REGULAMENT din 23 ianuarie 2008privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin prezentul regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, denumit în continuare regulament, se stabilesc etapele şi procedurile necesare pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţele sau alţi deţinători de reţele electrice de interes public şi: a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau de consum nou; b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care este racordat la reţea un loc de producere sau de consum existent; c) utilizatorii la ale căror locuri de producere sau consum existente se modifică elementele tehnice energetice ori administrative, caracteristice acestora.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, termenii şi noţiunile utilizate au semnificaţiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Solicitarea racordării la reţelele electrice  +  Articolul 4 (1) Operatorul de reţea aprobă racordarea la reţeaua electrică prin emiterea avizului tehnic de racordare la cererea persoanei interesate, în oricare dintre următoarele situaţii: a) apariţia unui loc de producere sau de consum nou, definitiv ori temporar; b) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea. (2) Se solicită operatorului de reţea actualizarea avizului tehnic de racordare prin care s-a aprobat racordarea unui loc de producere sau de consum şi, după caz, înlocuirea sau modificarea instalaţiei de racordare în oricare dintre următoarele situaţii: a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, care necesită depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare; b) modificarea unor elemente de natură tehnică sau administrativă ale unui loc de producere sau de consum existent faţă de situaţia pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare, fără depăşirea puterii aprobate prin acesta; c) modificarea instalaţiei de racordare realizată pentru un loc de producere sau de consum existent, fără creşterea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitări ale utilizatorului.  +  Articolul 5 (1) Se consideră dezvoltare din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la un loc de producere sau de consum existent, necesitând un spor de putere, oricare dintre următoarele situaţii: a) dezvoltarea activităţii unui producător prin montarea de generatoare noi, înlocuirea unor generatoare existente cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a generatoarelor existente; b) dezvoltarea activităţii unui consumator, respectiv creşterea puterii solicitate din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, determinată de extinderea activităţii proprii, dotarea suplimentară etc. sau de racordarea, în condiţiile legii, a unui utilizator la reţelele proprii; c) dezvoltarea unui operator de distribuţie existent sau a altui deţinător de reţea electrică de interes public. (2) Se consideră modificare a unor elemente de natură tehnică în instalaţia de utilizare, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum, oricare dintre următoarele situaţii: a) modificarea naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor generatoarelor; b) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie, în condiţiile legii, a unui alt utilizator; c) reducerea puterii absorbite de un consumator în urma separării unui alt consumator racordat iniţial la instalaţia sa. (3) Se consideră modificare a unor elemente de natură administrativă, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare pentru acel loc de producere sau de consum şi fără modificarea unor elemente de natură tehnică, oricare dintre următoarele situaţii: a) schimbarea denumirii unui utilizator sau a datelor de identificare a locului de producere sau de consum din motive administrative; b) schimbarea titularului locului de producere sau de consum prin preluarea obiectivului de la locul de producere sau de consum respectiv prin cumpărare, moştenire etc. (4) Modificarea instalaţiei de racordare, fără modificarea puterii aprobate pentru un loc de producere sau de consum existent, se poate produce atunci când se solicită: a) modificarea punctului de delimitare a instalaţiilor; b) modificarea punctului de măsurare; c) creşterea gradului de continuitate a alimentării asigurat de instalaţia de racordare; d) condiţii privind alimentarea cu energie electrică ce impun modificarea sau înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice sau montarea de elemente noi.  +  Articolul 6 (1) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri mai mari de 50 MVA se adresează de către solicitanţi operatorului de transport. (2) Cererile de racordare a unor locuri de producere sau de consum cu puteri de până la 50 MVA inclusiv, în funcţie de amplasarea acestora, se adresează de către solicitanţi, după caz: a) operatorului de distribuţie care deţine contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice în zona respectivă; b) altor persoane care deţin o reţea electrică de interes public sau care era existentă la data intrării în vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare se adresează operatorului de reţea la care este racordat solicitantul.  +  Capitolul III Etapele procesului de racordare la reţelele electrice  +  Articolul 7Pentru realizarea racordării unui utilizator la reţeaua electrică de interes public se parcurg, după caz, următoarele etape: a) etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator; b) depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare; c) emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare; d) încheierea contractului de racordare între operatorul de reţea şi utilizator;e)încheierea contractului de execuţie între operatorul de reţea şi un executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică; punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; f) punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.  +  Secţiunea 1 Etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator  +  Articolul 8 (1) Utilizatorul poate solicita operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de producere sau de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia. (2) La solicitarea prevăzută la alin.(1), operatorul de reţea oferă solicitanţilor informaţii generale privind: a) necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament sau a elaborării unui studiu de soluţie, dacă este cazul; în această situaţie se indică procedurile care se aplică, etapele care se parcurg, documentaţia şi datele necesare; b) posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de producere sau de consum; c) etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de producere sau de consum; d) acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de reţea, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare; e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de reţea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare şi temeiul legal al acestora. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii scrise a acestuia.  +  Secţiunea a 2-a Depunerea cererii de racordare şi a documentaţiei pentru obţinerea avizului tehnic de racordare  +  Articolul 9 (1) Cererea de racordare sau de actualizare a avizului tehnic de racordare se face pentru fiecare loc de producere sau de consum, indiferent de perioada solicitată şi de mărimea puterii produse sau absorbite, potrivit situaţiilor prevăzute la art. 4 şi 5. (2) Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalaţiei de utilizare care urmează să fie racordată la reţeaua electrică, respectiv modificarea celei existente. (3) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, conform prevederilor art. 5 alin. (3), solicitarea actualizării avizului tehnic de racordare se face în termen de maximum 6 luni de la data producerii modificării. În acest interval de timp avizul tehnic de racordare emis pentru locul de producere/consum respectiv îşi menţine valabilitatea. (4) Operatorii de distribuţie care sunt concesionari ai serviciului public de distribuţie a energiei electrice solicită operatorului de transport şi de sistem actualizarea avizului tehnic de racordare, în cazurile în care: a) creşterea puterii absorbite conduce fie la depăşirea puterii aprobate, necesitând mărirea capacităţii staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem, fie la realizarea sau amplificarea unei staţii de transformare de 110/MT kV, racordată, într-o staţie de transformare aparţinând operatorului de transport şi de sistem; b) se retehnologizează linii de 110 kV şi/sau staţii de transformare de 110 kV/MT kV, care au cel puţin un punct de racordare în instalaţiile aparţinând operatorului de transport şi de sistem; c) este necesară realizarea unor linii electrice de distribuţie noi, racordate în staţiile operatorului de transport şi de sistem.  +  Articolul 10 (1) Pentru obţinerea avizului tehnic de racordare şi a racordării la reţeaua electrică, solicitantul se adresează operatorului de reţea, potrivit art. 6, după cum urmează: a) direct; b) prin împuternicit legal; c) prin proiectant de specialitate; d) prin furnizor. (2) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu clienţii organizate de operatorul de reţea.  +  Articolul 11Cererea de racordare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului şi, dacă este cazul, a împuternicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului; b) tipul instalaţiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicită racordarea: generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare etc.; c) data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevăzută a fi evacuată sau consumată şi evoluţia acesteia; d) eventuale indicaţii privind grupul de măsurare a energiei electrice sau informaţii pentru stabilirea acestuia; e) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie, anexate cererii; f) lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii, conform art. 12.  +  Articolul 12 (1) Pentru un loc de producere sau de consum nou, documentaţia anexată cererii de racordare are o structură ce depinde de categoria de utilizator din care face parte solicitantul. În funcţie de categoria de utilizator, documentaţia va cuprinde, după caz: a) avizul de amplasament în copie, dacă acesta este necesar conform reglementărilor, pentru obiectivul sau instalaţia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv; b) studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat; c) datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului, conform reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competentă; d) certificatul de urbanism în termen de valabilitate, în copie; e) planul de situaţie la scară, cu amplasarea în zonă a locului de producere/consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică, în copie. Pentru construcţiile existente care nu se modifică este suficientă schiţa de amplasament, cu coordonate din care să rezulte precis poziţia locului de producere/consum; f) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente; g) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice; h) autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia. (2) Pentru un loc de producere sau de consum existent, documentaţia anexată cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare cuprinde ultimul aviz tehnic de racordare obţinut anterior, la care se adaugă, după caz: a) documentele menţionate la alin. (1), în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1); b) descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară, în cazurile prevăzute la art. 5 alin. (2); c) în copie, actele doveditoare ale încadrării în una dintre cele două situaţii prevăzute la art. 5 alin. (3); d) expunerea problemei a cărei rezolvare impune modificarea instalaţiei de racordare şi documente care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (4). (3) În documentaţie se specifică, după caz, cerinţele privind continuitatea alimentării în punctul de delimitare, pentru a fi avute în vedere la stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică.  +  Articolul 13Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu semnată şi de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului, dacă aceasta a fost întocmită de către un proiectant de specialitate sau de către un furnizor.  +  Articolul 14 (1) Soluţia de racordare se stabileşte de către operatorul de reţea prin fişă de soluţie sau studiu de soluţie, după caz, în conformitate cu prevederile reglementărilor emise de autorităţile competente. (2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de solutie sunt incluse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare. (3) Studiul de soluţie se elaborează de către operatorul de reţea şi se plăteşte de solicitant. Costurile pentru realizarea studiului de soluţie se stabilesc de operatorul de reţea pe bază de deviz, respectându-se principiile liberei concurenţe. (4) Termenul de elaborare a unui studiu de soluţie, de la data depunerii datelor complete, este de maximum 3 luni pentru racordarea locului de producere/consum la o reţea cu tensiunea de 110 kV sau mai mare, respectiv de maximum o lună pentru racordarea la o reţea de medie sau de joasă tensiune. (5) Utilizatorul trebuie să opteze pentru una dintre variantele de soluţie stabilite în studiu şi să îşi exprime opţiunea în scris într-un interval de maximum două luni. (6) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (5), soluţia de racordare prevăzută în studiu nu se mai consideră valabilă. (7) O soluţie de racordare este valabilă numai dacă a fost confirmată printr-un aviz tehnic de racordare şi acesta este valabil la rândul său în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 15 (1) Operatorul de reţea va colabora cu utilizatorii pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare la reţeaua electrică din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de: a) interesele justificate ale utilizatorului care solicită racordarea; b) cerinţele tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice; c) necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport sau de distribuţie prestat pentru toţi utilizatorii din zonă. (2) În baza prevederilor alin. (1), un utilizator nu se poate prevala de dreptul lui legal de acces la reţea pentru ca racordarea să se facă la o anumită tensiune nominală sau într-un anumit punct al reţelei, cel mai avantajos pentru el din punct de vedere economic, dacă acest lucru afectează siguranţa Sistemului electroenergetic naţional (SEN) prin nerespectarea normelor tehnice, respectiv afectează condiţiile economice sau calitatea serviciului de transport/distribuţie al/a energiei electrice prestat de operatorul de reţea pentru toţi utilizatorii racordaţi la reţea, prin nerespectarea standardelor de performanţă.  +  Articolul 16 (1) Pentru racordarea prin linie electrică directă a unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la o reţea aparţinând unei persoane fizice sau juridice diferite de operatorul de distribuţie care deţine contract de concesiune a serviciului public privind distribuţia energiei electrice în zona geografică în care este amplasată reţeaua respectivă, este necesar acordul acestuia din urmă. În cazul altui titular de licenţă de distribuţie sau al unei societăţi comerciale administrator de parc industrial, constituit în condiţiile legii, pentru racordarea unui utilizator în zona atribuită prin licenţă, respectiv în incinta parcului industrial, acordul precizat este necesar numai dacă racordarea conduce la depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare emis anterior titularului de licenţă sau societăţii administrator de parc industrial de către operatorul de distribuţie care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zona geografică. (2) Cererea şi obţinerea acordului prevăzut la alin. (1) revin deţinătorului reţelei la care se solicită racordarea. (3) Acordul prevăzut la alin. (1) constă în actualizarea avizului tehnic de racordare emis de operatorul de reţea deţinătorului reţelei la care urmează să fie racordat noul utilizator. (4) Operatorul de reţea poate refuza să dea acordul solicitat în condiţiile alin. (1) numai în cazul în care oferă o soluţie de racordare la reţeaua proprie în condiţii tehnice şi economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punctul de vedere al costurilor racordării. (5) Pentru racordarea unui loc de producere sau de consum pe barele de 110 kV sau de medie tensiune ale staţiilor sale de transformare, operatorul de transport şi de sistem trebuie să obţină acordul operatorului de distribuţie care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zona geografică în care este amplasată staţia respectivă. (6) Modul de colaborare dintre factorii implicaţi în racordarea unui loc de producere sau de consum prin linie directă, conform prevederilor prezentului articol, se reglementează prin procedură aprobată prin ordin al autorităţii competente.  +  Articolul 17 (1) Operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem vor colabora pentru avizarea studiului de soluţie şi pentru stabilirea celei mai avantajoase soluţii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare: a) în cazul locurilor de producere cu puteri instalate mai mari de 10 MW, racordate la reţeaua electrică de distribuţie; b) în cazul locurilor de consum racordate la reţeaua electrică de distribuţie cu tensiunea de 110 kV; c) în cazul locurilor de producere sau de consum care se racordează pe barele de medie tensiune sau 110 kV ale staţiilor de transformare ale operatorului de transport şi de sistem. (2) Colaborarea dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi ale art. 9 alin. (4), se realizează în conformitate cu reglementările emise de autorităţile competente.  +  Secţiunea a 3-a Emiterea avizului tehnic de racordare  +  Articolul 18Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de reţea la cererea de racordare a solicitantului.  +  Articolul 19 (1) Operatorii de reţea emit, la cerere, avize tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public, pe care le exploatează comercial conform licenţelor, pentru locurile de producere sau de consum ale obiectivelor amplasate în zona geografică stabilită prin licenţă pentru desfăşurarea activităţii. (2) Deţinătorii de reţele electrice de interes public, alţii decât operatorii de reţea, precum şi persoanele care deţin o reţea electrică ce era existentă la data intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, emit avize tehnice de racordare unor solicitanţi numai după actualizarea de către operatorul de reţea, în prealabil, a avizului tehnic de racordare propriu conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) şi ale art. 16.  +  Articolul 20 (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă şi transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare. (2) În cazul în care constată că documentaţia este incompletă, operatorul de reţea va comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute şi dând toate informaţiile necesare în acest scop. (3) Operatorul de reţea poate cere solicitantului date suplimentare, conform prevederilor alin. (2), numai în cazuri justificate. (4) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2) şi după achitarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare. (5) Durata necesară solicitantului pentru completarea documentaţiei se consideră suplimentară duratei reglementate de emitere a ofertei de racordare, respectiv a avizului tehnic de racordare.  +  Articolul 21 (1) Operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea documentaţiei complete depuse de utilizator. (2) În cazul modificării unor elemente de natură administrativă, conform prevederilor art. 5 alin. (3), actualizarea avizului tehnic de racordare se face în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de către utilizator. (3) Pentru cazurile în care emiterea avizului tehnic de racordare la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune se face pe baza unui studiu de soluţie, termenul prevăzut la alin. (1) se reduce la maximum 10 zile calendaristice. (4) În situaţiile în care emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie se face cu consultarea operatorului de transport şi de sistem, termenul reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare de către operatorul de distribuţie se prelungeşte până la primirea punctului de vedere al acestuia, dar nu cu mai mult de 30 de zile calendaristice. (5) La termenele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se adaugă, după caz, termenele prevăzute pentru elaborarea studiilor de soluţie, conform prevederilor art. 14 alin. (4).  +  Articolul 22 (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la art. 20 alin. (1), imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în următoarele situaţii: a) satisfacerea cererii utilizatorului ar afecta siguranţa SEN prin nerespectarea normelor tehnice şi a standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare; b) nu a fost respectat avizul de amplasament, respectiv obiectivul prevăzut la locul de producere/consum este amplasat în zona de protecţie sau de siguranţă a reţelei electrice, şi nu sunt îndeplinite condiţiile de coexistenţă a instalaţiilor operatorului de reţea cu obiectivul respectiv. (2) Condiţiile de emitere a avizelor de amplasament se reglementează de către autoritatea competentă.  +  Articolul 23 (1) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de reţea conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea, respectiv, după caz, următoarele: a) puterea aprobată pentru racordare şi evoluţia acesteia; b) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de delimitare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru extinderea sau întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, impuse de realizarea sau de modificarea instalaţiei de racordare respective; c) obligaţiile solicitantului de îndeplinire a unor condiţii specifice pentru racordare; d) cerinţele de monitorizare şi de reglaj, inclusiv interfaţa cu sistemele informatice de monitorizare, comandă şi achiziţie de date (SCADA) şi de telecomunicaţii; e) datele de înregistrate care necesită verificarea în timpul funcţionării; f) tariful de racordare; g) nivelul de continuitate a alimentării asigurat de reţeaua electrică în punctul de delimitare; h) obligaţiile solicitantului legate de participarea sa la menţinerea siguranţei în funcţionare a SEN şi la restaurarea funcţionării SEN după o cădere totală sau parţială a acestuia; i) cerinţe şi condiţii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport şi de sistem sau către operatorii de distribuţie; j) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică; k) obligaţia încheierii convenţiei de exploatare, la solicitarea operatorului de reţea, pentru stabilirea sarcinilor privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, urmărirea consumului şi reducerea acestuia în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN; l) cerinţe pentru echipamentele principale de măsurare, control, protecţie şi automatizare din instalaţiile utilizatorului; m) cerinţe privind structura şi locul de montare ale echipamentelor de măsurare care servesc la stabilirea contravalorii serviciului de transport sau de distribuţie prestat utilizatorului de către operatorul de reţea; n) durata de valabilitate a avizului tehnic de racordare; o) alte condiţii, în funcţie de cerinţele specifice solicitantului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare la data emiterii avizului. (2) Pentru avizele tehnice de racordare operatorul de reţea este obligat să respecte un conţinut-cadru, în funcţie de categoria de utilizator, conform reglementărilor autorităţii competente.  +  Articolul 24În cazul deteriorării sau pierderii avizului tehnic de racordare de către utilizator, la cererea acestuia, operatorul de reţea este obligat să emită un duplicat în termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 25Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare şi emiterea unui duplicat se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 26 (1) Locul şi, după caz, numărul punctelor de delimitare se stabilesc de comun acord de către operatorul de reţea şi utilizator, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) La stabilirea punctului de delimitare se vor avea în vedere: a) tipul instalaţiei: de transport, de distribuţie sau de utilizare; b) limita de proprietate asupra terenurilor, evitându-se cât mai mult posibil amplasarea instalaţiilor operatorului de reţea pe proprietatea utilizatorului; c) racordarea în perspectivă a noi utilizatori la instalaţia de racordare. (3) Punctul de delimitare va fi stabilit astfel încât reţelele electrice amplasate pe domeniul public să fie deţinute, de regulă, de către operatorul de reţea; ca excepţie, cazurile particulare se rezolvă prin reglementare a autorităţii competente pentru racordare prin linie directă. (4) În cazul în care, la cererea şi cu acceptul utilizatorului, din motive tehnice sau economice, delimitarea instalaţiilor se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie şi înscrierea acestuia în cartea funciară, că nu va emite pretenţii financiare legate de existenţa unor instalaţii realizate în beneficiul lui şi amplasate pe proprietatea sa, dar care aparţin operatorului de reţea, ori pentru racordarea altor utilizatori din instalaţiile în cauză şi se va obliga să transmită aceste obligaţii şi succesorilor proprietari ai imobilelor respective. (5) De drepturile rezultate în condiţiile alin. (4) pentru operatorul de reţea beneficiază şi succesorii legali ai acestuia. (6) În cazul în care, la cererea utilizatorului, punctul de delimitare se stabileşte în amonte de limita de proprietate, utilizatorul devine deţinătorul unei reţele electrice amplasate pe proprietatea publică sau a terţilor şi are responsabilitatea: a) de a obţine de la deţinătorii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare; b) de a asigura exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, numai cu personal calificat şi autorizat conform prevederilor reglementărilor Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi autorităţii competente, respectiv prin operatori economici atestaţi conform legii; c) de a realiza o funcţionare a reţelei electrice în condiţii de siguranţă pentru oameni şi/sau animale, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora. (7) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. c), primul utilizator va primi din partea următorilor utilizatori racordaţi în primii 5 ani de la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare o compensaţie bănească. Valoarea acestei compensaţii se stabileşte de operatorul de reţea, în baza unei metodologii aprobate de autoritatea competentă. (8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării vizibile a instalaţiilor care aparţin operatorului de reţea de cele ale utilizatorului. (9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare pentru locuinţe individuale, ansambluri sau zone de locuinţe nou-construite, precum şi alte aspecte privind racordarea acestora la reţeaua electrică de distribuţie sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 27Schimbarea punctului de delimitare se poate face, cu respectarea prevederilor legale, prin modificarea dreptului de proprietate asupra unor capacităţi energetice ale operatorului de reţea sau ale utilizatorului, în condiţiile prevăzute de reglementările autorităţii competente.  +  Articolul 28 (1) Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de minimum 25 de ani de la data emiterii. Aceasta se prelungeşte automat până la apariţia unor modificări ale datelor care au stat la baza emiterii sau actualizării lui. (2) Pentru consumatorii temporari perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire sau perioada de valabilitate a aprobării autorităţilor legale şi pentru care a fost emis avizul tehnic de racordare.  +  Articolul 29 (1) Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii: a) expiră perioada pentru care a fost emis; b) se modifică datele locului de producere sau de consum ori ale utilizatorului (energetice, de identificare sau de patrimoniu), care au stat la baza emiterii lui; c) avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv autorizaţia de construire pentru obiectivul utilizatorului sau pentru instalaţia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impun schimbarea soluţiei de racordare la reţeaua electrică; d) în termen de 6 luni de la emitere, pentru utilizatorii care se racordează la reţelele electrice cu tensiunea de 110 kV sau mai mare şi pentru locurile de producere cu putere totală instalată mai mare de 10 MW, respectiv 3 luni de la emitere, pentru utilizatorii racordaţi la reţelele electrice de distribuţie de medie şi joasă tensiune, dacă nu a fost achitat tariful de racordare şi nu a fost încheiat contractul de racordare sau, după caz, contractul pentru transportul, distribuţia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executării lucrărilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reţeaua electrică. (2) Operatorul de reţea poate prelungi cel mult o dată cu încă 6 luni, respectiv 3 luni, după caz, termenele prevăzute la alin. (1) lit. d), dacă nu s-au modificat datele care au stat la baza emiterii avizului tehnic de racordare, iar soluţia şi tariful de racordare stabilite sunt în continuare valabile.  +  Secţiunea a 4-a Încheierea contractului de racordare  +  Articolul 30 (1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu este necesară încheierea unui contract de racordare în cazurile în care nu se execută lucrări noi sau modificări ale instalaţiilor de racordare existente.  +  Articolul 31Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă.  +  Articolul 32Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere următoarele documente: a) copia avizului tehnic de racordare; b) copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, dacă este cazul; c) autorizaţia de construire a obiectivului sau, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie; d) acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare (numai în cazurile în care instalaţia de racordare este destinată în exclusivitate racordării unui singur loc de producere sau de consum).  +  Articolul 33În urma îndeplinirii cerinţelor prevăzute la art. 32, operatorul de reţea are obligaţia să propună utilizatorului proiectul de contract de racordare, în termen de maximum 10 zile calendaristice.  +  Articolul 34 (1) În cazul în care, pentru racordarea unui loc de producere sau de consum, sunt necesare lucrări de modificare ori deviere a instalaţiilor electrice existente ale operatorului de reţea, rezultate din avizul de amplasament, acestea se vor face de către operatorul de reţea ca titular de investiţie, pe cheltuiala utilizatorului, conform reglementărilor autorităţii competente, anterior încheierii contractului de racordare. (2) În cazul în care lucrările de deviere sunt condiţionate de realizarea instalaţiei de racordare, cele două categorii de lucrări se vor corela prin etapizări corespunzătoare care vor fi prevăzute în contractul de racordare. (3) Din lucrările pentru eliberarea unor amplasamente nu rezultă capacităţi energetice noi. (4) Pentru mutarea pe noile amplasamente a instalaţiilor operatorului de reţea, utilizatorul care a generat mutarea are obligaţia: a) de a obţine în numele operatorului de reţea, de la deţinătorii terenurilor noilor amplasamente, accept scris sau contract de vânzare-cumpărare autentificat de notarul public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţiile electrice deviate; b) să suporte eventualele despăgubiri ale deţinătorilor terenurilor noilor amplasamente rezultate în condiţiile lit. a); c) de a obţine pe baza documentaţiilor întocmite de către elaboratorul studiului de deviere sau de mutare toate avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru lucrarea de deviere sau de mutare; d) de a încheia cu operatorul de reţea contractul pentru eliberarea amplasamentului sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă.  +  Articolul 35După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, operatorul de reţea soluţionează toate problemele legate de realizarea racordării la reţeaua electrică, respectiv asigură: proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, inclusiv realizarea în instalaţiile din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii necesare în vederea preluării consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare.  +  Secţiunea a 5-a Contractarea şi executarea lucrărilor, recepţionarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare  +  Articolul 36Pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică se execută, după caz, următoarele categorii de lucrări: a) lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării unui utilizator; b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; c) lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare.  +  Articolul 37 (1) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 36 lit. a) se face de către operatorul de reţea şi pe cheltuiala acestuia, în conformitate cu reglementările legale. În cazurile speciale prevăzute în reglementările emise de autorităţile competente, pentru lucrări destinate racordării unui loc de producere sau destinate în exclusivitate ori în proporţie de peste 60% racordării unui loc de consum, costurile sunt suportate şi de către utilizator. Modul şi cota de participare a părţilor la suportarea costurilor în cazurile speciale se reglementează de autoritatea competentă. (2) Dacă lucrările din categoria prevăzută la art. 36 lit. a), necesare pentru racordarea unui utilizator, nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea şi nu există posibilitatea realizării lor corelate cu instalaţia de racordare până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, operatorul de reţea comunică acest lucru utilizatorului în oferta de racordare pe care o face prin avizul tehnic de racordare, informându-l cu privire la termenele posibile de realizare a lucrărilor respective. (3) Informaţia prevăzută la alin. (2) va fi furnizată utilizatorului încă din prima etapă a procesului de racordare, conform prevederilor art. 8, întotdeauna când acest lucru este posibil. (4) În condiţiile prevăzute la alin. (2), utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante: a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul locului de producţie sau de consum respectiv; b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul locului de producţie sau de consum respectiv până la data indicată de operatorul de reţea ca termen pentru asigurarea în amonte de punctul de racordare a condiţiilor care să permită racordarea; c) suportarea costurilor lucrărilor de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare; d) acceptarea unei alte soluţii oferite de operatorul de reţea. (5) Cheltuielile efectuate de utilizator în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. c) i se returnează acestuia de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi.  +  Articolul 38 (1) Operatorul de reţea poate executa lucrările din categoriile prevăzute la art. 36 lit. a) şi b) cu personal propriu, dacă deţine atestat, sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică. (2) Contractul de lucrări având ca obiect execuţia lucrărilor din categoria prevăzută la art. 36 lit. b) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant sau constructor atestat, ales de către utilizator, care cere, în scris, în mod expres acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), tariful de racordare perceput de operatorul de reţea se va recalcula în mod corespunzător, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul sau constructorul pe care acesta l-a ales. (4) Lucrările din categoria prevăzută la art. 36 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, inclusiv în cazurile prevăzute la alin. (2), se execută de către un operator economic atestat numai după încheierea cu operatorul de reţea a contractului de execuţie. (5) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator, prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea execuţiei în condiţiile prevăzute la alin. (2) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.  +  Articolul 39Realizarea lucrărilor din categoria corespunzătoare art. 36 lit. c) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala lui.  +  Articolul 40 (1) Recepţionarea instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 36 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea. (2) Aceste instalaţii rămân în patrimoniul operatorului de reţea şi vor putea fi folosite pentru racordarea altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (7).  +  Secţiunea a 6-a Punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare  +  Articolul 41 (1) Punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare, după depunerea de către utilizator sau de împuternicitul său legal, la operatorul de reţea, a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, după caz, încheierea convenţiei de exploatare şi a contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu respectarea normelor în vigoare. (2) Dosarul instalaţiei de utilizare cuprinde, după caz, următoarele documente: a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune; b) procesele-verbale care confirmă efectuarea verificărilor şi recepţiei la terminarea lucrărilor, cu rezultate corespunzătoare, buletine de încercări şi altele asemenea. (3) Dosarul instalaţiei de utilizare cuprinde, după caz, şi următoarele documente: a) schema monofilară a instalaţiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puţin la nivel de interfaţă cu instalaţia de racordare, staţia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora; b) schema de racordare la reţeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de reţea. (4) În cazul în care operatorul de reţea a solicitat expertizarea instalaţiei de utilizare, documentaţia tehnică va cuprinde şi rapoartele de expertiză elaborate de organisme de expertiză sau de experţi atestaţi în condiţiile legii. (5) La cererea operatorului de reţea, utilizatorul are obligaţia de a comanda expertiza prevăzută la alin. (4) şi de a suporta costul acesteia. Dacă raportul de expertiză atestă faptul că instalaţia de utilizare era corespunzătoare sau dacă expertiza cerută este suplimentară verificărilor prevăzute de norme, costul expertizei va fi suportat de către operatorul de reţea.  +  Articolul 42 (1) Operatorii de reţea şi deţinătorii de capacităţi energetice racordate la reţelele electrice de interes public au obligaţia să asigure exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor proprii în conformitate cu normele în vigoare, numai cu personal calificat şi autorizat conform reglementărilor emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de autorităţile competente, respectiv prin operatori economici atestaţi conform legii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se vor asigura cu personal propriu sau prin încheierea de contracte cu terţi.  +  Capitolul IV Contravenţii  +  Articolul 43Constituie contravenţii următoarele fapte: a) racordarea unei instalaţii electrice a unui utilizator de către operatorul de reţea fără aviz tehnic de racordare emis; b) punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale utilizatorilor cu încălcarea prevederilor art. 41; c) nerespectarea de către operatorul de reţea a tarifelor de emitere a avizelor tehnice de racordare stabilite de autoritatea competentă; d) nerespectarea de către un operator economic atestat pentru execuţie de lucrări de instalaţii electrice a obligaţiilor prevăzute la art. 38 alin. (4); e) nerespectarea de către operatorul de reţea a obligaţiilor prevăzute la art. 37 alin. (2), art. 47 şi 48; f) nerespectarea de către operatorul de reţea a termenelor prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 14 alin. (4), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1-4), art. 22 alin. (1), art. 24 şi 33; g) nesolicitarea modificării avizului tehnic de racordare de către utilizator, în cazurile prevăzute de art. 4 alin (2) lit. a) şi b).  +  Articolul 44 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 25.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 43 lit. e)-g) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 1000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice.  +  Articolul 45Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai autorităţii competente.  +  Articolul 46Contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 47 (1) Operatorii de reţea îşi vor organiza activitatea privind racordarea utilizatorilor la reţea pe baza procedurilor proprii, potrivit prezentului regulament, astfel încât aceasta să se desfăşoare operativ, cu minimum de deplasări din partea solicitanţilor. (2) Operatorii de reţea vor organiza un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la reţelele electrice, prin publicare pe pagina web, în presă şi prin afişare la sediile administrative şi la centrele de relaţii cu clienţii de extrase din procedurile proprii, precizând cum, când şi cui trebuie să se adreseze pentru obţinerea avizului tehnic de racordare, ce documente trebuie să anexeze la cerere, tarifele percepute, lista proiectanţilor şi executanţilor atestaţi, precum şi alte informaţii privind procesul de racordare. (3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, operatorii de reţea vor modifica, completa şi transmite la autoritatea competentă procedurile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 48 (1) La cerere, operatorii de reţea vor pune la dispoziţie utilizatorilor spre consultare documentaţia folosită la fundamentarea soluţiei de racordare. (2) Datele tehnice prevăzute la alin. (1) au caracter de confidenţialitate.  +  Articolul 49Eventualele divergenţe care apar între deţinătorii de reţea şi utilizatori în timpul parcurgerii etapelor procesului de racordare la reţelele electrice, neconciliate la nivelul operatorilor de reţea conform procedurilor proprii, se soluţionează de autoritatea competentă.  +  Articolul 50Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 51Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autoritatea competentă va elabora, modifica, completa şi/sau aproba, după caz, reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------TERMENI ŞI NOŢIUNIfolosite în Regulamentul privindracordarea utilizatorilor la reţeleleelectrice de interes public● actualizare (a unui aviz tehnic de racordare) - acţiunea prin care operatorul de reţea înlocuieşte avizul tehnic de racordare emis pentru un loc de producere/consum, corelându-i conţinutul cu datele energetice sau tehnice caracteristice locului de producere sau de consum, respectiv cu datele administrative de identificare a utilizatorului sau locului de producere/consum, atunci când ele se modifică faţă de cele anterioare, care au fost avute în vedere la emiterea avizului;● amonte, aval - noţiunile asociate sensului de parcurgere a instalaţiilor dinspre instalaţiile operatorului de reţea spre instalaţiile utilizatorului;● aviz de amplasament - răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţelele electrice ale operatorului;● aviz tehnic de racordare - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere;● branşament - instalaţie de racordare la joasă tensiune;● capacitate (de transport/distribuţie) a reţelelor electrice - încărcarea maximă (A sau kVA) în condiţii de dimensionare şi funcţionare date, cu satisfacerea parametrilor de calitate ai energiei electrice în punctele de delimitare;● cerere de racordare - documentul prin care se solicită accesul la reţeaua electrică şi emiterea avizului tehnic de racordare;● consumator temporar - consumatorul care utilizează energie electrică pentru o perioadă de timp, în general mai scurtă de un an, aprobată de autorităţile competente, în scopul construirii, reparării sau amenajării unor obiective, precum şi pentru organizarea sau desfăşurarea unor activităţi ocazionale în locuri de consum diferite;● contract de execuţie - contractul încheiat între operatorul de reţea şi executantul desemnat în condiţiile legii, pentru realizarea instalaţiei de racordare;● contract