HOTĂRÂRE nr. 1.678 din 19 august 1969privind aprobarea Statutului tip al Asociaţiei locatarilor şi stabilirea unor norme în executarea prevederilor referitoare la Asociaţia locatarilor din Legea nr. 10/1968
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 94 din 27 august 1969    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Statutul tip al Asociaţiei locatarilor prevăzut în anexă.  +  Articolul 2Asociaţia locatarilor este o asociaţie civilă fără scop patrimonial şi fără caracter de organizaţie obştească avînd, în temeiul Legii nr. 10/1968, personalitate juridică.În clădirile cu mai multe apartamente, asociaţia locatarilor se constituie de drept şi fără altă formalitate dacă aceste clădiri au cel puţin şase apartamente.Se poate constitui asociaţia locatarilor şi în clădirile care au mai puţin de şase apartamente, dacă locatarii principali consideră necesară constituirea asociaţiei. În acest caz, asociaţia se constituie, de asemenea, fără vreo altă formalitate.Asociaţia locatarilor se constituie indiferent de forma de proprietate a clădirii.Din asociaţia locatarilor fac parte toţi locatarii principali din clădire, persoane fizice şi persoane juridice.  +  Articolul 3Comitetele executive ale consiliilor populare, la cererea asociaţiilor locatarilor, vor sprijini activitatea acestora în rezolvarea problemelor privind buna gospodărire şi funcţionare a părţilor şi instalaţiilor comune, în activitatea financiar-contabilă precum şi în aplicarea corectă a prevederilor legale referitoare la stabilirea şi repartizarea cheltuielilor comune.  +  Articolul 4Centralele termice care deservesc o singură clădire vor fi date în exploatare asociaţiilor locatarilor. Cu aprobarea comitetului executiv al consiliului popular, de la caz la caz, vor putea fi date în exploatarea asociaţiilor locatarilor şi centralele termice care deservesc un număr mic de clădiri.Întreprinderile care au în administrare centralele termice date în exploatarea asociaţiilor locatarilor vor verifica periodic modul în care acestea sînt folosite şi vor lua măsuri, potrivit legii, pentru buna lor întreţinere şi funcţionare, acordînd, după caz, asistenţă tehnică de specialitate.Angajarea personalului pentru centralele termice date în exploatarea asociaţiei locatarilor se va face de către aceasta cu acordul prealabil al întreprinderii care are în administrare centrala termică; acordul se va da pe baza examinării cunoştinţelor profesionale ale personalului ce urmează să fie angajat.  +  Articolul 5Cheltuielile efectuate cu furnizarea căldurii, apei calde sau a altor servicii se calculează potrivit prevederilor legale, la preţurile stabilite pentru consumul casnic sau industrial, în funcţie de deţinătorul suprafeţei locative respective, locuinţă sau suprafaţa locativă cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, cu respectarea normelor legale privitoare la repartizarea cheltuielilor comune de folosinţă, întreţinere şi reparaţii, şi vor fi recuperate de la locatarii principali din clădirile deservite.În acest scop, întreprinderile furnizoare sau prestatoare de servicii, cu acordul comitetului asociaţiei locatarilor, vor defalca lunar sumele ce li se cuvin pe fiecare clădire deservită, ori după caz, pe grupe de clădiri.  +  Articolul 6În cazul clădirilor sau apartamentelor proprietate personală, proprietate a organizaţiilor cooperatiste sau a altor organizaţii obşteşti, precum şi al celor aflate în administrarea instituţiilor şi întreprinderilor de stat, racordate la centrale termice, la defalcarea cheltuielilor de încălzire precum şi de preparare a apei calde se va avea în vedere recuperarea de la persoanele fizice şi persoanele juridice respective a tuturor cheltuielilor efectuate pentru prestarea serviciilor menţionate. În aceste cheltuieli se vor include şi cota reprezentînd amortizarea centralei termice, cotele de beneficii potrivit legii, precum şi o cotă din cheltuielile de reparaţii ce revin proprietarului. Aceste cheltuieli se vor stabili proporţional cu cota-parte din proprietate a suprafeţei locative deservite.  +  Articolul 7Programul de funcţionare a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde se va stabili, potrivit dispoziţiilor legale, de către întreprinderile furnizoare, cu consultarea prealabilă a comitetelor asociaţiilor locatarilor.  +  Articolul 8Comitetele asociaţiilor locatarilor vor aduce la cunoştinţa conducerii întreprinderilor care au în exploatare centralele ori punctele termice, lipsurile constatate în munca personalului de exploatare, în vederea luării măsurilor ce se impun.  +  Articolul 9Asociaţia locatarilor poate angaja, prin contract de muncă, personalul necesar bunei gospodăriri a părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună ale clădirii.În cazul cînd volumul de muncă ori, după caz, programul de lucru este mai mic de 1/2 normă pe an, asociaţia locatarilor poate să stabilească prin convenţie relaţii de prestare de servicii în schimbul unei indemnizaţii.Personalul care prestează servicii în schimbul unei indemnizaţii nu are calitatea de angajat în sensul codului muncii, iar serviciul prestat în aceste condiţii nu constituie cumul de funcţii.  +  Articolul 10Pensionarii angajaţi prin contract de muncă ca muncitori calificaţi (mecanici, fochişti etc.) pentru funcţionarea centralelor şi punctelor termice aflate în exploatarea întreprinderilor subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare, pot cumula în întregime pensia cu salariul. Această prevedere se va aplica pînă la 1 mai 1970.Comitetele executive ale consiliilor populare vor asigura calificarea cadrelor necesare înlocuirii în termen a personalului prevăzut în alineatul precedent.  +  Articolul 11Persoanele cărora li s-a desfăcut contractul de muncă de către fostele administraţii de clădiri, pentru motive ce nu le sînt imputabile, se consideră că au vechimea neîntreruptă în aceeaşi unitate, dacă s-au angajat la asociaţia locatarilor în termen de 90 zile de la data desfacerii contractului de muncă.Desfacerea contractului de muncă nu este imputabilă angajatului în cazul în care ea s-a întemeiat pe dispoziţiile articolului 161, articolului 19 (pentru situaţiile prevăzute de articolul 1331 litera c) şi articolului 20 literele a, b, c (pînă la data abrogării), d şi j, din codul muncii.  +  Articolul 12Fondul de rulment al asociaţiei locatarilor poate fi urmărit numai de creditorii a căror creanţă a luat naştere în legătură cu destinaţia pentru care a fost constituit acest fond.  +  Articolul 13Urmărirea de către asociaţia locatarilor a sumelor datorate de locatarii principali în cadrul raporturilor dintre ei şi asociaţie se face, pe baza extrasului de pe situaţia definitivă de plată, în condiţiile prevăzute de Decretul nr. 387/1952 privitor la urmărirea unor datorii pe cale notarială, republicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 7 iulie 1959.  +  Articolul 14Ministerul Muncii, cu avizul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, în termen de 60 zile de la publicarea prezentei hotărîri, va emite instrucţiuni privind întocmirea, completarea şi evidenţa cărţilor de muncă pentru personalul angajat cu contract de muncă de către asociaţia locatarilor.  +  Articolul 15Casa de Economii şi Consemnaţiuni a Republicii Socialiste România, cu avizul Ministerului Finanţelor, în termen de 60 zile de la publicarea prezentei hotărîri, va emite instrucţiuni privind reglementarea efectuării operaţiunilor de încasări şi plăţi pentru asociaţiile locatarilor.  +  AnexăSTATUTUL TIP AL ASOCIAŢIEI LOCATARILORI. Dispoziţii generale  +  Articolul 1Locatarii principali, persoane fizice şi persoane juridice, din clădirea (clădirile) cu un număr de ........ apartamente avînd părţi şi instalaţii comune, situată în localitatea ......... strada ........ nr. ......., în baza articolului 54 din Legea nr. 10/1968, constituie Asociaţia locatarilor, care se organizează, funcţionează şi foloseşte mijloacele băneşti şi materiale potrivit prevederilor prezentului statut.  +  Articolul 2Asociaţia locatarilor are ca scop:- buna gospodărire a părţilor şi instalaţiilor comune ale clădirii (clădirilor);- încasarea la timp a cotelor din contribuţia la plata cheltuielilor comune;- promovarea unei atitudini juste faţă de avutul obştesc şi respectarea normelor de convieţuire socialistă.  +  Articolul 3În cazul cînd locatarii principali sînt şi proprietari ai apartamentelor, asociaţiile locatarilor se vor ocupa şi de problemele ce privesc pe proprietari: efectuarea reparaţiilor capitale, asigurarea raporturilor cu autorităţile şi altele asemenea.II. Patrimoniul asociaţiei locatarilor  +  Articolul 4Activul patrimonial al asociaţiei se compune din mijloace băneşti şi mijloace materiale.Mijloacele băneşti sînt alcătuite din fondul de rulment.Mijloacele materiale se compun din mobilier, unelte, utilaje, agregate şi alte asemenea bunuri necesare desfăşurării activităţii asociaţiei.  +  Articolul 5Fondul de rulment se formează prin depunerea de către fiecare locatar principal, persoană fizică sau juridică, a unei sume corespunzătoare acoperirii cheltuielilor comune lunare stabilită de adunarea generală a asociaţiei locatarilor.Acest fond se utilizează pentru plata cheltuielilor de întreţinere, reparare şi funcţionare a părţilor şi instalaţiilor comune, buna gospodărire a acestora, precum şi pentru plata consumurilor de apă, gaze, energie electrică la părţile de folosinţă comună, încălzire centrală etc., cheltuieli care se repartizează conform normelor legale, pe locatarii principali.  +  Articolul 6Fondul de rulment serveşte asigurării plăţii la timp a cheltuielilor comune prevăzute la articolul 5 alineatul 2 şi se reîntregeşte prin plata la termenele stabilite a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune datorate de către locatarii principali.Suma reprezentînd cota de contribuţie la constituirea fondului de rulment se restituie locatarului principal în momentul în care îi încetează această calitate, după ce în prealabil i-au fost reţinute, la zi, sumele datorate.  +  Articolul 7Cotele de contribuţie la plata cheltuielilor comune prevăzute la articolul 5 alineatul 2 sînt datorate lunar de către fiecare locatar principal - persoană fizică sau persoană juridică - în raport cu cheltuielile efective.Cota de contribuţie la plata cheltuielilor comune datorate de locatarii principali pentru luna anterioară se va achita pînă la finele lunii în care s-a afişat tabelul de repartizare a acestora.  +  Articolul 8Fondul de rulment se păstrează la Casa de Economii şi Consemnaţiuni (C.E.C.).Adunarea generală a locatarilor stabileşte limita maximă a sumelor ce se pot reţine în casa proprie pentru efectuarea de cheltuieli curente.  +  Articolul 9Mijloacele materiale se dobîndesc prin cumpărarea lor de către asociaţie sau prin donaţii făcute de locatarii principali. Sumele de bani necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale se obţin prin contribuţia locatarilor principali în raport cu suprafaţa locativă deţinută de fiecare şi se restituie, în măsura în care nu au fost cheltuite, în termenul stabilit de comitetul asociaţiei locatarilor.III. Membrii asociaţiei locatarilor  +  Articolul 10Toţi locatarii principali, persoane fizice şi persoane juridice, sînt de drept membri ai asociaţiei locatarilor.  +  Articolul 11Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei; b) să participe cu vot deliberativ la luarea hotărîrilor în adunarea generală a asociaţiei; c) să atace la instanţele judecătoreşti hotărîrile adunării generale care încalcă prevederile legale sau ale prezentului statut; d) să conteste, în termen de 5 zile de la afişarea tabelelor, la comitetul asociaţiei locatarilor, cuantumul stabilit al cotelor de contribuţie la cheltuielile comune; contestaţia nu suspendă plata. În cazul cînd contestaţia a fost respinsă, locatarul principal, nemulţumit se poate adresa adunării generale a asociaţiei.  +  Articolul 12Membrii asociaţiei, pe lîngă obligaţiile ce le revin din calitatea de locatar principal, inclusiv proprietarul care locuieşte în apartamentul său, mai au următoarele obligaţii: a) să participe la şedinţele adunării generale; b) să contribuie la formarea activului patrimonial al asociaţiei, în condiţiile prevăzute la articolele 5 şi 7 din prezentul statut, cu respectarea termenelor stabilite; c) să respecte normele de bună convieţuire; d) să participe la acţiunile gospodăreşti iniţiate de asociaţie; e) să respecte hotărîrile adunării generale.IV. Organele asociaţiei locatarilor  +  Articolul 13Asociaţia locatarilor are următoarele organe:- Adunarea generală a locatarilor;- Comitetul asociaţiei locatarilor;- Comisia de cenzori.  +  Articolul 14Adunarea generală este alcătuită din totalitatea locatarilor principali persoane fizice, şi persoane juridice din clădire.  +  Articolul 15Adunarea generală a locatarilor are următoarele atribuţii: a) alege, dintre membrii asociaţiei, comitetul asociaţiei locatarilor, desemnînd dintre membrii acestuia pe preşedinte şi secretar, precum şi un număr potrivit de membri supleanţi; b) alege Comisia de cenzori; c) revocă, atunci cînd este cazul, mandatul membrilor comitetului asociaţiei şi al membrilor comisiei de cenzori; d) desemnează dintre membrii asociaţiei sau din rîndul altor persoane pe împuternicitul asociaţiei; totodată, decide dacă împuternicitul îşi exercită atribuţiile gratuit, în schimbul unei indemnizaţii sau ca angajat, stabilind după caz cuantumul indemnizaţiei sau al salariului.Pot fi desemnate ca împuterniciţi persoane care îndeplinesc această funcţie şi la alte asociaţii de locatari.Împuternicitul trebuie să fie o persoană competentă, bun gospodar şi să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni care, potrivit legii, o fac necorespunzătoare pentru a ocupa funcţia de gestionar; e) hotărăşte numărul şi funcţiile persoanelor ce urmează să fie angajate sau să lucreze în schimbul unei indemnizaţii (mecanici, fochişti, instalatori, contabili, casieri, îngrijitori etc.), precum şi sarcinile acestora, cuantumul salariului sau, după caz, al indemnizaţiei cuvenite; f) stabileşte, în limita fondului de rulment, sumele pînă la care comitetul asociaţiei poate angaja cheltuieli, în numele asociaţiei; g) hotărăşte modul de folosire a mijloacelor băneşti privind lucrările de întreţinere şi reparaţii ale părţilor şi instalaţiilor comune; h) hotărăşte asupra naturii şi volumului mijloacelor materiale necesare desfăşurării activităţii asociaţiei; i) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul execuţiei bugetare; j) aprobă dările de seamă anuale asupra activităţii comitetului asociaţiei şi rapoartele de verificare ale comisiei de cenzori; k) dă descărcare de gestiune comitetului şi împuternicitului asociaţiei; l) rezolvă plîngerile locatarilor principali împotriva hotărîrilor comitetului asociaţiei date potrivit articolului 22 litera j; m) hotărăşte în orice alte probleme privind interesele asociaţiei locatarilor.  +  Articolul 16Adunarea generală se întruneşte în şedinţă ordinară o dată pe an, în cursul lunii ianuarie, şi în şedinţe extraordinare, din iniţiativa comitetului sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor asociaţiei, ori de cîte ori este nevoie.Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată, prin afişare ori, după caz, prin comunicare individuală sub luare de semnătură, şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi.  +  Articolul 17Adunarea generală este valabil constituită prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor asociaţiei.Orice membru al asociaţiei poate fi reprezentat, pe baza unei împuterniciri scrise, de către alt locatar major al clădirii. În cazul reprezentării printr-un membru major al familiei asociatului, nu este necesară o împuternicire scrisă.Acelaşi locatar nu poate reprezenta decît un singur locatar principal.Persoanele juridice participă la adunarea generală, fiecare prin delegatul lor împuternicit în scris.  +  Articolul 18Adunarea generală va fi condusă de un preşedinte sau de un prezidiu ales de membrii asociaţiei prezenţi la adunare. Adunarea generală va alege şi un secretar.Hotărîrile adunării generale se iau cu 2/3 din numărul voturilor membrilor asociaţiei prezenţi la adunare.  +  Articolul 19Discuţiile şi hotărîrile adunării generale a locatarilor se consemnează de către secretarul adunării într-un proces-verbal, care va fi semnat de preşedintele şi secretarul adunării generale.  +  Articolul 20Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei; ele sînt executorii. Hotărîrile adunării generale prin care se încalcă prevederile legale sau statutare pot fi atacate la instanţele judecătoreşti de membrii asociaţiei, în termen de 10 zile de la data cînd au fost luate. Instanţa de judecată va putea dispune suspendarea executării hotărîrilor atacate.  +  Articolul 21Membrii titulari şi membrii supleanţi ai comitetului asociaţiei sînt aleşi pe timp de un an.În cazul cînd asociaţia locatarilor cuprinde ca membri atît persoane fizice cît şi persoane juridice, din Comitetul asociaţiei face parte de drept şi un delegat al persoanelor juridice desemnat prin înţelegerea acestora.Comitetul este alcătuit dintr-un număr de membri fără soţ, între 3 şi 15, hotărît de adunarea generală în raport cu numărul membrilor asociaţiei; în numărul membrilor comitetului se cuprinde, atunci cînd este cazul, şi delegatul locatarilor persoane juridice.  +  Articolul 22Comitetul asociaţiei are următoarele atribuţii: a) aduce la îndeplinire hotărîrile adunării generale; b) execută bugetul asociaţiei; c) asigură exploatarea în bune condiţii şi buna gospodărire, folosire, întreţinere şi conservare a părţilor şi instalaţiilor comune din clădire, aflate în subsol, casa scării, pod etc., a utilajelor, sculelor etc., aferente acestora, precum şi a bunurilor aflate în patrimoniul asociaţiei, şi răspunde de modul cum este asigurată exploatarea, gospodărirea şi conservarea acestora; d) prezintă adunării generale dări de seamă asupra activităţii desfăşurate, precum şi propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; e) ia măsurile necesare în vederea folosirii judicioase a părţilor comune (spălătoria, călcătoria, uscătoria, podul etc.) de către locatari; f) încheie şi desface convenţia sau, după caz, contractul de muncă al împuternicitului, în cazul în care acesta îşi exercită atribuţiile în schimbul unei indemnizaţii, respectiv ca angajat al asociaţiei locatarilor; g) angajează personalul necesar, în limitele aprobate de adunarea generală; desface contractul de muncă al angajaţilor, precum şi convenţia cu personalul retribuit cu indemnizaţie, conform prevederilor legale.Durata angajării şi programul de lucru în cursul zilei de muncă se stabilesc pe bază de înţelegere între părţi; h) ia măsuri pentru a se face abonamente cu furnizorii de apă, energie electrică, gaze etc. şi pentru aprovizionarea la timp cu combustibil lichid sau solid, în vederea asigurării normalei funcţionări a părţilor şi instalaţiilor comune, precum şi pentru procurarea materialelor necesare întreţinerii şi reparării acestora; i) aprobă listele lunare de plată a cotelor-părţi la cheltuielile comune datorate de locatarii principali; aprobă cumpărarea mijloacelor materiale prevăzute la articolul 4 alineatul 3; j) rezolvă contestaţiile locatarilor principali cu privire la cuantumul sumelor la care au fost obligaţi la plată conform prevederilor de la litera i; k) ia măsuri pentru efectuarea la timp şi în condiţiile legii a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii, care cad în sarcina locatarilor, şi stabileşte dacă vor fi executate în regie sau antrepriză; participă la recepţia lucrărilor de reparaţii care revin proprietarului, executate de către întreprinderea care are în administrare imobilul, în regie sau antrepriză; l) înştiinţează pe proprietari de necesitatea efectuării reparaţiilor ce cad în sarcina lor, la părţile comune ale clădirii, luînd la nevoie măsurile prevăzute de lege. Pentru apartamentele proprietate de stat înştiinţarea va fi făcută organizaţiei de stat care le are în administrare; sesizează întreprinderii care are în administrare imobilul, locatarii sau alte persoane care au produs degradări, avarii, deteriorări şi altele asemenea, la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii şi bunurilor aferente acesteia, care potrivit legii revin proprietarului, în vederea luării măsurilor legale împotriva celor vinovaţi. În cazul în care aceştia nu pot fi identificaţi, ia măsuri de reparare în contul locatarilor din clădiri; m) supraveghează pe parcurs execuţia lucrărilor la părţile şi instalaţiile comune care cad în sarcina locatarilor, în ce priveşte calitatea acestor lucrări şi respectarea termenelor; n) mobilizează locatarii la acţiuni pentru înfrumuseţarea clădirilor, păstrarea curăţeniei şi igienei în clădire, îngrijirea spaţiilor verzi şi a curţilor interioare