HOTĂRÂRE nr. 216 din 5 martie 2008privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită, şi pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informaţii Externe, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, în scopul restituirii către persoana îndreptăţită, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 2Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciuluide Informaţii Externe,Mihai-Răzvan UngureanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 216.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale terenului care trece din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, aflat în administrareaServiciului de Informaţii Externe*Font 9*─────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┬──────────┬────────────────────┐Persoana │ Persoana │ Caracteristicile tehnice │ Numărul │ │juridică ce │ juridică │ ale terenului restituit către │ de iden- │ │administrează│ căreia i │ persoanele îndreptăţite │ tificare │ Locul unde este │  terenul │ se pune la │ │ atribuit │ situat terenul │             │ dispoziţie │ │ de │ │             │ terenul │ │Ministerul│ │             │ │ │Economiei │ │             │ │ │ şi │ │             │ │ │Finanţelor│ │─────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼──────────┼────────────────────┤Serviciul de │Serviciul de │Suprafaţa terenului = 583,05 mp│ 97.057 │Municipiul Bucureşti│Informaţii │Informaţii │ │ │str. Ivan Turgheniev│Externe │Externe │ │ │nr. 6-16, sectorul 1│─────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴──────────┴────────────────────┘  +  Anexa 2 *Font 9*─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┐   Ordonator principal de credite │ 10668016 │ SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE │──────┬───────┬─────┬────────────────┴───────────┴─────────────────┬─────────┬────────────┤Nr. │ Cod │ │ Datele de identificare │ │ │M.F. │ de │ │ │ │ Valoarea │      │clasi- │Denu-├────────────────┬───────┬─────────────────────┤ Anul │ de │      │ficare │mire │ Descriere │Vecină-│ Adresa │ dobân- │ inventar │      │ │ │ tehnică │tăţi │ │ dirii/ │ (lei) │      │ │ │ (pe scurt) │ │ │ dării │ │      │ │ │ │ │ │ în │ │      │ │ │ │ │ │ folo- │ │      │ │ │ │ │ │ sinţă │ │──────┼───────┼─────┼────────────────┼───────┼─────────────────────┼─────────┼────────────┤97.057│8.29.11│teren│S = 5.479,95 mp │ │Ţara: România │ 1994 │ 8.626.455 │      │ │ │ │ │Municipiul Bucureşti,│ │ │      │ │ │ │ │str. Ivan Turgheniev │ │ │      │ │ │ │ │nr. 6-16, │ │ │      │ │ │ │ │sectorul 1 │ │ │──────┴───────┴─────┴────────────────┴───────┴─────────────────────┴─────────┴────────────┘------------