METODOLOGIE din 20 martie 2008privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public în anul 2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008  1. Evaluarea activităţii managerului spitalului public desfăşurată în anul 2007 se face până la data de 30 aprilie 2008. Sunt evaluaţi managerii care au contractul de management în perioada de valabilitate şi au condus spitalul public respectiv pe o perioadă de cel puţin 6 luni în anul 2007.2. Evaluarea anuală a activităţii managerului spitalului public se face de o comisie de evaluare formată din preşedinte, vicepreşedinte, 3-5 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane, numită prin ordin al ministrului sănătăţii publice, astfel: a) pentru spitalele publice din subordinea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, membrii comisiei de evaluare se propun de către directorul executiv al acestora. Preşedintele comisiei de evaluare este directorul executiv adjunct financiar-contabil al autorităţii de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, iar vicepreşedinte este şeful compartimentului audit intern din aceeaşi instituţie. În situaţia în care la nivelul unei autorităţi de sănătate publică nu este încadrat postul de auditor intern, vicepreşedintele este nominalizat din cadrul altei autorităţi de sănătate publică, prin ordin al ministrului sănătăţii publice; b) pentru spitalele publice din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, preşedinte este directorul general adjunct al Direcţiei generale buget şi credite externe din Ministerul Sănătăţii Publice, iar vicepreşedinte este un reprezentant al Direcţiei audit din aceeaşi instituţie.3. Comisia de evaluare menţionată la pct. 2 întocmeşte, pe baza rezultatelor obţinute de fiecare manager de spital, fişa de evaluare prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie. Fişa de evaluare se înaintează Comisiei centrale de evaluare însoţită de dosarul de evaluare, care cuprinde obligatoriu următoarele documente: a) copia contractului de management şi a actelor adiţionale la acesta; b) documentele care susţin punctajul acordat la fiecare indicator de performanţă, după cum urmează:- statul de funcţii pe anul 2007, aprobat conform legii;- situaţia financiară încheiată la 31 decembrie 2007;- darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.4A, cap. 2; cod MS 60.4.4, cap. 3; cod MS 60.4.4.A, cap.14), centralizatorul - cod MS 60.4.4, cap. 15 "Personalul mediu şi superior sanitar pe tipuri de unităţi", centralizatorul activităţii spitalului - cod 19.15, darea de seamă statistică pentru anul 2007 (cod MS 60.4.2, cap.1 "Principalii indicatori ai cunoaşterii sănătăţii, pe anul 2007, pentru fiecare spital", câte un document semnat şi ştampilat, completat numai cu pct. 10 "Infecţii interioare din spital"); c) copii de pe actele de control ale tuturor organismelor abilitate; d) raportul de autoevaluare al managerului spitalului public (în cuprinsul acestuia se au în vedere acţiunile organizate şi desfăşurate pe parcursul anului evaluat privind: modul de îndeplinire a indicatorilor şi criteriilor de performanţă, proceduri interne de evaluare şi control, elaborare de acte normative cu caracter intern, măsuri întreprinse pentru eficientizarea activităţii unităţii şi creşterea calităţii actului medical, gestionarea eventualelor situaţii de criză apărute la nivelul spitalului public etc.); managerul spitalului public răspunde pentru realitatea şi corectitudinea datelor puse la dispoziţia comisiei de evaluare, conform legii; e) alte documente care pot constitui bază pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, cu modificările şi completările ulterioare.4. Comisia de evaluare menţionată la pct. 2 are următoarele atribuţii: