ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 27 februarie 2008pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 6 martie 2008    Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană;- prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finanţarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 ;- existenţa unor dispoziţii redundante, respectiv ale art. 9, ale art. 12-14 şi ale art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, care afectează implementarea măsurilor 211 "Sprijin pentru Zona montană defavorizată" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013, de la data aprobării acestuia;- lansarea Programului naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 în primul trimestru al anului 2008;- că situaţia extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, este reprezentată de posibilitatea pierderii alocării financiare comunitare acordate din FEADR pentru măsurile 211 "Sprijin pentru Zona montană defavorizată" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013,se impune modificarea în regim de urgenţă a cadrului legal prin măsuri apreciate ca reprezentând o situaţie extraordinară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Zona montană a României constituie un teritoriu de interes naţional special economic, social şi de mediu. (2) Prezenta lege reglementează modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populaţiei, creşterea puterii economice la nivel local şi naţional, în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural. (3) Zona montană, prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol, din cauza condiţiilor de altitudine sau de altitudine şi pantă, este considerată defavorizată. (4) Zona montană este delimitată potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, până la intrarea în vigoare a Deciziei Comisiei Europene prin care se aprobă Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013."2. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Obiectivele dezvoltării durabile a zonei montane se realizează prin Agenţia Naţională a Zonei Montane, structură specializată a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi prin structurile specializate din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene. (3) Structurile prevăzute la alin. (2) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate dezvoltarea durabilă a zonei montane."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Politica montană are ca scop valorificarea durabilă a resurselor muntelui şi contribuie prin menţinerea utilizării agricole a terenurilor la conservarea spaţiului rural, precum şi la salvgardarea şi promovarea metodelor de exploatare durabilă prin măsuri de conservare a peisajului şi a biodiversităţii şi de dezvoltare a activităţilor economice specifice acestei zone. (2) În concordanţă cu orientările strategice comunitare pentru politica de dezvoltare rurală şi în conformitate cu principiile stabilite prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, obiectivele specifice ale acestei politici vizează: a) valorificarea optimă a resurselor agricole, piscicole, forestiere, energetice, industriale, artizanale, turistice şi culturale specifice, existente pe teritoriul unei localităţi sau pe un anumit areal ce se constituie ca o entitate naturală în zona montană; b) diversificarea activităţilor economice şi de producţie din zona montană, fără deteriorarea echilibrului ecologic sau degradarea mediului natural; c) integrarea activităţilor lucrative la nivel de producător sau prin asocierea producătorilor pentru aplicarea unei politici montane competitive; d) recunoaşterea existenţei obiective a condiţiilor naturale speciale şi a dreptului comunităţilor din zona montană la o dezvoltare specifică; e) dezvoltarea şi ridicarea calităţii vieţii din zona montană; f) asigurarea unui management performant la nivelul cerinţelor Uniunii Europene şi al convenţiilor la care România este parte, a reţelei ecologice a ariilor naturale protejate prin protecţia şi conservarea ariilor naturale protejate, a florei şi faunei sălbatice şi utilizarea durabilă a resurselor naturale disponibile în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestora. (3) Politica montană va fi corelată cu documentaţiile de planificare teritorială relevante: liniile directoare ale conceptului, prevederile secţiunilor Planului de amenajare a teritoriului naţional şi Planului de amenajare a teritoriului zonal regional."4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile sale specializate în dezvoltarea durabilă a zonei montane, asigură: a) aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei populaţiei şi mediului montan din România; b) colaborarea cu ministerele, cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea implementării planurilor de acţiune specifice în parteneriate teritoriale; c) iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative privind zona montană, precum şi de proiecte şi programe de dezvoltare agricolă, rurală şi integrate pentru zona montană; d) monitorizarea implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare durabilă în zona montană, inclusiv sprijinirea înfiinţării şi bunei funcţionări a organizaţiilor profesionale ale agricultorilor de munte, a cooperativelor de producători şi a altor forme de asociere; e) reprezentarea intereselor din zona montană în raport cu alte instituţii şi organisme naţionale, precum şi ale României în raporturile internaţionale; f) coordonarea tehnică, metodologică şi monitorizarea activităţilor agricole şi neagricole din zona montană."5. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Reprezentarea intereselor producătorilor agricoli din zona montană şi exercitarea de servicii şi activităţi proprii de aprovizionare, colectare, prelucrare şi valorificare a materiilor prime se vor asigura prin organizarea unor forme de asociere proprii, cu sprijinul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile în care îşi au sediul asociaţiile producătorilor agricoli din zona montană pun la dispoziţia acestora, în condiţiile legii, diverse active disponibile pentru sediile acestora, în scopul desfăşurării activităţii, inclusiv pentru organizarea unor depozite sau a altor activităţi de producţie, comerţ ori activităţi cu caracter social."7. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Învăţământul agromontan se poate realiza şi în cadrul sistemului de formare profesională continuă, prin organizarea de şcoli de arte şi meserii cu profil de agricultură montană şi turism montan, a căror bază materială va include ferme didactice, conform legii, organizate ca exploataţii agroturistice montane de referinţă. Proiectele de investiţii pentru fermele agroturistice didactice şi dotările aferente vor fi avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, printr-o procedură aprobată prin ordin comun."8. Articolul 9 se abrogă.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - La întocmirea proiectelor şi planurilor de management al ariilor naturale şi construite protejate din zona montană vor fi luate în considerare documentaţiile de planificare teritorială relevante şi vor fi implicaţi experţi atestaţi în domeniul planificării urbane şi teritoriale."10. Articolele 11-14 se abrogă.11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Atribuirea în folosinţă a păşunilor din zona montană, aflate în administrarea consiliilor locale, se face prin contract pentru cel puţin 6 ani consecutivi, cu drept de prelungire, aceluiaşi grup de agricultori sau aceloraşi persoane fizice."12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate potrivit legii, care desfăşoară activităţi de turism în structuri de primire de tipul pensiunilor şi fermelor agroturistice, beneficiază de acordarea de către consiliile locale a unor suprafeţe din terenurile disponibile, în condiţiile legii, în vederea construirii, dezvoltării şi exploatării pensiunilor şi gospodăriilor agroturistice."13. Articolul 19 se abrogă.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă următoarele acte normative: a) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 328/321/2004 pentru aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2004, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 949/2002 pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 10 septembrie 2002.  +  Articolul IIILegea muntelui nr. 347/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 21._________