ORDIN nr. 92 din 8 februarie 2008pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008    Având în vedere:- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:  +  Articolul INormele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul A "Contribuţia de asigurări sociale" secţiunea a II-a, punctul 19 "Contribuţie de asigurări sociale (Capitolul III din lege)" va avea următorul cuprins:"19. Prin sintagma venitul brut realizat lunar se înţelege totalitatea veniturilor în bani sau în natură, realizate dintr-o activitate dependentă, indiferent de fondurile din care acestea se achită, realizate de asiguraţii care se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege. În venitul brut realizat de aceste categorii de persoane sunt incluse şi acele venituri în bani sau în natură care sunt obţinute ca urmare a desfăşurării unor activităţi remunerate, în folosul unor entităţi, altele decât angajatorul/angajatorii la care se derulează activitatea de bază.Sintagma "venitul brut realizat lunar" cuprinde, fără să se limiteze la acestea, următoarele:I. venituri în bani: a) salariile/indemnizaţiile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar potrivit formei de salarizare aplicate, inclusiv indemnizaţiile de conducere, salariile de merit, indexări, compensări şi alte drepturi care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază; b) drepturile de soldă lunară şi alte drepturi acordate soldaţilor şi gradaţilor voluntari; c) sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu, plătite pentru: condiţii deosebite de muncă (condiţii grele, periculoase, nocive, penibile); activitate desfăşurată în mediul rural, în zone izolate; munca prestată în schimbul de noapte; îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază; sporul de fidelitate şi altele asemănătoare; d) sumele plătite pentru timpul nelucrat (concedii de odihnă, indiferent de perioada efectuării, concedii de studii, zile de sărbători legale, zile de repaus săptămânal, concedii plătite pentru evenimente familiale deosebite, ziua profesiei, zile necesare instalării pe post în cazul transferului, întreruperi ale lucrului din motive neimputabile salariaţilor); e) sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie; f) premiile anuale şi cele din cursul anului, sub diferite forme, altele decât cele reprezentând participarea salariaţilor la profit; g) sumele plătite conform legii sau contractelor colective de muncă (al 13-lea salariu, prime de vacanţă, aprovizionare de iarnă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor naţionale sau religioase); h) alte adaosuri la salarii, aprobate prin lege sau stabilite prin contractele individuale ori colective de muncă (bonusuri, stimulente, compensaţii, indemnizaţia pentru concediul de odihnă neefectuat, precum şi alte sume, reprezentând venituri curente sau aferente perioadelor anterioare, inclusiv cele achitate în lunile în care asiguraţii nu au prestat activitate salarizată); i) sumele rezultate prin "plata cu ora", gărzi, indemnizaţii clinice; j) sumele acordate, potrivit legii, contractului colectiv de muncă sau contractului individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă, încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici, a mandatului sau a calităţii de membru cooperator, ca urmare a concedierilor individuale ori colective, indiferent de denumirea, cuantumul şi durata acordării acestora; k) ajutoarele, asimilate prestaţiilor sociale, acordate de către angajator salariaţilor sau altor persoane, datorită producerii unor evenimente sociale sau familiale, peste limita cheltuielilor sociale deductibile fiscal; l) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ (sindicate, asociaţii, fundaţii); m) cadourile în bani oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau cu orice altă ocazie; n) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori; o) indemnizaţii de şedinţă acordate, potrivit legii, membrilor comisiilor constituite la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice; p) sumele primite de către diverse persoane fizice, altele decât cele autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente, ca urmare a desfăşurării unor activităţi profesionale (cum ar fi cele din domeniul asigurărilor, marketingului, publicităţii, imobiliar etc.); r) sumele primite în baza unor convenţii civile de prestări de servicii sau contracte de colaborare; s) orice alte venituri în bani care, conform prevederilor legale, nu sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale.II. venituri în natură: a) plata în natură a unei părţi din salariu, sub forma unor facilităţi acordate de angajator conform Codului muncii; b) utilizarea oricărui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, în scop personal, cu excepţia deplasării pe distanţa dus-întors de la domiciliu la locul de muncă; c) contravaloarea chiriei sau a unei părţi din aceasta şi, după caz, a utilităţilor, suportate de către angajator, cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la un preţ mai mic decât preţul pieţei; d) împrumuturi nerambursabile; e) anularea unei creanţe a angajatorului asupra angajatului; f) abonamentele şi costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, în scop personal; g) permise de călătorie pe orice mijloace de transport, folosite în scop personal; h) primele de asigurare plătite de către suportator pentru salariaţii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul plăţii primei respective, altele decât cele obligatorii."2. La capitolul B "Pensii" secţiunea V "Referitor la pensia de urmaş (Secţiunea a 5-a capitolul IV din lege)", punctul 20 va avea următorul cuprins:"20. Pensia de urmaş reglementată la art. 66 lit. b) din lege se acordă copiilor dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, indiferent de nivelul ei, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani."3. La capitolul B "Pensii" secţiunea VI "Referitor la calculul pensiilor (Secţiunea a 6-a capitolul IV din lege)", punctul 26 va avea următorul cuprins:"26. Punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) şi (2) din lege pe baza venitului brut realizat lunar, prevăzut la pct. 19 din prezentele norme, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care au constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale.Beneficiază de majorarea punctajului prevăzută la art. 78 alin. (8) din lege persoanele care, după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public de pensii.Această majorare se aplică numai punctajului corespunzător perioadei de stagiu de cotizare, realizată după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă.Majorarea punctajului se acordă şi în cazul recalculării pensiilor, reglementată la art. 95 din lege, folosindu-se aceeaşi procedură."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 8 februarie 2008.Nr. 92.-------