NORMĂ din 12 martie 2008de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 26 martie 2008   +  Articolul 1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea şi prefinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, implicate de Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală şi de Fondul European de Garantare Agricolă, definite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) M.A.D.R. are obligaţia să ia toate măsurile necesare în vederea gestionării fondurilor comunitare în concordanţă cu legislaţia comunitară şi naţională specifică şi transferării în conturile agenţiilor de plăţi, respectiv A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., la termenele stipulate în reglementările comunitare şi naţionale, a sumelor aferente schemelor de plată. (2) M.A.D.R., prin Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene, denumită în continuare D.G.B.F.F.E., împreună cu A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. stabilesc, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, modalităţile de evitare a apariţiei unor situaţii care să implice reducerea plăţilor de către Comisia Europeană.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în legătură cu gestionarea fondurilor nerambursabile, M.A.D.R. respectă şi aplică fluxurile financiare stabilite prin prezentele norme metodologice, fluxuri aferente Fondului European de Garantare Agricolă, denumit în continuare F.E.G.A., şi Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare F.E.A.D.R.  +  Articolul 4 (1) Fondurile pentru cheltuielile agricole din F.E.G.A., prevăzute în art. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 209 din 11 august 2005, se acoperă integral din finanţarea comunitară, dacă au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare din domeniu şi dacă sunt efectuate de către agenţia de plăţi acreditată. (2) Plăţile lunare necesare pentru finanţarea cheltuielilor F.E.G.A. se efectuează de către Comisia Europeană, sub forma rambursărilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de A.P.I.A., după ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, sub forma prefinanţării, şi/sau din sumele rambursate de către Comisia Europeană. (3) Rambursările lunare efectuate de Comisia Europeană din F.E.G.A., reprezentând fondurile pentru cheltuielile agricole, se încasează în contul special în euro deschis la o instituţie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului pe numele M.A.D.R. şi se efectuează până în a treia zi lucrătoare din a doua lună care urmează celei în care s-a efectuat plata de către A.P.I.A.  +  Articolul 5În situaţia în care A.P.I.A. nu poate efectua plăţile către beneficiari de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, reprezentând prefinanţare F.E.G.A., la termenele stabilite de legislaţia comunitară, penalităţile aferente sumelor neachitate în termen, declarate neeligibile la finanţarea din F.E.G.A., în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 883/2006 de stabilire a regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind ţinerea evidenţei conturilor de către agenţiile plătitoare, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile pentru rambursarea cheltuielilor din F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul 6Contribuţia comunitară pentru dezvoltare rurală se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare P.N.D.R., aprobat prin decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1.698/2005 .  +  Articolul 7 (1) În derularea procesului de finanţare, cheltuielile aferente F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R., după cum urmează:1. De la poziţia distinctă denumită "Finanţare F.E.G.A": a) sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor implicate de F.E.G.A.; b) sumele necesare asigurării prefinanţării pentru finanţarea cheltuielilor implicate de F.E.G.A.; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. în scopul efectuării plăţilor, respectiv cheltuielile cu diferenţele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de instituţiile financiar-bancare româneşti, faţă de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrală Europeană, ca urmare a operaţiunilor de transfer şi plată din fondurile comunitare sau a operaţiunilor de reîntregire a conturilor în euro; d) costurile bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri; e) sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă măsurilor de intervenţie pe piaţă, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea de F.E.G.A. a măsurilor de intervenţie sub forma depozitării publice şi contabilităţii operaţiilor de depozitare publică de către agenţiile de plăţi din statele membre, reprezentând livrări de bunuri, prestări de servicii şi execuţii de lucrări, finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene; f) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a F.E.G.A., inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; g) sumele aferente achitării penalităţilor pentru plata cu întârziere către beneficiari, conform art.9 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 883/2006 ; h) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor şi a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate; i) alte cheltuieli rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a F.E.G.A., definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.2. De la poziţia distinctă denumită "Finanţare F.E.A.D.R.": a) sumele reprezentând cofinanţare publică din fonduri de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor implicate de F.E.A.D.R.; b) sumele necesare asigurării prefinanţării, inclusiv sumele necesare asigurării avansului pentru beneficiarii unui sprijin pentru investiţii; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. în