ORDIN nr. 13 din 21 februarie 2008pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în exploataţiile în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008    Văzând Referatul comun de aprobare nr. 17.087/47.023 din 10 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi Direcţia generală inspecţii şi coordonare P.I.F. din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în exploataţiile în care animalele sunt ţinute pentru scopuri zootehnice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2006/778/CE referitoare la cerinţele minime pentru colectarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor la locurile de producţie ale anumitor animale de crescătorie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 314 din 15 noiembrie 2006, p. 39-47.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 70/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerinţe minime pentru inspecţia exploataţiilor în care animalele sunt ţinute pentru scopuri de fermă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 18 august 2005.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile DrăganBucureşti, 21 februarie 2008.Nr. 13.  +  AnexăNORMA 21/02/2008