ORDIN nr. 169 din 19 februarie 2008privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 27 februarie 2008  Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 1.548 din 19 februarie 2008 al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pentru coordonarea activităţii de specialitate, elaborarea strategiei terapeutice şi a pachetului de bază de servicii medicale ce se acordă populaţiei în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum şi a proiectului listei cu medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, se înfiinţează şi funcţionează următoarele comisii consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice: a) Comisia naţională de transparenţă; b) Comisia de strategie terapeutică; c) comisiile de specialitate.  +  Articolul 2Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Componenţa nominală a Comisiei naţionale de transparenţă este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Componenţa nominală a Comisiei de strategie terapeutică este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Componenţa comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice este prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Participarea persoanelor nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice la activitatea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice constituie atribuţie de serviciu, se înscrie în fişa postului şi se apreciază în raportul anual de evaluare a performanţelor profesionale.  +  Articolul 7 (1) Membrii comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice se supun prevederilor referitoare la confidenţialitate şi conflictul de interese, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) Aceştia sunt obligaţi, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească şi să depună declaraţia de interese şi angajamentul de confidenţialitate la Secretariatul general al Ministerului Sănătăţii Publice. (3) Declaraţiile de interese se vor afişa pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice. (4) Modelul declaraţiei de interese şi modelul angajamentului de confidenţialitate sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (5) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage pierderea calităţii de membru al comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Membrii care fac parte din comisiile consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 466/2006 privind înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii Publice publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 19 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 19 februarie 2008.Nr. 169.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a comisiilor consultativeale Ministerului Sănătăţii PubliceA. COMISIA NAŢIONALĂ DE TRANSPARENŢĂ  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Comisia naţională de transparenţă este structura consultativă a Ministerului Sănătăţii Publice care are rolul de a elabora şi de a prezenta ministrului sănătăţii publice proiectul Listei cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală.  +  Articolul 2 (1) Comisia naţională de transparenţă este formată din 11 membri, reprezentanţi de marcă ai lumii medicale româneşti. (2) Conducerea Comisiei naţionale de transparenţă se exercită prin rotaţie, la fiecare şedinţă aceasta alegându-şi un preşedinte dintre membrii săi. (3) Secretariatul Comisiei naţionale de transparenţă este asigurat de către secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică.  +  Articolul 3 (1) Comisia naţională de transparenţă îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătăţii publice. (2) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă sunt conduse, prin rotaţie, de un preşedinte ales dintre membri. (3) Şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot. (4) Deciziile Comisiei naţionale de transparenţă se iau prin votul majorităţii membrilor prezenţi. (5) Preşedintele de şedinţă al Comisiei naţionale de transparenţă are dreptul la un singur vot. (6) Secretarul Comisiei naţionale de transparenţă nu participă la procesul de adoptare a deciziilor. (7) Pentru informaţii terapeutice suplimentare, Comisia naţională de transparenţă poate solicita participarea unor experţi în domeniu sau poate solicita date suplimentare de la Comisia de strategie terapeutică ori de la comisiile de specialitate. (8) La şedinţele Comisiei naţionale de transparenţă poate participa în calitate de invitat preşedintele Comisiei de strategie terapeutică. (9) Ministrul sănătăţii publice poate participa la lucrările Comisiei naţionale de transparenţă şi în acest caz prezidează lucrările şedinţei.  +  Articolul 4Comisia naţională de transparenţă este coordonată de ministrul sănătăţii publice sau de un secretar de stat desemnat de către acesta.  +  Articolul 5 (1) Membrii Comisiei naţionale de transparenţă, cu drept de vot, completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (2) Declaraţiile de interese şi angajamentele de confidenţialitate ale membrilor Comisiei naţionale de transparenţă se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative şi se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătăţii Publice, de unde sunt puse la dispoziţia celor care le solicită în mod expres, numai cu aprobarea ministrului sănătăţii publice. (3) Declaraţiile de interese se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 6Comisia naţională de transparenţă se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 7Cheltuielile de deplasare, prilejuite de participarea membrilor Comisiei naţionale de transparenţă şi a invitaţilor la lucrările ei, sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiei naţionale de transparenţă  +  Articolul 8Comisia naţională de transparenţă are următoarele atribuţii: a) analizează şi evaluează propunerile Comisiei de strategie terapeutică şi definitivează Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe care o propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice; b) verifică respectarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor din Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice; c) analizează şi soluţionează contestaţiile formulate de solicitanţi cu privire la neincluderea sau excluderea medicamentelor din Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală; deciziile adoptate în urma soluţionării contestaţiilor vor fi comunicate atât contestatarilor, cât şi Comisiei de strategie terapeutică; d) analizează propunerile Comisiei de strategie terapeutică privind procentul de compensare şi îl validează sau propune modificarea lui; e) evaluează structura listei de medicamente compensate şi gratuite, astfel încât aceasta să fie în concordanţă cu nevoile de sănătate ale populaţiei; f) informează periodic ministrul sănătăţii publice şi Comisia de strategie terapeutică asupra modului de aplicare a actului normativ prin care este aprobată Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală; g) analizează propunerile Comisiei de strategie terapeutică pentru pachetul de bază de servicii medicale; definitivează pachetul de bază de servicii medicale şi îl propune pentru aprobare ministrului sănătăţii publice; h) îndeplineşte şi alte sarcini la cererea ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 9Comisia naţională de transparenţă nu poate include în Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, decât propunerile primite de la Comisia de strategie terapeutică.  +  Articolul 10Comisia naţională de transparenţă poate solicita, prin intermediul secretariatului, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.B. COMISIA DE STRATEGIE TERAPEUTICĂ  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Comisia de strategie terapeutică reprezintă structura care coordonează elaborarea strategiei terapeutice ce va fi aplicată de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Comisia de strategie terapeutică are rolul de a analiza, elabora şi prezenta spre aprobare strategia terapeutică, precum şi propunerile de măsuri şi acţiuni cu caracter tehnic şi metodologic promovate de comisiile de specialitate.  +  Articolul 2 (1) Comisia de strategie terapeutică este formată din personalităţi ale lumii medicale, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS, şi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului, denumită în continuare ANM. Numărul persoanelor cu drept de vot din comisie va fi impar. (2) Comisia de strategie terapeutică este organizată pe următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, secretar tehnic şi membri. (3) Preşedintele Comisiei de strategie terapeutică este preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, vicepreşedintele Comisiei de strategie terapeutică este subsecretarul de stat coordonator al asistenţei medicale de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi secretarul tehnic este directorul general al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. (4) Membrii Comisiei de strategie terapeutică sunt:- preşedinţii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice;- 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, desemnaţi de către ministrul sănătăţii publice;- 2 reprezentanţi ai CNAS, desemnaţi de către preşedintele acesteia;- 3 reprezentanţi ai ANM (preşedintele şi vicepreşedintele ANM şi un reprezentant ANM desemnat de către preşedinte). (5) La lucrările Comisiei de strategie terapeutică participă, în calitate de observatori permanenţi, reprezentanţi ai următoarelor asociaţii:- câte un reprezentant al asociaţiilor profesionale: Colegiul Medicilor din România (CMR), Colegiul Farmaciştilor din România (CFR), Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR);- câte un reprezentant al asociaţiilor constituite ale producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor de medicamente: Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM), Asociaţia Producătorilor Români de Medicamente (APRM), Asociaţia Distribuitorilor şi Importatorilor de Medicamente (ADIM), Asociaţia Reţelelor de Farmacii din România (ARFR), Asociaţia Distribuitorilor de Medicamente din România (ADMR) şi al patronatului farmaciştilor. (6) Secretariatul Comisiei de strategie terapeutică este asigurat de 4 membri, 2 membri fiind reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 2 membri fiind reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice. (7) Comisia de strategie terapeutică poate invita la lucrările sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată.  +  Articolul 3 (1) Comisia de strategie terapeutică îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui comisiei. (2) Comisia de strategie terapeutică poate fi convocată şi la solicitarea a două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot sau la solicitarea ministrului sănătăţii publice. (3) Şedinţele Comisiei de strategie terapeutică sunt conduse de preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte şi se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi cu drept de vot. (4) Deciziile Comisiei de strategie terapeutică se iau cu cel puţin două treimi din numărul voturilor membrilor cu acest drept, participanţi la şedinţă. (5) Preşedintele Comisiei de strategie terapeutică are dreptul la un singur vot. (6) Secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică are dreptul la un vot. (7) Membrii secretariatului Comisiei de strategie terapeutică, observatorii permanenţi şi invitaţii la lucrările acesteia nu au drept de vot. (8) În situaţia egalităţii de voturi, decizia finală aparţine preşedintelui Comisiei de strategie terapeutică.  +  Articolul 4 (1) Membrii Comisiei de strategie terapeutică, cu drept de vot, completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. (2) Declaraţiile de interese ale membrilor Comisiei de strategie terapeutică se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative, se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătăţii Publice şi sunt puse la dispoziţie celor care le solicită în mod expres. (3) Declaraţiile de interese se vor publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 5Comisia de strategie terapeutică se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii Publice sau într-o altă locaţie acceptată de preşedintele Comisiei de strategie terapeutică, iar în absenţa acestuia, de secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică, care coordonează activitatea acestei comisii.  +  Articolul 6Cheltuielile de deplasare, prilejuite de participarea membrilor Comisiei de strategie terapeutică şi a invitaţilor la lucrările ei, sunt suportate de instituţiile în care aceştia sunt încadraţi.