scopul efectuării plăţilor, respectiv cheltuielile cu diferenţele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de instituţiile financiar-bancare româneşti, faţă de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrală Europeană, ca urmare a operaţiunilor de transfer şi plată din fondurile comunitare sau a operaţiunilor de reîntregire a conturilor în euro; d) costurile bancare rezultate din operaţiuni de transfer şi reîntregire de fonduri; e) sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică; f) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a F.E.A.D.R., inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; g) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor şi a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate; h) alte cheltuieli rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a F.E.A.D.R., definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor. (2) În anul 2008 sumele necesare asigurării prefinanţării pentru finanţarea cheltuielilor implicate de F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. se alocă potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură.  +  Articolul 8 (1) Beneficiarii publici şi privaţi ai unui sprijin pentru investiţii finanţat din F.E.A.D.R pot solicita A.P.D.R.P. plata unui avans din F.E.A.D.R. şi de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile P.N.D.R. (2) Suma avansului nu poate depăşi 20% din ajutorul public pentru investiţii şi plata acestuia trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Scrisoarea de garanţie bancară şi garanţia echivalentă se depun odată cu dosarul cererii de plată a avansului. (3) În cazul beneficiarilor publici prevăzuţi la alin. (1), A.P.D.R.P. poate accepta o garanţie scrisă din partea autorităţii ierarhice superioare acestora, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare, echivalentă cu procentul prevăzut la alin. (2), cu condiţia ca autoritatea respectivă să se angajeze să plătească suma acoperită de garanţie, în cazul în care avansul plătit nu a fost justificat. (4) Garanţia este eliberată în cazul în care A.P.D.R.P. constată că suma cheltuielilor reale care corespund ajutorului public pentru investiţii depăşeşte suma avansului. (5) Suma prevăzută la alin. (2) se justifică pe bază de documente până la expirarea duratei iniţiale de execuţie a proiectului prevăzute la momentul semnării contractului de finanţare. (6) Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finanţare nu mai poate opta pentru obţinerea avansului ulterior datei semnării contractului de finanţare. (7) Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea favorabilă de către A.P.D.R.P. a procedurii de achiziţii, conform procedurilor de lucru ale acesteia.  +  Articolul 9În baza informaţiilor furnizate de A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. referitoare la sumele necesare acoperirii cheltuielilor implicate de cele două fonduri, F.E.G.A. şi F.E.A.D.R., potrivit art. 7 din prezentele norme metodologice, D.G.B.F.F.E din cadrul M.A.D.R. fundamentează bugetul şi/sau rectificarea acestuia.  +  Articolul 10 (1) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deschide conturi în euro şi lei la instituţii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului, prin care se derulează sumele rambursate de Comisia Europeană din F.E.G.A. şi F.E.A.D.R., astfel încât acestea să permită evidenţierea distinctă a plăţilor şi încasărilor aferente celor două fonduri. (2) În situaţia în care M.A.D.R. deschide conturi în euro şi în lei la o instituţie financiar-bancară, echivalentul în lei al dobânzii acordate de aceasta pentru disponibilităţile F.E.G.A. aflate în contul în euro, precum şi dobânda la contul în lei se transferă de M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.G.A." Dobânda acordată de instituţia financiar-bancară pentru disponibilităţile F.E.A.D.R. aflate în conturile în euro şi în lei majorează disponibilul existent. (3) În situaţia în care M.A.D.R. deschide conturi în euro la Trezoreria Statului, disponibilităţile acestor conturi sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se situează la nivelul celei încasate de Trezoreria Statului de la instituţia de credit corespondentă. (4) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., organizează selecţia instituţiei financiar-bancare prin care se vor derula fondurile, conform legislaţiei în vigoare, şi încheie o convenţie în acest sens. (5) Pe numele M.A.D.R., ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. următoarele conturi: a) contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.G.A."; b) contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.A.D.R." (6) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinanţarea F.E.G.A şi F.E.A.D.R., următoarele conturi: a) contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.G.A."; b) contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.A.D.R." (7) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinanţarea F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. şi în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri externe nerambursabile, următoarele conturi: a) contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A."; b) contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.A.D.R." (8) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli neeligibile, aferente celor două fonduri, următoarele conturi: a) contul 54.04.04.31"Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.G.A."; b) contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R." (9) Pe numele A.P.I.A., ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinanţarea F.E.G.A., contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.G.A." (10) Pe numele A.P.I.A., ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.G.A. contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.G.A." şi, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, reprezentând prefinanţare F.E.G.A., contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A." (11) Pe numele A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., ca ordonatori secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinanţarea F.E.A.D.R., câte un cont 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.A.D.R." (12) Pe numele A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., ca ordonatori secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinanţarea F.E.A.D.R., câte un cont 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.A.D.R.". (13) Pe numele A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., ca ordonatori secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.A.D.R. câte un cont 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.A.D.R." (14) Pe numele A.P.I.A., ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea F.E.G.A. şi F.E.A.D.R. următoarele conturi: a) contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate F.E.G.A."; b) contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate F.E.A.D.R." (15) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea F.E.A.D.R. contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate F.E.A.D.R." (16) Pe numele A.P.I.A., ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente măsurilor de intervenţie pe piaţă, contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.G.A." (17) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R." (18) Pe numele A.P.I.A., ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de încasarea de la beneficiarii F.E.G.A. a taxelor aferente depăşirii cotelor de lapte contul 54.04.07.31 "Disponibil taxă depăşire cotă lapte recuperată de la beneficiari F.E.G.A." (19) Pe măsura necesităţilor, M.A.D.R., A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. pot deschide, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor (M.E.F.), şi alte conturi de disponibilităţi analitice în cadrul contului sintetic 54.04 "Disponibil din fonduri externe aferente Politicii agricole comune şi cofinanţarea/prefinanţarea acesteia". (20) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi cu avizul ministrului economiei şi finanţelor se aprobă instrucţiuni pentru stabilirea procedurii de gestionare a fondurilor de prefinanţare şi cofinanţare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, a F.E.G.A. şi a F.E.A.D.R.  +  Articolul 11 (1) A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. solicită D.G.B.F.F.E. din cadrul M.A.D.R. alocarea de fonduri externe nerambursabile în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plăţile, întocmite conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b). (2) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul M.E.F. previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente F.E.G.A., respectiv F.E.A.D.R., în vederea estimării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană. (3) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană situaţia sumelor rambursate/încasate de la Comisia Europeană, aferente F.E.G.A., respectiv F.E.A.D.R., în vederea monitorizării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană. (4) Pe baza plăţilor efectuate de A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi din cadrul A.P.D.R.P. transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană copiile declaraţiilor de cheltuieli aferente F.E.G.A. şi F.E.A.D.R., la termenele solicitate de Comisia Europeană. (5) Pe baza estimărilor comunicate de A.P.D.R.P., Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi din cadrul A.P.D.R.P. transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul M.E.F., în copie, previziunile sumelor de încasat/rambursat din F.E.G.A. , respectiv F.E.A.D.R., transmise Comisiei Europene pentru anul în curs şi pentru anul următor. (6) Solicitarea de fonduri de către A.P.I.A. şi A.P.D.R.P., de la D.G.B.F.F.E. din cadrul M.A.D.R., se va face distinct pe axe, măsuri şi scheme de sprijin, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1c) şi 1d). (7) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., solicită M.E.F. deschiderea de credite bugetare necesare, conform modelului prevăzut în anexele nr. 1e) şi 1f). (8) A.P.I.A. solicită A.P.D.R.P., în baza declaraţiei de cheltuieli, sumele aferente schemelor şi măsurilor F.E.A.D.R. în vederea rambursării la M.A.D.R., conform modelului prevăzut în anexa nr. 1i). (9) A.P.D.R.P. comunică A.P.I.A., printr-o scrisoare de confirmare, data şi suma ce se transferă în contul de disponibil din Trezoreria Statului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1j). (10) În termen de 5 zile lucrătoare de la cererea M.A.D.R., M.E.F. deschide creditele bugetare solicitate. M.A.D.R. comunică agenţiilor de plăţi, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1g), data şi suma ce se transferă în conturile de disponibil deschise la Trezoreria Statului.  +  Articolul 12 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. efectuează plăţile către beneficiari. (2) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin.(1), A.P.I.A. şi A.P.D.R.P. vor restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate şi vor notifica în scris M.A.D.R. - D.G.B.F.F.E., conform modelului prezentat în anexa nr. 1h). (3) Anexele nr. 1a)-1j) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1a) ---------la normele metodologice-----------------------Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru AgriculturăNr ......./.......Previziuni trimestriale de necesar de fonduriF.E.G.A./F.E.A.D.R.pentru perioada de la ....... la ............
