ORDIN nr. 61 din 30 ianuarie 2008privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 126.098 din 25 ianuarie 2008 al Agenţiei Naţionale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor art. 12 alin. (13) lit. a) şi ale art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte procedurile pentru efectuarea controalelor fitosanitare în cadrul importului şi circulaţiei intracomunitare de plante, produse vegetale sau alte obiecte conexe.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele înţelesuri: a) circulaţie intracomunitară - schimburile comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate pe teritoriul Comunităţii Europene între statele membre; b) import - totalitatea operaţiunilor prin care se introduc pe teritoriul României/Comunităţii Europene plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) export - expedierea plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte de pe teritoriul României/Comunităţii Europene către ţările terţe.  +  Articolul 3Operatorii economici care importă plante, produse vegetale sau alte obiecte din ţările terţe sunt obligaţi: a) să comunice inspectoratului de carantină fitosanitară vamală din punctul de trecere a frontierei prin care urmează să se realizeze importul, cu 24 de ore înainte, sosirea transportului, în vederea facilitării controlului fitosanitar vamal; b) să achite tarifele fitosanitare stabilite în anexa nr. VIII la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare; c) să comunice unităţii fitosanitare pe a cărei rază teritorială se află depozitul sau îşi au sediul, într-un interval de 24 de ore, sosirea transportului atunci când plantele, produsele vegetale sau alte obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu destinaţie finală România, au intrat pe teritoriul Comunităţii Europene prin punctele de trecere care se găsesc pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 4În cazul circulaţiei intracomunitare, operatorii economici care derulează schimburi comerciale de plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să comunice unităţii fitosanitare pe a cărei rază teritorială se află depozitul sau îşi au sediul sosirea mărfii în depozitul de la destinaţie înainte de punerea pe piaţă a acestora.  +  Articolul 5Procedura de prelevare a probelor în cazul inspecţiei la import şi al circulaţiei intracomunitare este stabilită în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Operatorii economici care exportă plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt obligaţi: a) să se informeze înainte de începerea derulării acestor operaţiuni asupra exigenţelor fitosanitare impuse prin legislaţia în vigoare de către organizaţia naţională de protecţia plantelor din ţara de destinaţie; b) să solicite unităţii fitosanitare în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea efectuarea controlului fitosanitar în vederea eliberării certificatului fitosanitar, în cazul în care organizaţia naţională de protecţia plantelor din ţara de destinaţie solicită un certificat fitosanitar care să ateste că plantele, produsele vegetale sau alte obiecte ce urmează să fie exportate respectă exigenţele fitosanitare impuse de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7În cazul importului, după finalizarea inspecţiei plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte se întocmeşte procesul-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import, conform modelului şi instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Agenţia Naţională Fitosanitară, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, unităţile fitosanitare şi inspectoratele de carantină fitosanitară vamală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 10Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 205/2004 privind stabilirea Procedurii de prelevare a probelor în cazul inspecţiei fitosanitare la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, şi Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 496/2004 pentru aprobarea formularului de proces-verbal - fişa de inspecţie fitosanitară la import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 12 august 2004, se abrogă.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 61.  +  Anexa 1 PROCEDURAde prelevare a probelor în cazul inspecţiei la import şi al circulaţiei intracomunitarePrelevările de probe din plante, produse vegetale sau alte obiecte, prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul inspecţiei la import, precum şi în cazul circulaţiei intracomunitare, sunt efectuate pentru a se asigura că: a) acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare prevăzute în partea A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul plantelor şi produselor vegetale prevăzute în partea A din anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acestea nu sunt contaminate cu organismele dăunătoare specifice prevăzute în acea parte a anexei; c) în cazul plantelor, produselor vegetale şi al altor obiecte prevăzute în partea A din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se conformează exigenţelor specifice lor prevăzute în acea parte a anexei.Modalităţile prevăzute în prezenta procedură iau în considerare riscurile fitosanitare legate de fluxurile diferite de mărfuri la import în România şi în cadrul circulaţiei intracomunitare, rezultând astfel două cazuri concrete în care pot fi prelevate probe:1. când se observă simptome suspecte;2. în cazul unui plan de monitorizare şi al filierelor cu risc fitosanitar.1. Prelevarea probelor în caz de observare a simptomelor suspecteÎn timpul unui control fitosanitar pentru plantele, produsele vegetale şi/sau alte obiecte prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, când se constată un simptom suspect, care lasă să se bănuiască prezenţa unui organism dăunător de carantină, trebuie să se efectueze o prelevare de probe pentru analize, incluzând simptomul suspect.Aprecierea făcută de inspectorul fitosanitar va lua în considerare riscurile cunoscute în funcţie de filiere, utilizând în acest sens documentele şi informaţiile disponibile: vademecum, documente OEPP etc.Tabelul de mai jos cuprinde câteva exemple de filiere şi de organisme dăunătoare care trebuie să facă obiectul unei inspecţii mai amănunţite, dar această listă nu este limitativă.Tabelul nr. 1
  Plante, produse vegetale Origine Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar
  Fructe de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. A se vedea vademecum în funcţie de ţările contaminate Xanthomonas campestris sau Cercospora angolensis sau Guignardia citricarpa
  Toate fructele Toate ţările, mai ales cele cunoscute ca fiind contaminate Specii din familia Tephritidae
  Plante de Dendranthema (DC) Des Moul Oricare Puccinia horiana
  Orice plantă-gazdă Oricare Liriomyza sativae, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, Amauromyza maculosa
  Plante destinate plantării de Impatiens de Noua Guinee Oricare Tomato spotted wilt virus
  Plante destinate plantării de Pelargonium l'Herit ex. Ait. Oricare Tomato ring spot virus
  Florile importate şi alte plante sensibile sunt controlate vizual şi prin metode corespunzătoare: scuturare, Berlese etc., pentru depistarea organismelor dăunătoare de carantină, în special Thrips palmi şi Bemisia tabaci. Insectele suspecte depistate, indiferent de stadiul biologic de dezvoltare, sunt trimise la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară pentru determinare.În cazul observării unor simptome la plantele şi produsele vegetale care nu sunt prevăzute în părţile A şi B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de exemplu: flori tăiate de Gerbera, plante de Ficus, păstăi de fasole verde etc., se vor preleva probe pentru analize de laborator.Transporturile care vin:- din ţări terţe şi din care au fost prelevate probe suspecte nu se vămuiesc decât după obţinerea rezultatului analizelor de laborator. În aşteptarea rezultatului analizei, loturile respective trebuie să fie consemnate într-un spaţiu unde eventualul organism dăunător nu se poate răspândi. Acest spaţiu trebuie să fie cunoscut în orice moment de către inspectoratul fitosanitar vizat;- dintr-un alt stat membru şi din care au fost prelevate probe suspecte nu se comercializează înainte de obţinerea buletinelor de analiză.2. Prelevarea probelor în cazul unui plan de monitorizare şi al filierelor cu risc fitosanitarFilierele cu risc fitosanitar au fost stabilite în baza experienţelor anterioare din România şi a informaţiilor furnizate de alte state. La import se vor preleva probe din toate loturile de plante prevăzute în tabelul nr. 2, pentru originile indicate în acest tabel.Tabelul nr. 2
