ORDIN nr. 11 din 19 februarie 2008privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 17.026 din 4 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 şi 426 bis din 17 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IINorma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (6) litera g), punctul (îi) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(îi) inspecţia efectuată de un medic veterinar oficial şi pe testări de laborator, după cum sunt prevăzute în manualul de diagnostic; carcasele tuturor animalelor găsite pozitive trebuie să fie procesate sub supraveghere sanitară veterinară oficială; atunci când rezultatul testărilor este negativ în ceea ce priveşte pesta porcină africană, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aplică măsurile prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 226 din 25 iunie 2004. Părţile ce nu sunt destinate consumului uman sunt procesate sub supraveghere sanitară veterinară oficială;".2. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Pentru a se detecta prezenţa pestei porcine africane se realizează proceduri de diagnostic, prelevări de probe şi testări de laborator, în conformitate cu manualul de diagnostic. (2) Laboratorul naţional de referinţă menţionat în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară este responsabil pentru coordonarea standardelor şi metodelor de diagnostic şi asigură legătura cu laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta porcină africană, Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spania. (3) Manualul de diagnostic pentru pesta porcină africană este aprobat prin Decizia Comisiei 2003/422/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143 din 11 iunie 2003. (4) Virusul pestei porcine africane, genomul şi antigenele acestuia, precum şi vaccinurile pentru cercetare, diagnostic sau producţie trebuie să fie manipulate numai în locuri, unităţi sau laboratoare autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru a se garanta condiţii adecvate de biosecuritate pentru protejarea sănătăţii animalelor. (5) Lista locurilor, instituţiilor sau laboratoarelor autorizate se transmite Comisiei Europene şi se actualizează ulterior."3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."4. Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 4------------la norma sanitară veterinară----------------------------Laboratorul naţional de referinţăpentru pesta porcina africană şi responsabilităţile acestuia1. Laboratorul naţional de referinţă pentru pesta porcină africană este organizat în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală: str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, codul 050557, Bucureşti.2. Atribuţiile laboratorului naţional de referinţă pentru pesta porcină africană sunt prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2008."  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune pct. 16 al cap. I din anexa la Directiva Consiliului 2006/104/CE de adaptare a anumitor directive în domeniul agriculturii (legislaţie sanitar-veterinară şi fitosanitară), ca urmare a aderării Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352-367.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 19 februarie 2008.Nr. 11.----------