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiei de strategie terapeutică  +  Articolul 7Comisia de strategie terapeutică are următoarele atribuţii: a) elaborează strategia terapeutică şi participă la elaborarea politicilor şi strategiilor ce vor fi aplicate de Ministerul Sănătăţii Publice pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi creşterea calităţii activităţii medicale; b) analizează interdisciplinar propunerile comisiilor de specialitate pentru pachetul de bază de servicii medicale şi prezintă proiectul acestuia, pentru definitivare, Comisiei naţionale de transparenţă; c) avizează ghidurile de practică medicală şi protocoalele diagnostice şi terapeutice elaborate de colegiile profesionale ale personalului medical; d) validează criteriile şi standardele de performanţă propuse pentru evaluarea activităţii medicale din instituţiile sanitare; e) analizează şi validează, din punctul de vedere al exigenţelor activităţii medicale, criteriile şi standardele de performanţă pentru acreditarea şi autorizarea spitalelor; f) colaborează cu Agenţia Naţională de Programe pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate, analizând propunerile de obiective, acţiuni şi strategii terapeutice ale programelor naţionale de sănătate, elaborate de comisiile de specialitate, şi le înaintează Comisiei naţionale de transparenţă; g) elaborează criteriile pentru includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe baza propunerilor primite de la comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I; h) stabileşte documentaţia pe care solicitanţii trebuie să o depună la Ministerul Sănătăţii Publice pentru propunerea includerii de medicamente în Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, care va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice, urmând să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I; i) analizează propunerile comisiilor de specialitate privind includerea, neincluderea sau excluderea unor medicamente în/din Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, şi elaborează această listă pe care o înaintează Comisiei naţionale de transparenţă; j) propune procentul de compensare a medicamentelor pe tipuri de liste; k) analizează şi elaborează, în proiect, Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, rezultată ca urmare a negocierilor cu CNAS, şi o propune Comisiei naţionale de transparenţă; l) evaluează periodic asigurarea populaţiei cu medicamente în ambulatoriu şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; m) evaluează activităţile şi performanţele comisiilor de specialitate; n) argumentează, dacă este cazul, Comisiei naţionale de transparenţă motivele care au determinat includerea, neincluderea sau excluderea în/din listă a unor medicamente, precum şi procentele de compensare propuse; o) îndeplineşte şi alte sarcini la cererea ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 8Comisia de strategie terapeutică poate solicita, prin intermediul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.C. COMISIA DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII PUBLICE  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Comisia de specialitate reprezintă structura tehnică prin care Ministerul Sănătăţii Publice coordonează din punct de vedere ştiinţific şi metodologic domeniul de specialitate din sfera de competenţă a comisiei.  +  Articolul 2 (1) Comisia de specialitate este formată dintr-un număr variabil de personalităţi ale lumii medicale, numite prin ordin de către ministrul sănătăţii publice. Numărul persoanelor cu drept de vot din fiecare comisie va fi impar. (2) Comisia este organizată pe următoarele funcţii: preşedinte, membri, secretar. (3) Comisia poate avea în structura sa una sau mai multe subcomisii. (4) Comisia poate invita la lucrările sale şi alţi specialişti din domeniul său de activitate sau din alte domenii, în funcţie de problematica abordată. (5) La lucrările comisiei de specialitate participă în calitate de observator maximum 2 reprezentanţi desemnaţi de fiecare dintre asociaţiile reprezentative ale bolnavilor.  +  Articolul 3 (1) Comisia de specialitate îşi desfăşoară activitatea în şedinţe plenare, organizate lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui acesteia, cu acordul ministrului sănătăţii publice sau al preşedintelui Comisiei de strategie terapeutică, iar în absenţa acestuia, la solicitarea secretarului tehnic al Comisiei de strategie terapeutică. (2) Şedinţele se desfăşoară numai în prezenţa preşedintelui comisiei şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (3) În situaţia în care, din motive obiective, preşedintele nu poate participa la lucrările comisiei, deleagă această competenţă unuia dintre membrii acesteia şi îl informează despre aceasta pe preşedintele Comisiei de strategie terapeutică, iar în absenţa acestuia, pe secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică, care coordonează activitatea comisiilor de specialitate. (4) Deciziile comisiei se iau cu cel puţin majoritatea simplă (jumătate plus unu) a voturilor. (5) Preşedintele comisiei are dreptul la un singur vot. (6) Invitaţii care participă la lucrările comisiei nu au drept de vot. (7) În situaţia egalităţii de voturi, decizia finală aparţine preşedintelui comisiei.  +  Articolul 4Activitatea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice este coordonată de preşedintele Comisiei de strategie terapeutică, nominalizat prin ordin de către ministrul sănătăţii publice, iar în absenţa acestuia, de către secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică.  +  Articolul 5 (1) Membrii comisiei de specialitate completează declaraţia de interese şi semnează angajamentul de confidenţialitate, prevăzute în anexele nr. 5 şi 6. Semnarea angajamentului de confidenţialitate se realizează şi de către reprezentanţii desemnaţi în calitate de observator pe lângă comisia de specialitate. (2) Declaraţiile de interese ale membrilor comisiei de specialitate se actualizează anual sau ori de câte ori apar modificări semnificative şi se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătăţii Publice. (3) Declaraţiile de interese se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 6 (1) Comisia de specialitate se întruneşte la sediul Ministerului Sănătăţii Publice sau într-o altă locaţie acceptată de preşedintele Comisiei de strategie terapeutică, iar în absenţa acestuia, de către secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică, care coordonează activitatea comisiilor de specialitate. (2) Situaţia prezenţei membrilor comisiei, certificată prin semnătura preşedintelui acesteia şi cu avizul preşedintelui Comisiei de strategie terapeutică, iar în absenţa acestuia, cu avizul secretarului tehnic al Comisiei pentru strategie terapeutică, este depusă la secretariatul Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de instituţiile publice respective în care persoanele sunt încadrate sau unde acestea desfăşoară activitate prin integrare clinică. (2) Cheltuielile de deplasare din alte localităţi, ocazionate de participarea în Comisia de specialitate de medicină de familie, sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice de la titlul II "Bunuri şi servicii - Deplasări, detaşări, transferări". În vederea decontării, documentele de transport se depun la serviciul financiar din cadrul Direcţiei generale buget şi credite externe din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată. (3) Specialiştii invitaţi la lucrările comisiei de specialitate nu beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare.  +  Capitolul II Atribuţiile comisiei de specialitate  +  Articolul 8Comisia de specialitate are următoarele atribuţii: a) coordonează, din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, activitatea de specialitate din domeniul său de responsabilitate; b) elaborează propuneri pentru pachetul de bază de servicii medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale şi private de sănătate; c) fundamentează deciziile ministrului sănătăţii publice în probleme specifice domeniului de responsabilitate, vizând:- elaborarea politicilor şi strategiilor Ministerului Sănătăţii Publice în domeniul lor de competenţă;- elaborarea şi aplicarea ghidurilor de practică medicală şi a protocoalelor diagnostice şi terapeutice;- proiectarea de criterii şi standarde de performanţă pentru organizarea şi evaluarea activităţii medicale din instituţiile sanitare;- achiziţia de aparatură de înaltă performanţă pentru dotarea instituţiilor sanitare;- pregătirea continuă a personalului de specialitate din sistemul de sănătate;- pregătirea prin rezidenţiat a medicilor specialişti (numărul de posturi necesar pentru pregătirea pentru rezidenţiat, criteriile de admitere, structura pregătirii etc.);- elaborarea criteriilor de admitere pentru obţinerea celei de-a doua specialităţi;- programul de investiţii pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului de sănătate;- organizarea structurilor de specialitate ale instituţiilor din sistemul de sănătate; d) elaborează criterii specifice în vederea constituirii registrelor naţionale pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii publice; e) colaborează cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea activităţii de învăţământ; f) participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de control şi evaluare a activităţii de specialitate întreprinse de Ministerul Sănătăţii Publice în instituţiile sanitare; g) colaborează cu Comisia de acreditare a unităţilor sanitare la elaborarea şi fundamentarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru acreditarea şi autorizarea spitalelor; h) elaborează nomenclatoare de dotare cu aparatură medicală de înaltă performanţă, materiale sanitare, precum şi nomenclatoare cu medicamente specifice asistenţei terapeutice, pe tipuri de spitale; i) analizează solicitările de includere, neincludere sau excludere a medicamentelor pe baza criteriilor stabilite de Comisia de strategie terapeutică şi elaborează propuneri pentru Lista cu DCI-uri ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu; j) participă la elaborarea documentaţiei pentru achiziţiile de medicamente şi materiale sanitare pentru programele naţionale de sănătate; k) consultă societăţile ştiinţifice sau asociaţiile profesional-ştiinţifice în problemele majore ori de interes naţional ale specialităţii; l) formulează criteriile de evaluare a instituţiilor sau secţiilor din specialitate; m) îndeplineşte şi alte sarcini la cererea ministrului sănătăţii publice, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează; n) evaluează bolnavii pentru trimiterea la tratament în străinătate, în conformitate cu metodologia stabilită prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare; o) analizează şi avizează, în termen de 10 zile de la primire, caietele de sarcini sau documentaţia descriptivă elaborate în vederea achiziţionării de medicamente, materiale sanitare, aparate/echipamente medicale şi mijloace de transport specifice, primite de la comisiile de întocmire a documentaţiei de atribuire.  +  Articolul 9 (1) Avizul prevăzut la art. 8 lit. o) este aviz consultativ. (2) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la art. 8 lit. o), la propunerea motivată a directorului Direcţiei logistică, administrativ, relaţii publice şi mass-media, ministrul sănătăţii publice dispune înlocuirea din comisia de specialitate a persoanelor care se fac vinovate de neîndeplinirea sarcinii.  +  Articolul 10Comisia de specialitate colaborează cu Agenţia Naţională de Programe pentru rezolvarea următoarelor probleme:- definirea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;- estimarea necesarului de fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea programelor naţionale de sănătate;- elaborarea de criterii şi standarde pentru evaluarea impactului oportunităţii şi eficienţei programelor naţionale de sănătate;- analiza modului de aplicare a strategiilor terapeutice şi de îndeplinire a obiectivelor programelor naţionale de sănătate;- elaborarea, în proiect, a listelor de medicamente şi materiale sanitare ce urmează a fi achiziţionate pentru programele naţionale de sănătate.  +  Articolul 11Comisia de specialitate poate solicita, prin intermediul direcţiilor din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, materiale documentare şi alte informaţii necesare activităţii ei.  +  Articolul 12Ministerul Sănătăţii Publice, prin direcţiile de specialitate, asigură buna desfăşurare a lucrărilor comisiei de specialitate.  +  Anexa 2 COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei naţionale de transparenţă1. Acad. prof. univ. dr. Constantin Popa - Bucureşti2. Prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti3. Prof. dr. Marius Bojiţa - Cluj-Napoca4. Prof. dr. Radu Căpâlneanu - Cluj-Napoca5. Prof. dr. Adrian Covic - Iaşi6. Prof. dr. Radu Deac - Târgu Mureş7. Prof. dr. Mariana Graur - Iaşi8. Prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca9. Prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti10. Prof. dr. Vlad Tica - Constanţa11. Prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara12. Conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca13. Conf. dr. Cristin Vere - Craiova.Secretar - dr. Adrian Pană - Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Anexa 3 COMPONENŢA NOMINALĂa Comisiei de strategie terapeuticăPreşedinte - dr. Vasile Ciurchea - CNASVicepreşedinte - şef de lucrări dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătăţii PubliceSecretar tehnic - dr. Adrian