  Plante Origine Organisme dăunătoare căutate în mod prioritar
  Tuberculi de cartof de sămânţă Oricare Ralstonia solanacearum Clavibacter sepedonicus
  Tuberculi de cartof de consum Ţări cunoscute ca fiind contaminate Ralstonia solanacearum Clavibacter sepedonicus
  Plante miniaturizate (bonsai) Oricare Nematozi
  Seminţe de Lycopersicon Oricare Clavibacter michiganensis ssp.michiganensis Xanthomonas campestris pv.vesicatoria, Pepino mosaic virus
  Seminţe de Zea mays Ţări non UE Erwinia stewartii
  Seminţe de Phaseolus vulgaris Ţări non UE Xanthomonas campestris pv phaseoli
  Seminţe de Medicago sativa Ţări non UE Dytilenchus dipsaci Clavibacter michiganensis ssp insidiosus
  Seminţe de Allium sp Oricare Dytilenchus dipsaci
  Seminţe de Oryza sp. Ţări non UE Aphelenchoides besseyi
  Seminţe şi boabe pentru consum din genurile Triticum, Secale şi x Triticosecale Ţări contaminate, listate în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare Tilletia indica
  Plante de Fragaria sp, destinate plantării Oricare Aphelenchoides besseyi şi virusuri
  Plante de Rubus L., Malus L. şi Prunus L., destinate plantării Oricare Virusuri
  Bulbi de Tulipa sp, Allium sp., destinaţi plantării Oricare Ditylenchus dipsaci
  Bulbi de Gladiolus sp. şi Iris sp., destinaţi plantării Oricare Ditylenchus dipsaci şi virusuri
  Plante de Vitis vinifera, destinate plantării Ţări UE Tobacco ring spot virus, Tomato ringspot virus
  Plante de Humulus lupulus, destinate plantării Oricare Verticillium albo- atrum
  Plante de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Perseae, Strelitziaceae înrădăcinate sau cu mediu de cultură ataşat Oricare Radopholus similis
  Lemn de conifere Ţări noneuropene Bursaphelenchus xylophilus
  Sol ataşat plantelor cultivate în aer liber Oricare Globodera rostochiensis şi Globodera pallida
  Sol şi mediu de creştere din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare Ţări listate în partea B Nematozi
  Transporturile care vin:- din ţări terţe şi din care s-au prelevat probe conform tabelului nr. 2 se vămuiesc fără a se aştepta rezultatul analizelor de laborator;- dintr-un alt stat membru şi din care s-au prelevat probe conform tabelului nr. 2 se pot comercializa înainte de obţinerea buletinelor de analiză.În cazul în care în urma analizelor de laborator se confirmă prezenţa organismelor dăunătoare de carantină:- la următorul import cu aceeaşi origine nu se face vama decât după primirea rezultatului analizelor de laborator;- la următorul transport cu origine acelaşi stat membru marfa nu se comercializează decât după primirea rezultatelor analizelor de laborator.În tabelul nr. 3 sunt redate cantităţile minime necesare pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea depistării organismelor dăunătoare.Tabelul nr. 3
  Produsul Mărimea minimă a probei (g/lot; bucăţi/lot)
  1. Seminţe
  1.1. Cereale - porumb - orez - altele (grâu, secară, triticale) 500 g 1000 g 1000 g
  1.2. Cruciferae 250 g
  1.3. Leguminoase - fasole - lucernă - trifoi 500 g 250 g 250 g
  1.4. Legume - ceapă - praz - tomate - ardei 20 g 20 g 3.3 g (pt. bacterii) 1 g (pt. virusuri) 3.3 g (1000 seminţe)
  1.5. Alte seminţe - Prunus spp. - Rubus spp. 1.000 g 3.3 g (1.000 seminţe)
  2. Tuberculi, bulbi, rizomi - Allium spp. - Solanum tuberosum*) - plante ornamentale 1.000 g 200 bucăţi 5 bucăţi
  3. Plante destinate plantării (altele decât seminţe)
  3.1. Plante la ghiveci 1(una) bucată
  3.2. Arbuşti şi pomi fructiferi - ramuri 6 bucăţi de 25 cm lungime
  3.3. Butaşi de viţă-de-vie 5 bucăţi
  3.4. Răsaduri 10 bucăţi
  4. Produse din plante - lemn 300g (rumeguş şi/sau bucăţi lemn)
  5. Sol şi mediu de creştere 400 g (500 ml)
  ________ Notă *) Acolo unde este cazul, se vor preleva minimum 250 g de sol aderent tuberculilor.Toate probele trimise la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară trebuie să fie însoţite de o cerere de analiză.
