ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 27 februarie 2008privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 3 martie 2008    Luând în considerare obligaţia ţării noastre de a se alinia în regim de urgenţă la prevederile legislaţiei europene referitoare la incinerarea subproduselor de origine animală, la neutralizarea deşeurilor, a cadavrelor de animale confiscate sau a căror moarte a fost determinată de prezenţa unor boli infectocontagioase, precum şi a deşeurilor care constituie combustibil de laborator,având în vedere necesitatea asigurării unui teren aflat în proprietatea publică a statului pentru construirea incineratorului ecologic destinat neutralizării deşeurilor şi a cadavrelor de animale provenite din laboratorul sanitar-veterinar din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, repartizat acesteia prin intermediul programului PHARE RO 2003-000-015.04.02,ţinând cont de faptul că neasigurarea, în regim de urgenţă, a terenului necesar amplasării incineratorului ecologic menţionat va determina imputarea de către Comisia Europeană a sumelor aferente echipamentelor achiziţionate Guvernului României, precum şi diminuarea sumelor care vor fi alocate ţării noastre de către aceasta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 22^3 şi 22^4 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren, aflat în domeniul public al statului, în suprafaţă de 0,10 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic. (2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2Suprafaţa de teren care rămâne în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafaţa de teren transmisă potrivit art. 1.  +  Articolul 3Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 februarie 2008.Nr. 15.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţei de teren, proprietate publică astatului, care se transmite din administrareaStaţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava,judeţul Suceava, în administrarea AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinare şi pentru SiguranţaAlimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şipentru Siguranţa Alimentelor Suceava
      AdresaPersoana juridică de la care se transmite suprafaţa de terenPersoana juridică la care se transmite suprafaţa de terenCaracteristicile tehnicePoziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului
      Teren situat în extravilanul municipiului Suceava, judeţul SuceavaDin domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă SuceavaÎn domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor SuceavaTeren extravilan în suprafaţă de 0,10 ha, potrivit parcelei cadastrale nr. 93/1152.065 (parţial)
    -------