Pană - Ministerul Sănătăţii PubliceMembri:- prof. dr. Dan Dermengiu - Bucureşti;- prof. dr. Dan Tulbure - Bucureşti;- prof. dr. Vasile Astărăstoaie - Iaşi;- prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Bucureşti;- prof. dr. Mircea Bărsan - Cluj-Napoca;- prof. Mircea Beuran - Bucureşti;- prof. dr. Călin Giurcăneanu - Bucureşti;- prof. dr. Constantin Dumitrache - Bucureşti;- acad. prof. dr. Victor Voicu - Bucureşti;- prof. dr. Alexandru Oproiu - Bucureşti;- şef lucrări dr. Gabriel Prada - Bucureşti;- prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-Napoca;- dr. Mihaela Hoinărescu - Bucureşti;- dr. Rodica Narcisa Tănăsescu - Bucureşti;- prof. dr. Marian Neguţ - Bucureşti;- prof. dr. Augustin Mihai - Bucureşti;- prof. dr. Ioan Brukner - Bucureşti;- prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti;- prof. dr. Gabriel Mircescu - Bucureşti;- acad. prof. dr. Constantin Popa - Bucureşti;- prof. dr. Gheorghe Peltecu - Bucureşti;- prof. dr. Monica Pop - Bucureşti;- prof. dr. Vasile Costinescu - Iaşi;- prof. dr. Dumitru Orăşeanu - Bucureşti;- conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-Napoca;- prof. dr. Dinu Antonescu - Bucureşti;- prof. dr. Miron Bogdan - Bucureşti;- prof. dr. Pompilia Dehelean - Timişoara;- prof. dr. Mihaela Minulescu - Bucureşti;- prof. dr. Gheorghe Iana - Bucureşti;- prof. dr. Ruxandra Ionescu - Bucureşti;- prof. dr. Mihai Berteanu - Bucureşti;- prof. dr. Dana Galieta Mincă - Bucureşti;- conf. dr. Vlad Iliescu - secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice;- dr. Mircea Mănuc - secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice;- ec. Liliana Lukacs - director general adjunct la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;- dr. Anci Ionescu - medic-şef la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;- farm. principal Magdalena Bădulescu - preşedinte Agenţia Naţională a Medicamentului;- farm. principal Rodica Bădescu - vicepreşedinte Agenţia Naţională a Medicamentului;- farm. principal Victoria Subţirică - Agenţia Naţională a Medicamentului.  +  Anexa 4 COMPONENŢAcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice1. Comisia de anatomie patologică şi medicină legală2. Comisia de anestezie şi terapie intensivă3. Comisia de bioetică4. Comisia de boli infecţioase şi de luptă anti-SIDA5. Comisia de specialităţi cardiovasculare6. Comisia de specialităţi chirurgicale7. Comisia de dermato-venerologie8. Comisia de diabet şi endocrinologie9. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie şi toxicodependenţă10. Comisia de gastroenterologie şi hepatologie11. Comisia de genetică medicală12. Comisia de geriatrie şi gerontologie13. Comisia de hematologie şi transfuzii14. Comisia de medicină de familie15. Comisia de medicină de laborator16. Comisia de medicină de urgenţă şi dezastre17. Comisia de specialităţi medico-dentare18. Comisia de medicină internă19. Comisia de medicina muncii20. Comisia de nefrologie21. Comisia de neurologie, neurologie pediatrică şi neurochirurgie22. Comisia de obstetrică-ginecologie23. Comisia de oftalmologie24. Comisia de otorinolaringologie25. Comisia de oncologie medicală, oncohematologie, radioterapie, chirurgie oncologică şi paleaţie26. Comisia de ortopedie şi traumatologie27. Comisia de pediatrie şi neonatologie28. Comisia de pneumologie, alergologie şi imunologie clinică29. Comisia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică30. Comisia de psihologie31. Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară32. Comisia de reumatologie33. Comisia de recuperare, medicină fizică şi balneologie34. Comisia de sănătate publică, epidemiologie şi promovarea sănătăţii1. COMISIA DE ANATOMIE PATOLOGICĂ ŞI MEDICINĂ LEGALĂPreşedinte - prof. dr. Dan Dermengiu - BucureştiMembri:- prof. dr. Ioan Jung - Târgu Mureş;- prof. dr. Doina Rădulescu - Iaşi;- prof. dr. Petre Florescu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Maria Sajin - Bucureşti;- prof. dr. Alexandra Enache - Timişoara.Secretar - dr. Sabina Andrada Zurac - Bucureşti.2. COMISIA DE ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂPreşedinte - prof. dr. Dan Tulbure - BucureştiMembri:- prof. dr. Mircea Chioreanu - Târgu Mureş;- conf. dr. Şerban Turconi Bubenek - Bucureşti;- conf. dr. Natalia Hagău - Cluj-Napoca;- şef de lucrări dr. Luminiţa Chiutu - Craiova;- şef de lucrări dr. Băilă Lucian - Târgu Mureş;- conf. dr. Daniela Filipescu - Bucureşti;- conf. dr. Ioana Grigoraş - Iaşi.Secretar - prof. dr. Dorel Săndesc - Timişoara.3. COMISIA DE BIOETICĂPreşedinte - prof. dr. Vasile Astărăstoaie - IaşiMembri:- conf. dr. Ioan Zanc - Cluj-Napoca;- dr. Cristina Gavrilovici - Iaşi;- prof. dr. Vladimir Beliş - Bucureşti;- şef de lucrări dr. Marius Popa - Constanţa;- conf. dr. Mugurel Ştefan Ghelase - Craiova;- conf. dr. Dan Perju Dumbravă - Cluj-Napoca;- dr. Harald Jung - Târgu Mureş.Secretar - dr. Carmen Sălăvăstru - Bucureşti.4. COMISIA DE BOLI INFECŢIOASE ŞI DE LUPTĂ ANTISIDAPreşedinte - prof. dr. Adrian Streinu Cercel - BucureştiMembri:- prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti;- prof. dr. Doina Tătulescu - Cluj-Napoca;- dr. Dan Oţelea - Bucureşti;- dr. Iosif Ionel - Bucureşti;- dr. Dan Duiculescu - Bucureşti;- dr. Ioan Alsianu Florea - Braşov;- prof. dr. Carmen Dorobăţ - Iaşi;- dr. Liviu Prisecariu - Iaşi.Subcomisia de luptă anti-SIDA:- prof. dr. Luca Vasile - Iaşi;- prof. dr. Valentin Cupşa - Craiova;- conf. dr. Carmen Chiriac - Târgu Mureş;- prof. dr. Lucian Negruţiu - Timişoara;- conf. dr. Elisabeta Otilia Benea - Bucureşti;- conf. dr. Sorin Rugină - Constanţa;- dr. Mariana Mărdărescu - Bucureşti;- dr. Corina Itu - Cluj-Napoca;- conf. dr. Monica Luminos - Bucureşti;- psiholog Odette Chirilă - Bucureşti;- dr. Sorin Petrea - Bucureşti.Secretar - dr. Gabriel Colţan - Bucureşti.5. COMISIA DE SPECIALITĂŢI CARDIOVASCULAREPreşedinte - prof. dr. Mircea Bârsan - Cluj-NapocaMembri:- prof. dr. Dumitru Zdrenghea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Ştefan Drăgulescu - Timişoara;- prof. dr. Maria Dorobanţu - Bucureşti;- prof. dr. Eduard Apetrei - Bucureşti;- prof. dr. Grigore Tinică - Iaşi;- prof. dr. Pol Kikely - Târgu Mureş;- prof. dr. Dominic Ionescu - Craiova;- prof. dr. Cătălina Arsenescu Georgescu - Iaşi;- prof. dr. Carmen Ginghina - Bucureşti;- conf. dr. Sorin Pescariu - Timişoara;- dr. Horaţiu Suciu - Târgu Mureş.Secretar - dr. Gabriel Tatu Chiţoiu - Bucureşti.6. COMISIA DE SPECIALITĂŢI CHIRURGICALEPreşedinte - prof. dr. Mircea Beuran - BucureştiMembri:- prof. dr. Florin Brătucu - Bucureşti;- prof. dr. Ştefan