                                                          -lei-
  Schemă/Măsură Luna 1 Luna 2 Luna 3 ..... Luna 12
  Schema/Măsura 1
  Schema/Măsura 2
  Schema/Măsura 3
  Schema/Măsura 4
  ..........
  Schema/Măsura n
  Total
  TOTAL GENERAL:
      Întocmit .......
      Data ...........
      Control financiar preventiv propriu .......
                            Director general A.P.I.A.,
                       ..../(semnătura şi ştampila).....
   +  Anexa 1b) ---------la normele metodologice-----------------------Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi PescuitNr ....../......Previziunea fluxului de numerar privind plăţile pe trimestrul
                                                                          - lei -
  Axe/Măsuri Luna Luna Luna Total trim ...
  CE BS CE BS CE BS CE BS
  111 - Formare profesională, informare şi difuzare cunoştinţe
  112 - Instalarea tinerilor agricultori
  113 - Pensionarea timpurie a fermie- rilor şi a muncitorilor agricoli
  114 - Utilizarea serviciilor de consi- liere şi consultanţă
  121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
  122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi fores- tiere
  125 - Infrastructuri legate de dezvol- tarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
  141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă
  142 - Sprijin pentru înfiinţarea gru- purilor de producători
  Total axa 1 - Îmbunătăţirea competiti- vităţii sectoarelor agricol şi silvic
  211 - Plăţi compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handi- cap natural din zona montană
  212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi în zone cu handicap, altele decât zonele montane
  213 - Plăţi Natura 2000
  214 - Plăţi de agromediu
  221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
  223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole
  224 - Plăţi Natura 2000 Păduri
  Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi peisajului
  311, 312 - Diversificarea activită- ţilor nonagricole şi crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
  313 - Încurajarea activităţilor turistice
  322, 323 - Renovarea, dezvoltarea sa- telor, conservarea şi îmbunătăţirea moştenirii rurale
  341 - Dobândire de competenţe, animare şi implementare a strategiilor de dezvoltare locală
  Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi diversificarea economiei rurale
  41 -Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
  411 - Creşterea competitivităţii sec- toarelor agricole şi forestiere
  413 - Calitatea vieţii şi diversifi- carea economiei rurale
  421- Implementarea proiectelor de cooperare
  431 - Funcţionarea grupurilor de acţi- une locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
  Total axa 4 - Leader
  Măsura 511 - Asistenţa tehnică PNDR
  TOTAL:
      Întocmit la data de:
      Vizat
      -----
      Control financiar preventiv propriu
                             Director general A.P.D.R.P.,
                           ..../(semnătura şi ştampila)....
