ORDIN nr. 93 din 7 februarie 2008pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 163 din 18 februarie 2008
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 93 din 7 februarie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008    Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 1.507/2008 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 556/2008,în temeiul prevederilor:- art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa I. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea1. Condiţiile de desfăşurare a activităţii medicului în cabinetul medical:     a) alimentarea cu apă potabilă:      (i) din izvoare sau fântâni aflate până la 100 m          de cabinetul medical 2 puncte      (îi) din izvoare sau fântâni aflate la peste 100 m           de cabinetul medical 4 puncte    b) încălzirea cu combustibil solid (lemne sau cărbuni) 2 puncte    c) distanţa faţă de cea mai apropiată localitate urbană:      (i) 20-40 km 2 puncte      (îi) peste 40 km 4 puncte      (iii) în cazul în care drumul de legătură cu localitatea            urbană nu este asfaltat în proporţie de peste 50%            sau deplasarea se face pe apă în condiţiile            specifice din deltă, se acordă suplimentar 2 puncte.    Total punctaj acordat:    Minimum 2 puncte Maximum 12 puncte2. Condiţiile în care se acordă asistenţa medicală primară:     a) dispersia populaţiei din zona în care se desfăşoară activitatea:      (i) densitatea populaţiei 75-150 locuitori/kmp 2 puncte      (îi) densitatea populaţiei sub 75 locuitori/kmp 4 puncte    b) distanţa dintre punctele extreme ale zonei deservite:      (i) 3-6 km 2 puncte      (îi) peste 6 km 4 puncte    c) deplasarea la domiciliul asiguraţilor:      (i) dificilă (drumuri în pantă, drumuri de calitate          proastă - peste 50% neasfaltate/nepietruite) 2 puncte      (îi) foarte dificilă (drumuri impracticabile în timpul           ploios, drumuri blocate în timpul iernii, drumuri           cu diferenţă de nivel mare, deplasarea pe apă           în condiţiile specifice din deltă) 4 puncte    Total punctaj acordat:    Minimum 2 puncte Maximum 12 puncte3. Posibilităţi de sprijin în furnizarea de servicii medicaleDistanţa dintre localitatea unde se află cabinetul medical şi localitatea cea mai apropiată unde se află o structură de primire a urgenţelor, care respectă criteriile stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, sau centrul de permanenţă: a) 10-20 km 2 puncte b) 21-40 km 4 puncte c) peste 40 km 6 puncteÎn cazul în care drumurile de legătură sunt neasfaltate în proporţie de peste 50% sau deplasarea se face pe apă în condiţiile specifice din deltă, se acordă suplimentar 1 punct.Total punctaj acordat:Minimum 2 puncte Maximum 7 puncte4. Nivelul socioeconomic al populaţiei deserviteNumăr de asiguraţi înscrişi în lista proprie pentru care contribuţia de asigurări de sănătate se suportă de la bugetele locale în baza art. 213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: a) de la 25 până la 100 de persoane 2 puncte b) 101-200 de persoane 4 puncte c) peste 200 de persoane 6 puncteTotal punctaj acordat:Minimum 2 puncte Maximum 6 puncte5. Număr redus de asiguraţi în localităţile din mediul rural pentru care s-a decis necesitatea existenţei cabinetului medical de medicină primară şi s-a încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate: a) sub 500 de asiguraţi 20 puncte b) 501-800 de asiguraţi 10 puncte c) 801-1.000 de asiguraţi 5 puncteTotal punctaj acordat:Minimum 5 puncte Maximum 20 puncteII. 1. Procentul total de majorare a numărului de puncte per capita în cazul medicinei primare şi a numărului total de puncte efectiv realizat în cazul asistenţei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile clinice, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, este: a) între 51 şi 57 puncte 82%-100% b) între 41 şi 50 puncte 62%-80% c) între 31 şi 40 puncte 42%-60% d) între 21 şi 30 puncte 22%-40% e) între 10 şi 20 puncte 10%-20%Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevăzute la lit. a)-e) se calculează proporţional cu punctajul obţinut de cabinetul medical pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, respectiv se acordă o majorare de 3% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul de la lit. a), o majorare de 2% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalele de la lit. b)-d) şi o majorare de 1% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioară pentru intervalul prevăzut la lit. e).2. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplică majorările de mai sus şi procentul concret de majorare se stabilesc anual de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, ai autorităţilor de sănătate publică şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor.3. Lista cabinetelor medicale se reevaluează ori de câte ori este nevoie de comisia menţionată la pct. 2, ţinând seama de toate măsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilităţii personalului medical.----------