HOTĂRÂRE nr. 316 din 19 martie 2008privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunul public Sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Giurgiu, judeţul Giurgiu, cu nr. M.F.P. 144923, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 19 martie 2008.Nr. 316.  +  Anexa INVENTARULbunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. Cod de clasi- ficare Tip/bun mobil/ imobil Denumire Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar - lei - Baza legală Situaţia juridică actuală
  144923 (parţial) 8.29.10 Teren şi clădire Spaţii de arhi- vă pen- tru Di- recţia Judeţea- nă Giurgiu a Arhi- velor Naţiona- le Suprafaţa utilă - 171,82 mp Suprafaţa constru- ită- 198,15 mp Suprafaţa desfăşu- rată- 198,15 mp Cota indiviză de teren- 66,05 mp Nord - bd. Mihai Viteazu Sud - Primăria Municipiu- lui Giurgiu, I.P.J. Giurgiu Vest - bd. Mihai Viteazu Est - şos. Bucureşti Muni- cipiul Giurgiu judeţul Giurgiu bd. Bucu- reşti nr. 57, pavili- on G1, etaj 2 2002 65.782,66 Hotărârea Guvernu- lui nr. 1.466/ 2002 Proces- verbal nr.619050 din 14 ianua- rie 2003 În adminis- trarea Mi- nisterului Internelor şi Reformei Administra- tive - Inspectora- tul de Poliţie al Judeţului Giurgiu
  ----