   +  Anexa 1c) ---------la normele metodologice-----------------------Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăNr. ....../.......Solicitare disponibil nr. ......./data .......CătreMINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE ŞI FONDURI EUROPENEÎn atenţia domnului director generalVă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea solicitării sumelor de la bugetul de stat, reprezentând prefinanţare/cofinanţare, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente F.E.G.A./F.E.A.D.R., în sumă totală de ....... lei.Suma totală se compune din:
                                                                          - lei -
  Nr. Crt. Denumirea schemei/măsurii Prefinanţare buget de stat (lei) Cofinanţare buget de stat (lei) Finanţare C.E. (lei) Suma totală (lei)
  1.
  2.
  .... ......... ...
  n.
  TOTAL:
  Vă rugăm să ne aprobaţi alimentarea contului de disponibil cu sumele mai sus menţionate.         Control financiar Control financiar         preventiv propriu preventiv delegat                           Director general A.P.I.A.,                    ......./(semnătura şi ştampila)........
   +  Anexa 1d) ---------la normele metodologice-----------------------Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi PescuitNr. ....../......Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelorÎn vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului aferent F.E.A.D.R. din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană şi de la bugetul de stat la proiectele F.E.A.D.R.Subsemnatul .../(numele şi prenumele)...., director general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:
  Axa/Măsura Lei Euro
  Contribuţie publică Contribuţie publică
  Total CE BS Total CE BS
  1 2 3 4 5 6 7
  111 - Formare profesională, informare şi difuzare cunoştinţe
  112 - Instalarea tinerilor agricul- tori
  113 - Pensionarea timpurie a fermie- rilor şi a muncitorilor agricoli
  114 - Utilizarea serviciilor de con- siliere şi consultanţă
  121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
  122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
  123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
  125 - Infrastructuri legate de dez- voltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii
  141 - Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă
  142 - Sprijin pentru înfiinţarea gru- purilor de producători
  Total axa 1 - Îmbunătăţirea competi- tivităţii sectoarelor agricol şi silvic
  211 - Plăţi compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicap natural din zona montană
  212 - Plăţi acordate fermierilor a- flaţi în zone cu handicap, altele decât zonele montane
  213 - Plăţi Natura 2000
  214 - Plăţi de agromediu
  221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
  223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole
  224 - Plăţi Natura 2000 Păduri
  Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi peisajului
  311, 312 - Diversificarea activită- ţilor nonagricole şi crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi
  313 - Încurajarea activităţilor turistice
  321 - Servicii de bază pentru economie
  322, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor şi îmbunătăţirea moştenirii rurale
  341 - Dobândire de competenţe, animare şi implementare a strategi- ilor de dezvoltare locală
  Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi diversificarea economiei rurale
  41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
  411 - Creşterea competitivităţii sec- toarelor agricole şi forestiere
  413 - Calitatea vieţii şi diversifi- carea economiei rurale
  421 - Implementarea proiectelor de cooperare
  431 - Funcţionarea grupurilor de acţiune locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului
  Total axa 4 - Leader
  Măsura 511 - Asistenţa tehnică P.N.D.R.
  TOTAL GENERAL:
     Control financiar preventiv propriu Control financiar preventiv delegat
                                      Avizat
      Director Direcţia plăţi proiecte, Şef Serviciu autorizare plăţi şi
                                                   recuperare datorii,
      ................................. .................................
                            Director general A.P.D.R.P.,
                       ....../(semnătura şi ştampila)........
   +  Anexa 1e) ---------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget finanţe şi fonduri europeneNr ......../........Solicitare de fonduri pentru prefinanţarea/cofinanţarea F.E.G.A. şi F.E.A.D.R.În vederea efectuării plăţilor către beneficiari din fonduri publice nerambursabile, aferente fondurilor F.E.G.A şi F.E.A.D.R., în conformitate cu sumele autorizate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu suma totală de ....... lei.Suma totală se compune din:
  Nr. Crt. Denumirea schemei/măsurii Prefinanţare buget de stat (lei) Cofinanţare buget de stat (lei) Suma totală (lei)
  1.
  2.
  .... ......... ...
  n.
  TOTAL:
     Întocmit,
     ---------
     Direcţia buget-finanţe
            Director,
          ............
      Direcţia financiar-contabilitate
            Director,
           ...........
                Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene
                                Director general,
                       ..../(semnătura şi ştampila).....
   +  Anexa 1f) ---------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget finanţe şi fonduri europeneNr. ...../.......Solicitare de fonduri pentru cofinanţarea/prefinanţarea proiectelordin Programul aferent F.E.A.D.R.În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului aferent F.E.A.D.R. din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţarea/prefinanţarea proiectelor F.E.A.D.R., în sumă totală de ..... lei.
  Axa/Măsura Prefinanţare buget de stat (lei) Cofinanţare buget de stat (lei) Suma totală (lei)
  1 2 3 4
  111 - Formare profesională şi acţiuni de informare
  112 - Instalarea tinerilor agricultori
  113 - Pensionarea timpurie
  114 - Utilizarea serviciilor de consiliere
  115 - Crearea de servicii de consultanţă
  121 - Modernizarea exploataţiilor agricole
  122 - Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
  123 - Creşterea valorii adăugate a produse- lor agricole şi forestiere
  123 - Creşterea valorii adăugate a produ- selor agricole şi forestiere
  124 - Noi produse, procese şi tehnologii
  125 - Infrastructuri legate de dezvoltarea şi adaptarea sectoarelor agricol şi forestier
  126 - Revigorarea potenţialului producţiei agricole distruse de dezastre naturale şi introducerea acţiunilor adecvate de prevenire
  131 - Ajutorarea fermierilor să adopte stan- dardele cerute prin legislaţia comunitară
  132 - Sprijinirea fermierilor care participă la schemele de calitate a alimentelor
  133 - Activităţi de promovare şi informare
  141 - Sprijin pentru susţinerea fermelor de semisubzistenţă
  142 - Grupurile de producători
  Total axa 1 - Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol şi silvic
  211 - Plăţi compensatorii acordate fermie- rilor din zonele cu handicap natural din zona montană
  212 - Plăţi acordate fermierilor aflaţi în zone cu handicap, altele decât zonele montane
  213 - Plăţi Natura 2000
  214 - Plăţi de agromediu
  215 - Plăţi pentru bunăstarea animalelor
  216 - Investiţii neproductive
  221 - Prima împădurire a terenurilor agricole
  222 - Prima înfiinţare de sisteme agrofores- tiere pe terenuri agricole
  223 - Prima împădurire a terenurilor nonagricole
  224 - Plăţi Natura 2000 Păduri
  225 - Plăţi pentru protejarea mediului forestier
  226 - Refacerea potenţialului forestier şi introducerea acţiunilor preventive
  227 - Investiţii neproductive forestiere
  Total axa 2 - Îmbunătăţirea mediului şi peisajului
  311 - Diversificarea activităţilor nonagricole
  312 - Crearea şi dezvoltarea microîntreprin- derilor
  313 - Încurajarea activităţilor turistice
  321 - Servicii de bază pentru economie
  322 - Renovarea şi dezvoltarea satelor
  323 - Conservarea şi îmbunătăţirea moşteni- rii rurale
  331 - Instruire/formare şi informare
  341 - Măsura de dobândire de abilităţi şi animare
  Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi diversificarea economiei rurale
  411 - Competitivitate
  412 - Mediul înconjurător/managementul terenurilor
  413 - Calitatea vieţii/diversificare
  421 - Cooperare
  431 - Costuri curente, dobândirea de cunoş- tinţe, animare
  Total axa 4 - Leader
  Măsura 511 - Asistenţă tehnică
  TOTAL GENERAL:
      Întocmit,
      ---------
      Direcţia buget-finanţe
            Director,
           ..........
      Direcţia financiar-contabilitate
                 Director,
                ...........
                 Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene
                                 Director general,
                        ...../(semnătura şi ştampila).....
