HOTĂRÂRE nr. 1.651 din 30 iulie 1968de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 104 din 31 iulie 1968    Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Se încadrează în prevederile art. 7 din Legea nr. 10/1968 categoriile de persoane cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.Suprafaţa locuibilă excedentară nerepartizabilă se acordă în cadrul aceluiaşi apartament sub forma unei camere, indiferent de numărul persoanelor din familie care au dreptul la o asemenea suprafaţă.  +  Articolul 2Oraşele mari cu regimul stabilit în art. 10 din Legea nr. 10/1968 sînt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Nu se vor repartiza locuinţe din fondul locativ de stat: persoanelor care au locuinţă proprietate personală în localitatea unde solicită locuinţă; persoanelor care şi-au vîndut după 1 noiembrie 1967 locuinţa proprietate personală; persoanelor care solicită locuinţă în municipiile sau oraşele în care lucrează dar locuiesc în localităţile din jurul acestora, la o distanţă de pînă la 40 km.  +  Articolul 4Cei plecaţi în misiune în străinătate, chemaţi pentru satisfacerea serviciului militar, concentraţi, detaşaţi, angajaţii care lucrează pe şantiere în alte localităţi, bolnavii internaţi în spitale sau care se găsesc în cură în alte localităţi, precum şi cei plecaţi pentru studii, îşi păstrează pe tot timpul absenţei dreptul de folosinţă asupra suprafeţei locative ce deţin.Îşi păstrează, de asemenea, dreptul de folosinţă asupra suprafeţei locative cei arestaţi preventiv, precum şi cei care execută o pedeapsă privativă de libertate de pînă la 2 ani.  +  Articolul 5Organizaţiile socialiste de stat pot desface unilateral contractul de închiriere privind locuinţele din incinta organizaţiilor respective aflate în administrarea lor, evacuarea locatarilor făcîndu-se numai după atribuirea unei alte suprafeţe locative, fie din locuinţele construite din fonduri proprii, fie din cota aflată la dispoziţia lor.  +  Articolul 6Comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor sînt obligate să rezolve cererile de schimb de locuinţă în termen de 30 zile de la înregistrarea lor.  +  Articolul 7Chiria se plăteşte lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii pentru care urmează a se face plata.Neplata în termen a chiriei datorate organizaţiilor socialiste de stat pentru suprafeţele care servesc drept locuinţă sau cu altă destinaţie atrage o majorare de 0,5% asupra chiriei datorate, pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu prima zi lucrătoare următoare aceleia cînd suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.Comitetele executive ale consiliilor populare ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat care au în administrare locuinţe construite din fonduri proprii, pot, de la caz la caz, şi pentru motive temeinice, să acorde scutiri sau reduceri la majorările prevăzute în alineatul precedent pentru debitele din chiriile datorate pentru locuinţe.  +  Articolul 8Pentru membrii cooperativelor agricole de producţie, chiria se va calcula pe baza mediei lunare a venitului din zile-muncă şi a altor venituri impozabile din anul precedent.  +  Articolul 9Obligaţiile organizaţiilor de stat care închiriază suprafeţe locative cu destinaţie de locuinţă şi cu altă destinaţie, precum şi ale chiriaşilor, prevăzute în dispoziţiile Legii nr. 10/1968, vor fi concretizate în contractul de închiriere.  +  Articolul 10În cazul neîndeplinirii de către chiriaş a obligaţiilor pe care le are cu privire la întreţinerea şi repararea locuinţei proprietate de stat, lucrările necesare vor fi executate în contul chiriaşului de către organizaţia de stat care închiriază.  +  Articolul 11În cazul neîndeplinirii de către proprietar a obligaţiilor pe care le are cu privire la întreţinerea şi repararea clădirii închiriate, lucrările necesare pot fi executate de chiriaşi, în contul proprietarului, printr-o organizaţie socialistă sau prin mijloace proprii.Lucrările prevăzute în alineatul precedent se pot executa numai cu aprobarea organizaţiei socialiste care închiriază locuinţe din fondul locativ de stat.  +  Articolul 12Schimbarea destinaţiei unei suprafeţe locative construite iniţial cu destinaţia de locuinţă în altă destinaţie decît aceea de locuinţă, se poate face numai în cazuri excepţionale şi cu aprobarea prealabilă a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13Suprafaţa locativă cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă, folosită pentru birouri de către angajaţii cu muncă de birou ai Ministerului Forţelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, nu va depăşi suprafaţa medie de 6 mp pe fiecare angajat, calculată pe întreaga unitate.  +  Articolul 14Pentru suprafeţele locative din locuinţele situate în incinta staţiilor şi cantoanelor căilor ferate, cantoanelor de drumuri, cantoanelor ocoalelor silvice şi alte asemenea, destinate ca locuinţe de serviciu pentru unele categorii de angajaţi ai acestor organizaţii socialiste, nu se încheie contracte de închiriere, acestea folosindu-se potrivit condiţiilor specifice fiecărui sector.Angajaţii prevăzuţi în alineatul precedent pierd dreptul de folosinţă a suprafeţelor locative odată cu încetarea contractului de muncă, fără a li se atribui alte suprafeţe locative.  +  Articolul 15În înţelesul art. 39. lit. b din Legea nr. 10/1968, prin suprafaţa locativă folosită ca atelier de artiştii plastici autorizaţi se înţelege şi suprafaţa locuibilă excedentară din apartamentele cu destinaţie de locuinţă, utilizată ca atelier şi delimitată ca atare prin contractul de închiriere.  +  Articolul 16Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale va întocmi metodologia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, va elabora contractul tip de închiriere pentru suprafeţele locative, va stabili normele de repartizare între locatarii principali a cheltuielilor comune de folosinţă, întreţinere şi reparaţii ale locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă.  +  Articolul 17Personalul administraţiilor de clădiri, care în urma aplicării prezentei hotărîri va rămîne disponibil va beneficia de dreptul de preaviz prevăzut de Codul muncii.Sursele reprezentînd dreptul de preaviz se vor achita de către întreprinderile în cadrul cărora au funcţionat administraţiile de clădiri şi se vor recupera de la locatari.  +  Articolul 18Prezenta hotărîre intră în vigoare pe data de 1 iulie 1968. Pe aceeaşi dată se abrogă hotărîrile Consiliului de Miniştri cuprinse în anexa nr. 3.p. Preşedintele Consiliului de Miniştri,ILIE VERDEŢBucureşti, 30 iulie 1968.Nr. 1651.  +  Anexa 1 CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O SUPRAFAŢĂ EXCEDENTARĂNEREPARTIZABILĂ, CU MAJORAREA CORESPUNZĂTOARE A CHIRIEII.A. În organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cooperatiste şi alte organizaţii obşteşti:- de la director (inclusiv directorul adjunct) şi asimilaţii acestora (sub raportul drepturilor materiale), în sus;- deputaţii Marii Adunări Naţionale;- eroii muncii socialiste din Republica Socialistă România, precum şi cei decoraţi cu ordinele Republicii Socialiste România;- membrii Academiei Republicii Socialiste România, ai institutelor Academiei, profesorii şi conferenţiarii din învăţămîntul superior, directorii, şefii de secţie, şefii de sector şi cercetătorii principali din unităţile de cercetare, consultanţii ştiinţifici;- directorii Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România, Bibliotecii centrale de stat şi ai Muzeului de artă al Republicii Socialiste România;- membrii uniunilor de creaţie şi ai fondurilor acestora, pe baza adeverinţelor eliberate de preşedinţii uniunilor respective;- laureaţii "Premiului de Stat";- artiştii poporului şi persoanele distinse cu titlul de "emerit";- inspectorii generali din organele centrale ale administraţiei de stat;- directorii institutelor de proiectare şi cercetare;- preşedinţii instanţelor judecătoreşti şi preşedinţii de colegii din cadrul tribunalelor judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi asimilaţii acestora din Ministerul