ORDIN nr. 555 din 28 martie 2008pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 1 aprilie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare şi al Direcţiei juridice nr. E.N. 3.458/2008,în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare menţionate la pct. 2, propune: a) dacă la peste 70% dintre criteriile de performanţă prevăzute în prezenta metodologie managerul a obţinut punctaj maxim şi obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obţinut punctaj maxim la peste 90% dintre criteriile de performanţă stabilite, prelungirea contractului de management; b) dacă la 50%-70% dintre criteriile de performanţă prevăzute în prezenta metodologie managerul a obţinut punctaj maxim şi obligatoriu la indicatorii economico-financiari a obţinut punctaj maxim la peste 75% dintre criteriile de performanţă stabilite, reevaluarea activităţii managerului după 6 luni; în situaţia în care la reevaluare managerul a obţinut punctajele menţionate la lit. a), contractul de management se prelungeşte, iar în caz contrar, contractul încetează înainte de termen; c) dacă rezultatele obţinute de manager în urma evaluării anuale sunt sub nivelul celor prevăzute la lit. a) şi b), încetarea contractului de management înainte de termen."2. După punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:"6^1. Prin excepţie de la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 2, evaluarea activităţii managerului spitalului public desfăşurată în anul 2007 se realizează în baza următoarelor criterii de performanţă: a) Indicatori de management al resurselor umane1. Proporţia medicilor din totalul personalului
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  2. Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  3. Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  4. Numărul mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    41-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  b) Indicatori de utilizare a serviciilor1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    81-100%5 puncte
    71-80%4 puncte
    65-70%3 puncte
    55-64%2 puncte
    50-54%1 punct
    sub 50%0 puncte
  2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    51-60%1 punct
    sub 50%0 puncte
  3. Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 110%5 puncte
    101-110%4 puncte
    100%3 puncte
    91-99%2 puncte
    80-90%1 puncte
    sub 80%0 puncte
  4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  c) Indicatori economico-financiari1. Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    fără acoperire în servicii  
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de venit
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  3. Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (Sintagma venituri proprii înseamnă în cazul acestui indicator toate veniturile proprii ale spitalului public, mai puţin sumele încasate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate.)
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%4 puncte
    81-90%3 puncte
    61-80%2 puncte
    50-60%1 punct
    sub 50%0 puncte
  4. Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    81-100%5 puncte
    71-80%4 puncte
    65-70%3 puncte
    60-64%2 puncte
    55-59%1 punct
    sub 55%0 puncte
  5. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  7. Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare secţie
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    81-100%5 puncte
    75-80%4 puncte
    70-74%3 puncte
    65-69%2 puncte
    60-64%1 punct
    sub 60%0 puncte
  d) Indicatori de calitate1. Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital şi pe fiecare secţie (din cauza complicaţiilor survenite în timpul spitalizării)
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%1 punct
    81-90%2 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%4 puncte
    40-60%5 puncte
    sub 40%6 puncte
  2. Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital şi pe fiecare secţie
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 120%0 puncte
    110-120%1 punct
    101-109%2 puncte
    100%3 puncte
    70-99%4 puncte
    sub 70%5 puncte
  3. Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%5 puncte
    91-100%5 puncte
    81-90%4 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%2 puncte
    40-60%1 punct
    sub 40%0 puncte
  4. Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor
    Gradul de realizare faţă de indicatorii asumaţi prin contractPunctaj acordat
    peste 100%0 puncte
    91-100%1 punct
    81-90%2 puncte
    71-80%3 puncte
    61-70%4 puncte
    40-60%5 puncte
    sub 40%6 puncte
  NOTĂ:Evaluarea efectuată pe baza criteriilor de performanţă prevăzute la lit. a)-d) se face prin raportare la indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de management. e) Criterii generale de management
    Nr. crt.Criteriul de performanţăUnităţile de măsură specifice operaţiunilorPunctaj acordat*)
    0123
    1.Managementul volumului de activitatea) încadrarea în sumele alocate spitalului conform repartizării transmise de ordonatorul secundar de credite;  
    b) urmărirea utilizării raţionale a resurselor financiare alocate pentru contractarea serviciilor medicale;
    c) urmărirea utilizării raţionale a tuturor resurselor financiare ale spitalului, indiferent de sursa de finanţare;
    d) acordarea atenţiei necesare factorilor implicaţi
    2.Responsabilitatea) desfăşurarea activităţilor fără disfuncţionalităţi sau erori;  
    b) acurateţea documentelor, actelor şi materialelor realizate;
    c) implicare pentru realizarea obiectivelor generale stabilite;
    d) controlul activităţii la nivel strategic şi al realizării obiectivelor;
    e) asigurarea că strategia şi obiectivele sunt aliniate bugetului disponibil
    3.Analiză şi sintezăa) capacitatea de a rezolva probleme complexe şi importante, implicând factori de interes interni şi externi;  
    b) urmărirea şi implicarea în buna derulare a activităţii la nivelul spitalului;
    c) luarea de decizii rapide şi solide, sprijinite pe argumente adecvate, la momentul oportun
    4.Modul de realizarea) stabilirea calendarelor de activitate eficiente, inclusiv a momentelor şi obiectivelor-cheie, şi respectarea perioadelor de raportare;  
    b) evaluarea şi luarea în considerare a efectelor deciziei asupra întregului spital şi modificarea planurilor, dacă este necesar;
    c) stabilirea unui echilibru între imperative şi planuri;
    d) urmărirea satisfacerii celor mai înalte standarde de calitate;
    e) utilizarea eficientă a programului de lucru prin folosirea timpului de lucru numai în vederea realizării sarcinilor de serviciu;
    f) realizarea sarcinilor de serviciu în timp util, real şi oportun, pentru buna desfăşurare a activităţii
    5.Aptitudini managerialea) crearea unei viziuni clare a organizaţiei;  
    b) stabilirea unei misiuni corespunzătoare şi sprijinirea ei prin planificare strategică şi stabilitatea obiectivelor generale;
    c) delegarea cu eficienţă a sarcinilor şi resurselor;
    d) stabilirea planurilor strategice şi operaţionale, în contextul planurilor organizaţiei ca întreg;
    e) stabilirea şi comunicarea priorităţilor concrete pentru întregul personal al spitalului şi punerea în practică a structurilor şi condiţiilor de monitorizare necesare;
    f) relaţionarea cu colectivul şi organizarea muncii în echipă; relaţii:
    - ierarhice: subordonat autorităţii de sănătate publică, Ministerului Sănătăţii Publice sau ministerelor cu reţea sanitară proprie, după caz;
    - funcţionale: cu personalul şi partenerii sistemului;
    - de colaborare: cu toate instituţiile de la nivel local
    6.Probitate şi eticăa) crearea unui climat adecvat pentru lucrul în echipă;  
    b) înţelegerea şi aplicarea în mod adecvat a legii;
    c) respectarea normelor etice şi de disciplină care se aplică administraţiei publice şi sistemului de asigurări sociale de sănătate;
    d) demonstrarea loialităţii faţă de spital, faţă de superiori şi faţă de cei aflaţi în subordine
  ---------- Notă *) Evaluarea efectuată pe baza criteriilor generale de management se face prin acordarea de către evaluator a unui punctaj de la 0 la 5 puncte pentru fiecare criteriu de performanţă menţionat."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi spitalele publice şi managerii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 28 martie 2008.Nr. 555.--------