etc.; o) organizează vizitarea apartamentelor în vederea asigurării unei igiene corespunzătoare, luînd măsuri, cînd este cazul, pentru dezinsecţie, dezinfecţie sau deratizare a întregului imobil, precum şi măsurile necesare pentru înlăturarea pierderilor de apă din cauza instalaţiilor defecte; p) sprijină iniţiativele întreprinse de comitetele executive ale consiliilor populare, ale deputaţilor şi ale organizaţiilor obşteşti privind organizarea diferitelor acţiuni cu caracter social-gospodăresc; r) ia măsuri pentru crearea condiţiilor optime în vederea folosirii timpului liber de către copii; s) se ocupă de prevenirea şi aplanarea eventualelor mici neînţelegeri de ordin locativ; poate chema în faţa sa pentru a atrage atenţia asupra abaterii săvîrşite, sau poate pune în discuţia adunării generale pe locatarii rău platnici ai cotelor de participare la cheltuielile comune, pe cei care încalcă normele de bună convieţuire sau orice altă obligaţie prevăzută la articolul 12, putînd cere, ca organ al asociaţiei, instanţelor judecătoreşti - în condiţiile legii - evacuarea celor în cauză; de asemenea, se poate adresa, cînd este cazul, comisiilor de judecată, în condiţiile legii; t) întocmeşte lista cuprinzînd numele locatarilor rău platnici şi hotărăşte afişarea ei; u) atestă plata la zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile comune; v) asigură condiţiile necesare securităţii şi igienei în procesul muncii. Sprijină măsurile luate pentru prevenirea incendiilor la părţile şi instalaţiile comune.  +  Articolul 23Comitetul asociaţiei lucrează valabil în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi decide valabil cu 2/3 din voturile celor prezenţi.Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, care se va semna de toţi membrii participanţi şi se va trece într-un registru parafat de Comisia de cenzori, păstrat de preşedintele sau împuternicitul asociaţiei  +  Articolul 24Mandatul membrilor comitetului asociaţiei încetează la expirarea termenului pentru care au fost aleşi, la cerere, prin revocare sau prin pierderea calităţii de locatar principal.  +  Articolul 25Comisia de cenzori se alege dintre membrii asociaţiei, pe termen de un an, în adunarea generală a locatarilor şi poate fi formată din 3 - 5 membri şi 1 - 2 membri supleanţi.Comisia de cenzori alege dintre membrii săi un preşedinte.  +  Articolul 26Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: a) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţa şi numărul voturilor membrilor asociaţiei, în adunări; b) verifică întocmirea bugetului asociaţiei pentru anul următor; c) verifică cel puţin o dată pe trimestru gestiunea asociaţiei, consemnînd constatările într-un registru de procese-verbale, care se păstrează de preşedinte sau de un alt membru al comisiei; d) întocmeşte, pe baza verificării efectuate, şi prezintă adunării generale rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei, propunînd acesteia descărcarea comitetului şi a împuternicitului cu privire la activitatea desfăşurată; e) propune spre aprobare, după caz, adunării generale sau comitetului asociaţiei, măsurile necesare pentru buna gospodărire a bunurilor şi fondurilor asociaţiei, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală în cazul cînd constată săvîrşirea unor fapte cu caracter infracţional.  +  Articolul 27Mandatul membrilor comisiei de cenzori încetează în cazurile prevăzute la articolul 24.  +  Articolul 28Împuternicitul asociaţiei desemnat în condiţiile articolului 15 litera d are următoarele atribuţii: a) preia în exploatare pe bază de proces-verbal sau, după caz, se îngrijeşte de preluarea de către personalul în subordine, a părţilor şi instalaţiilor comune din clădire şi a utilajelor, sculelor etc. aferente acestora, precum şi a bunurilor aflate în patrimoniul asociaţiei, răspunzînd sau, după caz, supraveghind întreţinerea în bune condiţii a acestor bunuri de către personalul în subordine; la încetarea raportului de muncă sau de prestare de servicii predă sau, după caz, asigură predarea bunurilor preluate conform procesului-verbal de către cei ce le-au preluat, sesizînd în scris, comitetului asociaţiei eventualele stricăciuni