   +  Anexa 1g) ---------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget finanţe şi fonduri europeneNr. ...../.......Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabileCătre: ........(A.P.I.A./A.P.D.R.P.)Domnului director general ...../(numele şi prenumele)......Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru schemele de plată/proiectele finanţate din F.E.G.A/F.E.A.D.R., transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ....... din data de ........, vă informăm că a fost aprobată suma totală de ....... lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ....... lei, cofinanţare buget naţional ...... lei, prefinanţare buget naţional ........ lei.Suma menţionată va fi transferată la data de............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.                               Director general,                     ...../(semnătura şi ştampila).....  +  Anexa 1h) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA ..........(A.P.D.R.P./A.P.I.A.)Nr. ....../..........Confirmarea restituirii finanţării publice nerambursabile reprezentând sume neutilizateCătre: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europeneDomnului director general ...../(numele şi prenumele)......Ca urmare a Solicitării fondurilor pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului ....., transmise de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. ......... din data de ......., vă informăm că a fost utilizată suma totală de .............. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ..... lei, cofinanţare buget de stat .... lei, prefinanţare buget de stat ..... lei.Suma totală rămasă neutilizată este de ....... lei, cu următoarea componenţă: finanţare de la Comisia Europeană .... lei, cofinanţare buget de stat ..... lei, prefinanţare buget de stat .... lei.Suma totală rămasă neutilizată va fi transferată la data de ........ de către Agenţia ....... în conturile M.A.D.R. din care s-au efectuat plăţile, deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.                      Director general A.P.I.A./A.P.D.R.P.,                      ...../(semnătura şi ştampila).....  +  Anexa 1i) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂBucureşti, bd. Carol I nr.17, sectorul 3Cod fiscal ...........................Declaraţie privind cererile de plăţi compensatorii nr. ..... data .......Raportul privind plăţile efectuate de A.P.I.A. în luna ...... pentru măsura/schema┌─────────┬────────┬─────┬────────────────────┬────────────────────┐│Măsurile/│Numărul │Data │ Moneda naţională │ Euro*) ││Schema │cererii │depu-├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤├────────-┤de plată│nerii│Cheltuiala│ │Cheltuiala│ ││Măsura/ │din sis-│cere-│publică │Total │publică │Total ││Schema │tem │rii ├────┬─────┤cheltu- ├────┬─────┤cheltu- ││ │ │de │ CE │Buget│ieli │ CE │Buget│ieli ││ │ │pla- │ │de │eligibile│ │de │eligibile││ │ │tă │ │stat │ │ │stat │ │├─────────┤ │ ├────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┤│ 1 │ │ │ 2 │ 3 │ 4=2+3 │ 5 │ 6 │ 7=5+6 │├─────────┴────────┴──-──┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┤│Măsura/ ││Schema │├─────────┬────────┬──-──┬────┬─────┬─────────┬────┬─────┬─────────┤│Nume │ │ │ │ │ │ │ │ ││benefi- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ciar │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────┼────────┼──-──┼────┼─────┼─────────┼────┼─────┼─────────┤│Total │ │ │ │ │ │ │ │ ││general: │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────────┴────────┴─────┴────┴─────┴─────────┴────┴─────┴─────────┘---- Notă *) Se foloseşte rata de schimb EUR/leu din penultima zi lucrătoare a lunii precedente, publicată de Banca Centrală Europeană pe pagina de web la ora 14,15 CET (www.ecb.int).Rata de schimb valutar (leu/EUR) este: ......................Director general al Agenţiei de Plăţişi Intervenţie pentru Agricultură Semnătura .... Data .....Director economic al Agenţiei de Plăţişi Intervenţie pentru Agricultură Semnatura .... Data .....Control financiar preventiv propriu Data .....Întocmit de: Semnătura .... Data .....  +  Anexa 1j) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUITNr. ....../.........Confirmarea transferului finanţării publice nerambursabileCătre: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăDomnului director general ...../(numele şi prenumele).....Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru schemele/măsurile aferente F.E.A.D.R., transmisă la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit cu nr. ....... din data de ......., vă informăm că a fost aprobată suma de ........ lei, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană.Suma menţionată va fi transferată în data de ........ de către Agentia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de plăţi al ......, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.              Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit                              Director general,                     ....../(semnătura şi ştampila)......------