participarea în condiţiile stabilite de lege la realizarea şi întreţinerea acestor dotări împreună cu unităţile socialiste care le administrează; f) realizarea drepturilor şi executarea obligaţiilor ce decurg din raporturile cu organele locale, cu diferite organizaţii şi cu persoane fizice.  +  Articolul 3Sînt de drept membri ai asociaţiei locatarilor: titularii contractelor de închiriere; persoanele fizice care locuiesc în apartamentele ce le aparţin în proprietate personală, iar în caz de proprietate comuna a membrilor unei familii, unul dintre proprietari, desemnat de aceştia; persoanele juridice care îşi au sediul ori desfăşoară activităţi în suprafeţele locative deţinute cu orice titlu în clădirea în care sînt şi locuinţe.Membrii asociaţiei locatarilor au următoarele drepturi şi îndatoriri: a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generală a locatarilor, sa aleagă şi să fie aleşi în organele asociaţiei; b) să contribuie la constituirea mijloacelor comune băneşti şi materiale ale asociaţiei şi sa achite în termenul stabilit cota-parte de contribuţie la cheltuielile comune, comunicînd de îndată comitetului asociaţiei orice modificări care influenţează mărimea contribuţiei la cheltuielile comune; c) sa primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile comune şi sa conteste la comitetul asociaţiei, în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată, cuantumul stabilit al acestei cote, iar în cazul cînd contestaţia a fost respinsă, să se adreseze adunării generale; contestaţia nu suspenda plata contribuţiei; d) să respecte normele de conviețuire socialistă şi hotărîrile adunării generale a locatarilor, sa participe la realizarea acţiunilor corespunzătoare scopurilor asociaţiei.II. Funcţionarea asociaţiei locatarilor  +  Articolul 4Organele asociaţiei locatarilor sînt: adunarea generală a locatarilor; comitetul asociaţiei; comisia de cenzori.Membrii aleşi în comitetul asociaţiei şi în comisia de cenzori desfăşoară o activitate voluntara, care nu este recompensata material.  +  Articolul 5Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor asociaţiei şi are următoarele atribuţii: a) aproba darea de seama anuală asupra activităţii comitetului asociaţiei, raportul comisiei de cenzori şi raportul execuţiei bugetare, acordind anual descărcare de gestiune comitetului şi administratorului asociaţiei; aproba anual bugetul asociaţiei, pe capitole; b) hotărăşte asupra naturii şi volumul mijloacelor materiale şi băneşti strict necesare desfăşurării activităţii asociaţiei; hotărăşte modul de folosire a mijloacelor băneşti, sumele pînă la care comitetul asociaţiei poate angaja cheltuieli în numele asociaţiei şi, potrivit normelor legale, limita maxima a sumelor ce se pot retine în casa proprie pentru efectuarea cheltuielilor curente din fondul de rulment; c) desemnează dintre membrii asociaţiei pe administratorul acesteia, care, de regula, îşi desfăşoară activitatea fără a fi retribuit; d) hotărăşte numărul şi funcţiile persoanelor necesare pentru asigurarea îndeplinirii lucrărilor de administrare şi buna gospodărire, care se vor presta în condiţiile prevăzute în art. 14-15; hotărăşte asupra cuantumului retributiei, indemnizaţiilor şi premiilor anuale pentru personalul încadrat cu contract de muncă sau pe bază de convenţie de prestare de servicii, asupra recompenselor anuale, precum şi asupra acordării alocaţiei pentru copiii personalului încadrat cu contract de muncă; e) alege, o dată la doi ani, dintre membrii asociaţiei, comitetul asociaţiei, desemnînd dintre membrii acestuia pe preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, precum şi un număr corespunzător de supleanţi; alegerea comitetului se confirma de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular al localităţii în care se afla asociaţia; f) alege, o dată la doi ani, dintre membrii asociaţiei, comisia de cenzori; g) revoca, atunci cînd este cazul, membrii comitetului asociaţiei şi ai comisiei de cenzori; h) hotărăşte în orice alte probleme privind activitatea asociaţiei locatarilor.La adunarea generală vor fi invitaţi proprietarii care nu au calitatea de membri ai asociaţiei, dacă urmează să fie discutate probleme care interesează pe aceştia.  +  Articolul 6Adunarea generală se întruneşte în şedinţa ordinară o dată pe an, în cursul primului trimestru, şi în şedinţe extraordinare, din iniţiativa comitetului sau la cererea a cel puţin o treime din numărul total al membrilor asociaţiei.Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată, prin afişare ori prin comunicare individuală cu luare de semnătura.Adunarea generală este valabil constituită prin prezenta a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor asociaţiei şi hotărăşte cu două treimi din numărul voturilor celor prezenţi.Orice membru al asociaţiei poate fi reprezentat de către o persoană majoră din familia sa.Persoanele juridice participa la adunarea generală prin delegaţi cu împuternicire scrisă.Discutiile şi hotărîrile adunării generale se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.  +  Articolul 7Hotărîrile adunării generale sînt executorii. Hotărîrile prin care se încalcă prevederi statutare sau alte dispoziţii legale pot fi contestate la instanţele judecătoreşti de către membrii asociaţiei şi alte persoane interesate, în termen de 15 zile de la data adoptării lor.Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare pot dispune prin decizie anularea hotărîrilor nelegale ale adunării generale a asociaţiei locatarilor, rămase definitive prin neexercitarea dreptului de contestaţie de către membrii asociaţiei.  +  Articolul 8Comitetul asociaţiei locatarilor este alcătuit dintr-un număr de 5-15 membri şi pînă la 5 supleanţi, stabilit de adunarea generală în raport cu numărul membrilor asociaţiei; în cazul clădirilor cu mai multe scări, din comitet va face parte cel puţin cîte un locatar de la fiecare scara, iar în cazul clădirilor proprietate mixtă, cel puţin un proprietar persoana fizica.Cînd asociaţia locatarilor are ca membri şi persoane juridice, în comitetul asociaţiei va fi ales şi cel puţin unul din delegaţii acestora.Mandatul membrilor comitetului asociaţiei încetează, înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin revocare sau prin pierderea calităţii de membru al asociaţiei.  +  Articolul 9Comitetul asociaţiei locatarilor are următoarele atribuţii: a) aduce la îndeplinire hotărîrile adunării generale, executa bugetul asociaţiei şi întocmeşte proiectul de buget pentru anul următor, prezintă adunării generale dări de seama asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; b) asigura, conform legii, exploatarea în condiţii corespunzătoare, buna gospodărire, folosire, întreţinere şi conservare a părţilor şi instalaţiilor comune din clădire, precum şi a mijloacelor materiale ale asociaţiei şi răspunde de integritatea lor; c) ia măsuri pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la părţile şi instalaţiile comune, care sînt stabilite ca obligaţii legale ale persoanelor care le folosesc, iar în cazul membrilor asociaţiei care sînt proprietari ai locuinţelor, şi a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, stabilite ca obligaţii legale ale acestora; supraveghează pe parcurs execuţia lucrărilor şi participa la recepţia lor; d) desemnează în intervalul dintre adunările generale pe administrator, supunind această măsură aprobării primei adunări generale; încheie convenţii de prestări de servicii cu administratorul şi personalul pentru întreţinere şi curăţenie, precum şi contractul de muncă sau convenţia cu fochiştii şi decide asupra desfacerii convenţiei sau contractului de muncă; e) emite decizii de imputare, în condiţiile Codului muncii, pentru pagubele cauzate asociaţiei de personalul încadrat cu contract de muncă; asigura, potrivit dispoziţiilor legii civile, recuperarea pagubelor cauzate de personalul încadrat pe bază de convenţie de prestare de servicii; f) ia măsuri pentru a încheia abonamente cu furnizorii de apa, energie electrica, energie termica, gaze, combustibil lichid pentru calorifer şi altele asemenea, în vederea asigurării funcţionarii normale a părţilor şi instalaţiilor comune, precum şi pentru procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparării acestora; g) înştiinţează pe proprietari de necesitatea efectuării reparaţiilor ce cad în sarcina lor, la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, luînd la nevoie măsurile prevăzute de lege; pentru apartamentele proprietate de stat, înştiinţarea va fi făcuta unităţii de stat care le are în administrarea directa. Sesizează unităţii care are în administrare imobilul degradările, avariile şi altele asemenea, produse părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii şi bunurilor aferente acesteia şi indica persoanele care le-au cauzat, în vederea luării măsurilor legale împotriva celor vinovaţi. În cazul în care persoanele vinovate de producerea pagubelor nu pot fi identificate, ia măsuri de reparare în contul locatarilor; h) mobilizeaza locatarii la acţiuni voluntare pentru infrumusetarea clădirilor, păstrarea curăţeniei şi igienei în imobile, îngrijirea spaţiilor verzi aferente şi a curţilor interioare, colectarea deşeurilor; i) organizează vizitarea apartamentelor în vederea asigurării unei igiene corespunzătoare, luînd, cînd este cazul, măsuri pentru dezinsecţie, dezinfecţie sau deratizare a întregului imobil, precum şi pentru înlăturarea pierderilor de apa datorită instalaţiilor defecte ori a altor pierderi, care determina creşterea nejustificată a cheltuielilor comune; j) sprijină initiativele întreprinse de comitetele sau birourile executive ale consiliilor populare, de deputaţi şi organizaţii obşteşti privind organizarea de acţiuni cu caracter edilitar şi social-gospodăresc; k) se ocupa de prevenirea şi aplanarea unor mici neintelegeri de ordin locativ; poate chema în faţa sa, pentru a le atrage atenţia asupra abaterilor săvîrşite, sau poate pune în discuţia adunării generale pe locatarii restantieri, pe cei care încalcă normele de conviețuire socialistă sau obligaţiile locative, putind cere, în condiţiile legii, instanţelor judecătoreşti evacuarea celor în cauza; de asemenea, se poate adresa altor organe de jurisdicţie, în condiţiile legii; în caz de abateri repetate, comitetul asociaţiei locatarilor poate aduce la cunoştinţa organelor de conducere colectivă din unităţile în care sînt încadrate în munca persoanele vinovate, comportarea acestora; l) atesta plata la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune; m) asigura condiţiile necesare securităţii şi igienei în procesul muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor; n) asigura organizarea evidentei contabile şi înregistrarea la zi a operaţiunilor financiar-contabile; o) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 10Comitetul asociaţiei se întruneşte cel puţin o dată pe luna, lucrează valabil în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi decide valabil cu cel puţin două treimi din voturile celor prezenţi.Discutiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează de preşedintele sau administratorul asociaţiei; procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi.  +  Articolul 11În intervalul dintre şedinţe, preşedintele comitetului asociaţiei asigură realizarea măsurilor stabilite de adunarea generală şi de comitet, controlează şi da indicaţii corespunzătoare personalului asociaţiei pentru rezolvarea sarcinilor ce îi revin.  +  Articolul 12Comisia de cenzori se compune dintr-un număr de 5-7 membri stabilit de adunarea generală; membrii comisiei se aleg dintre persoanele care nu fac parte din comitetul asociaţiei şi, pe cît posibil, care au cunoştinţe şi experienţa în domeniul economic, financiar sau juridic. Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un preşedinte. Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează, înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. 3.  +  Articolul 13Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: a) verifica îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenta şi vot în adunările generale; b) verifica execuţia bugetară şi propunerile pentru proiectul de buget al asociaţiei pentru anul următor; c) efectuează controlul preventiv pentru plăţile cu numerar şi urmăreşte depunerea în contul curent a numerarului care depăşeşte plafonul de casa. Viza de control preventiv se acordă printr-un membru al comisiei, în cazul în care asociaţia nu are o persoană care îndeplineşte în mod voluntar funcţia de contabil; d) verifica, cel puţin o dată pe trimestru, gestiunea asociaţiei, stabilirea şi încasarea, potrivit normelor legale, a cotei de contribuţie la cheltuielile comune datorate de membrii asociaţiei, consemnind constatările într-un registru de procese - verbale, care se păstrează de preşedinte sau de un alt membru al comisiei; e) întocmeşte, pe baza verificării efectuate şi prezintă adunării generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei, propunind anual descărcarea de gestiune a comitetului şi a administratorului cu privire la activitatea desfăşurata; f) propune, spre aprobare, adunării generale sau, după caz, comitetului asociaţiei, măsurile necesare pentru buna gospodărire a bunurilor şi fondurilor asociaţiei, imputarea şi recuperarea sumelor ce reprezintă despăgubiri pentru pagube cauzate de personalul asociaţiei, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală cînd constata săvîrşirea unor infracţiuni.  +  Articolul 14Activitatea de administraţie, contabilitate şi casierie şi funcţionarea centralelor termice aflate în exploatarea asociaţiei locatarilor se asigura, de regula, în mod voluntar de membrii asociaţiei, inclusiv ai comitetului acesteia.Administratorul poate fi desemnat numai dintre membrii asociaţiei locatarilor.În mod excepţional, adunarea generală a asociaţiei poate hotărî ca administratorul şi ingrijitorii sa primească o indemnizaţie lunară, pe baza unei convenţii de prestare de servicii, în limitele stabilite prin prezentul statut; administratorul şi ingrijitorii pot fi şi pensionari.Pentru întreţinerea şi curăţenia părţilor de folosinţa comuna asociaţiile locatarilor pot folosi serviciile unităţilor socialiste specializate.Pentru asigurarea funcţionarii centralelor termice date în exploatare asociaţiei locatarilor, pot fi încadraţi fochisti, pe baza unui contract de muncă sau a unei convenţii de prestare de servicii. Fochiştii încadraţi pe baza unei convenţii de prestare de servicii pot fi şi pensionari.Fochiştii pot încheia convenţii cu cel mult patru asociaţii de locatari, dacă se asigura deplina siguranţa în funcţionarea instalaţiilor. În acest caz, suma totală a indemnizaţiilor primite nu va putea depăşi limita maxima stabilită potrivit prezentului statut pentru retribuţia tarifară lunară.Încadrarea personalului cu contract de muncă se face cu respectarea dispoziţiilor legale privind repartizarea forţei de muncă.Durata contractului de muncă şi a convenţiei, programul şi sarcinile de muncă se stabilesc pe bază de înţelegere între părţi, cu respectarea prevederilor legale.Persoanele care îndeplinesc în mod voluntar funcţiile de administrator, contabil şi casier, precum şi administratorul încadrat pe bază de convenţie, trebuie să aibă pregătirea necesară, să fie buni gospodari, sa nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni care, potrivit legii, le fac necorespunzătoare pentru a ocupa funcţia de gestionar; în scopul verificării îndeplinirii acestor condiţii, comitetul asociaţiei poate solicita relaţii organelor competente.  +  Articolul 15Cuantumul retributiei sau indemnizaţiei pentru fochisti, precum şi al indemnizaţiei pentru administrator şi ingrijitori, se stabileşte în raport cu timpul şi volumul de muncă prestat, pe bază de înţelegere între părţi, fără să depăşească limitele maxime prevăzute în tabelul anexat.Cuantumul premiilor anuale ce se pot acorda personalului asociaţiei se stabileşte cel mult pînă la limita retributiei sau indemnizaţiei realizate pe o jumătate de luna în funcţia îndeplinită la asociaţie şi proporţional cu timpul lucrat pe anul respectiv.Cuantumul maxim al recompenselor anuale ce se pot acorda persoanelor care au îndeplinit voluntar lucrări de administrare şi buna gospodărire se stabileşte, în fiecare caz în parte, pînă la limita sumei de 500 lei.În cazul nerealizarii sarcinilor de muncă, comitetul asociaţiei poate diminua retribuţia sau indemnizaţia stabilită personalului respectiv, cu pînă la 20% .  +  Articolul 16Administratorul asociaţiei locatarilor răspunde de buna funcţionare şi integritatea părţilor şi instalaţiilor de folosinţa comuna din clădire, de mijloacele materiale ale asociaţiei şi de utilizarea în bune condiţii a acestora; asigura întocmirea listelor lunare de plată şi încasarea cotelor de contribuţie la cheltuielile comune; se îngrijeşte de efectuarea cheltuielilor strict necesare activităţii asociaţiei şi confirma consumurile colective stabilite prin aparatele de măsura ale unităţilor furnizoare; face abonamente cu furnizorii de apa, gaze, energie electrica, energie termica; controlează şi îndruma personalul asociaţiei cu privire la îndeplinirea sarcinilor de serviciu; asigura întocmirea şi păstrarea evidentelor asociaţiei; reprezintă asociaţia faţă de terţi, cu excepţia cazurilor în care comitetul asociaţiei deleagă în acest scop pe preşedinte sau un membru al asociaţiei; îndeplineşte orice alte sarcini primite de la comitetul asociaţiei şi de la preşedinte.  +  Articolul 17Mijloacele băneşti ale asociaţiei locatarilor sînt alcătuite din fondul de rulment şi din alte fonduri constituite potrivit normelor legale şi se păstrează la Casa de Economii şi Consemnaţiuni în conturi curente. Dobînzile aferente acestor sume vor fi folosite integral, la sfîrşitul anului, pentru acoperirea cheltuielilor comune, proporţional cu cotele de contribuţie la fondurile asupra cărora au fost calculate.Mijloacele materiale se compun din mobilier, unelte, utilaje, materiale pentru curăţenie şi iluminat, rechizite şi alte asemenea bunuri necesare desfăşurării activităţii asociaţiei.  +  Articolul 18Fondul de rulment se formează prin depunerea de către fiecare membru al asociaţiei a unei sume stabilite de adunarea generală, corespunzătoare acoperirii cheltuielilor comune lunare, la nivelul lunii cu cele mai mari cheltuieli dintr-un an.Acest fond se utilizează numai pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrările de întreţinere şi reparare a părţilor şi instalaţiilor comune, stabilite ca obligaţii legale ce revin chiriaşilor, precum şi pentru plata consumurilor de apa şi energie electrica la părţile de folosinţa comuna, încălzire centrala şi altele asemenea.Fondul de rulment se reintregeste lunar prin plata de către membrii asociaţiei a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune.Suma reprezentind cota de contribuţie la constituirea fondului de rulment se restituie membrilor asociaţiei în cazul în care nu mai au aceasta calitate, după reţinerea cotelor de contribuţie datorate la zi.  +  Articolul 19Cotele de contribuţie la plata cheltuielilor comune prevăzute la art. 18 alin. 2 sînt datorate lunar de fiecare membru al asociaţiei numai în raport cu cheltuielile efectuate, pe baza actelor legale justificative.Cota de contribuţie la plata cheltuielilor comune datorate pentru luna anterioară se va achită pînă la finele lunii în care s-a afişat lista de plată a acestora.În cazul plăţii, către unităţile furnizoare, a unor majorări sau penalizări pentru neachitarea în termenele legale a cheltuielilor comune, din cauza unor locatari restantieri, sumele reprezentind majorările sau penalizările plătite vor fi recuperate de către asociaţie de la aceştia, proporţional cu restantele fiecăruia.  +  Articolul 20Mijloacele materiale se dobîndesc prin cumpărarea lor de către asociaţie sau prin donaţie. Sumele necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale, altele decît cele care sînt cuprinse în cheltuielile administrativ-gospodăreşti, se obţin prin contribuţia membrilor, în raport cu suprafaţa utila deţinuta de fiecare şi se restituie, în măsura în care nu au fost cheltuite, în termenul stabilit de comitetul asociaţiei locatarilor.  +  Articolul 21În imobilele cu locuinţe proprietate de stat şi proprietate a persoanelor fizice, adunarea generală a asociaţiei locatarilor poate hotărî constituirea, distinct de fondul de rulment, a unui fond pentru executarea lucrărilor care, potrivit legii, revin proprietarilor.Acest fond se constituie pînă la limita maxima aprobată de adunarea generală, prin contribuţia lunară a membrilor, proprietari persoane fizice, proporţional cu cota-parte de proprietate ce o deţin în indiviziune asupra părţilor şi instalaţiilor de folosinţa comuna ale clădirii.Fondul astfel constituit, împreună cu contribuţia ce revine statului proporţional cu cota sa de proprietate, va fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor privind lucrările de întreţinere, reparare şi înlocuire la părţile şi instalaţiile de folosinţa comuna ale imobilului.După efectuarea cheltuielilor, fondul se reintregeste prin contribuţia lunară a fiecărui membru. Sumele rămase necheltuite se restituie celor care le-au achitat, în cazul încetării calităţii lor de proprietari, după reţinerea cotelor de reparaţii datorate la zi.Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul asociaţiilor de locatari care au ca membri numai proprietari persoane fizice.  +  Articolul 22Urmărirea de către asociaţia locatarilor a sumelor datorate de membri se face pe baza extrasului de pe ultima lista de plată a cotelor de contribuţie, în condiţiile prevăzute de normele legale privitoare la urmărirea unor datorii pe cale notarială. Cheltuielile efectuate pentru urmărirea de către asociaţia locatarilor a sumelor datorate de membri vor fi recuperate integral de la debitorii urmăriţi, potrivit legii.III. Îndrumarea şi controlul asociaţiei locatarilor  +  Articolul 23Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti, comunale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a îndruma, sprijini şi controla activitatea asociaţiilor locatarilor, pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin.  +  Articolul 24Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor controla modul în care comitetele asociaţiilor îşi îndeplinesc obligaţiile legale de întreţinere şi reparare a construcţiilor şi instalaţiilor, luînd măsuri în vederea remedierii defectiunilor şi degradărilor constatate.Pentru executarea lucrărilor mici de reparaţii şi întreţinere la părţile şi instalaţiile de folosinţa comuna, a lucrărilor de înlăturare a defectiunilor care necesita intervenţii urgente, precum şi pentru a răspunde solicitărilor cetăţenilor, întreprinderile specializate în administrarea fondului locativ de stat din subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare vor organiza prestarea unor asemenea servicii.De asemenea, comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor analiza modul în care se îndeplinesc obligaţiile contractuale dintre unităţile furnizoare sau prestatoare de servicii şi asociaţiile locatarilor beneficiare şi vor lua măsuri pentru asigurarea rezolvării cererilor şi sesizarilor primite din partea comitetelor asociaţiilor de locatari şi a unităţilor furnizoare ori prestatoare.  +  Articolul 25Pentru controlul aplicării de către asociaţiile de locatari a prevederilor legale în activitatea financiar-contabila, inclusiv în stabilirea şi repartizarea cheltuielilor comune, pe lîngă comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare se vor constitui, prin decizie, comisii de control financiar-contabil.Comisiile vor fi alcătuite din specialişti în domeniul economic şi financiar, încadraţi în munca la organele financiare teritoriale şi locale, la unităţile de gospodărie comunală şi locativă, la alte unităţi socialiste din localitatea respectiva, precum şi din pensionari, care îşi vor desfăşura activitatea în mod voluntar.Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare asigura, prin comisiile de control financiar-contabil, instruirea şi îndrumarea comisiilor de cenzori şi a personalului de administrare şi evidenta de la asociaţiile locatarilor, controlează activitatea acestora şi gestiunile asociaţiilor de locatari.  +  Articolul 26Ministerul Finanţelor şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti organizează exercitarea controlului gestionar asupra activităţii asociaţiilor de locatari prin organele financiare din cadrul administraţiilor financiare, controlului financiar intern şi unităţilor de gospodărie comunală şi locativă.  +  Articolul 27Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare şi exploatare a tuturor centralelor termice, pentru furnizarea energiei termice şi apei calde, potrivit normelor legale, preocupindu-se permanent pentru reducerea costurilor de producţie.Centralele termice care servesc o singura clădire vor putea fi date, cu aprobarea comitetului sau biroului executiv al consiliului popular, în exploatarea asociaţiilor de locatari, dacă se poate asigura deplina siguranţa în funcţionarea instalaţiilor.Fochiştii de la centralele termice proprietate de stat, date în exploatarea asociaţiilor de locatari, vor fi verificaţi profesional de întreprinderea de gospodărie comunală şi locativă, care îşi va da avizul pentru încadrarea lor.Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice şi a apei calde menajere se calculează la preţurile stabilite potrivit prevederilor legale şi se recuperează de la membrii asociaţiei locatarilor cu respectarea normelor privitoare la repartizarea cheltuielilor comune de folosinţa, întreţinere şi reparaţii.  +  Articolul 28Ministerul Muncii, prin direcţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale, va controla modul de aplicare a prevederilor legale în legătură cu încheierea, executarea şi desfacerea contractelor de muncă şi a convenţiilor pentru prestări de servicii, precum şi nivelul retributiilor şi indemnizaţiilor acordate personalului care lucrează la asociaţiile locatarilor.IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 29Asociaţiile locatarilor constituite peste limitele prevăzute la art. 1 se vor reorganiza în aceste limite, în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentului statut.Persoanele care, la data aprobării prezentului statut, sînt încadrate în munca la asociaţiile locatarilor, vor putea fi menţinute cu condiţia încadrării pe funcţiile şi în limitele prevăzute în art. 14-15.În termenul prevăzut la alin. 1 încetează convenţiile pentru prestare de servicii încheiate cu persoanele care nu pot fi menţinute în condiţiile prevăzute de alineatul precedent. Contractele de muncă ale persoanelor aflate în aceeaşi situaţie vor fi desfăcute potrivit prevederilor art. 130 alin. 1 lit. a) din Codul muncii.  +  Articolul 30Activitatea asociaţiilor de locatari se desfăşoară şi cu respectarea metodologiei de încheiere, executare şi încetare a raporturilor de muncă, de conducere a evidentei, efectuare a operaţiunilor şi disciplina financiară şi de casa, precum şi de verificare financiar-contabila, ce se va stabili, potrivit normelor legale în vigoare, de Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare împreună cu Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor şi Casa de Economii şi Consemnaţiuni.TABEL CU LIMITELE MAXIME*)ale retributiei şi indemnizaţiilor ce se pot acorda personalului de laasociaţia de locatari
    Nr. crt.Functia sau meseriaModul de retribuireMarimea asociatiei  - numar de membri -Limita maxima a indemnizatiei sau a retributiei - lei/luna -
    1.Administrator (indeplineste activitatile de administratie, contabilitate si casierie)indemnizatiepina la 100377
      101-300555
      301-450727
      peste  
      450893
    2.Fochistindemnizatie-641
    retributie tarifara lunara (cat.5)-1672
    3.Ingrijitorindemnizatie-555
  -------- Notă *) Limitele maxime stabilite prin prezentul tabel sînt nete şi se majorează odată cu majorarea generală a retributiilor în unităţile de gospodărie comunală, în aceeaşi proporţie. Limitele astfel majorate se transmit, de Ministerul Muncii şi Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, asociaţiilor de locatari, prin comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare.Asociaţiile de locatari au obligaţia de a vărsa la bugetul statului impozitul aferent retributiei şi indemnizaţiilor plătite personalului acestora, calculat cu cota de 15,5% prevăzută la art. 13 pct. 28 lit. H din Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităţilor socialiste de stat. De asemenea, au obligaţia de a retine şi vărsa la bugetul statului contribuţia prevăzută la capitolul III din Legea nr. 1/1977, pentru personalul fără copii, încadrat cu contract de muncă la aceste asociaţii.-------------