Justiţiei;- judecătorii Tribunalului Suprem al Republicii Socialiste România;- procurorii şefi ai unităţilor de procuratură şi asimilaţii acestora din Procuratura Republicii Socialiste România;- arbitrii şefi şi notarii şefi;- şefii oficiilor juridice;- militarii de la gradul de colonel în sus;- şefii de redacţie, redactorii şefi, redactorii şefi adjuncţi, precum şi secretarii generali de redacţie de la ziare şi publicaţii de categoria I/A, I şi II;- şefii cultelor religioase recunoscute, mitropoliţii, episcopii, asimilaţii şi locţiitorii acestora din alte culte.B. În instituţiile, întreprinderile şi celelalte organizaţii aflate în subordinea organelor prevăzute la litera A:- directorii generali, directorii şi directorii tehnici ai centralelor industriale, trusturilor, combinatelor şi întreprinderilor;- directorii de la sucursalele judeţene şi ale municipiului Bucureşti, ale Băncii Naţionale şi băncilor de specialitate;- directorii direcţiilor teritoriale de control şi revizie ale Ministerului Finanţelor;- directorii teatrelor de stat, operă, operetă, ai filarmonicilor şi studiourilor cinematografice şi de radio şi televiziune.*Asimilarea altor profesiuni şi funcţii cu cele cuprinse în prezenta anexă se face de Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale.II.Bolile pentru care se acordă celor suferinzi dreptul la o suprafaţă locuibilă excedentară (cameră separată) peste norma locativă*)------- Notă *) Bolile prevăzute în prezenta anexă se constată de comisiile medicale de specialitate de pe lîngă policlinicile teritoriale.1. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară, cu semne clinice şi radiologice de activitate.2. Supuraţiile bronhopulmonare cronice (bronşite supurate, bronşectazii, abcese pulmonare, epieme fistulizate etc.).3. Bolile neuropsihice:- bolile mintale;- psihonevrozele grave (psihastenia, psihanevroza traumatică, precum şi formele accentuate de isterie cu crize frecvente şi repetate);- bolile neurologice cu invaliditate motorie mare sau cu tulburări sfincteriene;- epilepsia cu pierderea frecventă a cunoştinţei sau cu tulburări psihice accentuate.4. Tumorile maligne ulcerate şi însoţite de secreţii abundente sau fetide.5. Supuraţiile pleuropulmonare cu expectoraţie fetidă, bolile cronice întinse ale pielii cu secreţii abundente, precum şi bolile complicate, cu:- incontinenţă de fecale sau urină;- fistule (digestive, urinare, pleuropulmonare, osoase, ganglionare) cu secreţii abundente sau fetide.6. Poliartrita cronică evolutivă şi spondilartrita în faza de anchiloză cu invaliditate motorie accentuată.7. Tulburările grave respiratorii prin afecţiuni cronice pleuropulmonare sau ale aparatului circulator.8. Tulburările funcţionale cronice şi grave prin boli cardiovasculare sau renale.9. Marii mutilaţi.  +  Anexa 2 ORAŞE MARI (MUNICIPII)1. Arad2. Braşov3. Brăila4. Bucureşti5. Cluj6. Constanţa7. Craiova8. Galaţi9. Iaşi10. Piteşti11. Ploieşti12. Sibiu13. Timişoara14. Tîrgu Mureş  +  Anexa 3 HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIŞTRI CE SE ABROGĂ PE DATA DE 1 IULIE 1963- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1508 din 11 mai 1953 privitoare la stabilirea şi plata chiriei pentru locuinţe, obligaţii locative, precum şi la schimbul de locuinţe, cu modificările ulterioare;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1509 din 11 mai 1953 privitoare la normarea suprafeţei locative folosite pentru birouri, stabilirea şi plata chiriei pentru suprafaţa locativă cu altă destinaţie decît locuinţe şi obligaţiile locative pentru aceste suprafeţe, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 407 din 15 mai 1965 privind organizarea administrării fondului locativ, reglementarea obligaţiilor locative ale proprietarilor şi chiriaşilor, precum şi organizarea şi funcţionarea comitetelor de locatari;- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 2830 din 31 decembrie 1954 privind unele condiţii pentru transferarea şi angajarea de personal la unităţile socialiste care funcţionează în Bucureşti.-----------