DECRET - LEGE nr. 104 din 30 martie 1990privind activităţile pentru care guvernul adopta hotărîri
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 47 din 1 aprilie 1990    Potrivit principiului separaţiei puterilor în stat şi în vederea asigurării condiţiilor pentru ca guvernul, organ suprem al administraţiei de stat, sa realizeze puterea executivă ce-i revine în temeiul legii,Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1În aplicarea şi executarea legii, Guvernul României emite hotărîri pentru: a) aprobarea programelor de dezvoltare economico-socială pe ramuri şi domenii de activitate, a balanţei comerciale şi de plati externe şi a planului de încasări şi plati în numerar pe economie, adaptarea regimului creditelor şi dobinzilor la creditele acordate de bănci, precum şi al preţurilor şi tarifelor, în concordanta cu cerinţele pieţei; b) organizarea realizării sarcinilor economico-financiare şi de comerţ exterior, precum şi urmărirea îndeplinirii acestora; c) aprobarea iniţierii şi încheierii de tratate, acorduri şi convenţii internaţionale şi supunerea spre ratificare, potrivit legii; d) realizarea reglementărilor referitoare la salarizare, pensii, acordarea de ajutoare materiale şi a altor drepturi băneşti, precum şi adaptarea acestora la specificul unor ramuri şi domenii de activitate; e) aprobarea de norme în domeniile învăţămîntului, culturii, ştiinţei, sănătăţii, turismului, sportului, comerţului, serviciilor, administraţiei locale şi în alte domenii de activitate; f) stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de posturi la ministere şi celelalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat; numirea şi eliberarea din funcţie a prim-adjunctilor şi adjunctilor de miniştri, secretarilor de stat şi a persoanelor ce urmează sa îndeplinească funcţii asimilate acestora; g) stabilirea măsurilor concrete de aplicare a reglementărilor referitoare la apărarea secretului de stat; h) înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de centrale, întreprinderi, institute şi instituţii de stat de interes republican; aprobarea infiintarii sau desfiinţării de societăţi comerciale cu participare străină în ţara, precum şi a participării la societăţi comerciale în străinătate; i) stabilirea modului de constituire a comisiilor de recepţie pentru obiectivele de investiţii; j) stabilirea altor măsuri în cadrul atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale pentru guvern.  +  Articolul 2Orice prevedere contrară prezentului decret-lege se abroga.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU---------------