Georgescu - Iaşi;- prof. dr. Constantinoiu Silviu - Bucureşti;- prof. dr. Traian Pătraşcu - Bucureşti;- prof. dr. Constantin Ciuce - Cluj-Napoca;- prof. dr. Lazăr Fulger - Timişoara;- prof. dr. Cristian Dragomir - Iaşi;- conf. dr. Mihnea Ionescu - Bucureşti;- conf. dr. Marius Coros - Târgu Mureş.Subcomisia de chirurgie toracică:- prof. dr. Ioan Cordoş - Bucureşti;- prof. dr. Nicodin Constantin Alexandru - Timişoara;- dr. Dan Nicolau - Cluj Napoca.Subcomisia de urologie:- prof. dr. Mihai Lucan - Cluj-Napoca;- prof. dr. Ionel Sinescu - Bucureşti;- conf. dr. Constantin Novac - Iaşi.Subcomisia de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă:- prof. dr. Ioan Lascăr - Bucureşti;- prof. dr. Tiberiu Bratu - Timişoara;- prof. dr. Bordeianu Ioan - Constanţa.Secretar - dr. Cristian Iorga - Bucureşti.7. COMISIA DE DERMATO-VENEROLOGIEPreşedinte - prof. dr. Călin Giurcăneanu - BucureştiMembri:- conf. dr. Silviu Morariu - Târgu Mureş;- prof. dr. Ioan Nedelcu - Bucureşti;- prof. dr. Virgil Feier - Timişoara;- prof. dr. Zenaida Petrescu - Iaşi;- prof. dr. Alexandru Tătaru - Cluj-Napoca.Secretar - conf. dr. George Sorin Ţiplica - Bucureşti.8. COMISIA DE DIABET ŞI ENDOCRINOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Constantin Dumitrache - BucureştiMembri:- prof. dr. Eusebiu Zbranca - Iaşi;- prof. dr. Imre Kun - Târgu Mureş;- prof. dr. Ileana Duncea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Eduard Circo - Constanţa;- prof. dr. Marian Bistriceanu - Craiova;- şef de lucrări dr. Daniel Grigorie - Bucureşti;- şef de lucrări dr. Adina Ghemigean - Bucureşti;- dr. Diana Loretta Păun - Bucureşti;Subcomisia de diabet:- dr. Alina Nicolau - Bucureşti;- dr. Tiberius Viorel Mogoş - Bucureşti;- prof. dr. Mariana Graur - Iaşi;- prof. dr. Constantin Ionescu Târgovişte - Bucureşti;- conf. dr. Maria Moţa - Craiova;- conf. dr. Romulus Timar - Timişoara;- dr. Dana Simu - Cluj-Napoca.Secretar - dr. Ruxandra Dănciulescu - Bucureşti.9. COMISIA DE FARMACOLOGIE CLINICĂ, TOXICOLOGIE ŞI TOXICODEPENDENŢĂPreşedinte - acad. prof. dr. Victor Voicu - BucureştiMembri:- prof. dr. Anca Buzoianu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Mihai Nechifor - Iaşi;- prof. dr. Gheorghe Ţarălungă - Constanţa;- conf. dr. Liviu Miclea - Bucureşti;- conf. dr. Andrei Tica - Craiova;- prof. dr. Ostin Mungiu - Iaşi;- prof. dr. Ioan Fulga - Bucureşti;- prof. dr. Vlaicu Şandor - Cluj-Napoca;- conf. dr. Radu Macovei - Bucureşti.Secretar - asist. univ. dr. Tudosie Mihai - Bucureşti10. COMISIA DE GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Alexandru Oproiu - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Petru Mircea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Oliviu Pascu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Mircea Diculescu - Bucureşti;- prof. dr. Radu Voiosu - Bucureşti;- prof. dr. Carol Stanciu - Iaşi;- prof. dr. Tudorel Ciurea - Craiova;- prof. dr. Ioan Sporea - Timişoara;- prof. dr. Florea Voinea - Constanţa;- conf. dr. Daniela Dobru - Târgu Mureş;- prof. dr. Mihai Voiculescu - Bucureşti;- conf. dr. Cristin Vere - Craiova.Secretar - prof. dr. Emanoil Ceauşu - Bucureşti.11. COMISIA DE GENETICĂ MEDICALĂPreşedinte - prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj NapocaMembri:- prof. dr. Valerica Belengeanu - Timişoara;- prof. dr. Marius Bembea - Oradea;- prof. dr. Mircea Covic - Iaşi;Secretar - şef lucrări dr. Anca Popescu.12. COMISIA DE GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIEPreşedinte - şef lucrări dr. Gabriel Prada - BucureştiMembri:- prof. dr. Olimpia Ghidrai - Cluj-Napoca;- şef lucrări dr. Luiza Spiru - Bucureşti;- conf. dr. Ioana Alexa - Iaşi.- dr. Rodica Nicolescu - Timişoara;- dr. Carmen Ştiru - Bucureşti.Secretar - dr. Cristina Vâlcea - Bucureşti.13. COMISIA DE HEMATOLOGIE ŞI TRANSFUZIIPreşedinte - dr. Mihaela Hoinărescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Marghit Şerban - Timişoara;- conf. dr. Adriana Coliţă - Bucureşti;- dr. Cristina Burcoveanu - Iaşi;- dr. Emanoil Gheorghiţă - Braşov;- dr. Stana Jenariu - Timişoara;- dr. Uscătescu Valentina - Bucureşti.Subcomisia de transfuzii:- dr. Alina Dobrotă - Constanţa;- dr. Aurel Rosin - Sfântu Gheorghe;- dr. Vuculescu Doina - Bucureşti.Secretar - dr. Florentina Vlădăreanu - Bucureşti.14. COMISIA DE MEDICINĂ DE FAMILIEPreşedinte - dr. Rodica Narcisa Tănăsescu - BucureştiMembri:- dr. Gheorghe Haber - Alba;- dr. Adrian Darabanţiu - Arad;- dr. Boşneag Mariana - Argeş;- dr. Cătălin Andriescu - Bacău;- dr. Monica Eva Vajda - Bihor;- dr. Ileana Lucia Brânza - Brăila;- dr. Valeriu Bistriceanu - Buzău;- dr. Culicianu Doru - Botoşani;- dr. Dorin Gabor - Bistriţa-Năsăud;- dr. Sorin Gârbacea - Braşov;- dr. Daniel Ion Popovici - Caraş-Severin;- dr. Doina Olteanu - Călăraşi;- dr. Ana Dascăl - Cluj;- dr. Stela Loghin - Constanţa;- dr. Lucia Sereş - Covasna;- dr. Ileana Dumitrescu - Dâmboviţa;- dr. Mirela Porfir - Dolj;- dr. Valentin Boldea - Galaţi;- dr. Mihail Gheorghe Moisescu - Gorj;- dr. Rodica Buscu - Giurgiu;- dr. Denes Jozsef Biro - Harghita;- dr. Şerban Ana-Aurelia Chiş - Hunedoara;- dr. Anca Deleanu - Iaşi;- dr. Monica Platon - Ialomiţa;- dr. Vasile Stefanca - Maramureş;- dr. Carmen Mariana Tronea - Mehedinţi;- dr. Mihăiescu Ileana - Mureş;- dr. Angela Bica - Neamţ;- dr. Viorel Ion Rădulescu - Olt;- dr. Aurelia Simona Schnelbach - Prahova;- dr. Paul Plătică - Satu Mare;- dr. Dan Medve Coltofeanu - Sălaj;- dr. Loredana Piloff - Sibiu;- dr. Irina Frânciuc - Suceava;- dr. Simona Sopov - Tulcea;- dr. Cătălin Adrian Ghiţă - Teleorman;- dr. Elisabeta Spataru - Timiş;- dr. Cristina Bărăgănescu - Vâlcea;- dr. Monica Ilisei - Vaslui;- dr. Ticu Cocioabă - Vrancea;- dr. Marcela Vidican - Colegiul Medicilor din România;- dr. Constantin Cârstea - Colegiul Medicilor din România;- dr. Victor Ionescu - Bucureşti.Secretar - dr. Sandra Alexiu - Ilfov.15. COMISIA DE MEDICINĂ DE LABORATORPreşedinte - prof. dr. Marian Neguţ - BucureştiMembri:- prof. dr. Ioan Victor Pop - Cluj-Napoca;- conf. dr. Liliana Livia Pâslaru - Bucureşti;- conf. dr. Simona Ruţă - Bucureşti;- conf. dr. Minodora Dobreanu - Târgu Mureş;- conf. dr. Deaconescu Luminiţa - Cluj-Napoca;- dr. Victor Dumitraşcu - Timişoara;- dr. Crezante Lazăr - Bucureşti;- dr. Mariana Patiu - Cluj-Napoca;- dr. Dan Stanescu - Bucureşti;- chimist pr. Constanţa Popa - Bucureşti;- biolog pr. Adriana Protopopescu- Constanţa.Secretar - dr. Camelia Sultana - Bucureşti.16. COMISIA DE MEDICINĂ DE URGENŢĂ ŞI DEZASTREPreşedinte - şef de lucrări dr. Raed Arafat - Târgu MureşMembri:- şef