a) să înregistreze dosarul de evaluare depus de către managerul spitalului public, numai dacă acesta conţine toate documentele prevăzute la pct. 3; b) să verifice concordanţa dintre indicatorii asumaţi prin contract/act adiţional şi cei înscrişi în fişa de evaluare, precum şi dintre valorile indicatorilor realizaţi menţionaţi în fişa de evaluare şi cei transmişi de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii; c) să valideze, sub semnătură, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării, propunerea de menţinere/încetare a contractului de management al managerului spitalului public evaluat; d) să înregistreze şi să transmită Comisiei centrale de evaluare numai dosarele care conţin toate documentele prevăzute la pct. 3; e) să respingă motivat dosarele incomplete şi să comunice managerului spitalului public documentele lipsă care au determinat această situaţie; f) să întocmească şi să valideze, sub semnătura preşedintelui comisiei de evaluare şi a managerului spitalului public respectiv, un opis cuprinzând toate documentele existente în dosarul de evaluare depus de fiecare manager.5. La nivelul Ministerului Sănătăţii Publice este constituită, prin ordin al ministrului sănătăţii publice, Comisia centrală de evaluare, formată din preşedinte, vicepreşedinte, 3-5 membri şi un secretariat format din 1-2 persoane. Comisia centrală de evaluare are misiunea de a verifica şi de a urmări modul de desfăşurare a evaluării, modul de întocmire a fişelor de evaluare şi de a soluţiona eventualele contestaţii apărute în cadrul evaluării anuale a activităţii managerilor spitalelor publice. Preşedintele Comisiei centrale de evaluare este directorul general al Direcţiei generale buget şi credite externe din Ministerul Sănătăţii Publice, iar vicepreşedinte este directorul Direcţiei audit din aceeaşi instituţie.6. Comisia centrală de evaluare, în baza rezultatelor evaluării efectuate de comisiile de evaluare menţionate la pct. 2, propune ministrului sănătăţii publice, după caz: a) menţinerea contractului de management, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) emiterea actului administrativ de reevaluare, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) emiterea actului administrativ de încetare înainte de termen a contractului de management, pentru managerii spitalelor publice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007, cu modificările şi completările ulterioare.7. În aplicarea dispoziţiilor prezentei metodologii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii furnizează Ministerului Sănătăţii Publice şi comisiilor de evaluare prevăzute la pct. 2 valorile indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public care intră în sfera lor de competenţă, realizate de fiecare spital public în anul 2007.8. Datele menţionate la pct. 7, validate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar şi Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, sunt consemnate în fişa de evaluare prevăzută în anexa la prezenta metodologie, la rubrica "Valoare indicator realizată", şi stau la baza evaluării activităţii managerului spitalului public în anul 2007.9. Evaluarea anuală a activităţii managerilor spitalelor publice aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se face în conformitate cu dispoziţiile prezentei metodologii.  +  Anexa -----la metodologie--------------
  *Font 8*
      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
      ...............................
      COMISIA DE EVALUARE
                           FIŞA DE EVALUARE
              a activităţii desfăşurate de .....................
                                           (numele şi prenumele)
                   managerul ...................................
