NORME METODOLOGICE din 25 februarie 2008pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 11 martie 2008   +  Articolul 1 (1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, denumit în continuare tarif de utilizare. (2) Tariful de utilizare se aplică utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele deţinute de aceştia, înmatriculate temporar sau definitiv, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri naţionale aflate în intravilanul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor. (4) Tariful de utilizare este structurat: a) pentru vehiculele de transport marfă şi vehiculele de transport mixt cu masa totală maximă autorizată, denumită în continuare MTMA, mai mare sau egală cu 12 tone - în funcţie de durata de utilizare, de MTMA şi de numărul de axe; b) pentru vehiculele de transport marfă şi vehiculele de transport mixt cu MTMA mai mică de 12 tone - în funcţie de durata de utilizare şi de MTMA; c) pentru vehiculele de transport persoane - în funcţie de durata de utilizare şi de numărul de locuri. (5) Prin durată de utilizare se înţelege durata de parcurs şi de staţionare. (6) În sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt: a) persoanele fizice sau juridice înscrise la rubrica "deţinător" în certificatele de înmatriculare sau în cărţile de identitate ale vehiculelor înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români; b) persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatele de înmatriculare ale vehiculelor înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini.  +  Articolul 2Nivelul tarifului de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Utilizatorii pot achita tariful de utilizare pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 30 de zile sau 12 luni. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile. (3) La solicitarea utilizatorului, eliberarea rovinietelor se poate realiza cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii. (4) Valabilitatea rovinietei începe de la ora 0,00 a zilei specificate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care ziua de început a valabilităţii rovinietei este ziua în curs, valabilitatea rovinietei începe de la ora eliberării şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.  +  Articolul 4 (1) La achitarea tarifului de utilizare se eliberează de către distribuitor documentul care atestă plata sumei încasate şi rovinieta-ecuson al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice sau, după caz, rovinieta matcă-cupon al cărei model, stabilit în funcţie de durata de utilizare şi de tipul vehiculului, este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin documentul care atestă plata sumelor încasate se înţelege factura, chitanţa sau, după caz, bonul emis cu ajutorul casei de marcat eliberat de distribuitor. (3) Rovinieta-ecuson se eliberează până la epuizarea stocurilor. (4) În cazul eliberării de către distribuitor a rovinietei-ecuson, documentul care atestă plata sumei încasate va fi completat prin înscrierea cel puţin a următoarelor elemente: a) seria rovinietei-ecuson; b) numărul de înmatriculare al vehiculului; c) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) anul, luna, ziua de la care este valabilă; e) anul, luna, ziua expirării, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator. (5) În cazul eliberării rovinietei matcă-cupon, distribuitorul va personaliza matca prin perforarea cu un dispozitiv mecanic a zilei, lunii, anului de la care este valabilă, va înscrie pe cupon numărul de înmatriculare al vehiculului, iar documentul care atestă plata sumei încasate va fi completat prin înscrierea cel puţin a următoarelor elemente: a) seria rovinietei matcă-cupon; b) numărul de înmatriculare al vehiculului; c) tipul vehiculului, conform clasificării prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d) anul, luna, ziua de la care este valabilă; e) anul, luna, ziua expirării, conform perioadei de valabilitate solicitate de utilizator. (6) Datele prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) şi la alin. (5) lit. b) şi c) sunt furnizate de utilizator conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în documentele vamale, după caz, documente prezentate de acesta. (7) Pe toate documentele care atestă plata sumei încasate se va înscrie de către distribuitor, în mod obligatoriu, ora eliberării rovinietei. (8) Pentru verificarea valabilităţii rovinietei, în afara aplicării rovinietei-ecuson sau a mătcii rovinietei matcă-cupon în partea din stânga jos a parbrizului, vor fi păstrate la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor, ai căror conducători auto au obligaţia să le prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, următoarele documente: a) în cazul eliberării rovinietei-ecuson:a1) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;a2) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "conform cu originalul"; b) în cazul eliberării rovinietei matcă-cupon:b1) pentru utilizatorii persoane fizice - cuponul cu aceeaşi serie cu a mătcii aplicate pe parbriz;b2) pentru utilizatorii persoane juridice - cuponul cu aceeaşi serie a mătcii aplicate pe parbriz. (9) În cazul eliberării rovinietei matcă-cupon, aceasta este valabilă astfel: a) rovinieta cu valabilitate de o zi - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca; b) rovinieta cu valabilitate de 7 zile - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca şi în următoarele 6 zile; c) rovinieta cu valabilitate de 30 de zile - în ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca şi în următoarele 29 de zile; d) rovinieta cu valabilitate de 12 luni - din ziua corespunzătoare datei pentru care a fost perforată matca şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor.  +  Articolul 5Responsabilitatea privind păstrarea în stare bună a documentelor prevăzute la art. 4 alin. (8), în vederea stabilirii valabilităţii rovinietei, revine în exclusivitate, în cazul vehiculelor înmatriculate în România, utilizatorului român, iar în cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, conducătorului auto.  +  Articolul 6Cheltuielile legate de tipărirea rovinietelor se suportă de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Articolul 7 (1) Achitarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietei se pot efectua la distribuitorii cu care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii în acest scop, precum şi la sediile direcţiilor regionale de drumuri şi poduri, ale secţiilor de drumuri naţionale şi ale agenţiilor de control şi încasare, subunităţi ale Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., conform legii. (2) Informaţiile privind distribuitorii şi locaţiile în care se încasează tariful de utilizare şi se eliberează rovinietele vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor prin grija Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin publicarea pe pagina oficială de web a acesteia şi la sediul subunităţilor sale. (3) Condiţiile pe care distribuitorii trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a fi agreaţi de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. sunt:A. pentru persoanele juridice române: a) la data încheierii convenţiei şi a eventualelor acte adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de bugetul consolidat al statului şi faţă de bugetele locale; b) să facă dovada deţinerii logisticii necesare eliberării informatizate a rovinietelor şi a documentelor care atestă plata tarifului de utilizare; c) să aibă în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi distribuirea rovinietelor, amplasate în minimum 10 judeţe;B. pentru persoanele juridice străine: a) la data încheierii convenţiei şi a eventualelor acte adiţionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia să nu înregistreze obligaţii restante la plată faţă de bugetul consolidat al statului şi faţă de bugetele locale; b) să facă dovada deţinerii logisticii necesare eliberării informatizate a rovinietelor şi a documentelor care atestă plata tarifului de utilizare; c) să aibă în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi distribuirea rovinietelor. (4) Fac excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (3) lit. A.c) distribuitorii care au în structură puncte de lucru, declarate potrivit prevederilor legale, prin care să asigure încasarea tarifului de utilizare şi distribuirea rovinietelor în zone teritoriale în care rovinietele nu pot fi distribuite de persoane juridice care îndeplinesc condiţia sus-menţionată sau care eliberează rovinieta şi documentele care atestă plata prin intermediul aplicaţiilor on-line. (5) Convenţiile privind încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor se încheie la solicitarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (6) Distribuitorilor cu care Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a încheiat convenţii pentru încasarea tarifului de utilizare şi eliberarea rovinietelor până la data intrării în vigoare a prezentului ordin li se vor aplica condiţiile prevăzute la alin. (3) la data încetării valabilităţii convenţiilor aflate în derulare.  +  Articolul 8 (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri, va returna contravaloarea tarifului, corespunzătoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, în situaţia radierii din circulaţie a vehiculelor datorită: a) dezmembrării, casării sau predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării; b) scoaterii definitive din România a vehiculului; c) declarării furtului vehiculului. (2) În cazul schimbării deţinătorului vehiculului sau al cedării dreptului de folosinţă, rovinieta şi menţine valabilitatea. (3) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la direcţia regională de drumuri şi poduri pe a cărei rază teritorială utilizatorul şi are sediul social sau, după caz, domiciliul, împreună cu documentul care atestă plata şi originalul sau copia legalizată a dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de organele Poliţiei Rutiere. Sediile direcţiilor regionale de drumuri şi poduri şi raza teritorială a acestora sunt cele prezentate în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. (4) Suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între data emiterii dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului şi data expirării valabilităţii rovinietei pentru care a fost achitat tariful de utilizare, mai puţin comisioanele bancare şi de distribuire.  +  Articolul 9 (1) În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ale rovinietelor ce se suprapun pentru cel puţin o zi, la solicitarea utilizatorului, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin direcţiile regionale de drumuri şi poduri, va returna contravaloarea tarifului corespunzător perioadei de suprapunere a valabilităţii rovinietelor. (2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzător perioadei de neutilizare, se depune la direcţia regională de drumuri şi poduri pe a cărei rază teritorială utilizatorul şi are sediul social sau, după caz, domiciliul, împreună cu următoarele documente, în copie:- certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului;- documentele care atestă plata rovinietelor;- rovinieta sau rovinietele pentru care se solicită restituirea tarifului. (3) Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii, mai puţin comisioanele bancare şi de distribuire.  +  Articolul 10 (1) Pentru solicitările de restituire prevăzute la art. 8 şi 9, direcţia regională de drumuri şi poduri are obligaţia să verifice temeinicia cererilor de returnare şi să restituie utilizatorului suma la care acesta are dreptul, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (2) Pentru solicitările de restituire prevăzute la art. 8 şi 9, direcţia regională de drumuri şi poduri, în cazul în care constată că utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunică în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării motivul pentru care cererea a fost respinsă total sau parţial, după caz.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care utilizatorii vor solicita eliberarea rovinietei pentru durate de utilizare, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, distribuitorul va elibera un număr corespunzător de roviniete în vederea asigurării acoperirii întregii perioade de valabilitate, fără întrerupere. (2) Distribuitorii de roviniete nu vor elibera utilizatorilor roviniete cu valabilitate anterioară datei achitării tarifului de utilizare.  +  Articolul 12Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, conducătorilor vehiculelor înmatriculate în România sau în alte state li se reţine de către personalul abilitat în acest scop certificatul de înmatriculare al vehiculului, până la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de utilizare.  +  Articolul 13 (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va pune la dispoziţia distribuitorilor, în timp util, un număr corespunzător de exemplare de roviniete şi facturi, pe bază de proces -verbal de predare-primire. (2) Numărul exemplarelor de rovinietă care se vor aloca distribuitorilor de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. se stabileşte pe baza cererilor acestora şi a datelor statistice privind numărul de roviniete eliberate anterior.  +  Anexa 1---------la normele metodologice-----------------------  +  Anexa 2-------la normele metodologice-----------------------MODEL ROVINIETA MATCA-CUPON a) model rovinietă matcă-cupon cu valabilitate de o zi (culoare predominantă matcă - roşu) b) model rovinietă matcă-cupon cu valabilitate de 7 zile (culoare predominantă matcă - violet) c) model rovinietă matcă-cupon cu valabilitate de 30 de zile (culoare predominantă matcă - verde)Model matcă pentru autoturisme d) modelul rovinietei matcă-cupon cu valabilitate de 12 luni (culoare predominantă matcă - albastru)NOTĂ: Notă *) Simbolurile "'08, '09, '10, '11" referitoare la "anul/year" aferente perioadei de valabilitate pot fi modificate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., ori de câte ori este necesar, la tipărirea rovinietelor.  +  Anexa 3-------la normele metodologice-----------------------LISTAşi adresele direcţiilor regionale de drumurişi poduri aparţinând Companiei Naţionale deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia - S.A. şi raza teritorială a acestora
  Nr. crt Direcţii regionale de drumuri şi poduri Adresa Raza teritorială
  1. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti Bd. Iuliu Maniu nr. 401 A, sectorul 6, Bucureşti Bucureşti, judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa,Buzău, Ialomiţa (parţial), Călăraşi (parţial)
  2. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova Calea Severinului nr. 17, Craiova Judeţele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi (parţial)
  3. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara Str. Giurgiu nr. 18, Timişoara Judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin,Hunedoara, Mehedinţi (parţial)
  4. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj Str. Decebal nr. 128, Cluj- Napoca Judeţele Cluj, Bistriţa- Năsăud, Bihor, Satu Mare Alba, Maramureş, Sălaj
  5. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 13, Braşov Judeţele Braşov, Mureş, Covasna, Harghita, Sibiu
  6. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi Str. Gheorghe Asachi nr. 19, Iaşi Judeţele Iaşi, Vrancea, Vaslui, Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani
  7. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa Prelungirea Traian (F.N.), Constanţa Judeţele Constanţa, Tulcea, Brăila, Călăraşi (parţial), Ialomiţa (parţial)
  --------