DECIZIE nr. 139 din 21 februarie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 19 martie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMarieta Safta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie invocată de Societatea Comercială "Danubiana" - S.A. în Dosarul nr. 864/94/2006 al Judecătoriei Buftea.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Ministerul Public solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, pentru aceleaşi motive care fundamentează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 26 iunie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 864/94/2006, Judecătoria Buftea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie invocată de Societatea Comercială "Danubiana" - S.A. în dosarul menţionat.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că procedura sumară a somaţiei de plată permite instanţei să soluţioneze cauza fără a-şi exercită obligaţia de aflare a adevărului, judecătorul examinând cererea numai pe baza actelor depuse, precum şi a explicaţiilor şi lămuririlor părţilor, şi fără ca debitoarea să poată administra probe în apărare, fapt ce contravine prevederilor constituţionale ale art. 16, art. 21, art. 24, art. 135 alin. (2) şi ale art. 136 alin. (5), precum şi celor ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Nu este asigurată egalitatea în drepturi dintre creditor şi debitor, actul normativ criticat favorizându-l pe primul dintre aceştia în detrimentul celuilalt, şi se încalcă dreptul la apărare al debitorului. Dispoziţiile constituţionale mai sunt încălcate, potrivit susţinerilor autoarei excepţiei, şi prin aceea că ordonanţa care va conţine somaţia de plată poate fi atacată cu acţiune în anulare, iar nu cu recurs.Judecătoria Buftea apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale în această materie.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, referindu-se pe larg la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, precum şi la cea a Curţii Europene a Drepturilor Omului, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, pentru argumentele reţinute de Curtea Constituţională în deciziile nr. 950 din 19 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2007, nr. 158 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 19 martie 2007, şi nr. 222 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.În opinia autoarei excepţiei, actul normativ criticat contravine următoarelor texte constituţionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări; art. 21 privind accesul liber la justiţie; art. 24 alin. (1) potrivit căruia "Dreptul la apărare este garantat"; art. 53 privind "Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi"; art. 44 alin. (1) potrivit căruia dreptul de proprietate şi creanţele asupra statului sunt garantate, conţinutul şi limitele acestora fiind stabilite prin lege; art. 126 privind "Instanţele judecătoreşti", art. 135 alin. (2) privind obligaţiile statului şi art. 136 alin. (5) conform cărora proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice. De asemenea, este invocată încălcarea art. 20 alin. (2) din Constituţie, coroborat cu art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care consacră dreptul persoanei la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită prin lege.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată că s-a pronunţat prin numeroase decizii asupra constituţionalităţii Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, în ansamblul său, prin raportare la aceleaşi texte din Constituţie şi cu o motivare asemănătoare celor din prezenta cauză.Astfel, prin Decizia nr. 219 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 2 iunie 2005, Decizia nr. 161 din 30 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 26 iunie 2002, Decizia nr. 317 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 19 decembrie 2002, şi prin Decizia nr. 470 din 4 decembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2004, Curtea a constatat că dispoziţiile actului normativ criticat nu încalcă principiul egalităţii în drepturi, accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare şi nici obligaţia exercitării cu bună-credinţă a drepturilor şi a libertăţilor. De asemenea, Curtea a statuat că procedura somaţiei de plată, reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creanţelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atribuţiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", cu condiţia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispoziţii constituţionale.Atât considerentele, cât şi soluţiile acestor decizii sunt valabile şi în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale.Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată, excepţie invocată de Societatea Comercială "Danubiana" - S.A. în Dosarul nr. 864/94/2006 al Judecătoriei Buftea.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 21 februarie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Marieta Safta----