lucrări dr. Diana Cimpoeşu - Iaşi;- dr. Vasile Popescu - Constanţa;- dr. Leonida Iancu - Timişoara;- şef de lucrări dr. Luciana Rotaru - Craiova;- dr. Marius Pascu - Piteşti;- dr. Bogdan Opriţă - Bucureşti;- dr. Bogdan Gabora - Galaţi;- dr. Nicolae George Moldovan - Cluj-Napoca;- dr. Ioan Ivanici - Mureş;- şef de lucrări dr. Rodica Tudoran - Constanţa;- dr. Hadrian Borcea - Oradea;- dr. Horia Gheorghe Simu - Cluj-Napoca;- dr. Dumitru Vâlcu - Tulcea;- dr. Nicolae Daniel - Prahova;- dr. Bondar Tiberiu - Bihor;- dr. Ovidiu Cismaru - Bucureşti;- dr. Monica Puticiu - Arad.Secretar - dr. Ioana Munteniţă - Bucureşti.17. COMISIA DE SPECIALITĂŢI MEDICO-DENTAREPreşedinte - prof. dr. Augustin Mihai - BucureştiMembri:- prof. dr. Şerbănescu Alin - Cluj-Napoca;- prof. dr. Stanciu Dragoş - Bucureşti;- prof. dr. Amariei Corneliu - Constanţa;- prof. dr. Norina Forna - Iaşi;- prof. dr. Cărligelu Virgil - Timişoara;- conf. dr. Mariana Pacurar - Târgu Mureş;- dr. Alexandru Brezoiescu - Bucureşti;- prof. dr. Ecaterina Ionescu - Bucureşti;- dr. Rodica Aldica - Cluj-Napoca.Secretar - dr. Delia Barbu - Timişoara.18. COMISIA DE MEDICINĂ INTERNĂPreşedinte: prof. dr. Ioan Brukner - BucureştiMembri:- prof. dr. Emilian Caraşca - Târgu Mureş;- prof. dr. Sorin Rugină - Constanţa;- prof. dr. Mircea Grigorescu - Cluj-Napoca;- conf. dr. Ioana Dana Alexa - Iaşi;- conf. dr. Florin Petrescu - Craiova.Secretar: conf. dr. Horia Bălan- Bucureşti.19. COMISIA DE MEDICINA MUNCIIPreşedinte - prof. dr. Eugenia Naghi - BucureştiMembri:- şef de lucrări dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara;- dr. Doina Popa - Iaşi;- dr. Mihaela Stoia - Sibiu;- prof. dr. Marilena Oarga - Cluj-Napoca;- dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş;- dr. Adriana Todea - Bucureşti;- prof. dr. Ion Toma - Craiova.Secretar- dr. Mariana Oţelea- Bucureşti.20. COMISIA DE NEFROLOGIEPreşedinte - prof. dr. Gabriel Mircescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Adrian Covic - Iaşi;- prof. dr. Alexandru Ciocâlteu - Bucureşti;- prof. dr. Mirela Gherman-Căprioara - Cluj-Napoca;- conf. dr. Aurel Bizo - Cluj-Napoca;- conf. dr. Grigore Dogaru - Târgu Mureş;- conf. dr. Eugen Moţa - Craiova;- conf. dr. Mircea Nicolae Penescu - Bucureşti;- dr. Ion Ardeleanu - Suceava;- dr. Ovidiu Sorin Golea - Timişoara.Secretar - dr. Liliana Gârneata - Bucureşti.21. COMISIA DE NEUROLOGIE, NEUROLOGIE PEDIATRICĂ ŞI NEUROCHIRURGIEPreşedinte - acad. prof. dr. Constantin Popa - BucureştiMembri:- prof. dr. Cristian Popescu - Iaşi;- prof. dr. Perju Dumbravă Lăcrămioara - Cluj-Napoca;- conf. dr. Costea Constantin - Timişoara;- conf. dr. Dana Craiu - Bucureşti;- conf. dr. Rodica Bălaşa - Târgu Mureş;- conf. dr. Mircea Gorgan - Bucureşti;- prof. dr. Ştefan Florian - Cluj-Napoca;- prof. dr. Nicolai Ianovici - Iaşi;- dr. Alexandru Lupşa - Târgu Mureş.Secretar - dr. Mihai Vasile - Bucureşti.22. COMISIA DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Gheorghe Peltecu - BucureştiMembri:- prof. dr. Bogdan Marinescu - Bucureşti;- acad. prof. dr. Ioan Munteanu - Timişoara;- conf. dr. Dan Mihu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Florentina Pricop - Iaşi;- conf. dr. Bela Szabo - Târgu Mureş;- conf. dr. Nicolae Cernea - Craiova;- prof. dr. Vlad Tica - Constanţa;Secretar - conf. dr. Radu Vlădăreanu - Bucureşti.23. COMISIA DE OFTALMOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Monica Pop - BucureştiMembri:- prof. dr. Mihai Pop - Bucureşti;- prof. dr. Benone Cărstocea - Bucureşti;- prof. dr. Cristina Vlăduţiu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Dorin Chiseliţă - Iaşi;- conf. dr. Anna Csiszar - Târgu Mureş;- conf. dr. Doina Bărăscu - Craiova;- conf. dr. Liliana Voinea - Bucureşti.Secretar- dr. Cornel Ştefan - Bucureşti.24. COMISIA DE OTORINOLARINGOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Vasile Costinescu - IaşiMembri:- prof. dr. Stan Cotulbea - Timişoara;- prof. dr. Elena Ioniţă - Craiova;- şef lucrări dr. Simona Şerban - Bucureşti;- prof. dr. Silviu Albu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Viorel Zainea - Bucureşti;- şef de lucrări dr. Sorin Sabău - Târgu Mureş;- prof. dr. Emil Mărginean - Oradea.Secretar- dr. Dan Predescu - Bucureşti.25. COMISIA DE ONCOLOGIE MEDICALĂ, ONCOHEMATOLOGIE, RADIOTERAPIE, CHIRURGIE ONCOLOGICĂ ŞI PALEAŢIEPreşedinte - conf. dr. Alexandru Irimie - Cluj-NapocaMembri:- conf. dr. Monica Desiree Dragomir - Bucureşti;- dr. Dana Lucia Stănculeanu - Bucureşti;- dr. Florian Nicula - Cluj-Napoca;- dr. Cornelia Togănel - Târgu Mureş.Subcomisia de oncologie medicală:- conf. dr. Tudor Eliade Ciuleanu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Florinel Bădulescu - Craiova;- dr. Mircea Dediu - Bucureşti;- dr. Smaranda Arghirescu - Timişoara;- dr. Ladislau Ritli - Bihor.Subcomisia de radioterapie:- conf. dr. Ioan Valentin Cernea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Viorica Magdalena Nagy - Cluj-Napoca;- dr. Nicolae Mircea Savu - Bucureşti.Subcomisia de chirurgie oncologică:- conf. dr. Alin Cristian Rancea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Alexandru Blidaru - Bucureşti;- prof. dr. Irinel Popescu - Bucureşti.Subcomisia de oncohematologie:- prof. dr. Anca Lupu - Bucureşti;- dr. Leni Coban - Bucureşti;- prof. dr. Liubomir Petrov - Cluj-Napoca.Subcomisia de paleaţie:- dr. Cristian Barbu - Bucureşti;- dr. Daniela Moşoiu - Hospice ["Casa Speranţei"] Braşov;- dr. Răzvan Curca - Alba.Secretar - dr. Eniu Alexandru - Bucureşti.26. COMISIA DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Dinu Antonescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Gheorghe Burnei - Bucureşti;- prof. dr. Dan Barbu - Bucureşti;- prof. dr. Dan Goţia - Iaşi;- prof. dr. Horia Vermeşan - Timişoara;- prof. dr. Ors Nagy - Târgu Mureş;- prof. dr. Dan Lucaciu - Cluj-Napoca;- conf. dr. Stefan Cristea - Bucureşti.Secretar - prof. dr. Ioan Cristian Stoica - Bucureşti.27. COMISIA DE PEDIATRIE ŞI NEONATOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Dumitru Orăşeanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Constantin Arion - Bucureşti;- prof. dr. Coriolan Ulmeanu - Bucureşti;- prof. dr. Nicolae Miu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Dan Moraru - Iaşi;- prof. dr. Maria Stamatin - Iaşi;- prof. dr. Ioan Muntean - Târgu Mureş;- prof. dr. Doina Pleşca - Bucureşti.Secretar - conf. dr. Silvia Stoicescu - Bucureşti.28. COMISIA DE PNEUMOLOGIE, ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂPreşedinte - prof. dr. Miron Bogdan - BucureştiMembri:- prof. dr. Voicu Tudorache - Timişoara;- prof. dr. Victor Cristea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Traian Mihăiescu - Iaşi;- prof. dr. Gabriela Jimborean - Târgu Mureş;- conf. dr. Florin Dan Popescu - Bucureşti;- conf. dr. Oana Arghir - Constanţa;- conf. dr. Doina Todea - Cluj-Napoca.Secretar - şef de lucrări dr. Dragoş Bumbăcea - Bucureşti.29. COMISIA DE PSIHIATRIE ŞI PSIHIATRIE PEDIATRICĂPreşedinte - prof. Pompilia Dehelean - TimişoaraMembri:- prof. dr. Roxana Chiriţă - Iaşi;- prof. dr. Tudor Udriştoiu - Craiova;- prof. dr. Liana Fodoreanu - Cluj-Napoca;- prof. dr. Dan Prelipceanu - Bucureşti;- prof. dr. Constantin Oancea - Bucureşti;- prof. dr. Aurel Nireştean - Târgu Mureş;- prof. dr. Felicia Iftenie - Cluj-Napoca.Secretar - dr. Laura Mateescu - Bucureşti.30. COMISIA DE PSIHOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Mihaela Minulescu - BucureştiMembri:- prof. dr. Ion Dafinoiu - Iaşi;- conf. dr. Daniel David - Cluj-Napoca;- conf. dr. Ion Duvac - Bucureşti;- lector dr. Bogdan Ion - Bucureşti;- dr. psih. Mugur Ciumăgeanu - Bucureşti.Secretar - psiholog pr. Marinela Nicula - Bucureşti.31. COMISIA DE RADIOLOGIE-IMAGISTICĂ MEDICALĂ ŞI MEDICINĂ NUCLEARĂPreşedinte - prof. dr. Gheorghe Iana - BucureştiMembri:- prof. dr. Radu Badea - Cluj-Napoca;- prof. dr. Zoia Stoica - Craiova;- prof. dr. Constantin Zaharia - Bucureşti;- prof. dr. Mircea Buruian - Târgu Mureş;- conf. dr. Florin Bârsăşteanu - Timişoara;- conf. dr. Sorin Dudea - Cluj-Napoca;- conf. dr. Dragoş Negru - Iaşi;- dr. Dan Stanescu - Bucureşti;- dr. Gabriel Andrieş - Cluj-Napoca.Secretar - dr. Ruxandra Vlădescu - Bucureşti.32. COMISIA DE REUMATOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Ruxandra Ionescu - BucureştiMembri:- conf. dr. Simona Rednic - Cluj-Napoca;- prof. dr. Lia Georgescu - Târgu Mureş;- prof. dr. Maria Şuta - Constanţa;- prof. dr. Rodica Chiriac - Iaşi;- dr. Magda Pârvu - Bucureşti.Secretar - dr. Cătălin Codreanu - Bucureşti.33. COMISIA DE RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIEPreşedinte - prof. dr. Mihai Berteanu - BucureştiMembri:- prof. dr. Roxana Sanda Popescu - Craiova;- prof. dr. Adriana Sarah Nica - Bucureşti;- prof. dr. Liviu Pop - Cluj-Napoca;- conf. dr. Dan Nemeş - Timişoara;- şef de lucrări dr. Delia Cinteză - Bucureşti.Secretar - dr. Horaţiu Dinu - Bucureşti.34. COMISIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, EPIDEMIOLOGIE ŞI PROMOVAREA SĂNĂTĂŢIIPreşedinte - prof. dr. Dana Galieta Mincă - BucureştiMembri:- prof. dr. Petru Armean - Bucureşti;- prof. dr. Amariei Corneliu - Constanţa;- conf. dr. Georgeta Zanovski - Iaşi;- conf. dr. Carmen Domnariu - Sibiu;- conf. dr. Cristina Borzan - Cluj-Napoca;- conf. dr. Mugur Ghelase - Craiova;- dr. Jeszenszky Francisc - Târgu Mureş;- dr. Alexandra Cucu - Bucureşti;- prof. dr. Brigita Vlaicu - Timişoara.Subcomisia de epidemiologie:- prof. dr. Ioan Bocşan - Cluj-Napoca;- conf. dr. Emilian Popovici - Timişoara;- prof. dr. Doina Azoicăi - Iaşi;- dr. Adrian Stoica - Piteşti;- dr. Camelia Truica - Călăraşi;- dr. Mihaela Dinisov - Constanţa;- dr. Florin Popovici - Bucureşti.Subcomisia de promovare a sănătăţii:- şef lucrări dr. Adriana Vasile - Bucureşti;- dr. Eugenia Bratu - Bucureşti;- dr. Maria Căiescu - Neamţ;- dr. Mariana Popa - Vâlcea.Secretar - dr. Cristina Vladu - Bucureşti.  +  Anexa 5 DECLARAŢIE DE INTERESEa membrilor comisiilor consultative
  Numele: Prenumele:
  Funcţia:
  Adresa profesională:
  Locul de muncă:
  Adresa
  Strada nr.
  Cod poştal Localitatea
  Număr de telefon (serviciu) Număr de telefon (acasă)
  Număr de telefon (mobil) Număr de fax
  │ Adresa de e-mail└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤    Comisia:
  A. Interese personaleIndicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  B. Interese ale soţului/soţiei
  Nume: Prenume:
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  C. Interese ale rudelor de gradul I (părinţi, copii, fraţi)
  Numele, prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:1. Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  2. Activitate/Activităţi care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura legăturii durabile sau permanente
  2.2. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): studii clinice şi lucrări ştiinţifice[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura studiilor sau lucrărilor ştiinţifice
  2.3. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză[] niciuna
  Denumirea societăţii Denumirea produsului pentru care s-a întocmit raportul de expertiză
  2.4. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): activităţi de consiliere[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii de consiliere
  2.5. Intervenţie/Intervenţii punctuală/punctuale (IP): conferinţe, alte acţiuni de formare[] niciuna
  Denumirea societăţii Subiectul conferinţelor sau acţiunilor de formare
  2.6. Altele[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  3. Activităţi care conduc la obţinerea unui vărsământ în bugetul unei instituţii[] niciuna
  Denumirea societăţii Instituţia beneficiară a vărsământului
  4. Altă/alte legătură/legături (fără remunerare) (FR)[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura activităţii
  D. Interese ale persoanelor aflate în întreţinere
  Numele, prenumele Tipul de rudenie
  Indicaţi mai jos toate legăturile cu societăţile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, precum şi cu reprezentanţele din ţară ale societăţilor comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente:Participare financiară la capitalul unei societăţi din categoriile menţionate mai sus[] niciuna
  Denumirea societăţii Natura participării financiare (deţinere de acţiuni)
  Subsemnatul/Subsemnata, ___________, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că toate interesele directe sau indirecte susceptibile de a aduce atingere obiectivităţii de care trebuie să fac dovadă în cadrul mandatului meu sunt enumerate mai sus.Mă angajez să declar imediat orice modificare apărută în legătură cu cele menţionate mai sus.Data ........... Semnătura ............
   +  Anexa 6 ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATEal membrilor comisiilor consultativeSubsemnatul/Subsemnata, ........., având profesia de .........la ........, membru al Comisiei de strategie terapeutică, mă angajez prin prezentul angajament să păstrez confidenţialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepţia celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătăţii publice.Data ......... Semnătura ...........-----------