ACORD din 12 ianuarie 1976între Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la reglementarea unor probleme financiare
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 7 martie 2008    Guvernul Republicii Socialiste România (denumit în cele ce urmează Guvernul român) şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (denumit în cele ce urmează Guvernul Regatului Unit),dorind să reglementeze unele probleme financiare,au convenit asupra celor ce urmează:  +  Articolul 1Guvernul român va plăti Guvernului Regatului Unit suma forfetară de 3.500.000 (trei milioane cinci sute de mii) lire sterline pentru reglementarea deplină şi definitivă a următoarelor: a) toate pretenţiile naţionalilor Regatului Unit menţionaţi în anexa la prezentul acord, derivând din prevederile Tratatului de Pace cu România, semnat la Paris la 10 februarie 1947; b) toate pretenţiile privind proprietatea britanică afectată, înaintea datei semnării prezentului acord, de măsurile româneşti de naţionalizare, expropriere, administrare de către stat, lichidare şi alte măsuri şi dispoziţii similare sau acţiuni administrative întreprinse pe baza acestora (denumite generic în cele ce urmează diferitele măsuri româneşti); c) toate pretenţiile în legătură cu titlurile de datorie publică română deţinute, la data semnării prezentului acord, de către Guvernul Regatului Unit sau de către naţionali ai Regatului Unit; d) toate pretenţiile faţă de Guvernul român şi de cetăţenii români cu privire la creanţele născute din obligaţii asumate înainte de 15 septembrie 1947 şi care fie că aparţin Guvernului Regatului Unit, fie că:(i) au aparţinut unui naţional al Regatului Unit la data când au luat naştere; şi(îi) aparţin la data semnării prezentului acord unui naţional al Regatului Unit, care este fie pretendentul iniţial, fie succesorul lui legal.  +  Articolul 21. a) În sensul lit. c) şi d)(îi) ale art. 1, prin naţionali ai Regatului Unit se va înţelege:(i) persoane fizice al căror statut de naţionali ai Regatului Unit, la data semnării prezentului acord, derivă din legea în vigoare în orice parte a Regatului Unit sau în orice teritoriu de ale cărui relaţii internaţionale este responsabil la această dată Guvernul Regatului Unit; şi(îi) societăţi şi asociaţii neîncorporate, constituie în baza legilor în vigoare, în orice parte a Regatului Unit sau în orice teritoriu de ale cărui relaţii internaţionale este responsabil, la data semnării prezentului acord, Guvernul Regatului Unit; b) În sensul lit. d)(i) a art. 1, prin naţionali ai Regatului Unit se va înţelege:(i) persoane fizice al căror statut de naţionali ai Regatului Unit, la data la care s-au născut pretenţiile lor, derivă din legea în vigoare în orice parte a Regatului Unit sau în orice teritoriu de ale cărui relaţii internaţionale era responsabil la data respectivă Guvernul Regatului Unit; şi(îi) societăţi şi asociaţii neîncorporate, constituie în baza legilor în vigoare la data la care s-au născut pretenţiile lor, în orice parte a Regatului Unit sau în orice teritoriu de ale cărui relaţii internaţionale era responsabil la data respectivă Guvernul Regatului Unit.2. În sensul lit. d) a art. 1, prin cetăţeni români se va înţelege:(i) persoane fizice având cetăţenia română;(îi) persoane juridice constituite în baza legii române.  +  Articolul 3Prin expresia proprietate britanică din lit. b) a art. 1 se va înţelege toate bunurile, drepturile şi interesele la fostele societăţi petroliere din România, inclusiv creanţele, afectate prin diferitele măsuri româneşti, care, la data când au fost afectate de măsurile respective, aparţineau direct sau indirect, în întregime ori în parte, fie în numele lor propriu, fie prin oricare alte persoane, naţionalilor Regatului Unit menţionaţi în anexa la prezentul acord, în măsura în care le aparţineau.  +  Articolul 4Suma de 3.500.000 lire sterline menţionată la art. 1 va fi plătită de Guvernul român în 4 rate egale de 875.000 lire sterline, la intervale de 12 luni, începând cu data de 31 decembrie 1976. Guvernul român va acoperi această sumă din încasări din exporturile româneşti directe în Regatul Unit.  +  Articolul 5După ce întreaga sumă de 3.500.000 lire sterline menţionată la art. 1 a fost plătită, Guvernul Regatului Unit va considera această plată ca descărcând integral şi definitiv Guvernul român şi pe cetăţenii români de toate obligaţiile faţă de Guvernul Regatului Unit şi faţă de naţionalii Regatului Unit, referitoare la pretenţiile menţionate în art. 1, iar Guvernul Regatului Unit nu va mai sprijini sau nu va mai urmări faţă de Guvernul român nicio asemenea pretenţie.  +  Articolul 6Repartizarea sumei prevăzute la art. 1 va fi de competenţa exclusivă a Guvernului Regatului Unit şi nu va constitui în niciun fel responsabilitatea Guvernului român.  +  Articolul 7În vederea facilitării repartizării sumei menţionate la art. 1, Guvernul român va furniza, la cererea Guvernului Regatului Unit, cât mai curând posibil, orice date pe care le posedă autorităţile române referitoare la orice pretenţie care face obiectul prezentului acord.  +  Articolul 81. a) Guvernul Regatului Unit va obţine toate documentele de proprietate care sunt disponibile, referitoare la pretenţiile la care se face referire la lit. a), b) şi d) ale art. 1. b) Dacă asemenea documente referitoare la orice pretenţie nu sunt disponibile, Guvernul Regatului Unit va obţine un document semnat de pretendentul către care urmează a se face plata sau de către persoana care a formulat pretenţia, prin care aceasta renunţă la toate pretenţiile la care se referă plata. c) Guvernul Regatului Unit va reţine în păstrare documentele obţinute în conformitate cu prevederile lit. a) şi b) de mai sus şi va preda Guvernului român aceste documente în termen de un an de la efectuarea completă a plăţii sumei menţionate la art. 1.2. În legătură cu pretenţiile la care se face referire la lit. c) a art. 1, Guvernul Regatului Unit va preda Guvernului român, în termen de un an de la efectuarea completă a plăţii sumei menţionate în art. 1, toate titlurile de datorie publică originale deţinute de Guvernul Regatului Unit, precum şi toate celelalte titluri în schimbul cărora sunt indemnizaţi naţionalii Regatului Unit.  +  Articolul 9Guvernul român şi Guvernul Regatului Unit iau notă că pretenţiile financiare ale firmei Shell International Petroleum Company Limited, Londra, faţă de Guvernul român şi faţă de cetăţenii români fac obiectul memorandumului de înţelegere dintre această firmă şi Petrom-Bucureşti, semnat la 28 mai 1971.  +  Articolul 10Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui.Drept care, subsemnaţii, fiind împuterniciţi în acest scop de către guvernele lor, am semnat prezentul acord.Încheiat, în două exemplare, la Londra, astăzi 12 ianuarie 1976, în limbile română şi engleză , ambele texte având aceeaşi valabilitate.Pentru GuvernulRepublicii Socialiste România(semnătură indescifrabilă)Pentru Guvernul Regatului Unital Marii Britanii şi Irlandei de Nord(semnătură indescifrabilă)  +  Anexa Naţionalii Regatului Unit ale căror pretenţii sunt reglementate prin art. 1 lit. a) şi b) din Acordul referitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 12 ianuarie 1976, sunt următorii:1. Phoenix Oil Transport Company Limited;2. Arbanash (Roumania Oil Company Limited);3. Dacia Româno Petroleum Syndicate Limited;4. Executorii defunctului F.J. Nettlefold, Esq.;5. Kern Oil Company Limited;6. Steaua Română (British) Limited;7. Speis Petroleum Company Limited;8. Minerva (Roumania) Oil Company Limited.------