HOTĂRÂRE nr. 185 din 20 februarie 2008privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 26 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, amplasat în Staţia electrică de sistem 220 kV Roman Nord, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării, în condiţiile legii, a bunului prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 4Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 185.  +  Anexa TABEL CENTRALIZATORprivind datele de identificare ale unui bun caretrece din domeniul public al statului în domeniulprivat al statului în vederea scoaterii din funcţiune,a casării şi a valorificării acestuia - ST Bacău
    Nr. de identificare M.F.P.Cod de clasificareDenumirea mijloacelor fixeNr. de inventarValoarea de inventar (lei)Valoarea de inventar în domeniul public al statului (lei)Valoarea rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat al statului conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 164/2005(lei)
    62146 - Staţia 220/110 kV Roman Nord2.1.16.5Celule 400 kV ST Roman - BC Sud + SV210341591.710591.7100
    TOTAL:591.710591.7100
  -------