DECIZIE nr. 25 din 15 ianuarie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Cova Ghera amp; CO" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 4.449/1/2006 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercială.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza se află în stare de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 11 septembrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 4.449/1/2006, Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială Cova Ghera amp; CO - S.R.L. din Timişoara cu ocazia soluţionării apelului după casarea Sentinţei civile nr. 129 din 15 februarie 2005, pronunţată de Tribunalul Timiş într-o cauză având ca obiect obligaţia de a face.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie, încălcând în mod flagrant principiul echităţii şi egalităţii părţilor într-un proces civil. Arată că textul de lege criticat creează o discriminare între părţile aflate în proces, având în vedere faptul că partea care solicită efectuarea unei expertize nu este ţinută de vreun termen anume, putând propune această probă până la finalizarea cercetării judecătoreşti, în timp ce partea adversă nu poate cere expertiză contrarie decât la primul termen după depunerea lucrării.Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu generează un tratament discriminatoriu pentru părţile aflate în proces. Consideră că instituirea unor termene procesuale serveşte unei mai bune administrări a justiţiei, fiind justificată şi de necesitatea aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece prin instituirea unui termen pentru solicitarea unei contraexpertize nu se aduce atingere dreptului la un proces echitabil, ci se dă expresie cerinţei soluţionării cauzei într-un termen rezonabil.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile de lege criticate nu sunt de natură să îngrădească dreptul părţilor interesate de a apela la instanţele judecătoreşti şi de a beneficia de toate garanţiile menite să le asigure dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea acestuia într-un termen rezonabil. De asemenea, menţionează că textul de lege supus controlului de constituţionalitate reprezintă o normă de procedură a cărei reglementare este de competenţa exclusivă a legiuitorului, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele :Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă, dispoziţii care au următorul conţinut: "Expertiza contrarie va trebui cerută motivat la primul termen după depunerea lucrării."În susţinerea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că formula redacţională a textului de lege dedus controlului de constituţionalitate nu oferă temei unei atare critici. Într-adevăr, art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă nu aduce nicio atingere dreptului la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, întrucât instituirea unui termen pentru solicitarea expertizei contrarii, şi anume la primul termen după depunerea lucrării, serveşte tocmai unei mai bune administrări a justiţiei, în scopul asigurării celerităţii soluţionării cauzelor aflate pe rolul instanţelor.Mai mult, textul de lege criticat aparţine normelor de procedură a căror adoptare este atributul legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, soluţii legislative diferite, în deplină conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora "Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege".Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială Cova Ghera amp; CO - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 4.449/1/2006 al Curţii de Apel Timişoara Secţia comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 ianuarie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent şef,Doina Suliman----