ORDIN nr. 394 din 25 martie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 3 aprilie 2008    În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 42/2008, ale art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iii) cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost condamnată pentru infracţiunile prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele prevăzute la art. 213, 214, 215, 215^1, 217, 218, 221, 239, 240, 242, 243, 244, 248, 255, 271, 279, 280, 281, 283, 288, 292, 302, 302^1 şi 302^2 din Codul penal, la art. 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 din cap. II al Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi la art. 23 şi 24 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;".2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia în care persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier nu mai îndeplineşte această funcţie sau nu mai sunt îndeplinite prevederile alin. (2) al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul de transport rutier are obligaţia înlocuirii acesteia în termen de 60 de zile; în această perioadă condiţiile de competenţă profesională şi onorabilitate ale operatorului de transport rutier se consideră îndeplinite."3. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:"(6^1) Încălcările grave ale legislaţiei în sensul celor stabilite la art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:1. contravenţiile prevăzute la art. 57^2 lit. a), b), d) sau f) ori art. 58 lit. u), y) sau z) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;2. contravenţiile prevăzute la art. 8 pct. 1, 4, 5, 8, 9, 52, 53, 54, 57, 59, 60 sau 61 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007;3. contravenţiile prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007;4. 3 contravenţii de acelaşi fel, constatate şi sancţionate într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 58 lit. d), i), j), k), m) sau r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;5. 3 contravenţii de acelaşi fel, constatate şi sancţionate într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 8 pct. 6, 55, 56 sau 58 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007;6. 3 contravenţii de acelaşi fel, constatate şi sancţionate într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 38 alin. (3) pct. 3, 4, 10, 11 sau 13 ori art. 39 alin (3),pct. 4, 5 sau 6 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007".5. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care operatorul de transport rutier desfăşoară activitate de transport rutier şi la punctele de lucru şi/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale licenţei de transport şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza cărora sunt respectivele puncte de lucru şi/sau sucursale."6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Copia conformă a licenţei de transport este documentul nominal al operatorului de transport şi nu poate fi transmisă altui operator de transport rutier. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane, şi va fi personalizată de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă."7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Licenţa de transport se retrage de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţia teritorială emitentă, în următoarele cazuri: a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării, prevăzute la art. 4 alin. (2); b) când se constată că operatorul de transport rutier a furnizat documente conţinând informaţii eronate, cu ocazia solicitării eliberării licenţei de transport."8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Copia conformă a licenţei de transport se suspendă în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agenţia teritorială emitentă."9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Abaterile grave pentru care se suspendă copia conformă a licenţei de transport sunt: a) efectuarea transportului rutier public fără a deţine licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv cu licenţe sau cu autorizaţii, ori documente de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii conforme a licenţei de transport, eliberată pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier; c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz; d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; e) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate; f) lipsa documentelor menţionate la art. 36, prevăzute a fi deţinute la sediul operatorului de transport rutier."10. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (6), (7), (8) şi (9) se abrogă.11. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Copia conformă a licenţei de transport suspendate se va depune de către operatorul de transport rutier la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a licenţei de transport suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare la 90 de zile. (3) Suspendarea copiei conforme a licenţei de transport se poate prelungi până la încetarea motivelor pentru care a fost suspendată. Copia conformă a licenţei de transport suspendate se reacordă după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent."12. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care întreprinderea desfăşoară activitate de transport rutier şi la punctele de lucru şi/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu şi la agenţiile teritoriale ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., pe raza cărora sunt respectivele puncte de lucru şi/sau sucursale."13. La articolul 24, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu este documentul nominal al întreprinderii şi nu poate fi transmisă altei întreprinderi. Aceasta se eliberează pentru un vehicul în funcţie de tipul de transport rutier efectuat, respectiv de mărfuri sau de persoane, şi va fi personalizată de către emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru care a fost emisă."14. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţia teritorială emitentă, în următoarele cazuri: a) când întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia; b) când întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării certificatului de transport în cont propriu."15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în cazul săvârşirii unei abateri grave de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin agenţia teritorială emitentă."16. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Abaterile grave pentru care se suspendă o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu sunt: a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deţine autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane, respectiv cu certificate, autorizaţii ori cu documente de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu, eliberată pentru un alt autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier; c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transportului rutier, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz; d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului; e) utilizarea de cisterne, recipiente şi ambalaje care prezintă pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanşeitate."17. La articolului 27, alineatele (3)-(9) se abrogă.18. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se va depune de către întreprindere la sediul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare la 90 de zile. (3) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu se poate prelungi până la încetarea motivelor pentru care a fost suspendată. Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu suspendată se reacordă după prezentarea documentului de plată a tarifului aferent."19. La articolul 38, după litera s) se introduce o nouă literă, litera ş) cu următorul cuprins:"ş) să informeze pasagerii, în unul dintre modurile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu privire la obligativitatea purtării centurii de siguranţă pe timpul deplasării vehiculelor, în cazul transportului rutier de persoane."20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.21. La articolului 53, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programul de transport interjudeţean, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi şi 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectivă."22. La articolul 211, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) În cazul efectuării de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale sub forma cabotajului, prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 12/98 , operatorul de transport rutier are obligaţia de a restitui un exemplar al foii de parcurs din documentul de control, în baza căreia a fost efectuat transportul respectiv, agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. emitente a documentului de control, până în data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentă."23. Anexa nr. 3 la norme se abrogă.24. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele:- 4 stele - 13 puncte;- 3 stele - 11 puncte;- categoria I - 9 puncte;- 2 stele - 8 puncte;- 1 stea - 7 puncte;- categoria II - 6 puncte;- categoria III - 5 puncte;- categoria IV - 2 puncte.Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea curselor în trafic interjudeţean."25. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 4 se abrogă.26. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. Vechimea neîntreruptă pe traseu:- 6 ani sau mai mult - 10 puncte;- 5 ani - 8 puncte;- 4 ani - 6 puncte;- 3 ani - 4 puncte;- 2 ani - 2 puncte;- 1 an, mai mult de 6 luni - 1 punct."27. La anexa nr. 7b) la norme, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 şi 5 menţionate în anexa nr. 7a) se cumulează."28. La anexa nr. 7b) la norme, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, care va avea următorul cuprins:"4^1. La punctul 5 din anexa 7a) la norme se acordă puncte astfel:Se vor lua în considerare ziua, luna şi anul de când operatorul de transport rutier a deţinut neîntrerupt licenţa de traseu pentru traseul respectiv. Aceeaşi modalitate de stabilire a vechimii pe un traseu se aplică şi în cazul în care operatorul de transport rutier a făcut parte dintr-o asociaţie de operatori de transport rutier, cu sau fără personalitate juridică, care a deţinut licenţă de traseu pe traseul respectiv."  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 25 martie 2008.Nr. 394._________