sau înstrăinări constatate; b) face sau, după caz, asigură efectuarea prin personalul în subordine a tuturor actelor de administraţie curentă, precum încasări, plăţi, întocmirea statelor pentru personalul asociaţiei, reţineri şi vărsăminte pentru impozitul pe salarii şi cota de 2% pentru pensia suplimentară, precum şi pentru plata cotei de asigurări sociale, întocmirea tabelelor de locatari principali cuprinzînd repartizarea cotelor de contribuţie la cheltuielile comune, supravegherea menţinerii în stare de funcţionare şi curăţenie a părţilor şi instalaţiilor comune din clădire etc.; c) asigură calcularea, potrivit legii, a contribuţiei datorate de fiecare locatar principal la cheltuielile comune ale clădirii, precum şi la cele pentru cumpărarea mijloacelor materiale prevăzute la articolul 4 alineatul 3 şi o modifică, în caz de schimbare intervenită în situaţia unor locatari, afişînd cu cel puţin 15 zile înainte de sfîrşitul lunii tabelul cu sumele astfel calculate, contrasemnat de un membru din comitet desemnat în acest scop; d) dă lămuriri, la cererea locatarilor, asupra modului cum au fost determinate sumele de plată; e) se îngrijeşte de încasarea în termen a contribuţiei la plata cheltuielilor comune şi a altor sume datorate de locatari, făcînd, atunci cînd este cazul, înştiinţarea de plată sau luînd măsuri de punere în mişcare a procedurii de executare silită; f) face abonamente, pe numele asociaţiei locatarilor, cu furnizorii de apă, gaze, energie electrică etc. şi efectuează aprovizionarea din timp cu combustibil lichid şi solid în cazul centralelor termice aflate în exploatarea asociaţiei de locatari; g) face toate aprovizionările necesare pentru întreţinerea şi normala funcţionare a părţilor şi instalaţiilor comune; h) îndrumează şi controlează angajaţii asociaţiei, precum şi personalul care lucrează în schimbul unei indemnizaţii, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin; i) sesizează comitetul asociaţiei asupra necesităţii efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la părţile şi instalaţiile comune; j) informează comitetul asociaţiei asupra mersului şi calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la părţile comune; k) reprezintă asociaţia faţă de terţi, înaintea instanţelor judecătoreşti şi a altor organe ale statului, în baza unei delegaţii scrise primite în acest scop de la comitetul asociaţiei, semnată de preşedinte şi de un membru al comitetului asociaţiei; l) păstrează scriptele şi registrele asociaţiei, cu excepţia registrului de procese-verbale al comisiei de cenzori, care se păstrează de persoanele prevăzute la articolul 26 litera c; m) primeşte şi înregistrează cererile şi reclamaţiile privind raporturile dintre locatari sau dintre aceştia şi asociaţie şi le supune comitetului asociaţiei cînd rezolvarea lor nu este de competenţa sa, sau cînd, deşi de competenţa sa, nu le-a putut rezolva; n) participă la şedinţele adunării generale ale asociaţiei şi ale comitetului, fiind obligat să dea, cînd i se cere, orice lămuriri; o) ia măsurile necesare potrivit dispoziţiilor comitetului asociaţiei, pentru prevenirea incendiilor la părţile şi instalaţiile comune ale clădirii; p) aduce la îndeplinire orice alte însărcinări privind bunul mers al activităţii asociaţiei, primite de la comitetul acesteia; r) prezintă dări de seamă comitetului asociaţiei de modul cum şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin.V. Sancţiuni  +  Articolul 29În caz de încălcare a obligaţiilor prevăzute la articolul 12, membrii asociaţiei, în raport cu gravitatea şi frecvenţa abaterii, pot să fie invitaţi la comitetul asociaţiei, pentru a li se atrage atenţia asupra abaterii săvîrşite, sau, după caz, să fie puşi în discuţia adunării generale în condiţiile articolului 22 litera s.VI. Dispoziţii finale  +  Articolul 30Asociaţia locatarilor are ştampilă proprie.  +  Articolul 31Convocarea primei adunări generale a asociaţiei locatarilor se face de un comitet de organizare alcătuit dintre locatarii principali.  +  Articolul 32Evidenţa constituirii şi folosirii fondurilor asociaţiei se face în registre corespunzătoare, potrivit principiului partidei simple.--------