de racordare - contractul încheiat între operatorul de reţea şi utilizator, având ca obiect racordarea instalaţiei de utilizare a utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului prin realizarea instalaţiei de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare;● contract pentru eliberarea amplasamentului şi/sau pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă - contractul prin care un operator de reţea se angajează să devieze, să mute, să modifice sau să întărească instalaţiile sale existente pe un teren pe care urmează a se amplasa un obiectiv al solicitantului, iar acesta se angajează să achite operatorului de reţea costul lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului sau pentru îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a reţelelor electrice cu obiectivul respectiv;● convenţie de exploatare - actul juridic încheiat între operatorul de reţea şi un utilizator, prin care se precizează aspectele legate de delimitarea instalaţiilor, realizarea conducerii operative prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţii în caz de incidente etc.;● executant - persoană fizică sau juridică ce obţine de la autorităţile abilitate prin lege dreptul de a executa lucrări în instalaţiile electrice;● fişă de soluţie - documentaţia tehnică în care se stabileşte şi se propune soluţia de racordare la reţea a unui utilizator, atunci când aceasta este unică şi evidentă, şi care conţine un minim de elemente şi de date ale reţelei şi utilizatorului, prin care se justifică soluţia propusă;● generator (electric) - aparatul, maşina sau instalaţia care serveşte la producerea energiei electrice folosind energie de o altă formă;● obiectiv (energetic) - ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să consume, să transporte sau să distribuie energie electrică;● operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem, un operator de distribuţie sau un alt deţinător de reţea electrică de interes public;● proiectant de specialitate - persoana fizică autorizată în domeniu sau persoana juridică atestată în domeniu, potrivit legii;● punct de delimitare - locul în care instalaţiile utilizatorului se delimitează ca proprietate de instalaţiile operatorului de reţea;● punct de măsurare - locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care sunt conectate aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei electrice tranzacţionate;● punct de racordare (la reţeaua electrică) - punctul fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator;● putere aprobată - puterea activă (aparentă) maximă simultană pe care utilizatorul o poate absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică, pentru care se emite avizul tehnic de racordare; se consemnează în avizul tehnic de racordare şi este luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv;● putere instalată - puterea activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;● putere instalată totală - suma puterilor instalate ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau de consum;● racord - instalaţia de racordare la medie şi înaltă tensiune;● racordare - acţiunea desfăşurată de un deţinător de reţea electrică pentru realizarea unui racord sau branşament la un loc de producere sau de consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori branşament la un loc de producere sau de consum existent;● grup de măsurare (a energiei electrice) - ansamblul format din contor şi transformatoarele de măsurare aferente acestuia, precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare a energiei electrice, inclusiv elementele de securizare;● instalaţie de racordare - instalaţia electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului. Instalaţia de racordare cuprinde şi grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de excepţie, când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare;● instalaţie de utilizare - instalaţia electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalaţie de utilizare, numai dacă instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului. Prin excepţie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelaşi tip şi ale aceluiaşi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuţie, se pot considera o singură instalaţie de utilizare;● licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, i se acordă acesteia permisiunea de exploatare comercială a unor capacităţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică;● loc de consum - incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în incinte sau în zone diferite ori în aceeaşi incintă sau zonă;● loc de producere - incinta în care sunt amplasate instalaţiile de producere a energiei electrice ale unui utilizator al reţelei electrice;● norme - standardele, codurile, regulamentele, reglementările, instrucţiunile, prescripţiile energetice, hotărârile şi alte acte normative, precum şi contractele sau alte documente oficiale;● SCADA - sistemul informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date pentru un proces tehnologic sau pentru o instalaţie;● solicitant - persoana fizică sau juridică, potenţial sau actual utilizator al reţelei electrice, care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui loc de producere sau de consum, respectiv actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru acel loc de producere sau de consum;● spor de putere - puterea suplimentară faţă de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau de consum existent şi care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacităţii instalaţiei de racordare;● studiu de soluţie - documentaţia tehnico-economică în care, pe baza datelor şi cerinţelor unui utilizator şi a caracteristicilor reţelei, se stabilesc, se analizează şi se propun variante raţionale, posibile tehnic şi fezabile economic, pentru soluţii de racordare la reţea a instalaţiei utilizatorului;● tarif de emitere a avizului tehnic de racordare - tariful reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;● tarif de racordare - tariful reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea racordării unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la reţeaua electrică.  +  Anexa 2 -------la regulament-------------  +  Capitolul I Principii pentru realizarea racordării locuinţelor individuale la reţeaua electrică de distribuţie  +  Secţiunea 1 În zone în care există reţea electrică de interes public de joasă tensiune  +  Articolul 1Racordarea locuinţelor se realizează în soluţiile stabilite conform reglementărilor autorităţii competente şi consemnate în avizele tehnice de racordare emise pentru fiecare locuinţă.  +  Articolul 2Punctele de delimitare se stabilesc la bornele de ieşire din contoare, montate la limita de proprietate sau, în condiţiile art. 26 alin. (4) din regulament, pe proprietatea consumatorului, în exteriorul locuinţei.  +  Articolul 3Pentru realizarea racordării, fiecare consumator încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea*1) şi achită acestuia tariful de racordare.-----------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă.  +  Secţiunea a 2-a În zone în care nu există reţea electrică de interes public de joasă tensiune  +  Articolul 4 (1) Realizarea reţelei este finanţată, de regulă, de către autorităţile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), reţeaua se realizează de către autoritatea publică locală în calitate de titular de investiţie şi rămâne în patrimoniul acesteia. (3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), autoritatea publică locală încheie cu operatorul de reţea*1) un contract de comodat având drept obiect reţeaua realizată, pe toată durata de viaţă a acesteia, cu obligativitatea comodatarului de a o menţine în stare de funcţionare pe costurile sale.--------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (4) După încheierea contractului prevăzut la alin. (3), pentru racordarea locuinţelor individuale se parcurg aceleaşi etape, cu aceleaşi precizări, prevăzute la art. 1-3. (5) Operatorul de reţea poate prelua cu justă despăgubire capacităţile care constituie obiectul contractului de comodat, încheiat conform prevederilor alin. (3), oricând pe durata acestuia, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 5 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4, realizarea reţelei poate fi finanţată de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca împuternicit legal al unui grup de consumatori. (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1) reţeaua se realizează de către operatorul de reţea*1) în regimul tarifului de racordare.---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (3) După realizarea reţelei conform prevederilor alin. (2), pentru racordarea locuinţelor individuale se parcurg aceleaşi etape, cu aceleaşi precizări, prevăzute la art. 1-3. (4) Consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul reţelei în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) primeşte compensaţie bănească de la ceilalţi consumatori care se racordează la reţeaua realizată, în momentul racordării acestora, conform art. 26 alin. (7) din regulament.  +  Capitolul II Principii pentru realizarea racordării la reţeaua electrică de distribuţie a blocurilor de locuinţe  +  Articolul 6 (1) Pe baza datelor prezentate de finanţatorul blocului sau blocurilor de locuinţe privind puterile absorbite, individual şi pe ansamblu, operatorul de reţea*1) emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totală necesară şi în funcţie de care se dimensionează instalaţia de racordare.---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (2) Punctele de delimitare vor fi la bornele de ieşire din contoare. Contoarele se montează centralizat, la parter sau pe palier.  +  Articolul 7 (1) Instalaţia de racordare se realizează de către operatorul de reţea*1), în baza contractului de racordare încheiat cu finanţatorul blocului sau blocurilor de locuinţe şi a tarifului de racordare achitat de acesta. Finanţatorul blocului sau blocurilor de locuinţe nu suportă costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice şi verificării dosarului instalaţiilor de utilizare individuale.-----------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (2) După realizarea instalaţiei de racordare în condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea*1) emite aviz tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chiriaş al unui apartament, pentru puterea aprobată acestuia şi care a fost avută în vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru blocul respectiv, şi pune sub tensiune instalaţia de utilizare a acestuia. Fiecare proprietar suportă numai costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice şi punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare.---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă.  +  Articolul 8Finanţatorul blocului sau blocurilor de locuinţe îşi recuperează cheltuielile aferente racordării la reţea, suportate în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), din veniturile realizate prin vânzarea şi/sau închirierea apartamentelor realizate, fără a mai fi percepută plata altor compensaţii nici de către el şi nici de către viitorii utilizatori individuali.  +  Capitolul III Principii pentru realizarea racordării ansamblurilor (zonelor) rezidenţiale*2) la reţeaua electrică de distribuţie----------*2) Aceleaşi principii se aplică şi în cazul parcurilor industriale, parcurilor ştiinţifice şi tehnologice şi zonelor libere, la care operatorul economic desemnat ca administrator are obligaţii privind asigurarea utilităţilor.  +  Articolul 9 (1) Operatorul de reţea*1) emite aviz tehnic de racordare finanţatorului zonei rezidenţiale pentru puterea totală necesară acesteia şi în funcţie de care se dimensionează instalaţia de racordare a zonei.---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (2) Punctele de delimitare se propun de operatorul de reţea şi se stabilesc în funcţie de opţiunea finanţatorului: a) la limitele de proprietate ale locuinţelor din zonă; b) la punctul de racordare sau la un punct cuprins între acesta şi limitele de proprietate ale locuinţelor din zonă. (3) În cazul în care se optează pentru varianta prevăzută la alin. (2) lit. a): a) instalaţia de racordare se realizează de către operatorul de reţea*1) în baza contractului de racordare încheiat cu finanţatorul ansamblului rezidenţial şi a tarifului de racordare achitat de acesta. Finanţatorul nu suportă costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice şi verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acesteia;---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. b) după realizarea instalaţiei de racordare în condiţiile prevăzute la lit. a), operatorul de reţea*1) emite aviz tehnic de racordare fiecărui proprietar sau chiriaş al unei reşedinţe din ansamblu, pentru puterea aprobată acestuia şi care a fost avută în vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru întregul ansamblu, şi pune sub tensiune instalaţia de utilizare respectivă. Fiecare proprietar suportă numai costurile aferente realizării măsurării individuale a energiei electrice şi verificării dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acesteia.------------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. (4) În cazul în care se optează pentru varianta prevăzută la alin. (2) lit. b): a) instalaţia de racordare se realizează de către operatorul de reţea*1) în baza contractului de racordare încheiat cu finanţatorul ansamblului rezidenţial şi a tarifului de racordare achitat de acesta, corelat cu punctul de delimitare convenit;---------*1) Operatorul de reţea care deţine contract de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zonă. b) finanţatorul zonei rezidenţiale, care realizează instalaţiile din aval de punctul de delimitare până la limitele de proprietate ale locuinţelor din zonă, devine în acest caz proprietarul unei reţele de distribuţie de interes public şi acestuia îi revin, în această calitate, toate obligaţiile prevăzute în prezentul regulament şi în alte reglementări în ceea ce priveşte asigurarea accesului la reţea, exploatarea şi mentenanţa reţelei etc. Imobilul respectiv devine purtător de sarcini, se înscrie în acest mod în cartea funciară şi reţeaua nu poate fi înstrăinată decât cu condiţia preluării obligaţiei de prestare a serviciului de distribuţie de către viitorul proprietar; c) în condiţiile prevăzute la lit. b), finanţatorul ansamblului rezidenţial va constitui o entitate proprie care va asigura exploatarea tehnică şi comercială a reţelei electrice de distribuţie conform reglementărilor în vigoare şi va asigura serviciul de distribuţie, obţinând în acest scop toate avizele, atestatele sau licenţele prevăzute de lege.---------