                              (denumirea spitalului public)
                            în anul 2007
  ┌───┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬─────────┬──────────┐│Nr.│ │VALOARE INDICATOR│ │ │MENŢIUNI ││crt│ INDICATORI/CRITERII DE PERFORMANŢĂ ├────────┬────────┤GRAD DE│ PUNCTAJ │ALE ││ │ │asumată │ reali- │REALI- │ ACORDAT │COMISIEI ││ │ │ prin │ zată*4)│ZARE*1)│ │DE EVALUA-││ │ │contract│ │ │ │RE*5) │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Proporţia medicilor din totalul personalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Proporţia personalului medical din totalul │ │ │ │ │ ││ │personalului angajat al spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Proporţia personalului medical cu studii │ │ │ │ │ ││ │superioare din totalul personalului medical │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Numărul mediu de consultaţii/ medic în │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Durata medie de spitalizare pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe │ │ │ │ │ ││ │fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de complexitate al cazurilor pe spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul pacienţilor cu intervenţii chirur- │ │ │ │ │ ││ │gicale din totalul pacienţilor externaţi din │ │ │ │ │ ││ │secţiile chirurgicale │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ C. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli │ │ │ │ │ ││ │aprobat │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii │ │ │ │ │ ││ │şi în funcţie de sursele de venit │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Procentul veniturilor proprii din totalul │ │ │ │ │ ││ │veniturilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Procentul cheltuielilor de personal din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 5.│Procentul cheltuielilor cu medicamentele din │ │ │ │ │ ││ │totalul cheltuielilor spitalului │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 6.│Procentul cheltuielilor de capital din totalul │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 7.│Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare │ │ │ │ │ ││ │secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ D. INDICATORI DE CALITATE │├───┬────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┤│ 1.│Rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total │ │ │ │ │ ││ │spital şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 2.│Rata infecţiilor nozocomiale pe total spital │ │ │ │ │ ││ │şi pe fiecare secţie*2) │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 3.│Indicele de concordanţă dintre diagnosticul │ │ │ │ │ ││ │la internare şi diagnosticul la externare │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┤ ││ 4.│Număr de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┤│ E. CRITERII GENERALE DE MANAGEMENT │├─────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬───────┤│PUNCTAJ ACORDAT DE: │ Evaluator 1 │ Evaluator 2 │ Evaluator 3 │Evaluator ....│ PUNCTAJ │ ││ │ ......... │ ......... │ ......... │ ......... │ FINAL*3)│ ││ │(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│(nume,prenume)│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┬─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 1.│Managementul │ │ │ │ │ │ ││ │volumului de │ │ │ │ │ │ ││ │activitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 2.│Responsabilitate │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 3.│Analiză şi │ │ │ │ │ │ ││ │sinteză │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 4.│Modul de │ │ │ │ │ │ ││ │realizare │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 5.│Aptitudini │ │ │ │ │ │ ││ │manageriale │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┤ ││ 6.│Probitate şi │ │ │ │ │ │ ││ │etică │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴───────┘-----------*1) În situaţia în care gradul de realizare are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0.*2) Se trece valoarea indicatorului la nivel de spital.*3) În situaţia în care punctajul final are cifră cu zecimale, rotunjirea se face la întreg, astfel: 0,50 - 0,99 devine 1, iar 0,01 - 0,49 devine 0;*4) În situaţia în care nu există concordanţă între valorile indicatorilor prezentate de manager, sub semnătură, şi valorile indicatorilor rezultate în urma verificării acestora, în coloana "realizată" se consemnează valorile indicatorilor rezultate din documentele depuse în dosarul de evaluare.*5) În situaţia menţionată la nota 4) comisia de evaluare are obligaţia să consemneze în această coloană valoarea indicatorului prezentată de manager, sub semnătură, precum şi motivul care a determinat această neconcordanţă.Comisia de evaluare înfiinţată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 341/2008, în baza rezultatelor obţinute, propune menţinerea/încetarea înainte de termen a contractului de management sau reevaluarea după 6 luni a .... (numele şi prenumele) ... managerul ...(denumirea spitalului public) ... .Prezenta fişă de evaluare a fost întocmită în două exemplare, din care exemplarul nr. 1 s-a înaintat la Comisia centrală de evaluare constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice, iar exemplarul nr. 2 a rămas la preşedintele comisiei de evaluare, în evidenţa autorităţii de coordonare a spitalului public respectiv.              Comisia de evaluare Am luat la cunoştinţă   Preşedinte .................... .........................   Vicepreşedinte .................... (numele, prenumele şi semnătura)                                                         (data)   Membri: ...........................           ...........................           ...........................           ...........................         (numele, prenumele şi semnătura)NOTĂ:Managerul spitalului public poate contesta la Comisia centrală de evaluare, în termen de 24 de ore de la data luării la cunoştinţă a conţinutului fişei de evaluare, calificativul acordat de comisia de evaluare. Comisia centrală de evaluare rezolvă contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării în evidenţă a acesteia.---------