LEGE nr. 32 din 11 martie 2008pentru completarea art. 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 14 martie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă alineatul (4) al articolului 10 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:"(4^1) Inspectoratele şcolare judeţene selecţionează în fiecare an şcolar câte 25 de elevi capabili de performanţă, absolvenţi ai clasei a IV-a, proveniţi din mediul rural, ale căror familii au venituri pe membru de familie sub o treime din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.(4^2) Selecţia elevilor se face de către specialişti de la Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, aprobată prin ordin al ministrului.(4^3) Elevii selecţionaţi potrivit prevederilor alin. (4^1) vor fi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de prestigiu, stabilite de inspectoratul şcolar judeţean.(4^4) Pentru elevii selecţionaţi se instituie bursa şcolară «Guvernul României», acordată prin Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi finanţată de la bugetul de stat. Cuantumul bursei şcolare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, fiind destinată acoperirii cheltuielilor de cazare, masă şi a celor şcolare, indexându-se anual."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare începând cu anul şcolar 2008-2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NORICA NICOLAIBucureşti, 11 martie 2008.Nr. 32.----