   +  Anexa 2 *Font 8*  ┌────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │CADRU LEGISLATIV│1-EXPORTATOR: │ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ FI │ │OG 136/2000-MO │ │PROCES VERBAL - Fişa de Inspecţie Fitosanitară la Import│ 01-2008│ │431/2.IX.2000 │ ├───────────────────────────────┬─────────────────────────┴────────┤ │HG 563/2007-MO │ │3- Cod FI(1) │4- Cod FI(2) │ │468/12.VII.2007 │ │ICVF(1) │ICFV/UF(2) │ │modificat prin │ │Data(1) │Data(2) │ │HG 1135/2007-MO ├──────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │662/27.IX.2007 │2-IMPORTATOR: │5- Biroul vamal (1): │6- Biroul vamal (2) │ │OM 580/2007-MO │ ├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │499/25.VII.2007 │ │7- Origine: 8- Expedierea mărfii │ │OM 582/2007-MO │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │499/25.VII.2007 │ │9- CF Nr.: Eliberat de:.... la data de: .../.../... │ │OM 585/2007-MO │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │502/26.VII.2007 │ │10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial│ │OM 685/2007-MO │ │/maritim/aerian, nr. container, nr. auto, etc.) │ │620/07.IX.2007 │ │ │ │OM 686/2007-MO │ │ │ │583/24.VIII.2007│ │ │ │OM 257/2002-MO │ │ │ │627.23.VIII.2002│ │ │ │modificat prin │ │ │ │OM 461/2006-MO │ │ │ │688.2006 │ │ │ │OM 583/2007-MO │ │ │ │497/25.VII.2007 │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 11- DECLARANT VAMAL/ REPREZENTANT FIRMA ..................... │ │ Subsemnatul ................... solicit inspecţia plantelor şi a produselor vegetale menţionate │ │ în certificatul fitosanitar şi mă angajez să respect prevederile legislaţiei fitosanitare în │ │ vigoare. │ │ Locul............, data .../...../...... Semnătura*: │ │ │ ├───────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │ 12- CONTROL DOCUMENTAR │ 13- CONTROL DE IDENTITATE │ 14- CONTROL FITOSANITAR │ │Locul....... data../.../...│ Locul....... data..../..../.... │ Locul....... data.../..../... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nume, semnătură, ştampilă │Nume, semnătură, ştampilă │Nume, semnătură, ştampilă │ ├───────┬───────────────────┴┬─────────────┬────────────┬───────┴───┬───────┬─────────────┬────────┤ │ 15 │ 16- Natura│ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ │Marca, │plantelor, │ Cod │ Cantitate │ Examinare │Prelevare │ Canti-│ Decizie │Paşaport│ │numărul│produselor │ tarifar│ │ vizuală │ │ tatea │ │fitosani│ │şi na- │vegetale şi│ vamal ├──────┬──────┼───┬────────┼─────┬─────┤ prele-├─────────────┤tar │ │tura │a altor obi│ │Greu- │ Nr. │ │Cantita-│ │ │ vată │ Liber import│ │ │colete-│ecte(inclu-│ │ tate │ buc. │Da │tea exa-│ Da │ Nu │ (g) ├──────┬──────┼────┬───┤ │lor │siv denumi-│ │ netă │ │ │ minată │ │ │ │ Da │ Nu │ Da │ Nu│ │ │rea botani-│ │(kg) │ │ │ vizual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │că) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼───┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴───────────┴────────┴─┬────┴──────┴───┴────────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────┴───┤ │24- Control la un punct de │28 - Observaţii │ │interior**: [] Da [] Nu │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │25- Denumirea punctului de │ │ │interior: ├───────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤ │ │29- Nume, semnătură, │30- Emis la: │31- Declarant vamal/ │ ├──────────────────────────────┤data, ştampilă │Locul....data../../..│Reprezentant firmă: │ │26- Informarea punctului de │ │ │Locul....data../../..│ │interior**: [] Da [] Nu │ │ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │26- Notificare intercepţie**: │ │ │Nume, semnătură, │ │ [] Da [] Nu │ │ │ştampilă │ └──────────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘  ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1-EXPORTATOR │ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale │ │ │ANEXA-PROCES VERBAL -FIŞA DE INSPECŢIE FITOSANITARĂ LA IMPORT │ │ ├───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │ │3- Cod FI(1) │4- Cod FI(2) │ │ │ICVF(1) │ICFV/UF(2) │ │ │Data(1) │Data(2) │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤ │2-IMPORTATOR │5- Biroul vamal (1): │6- Biroul vamal (2) │ │ ├───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤ │ │7- Origine: 8- Expedierea mărfii │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │9- CF Nr.: Eliberat la data de: .../.../... │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │10 - Identificarea transportului (CMR, scrisoare transport fluvial/ │ │ │maritim/aerian, nr. container, nr. auto, etc.) │ │ │ │ ├───────┬───────────────────┴┬─────────────┬────────────┬───────┴───┬───────┬─────────────┬────────┤ │ 15 │ 16- Natura│ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ │Marca, │plantelor, │ Cod │ Cantitate │ Examinare │Prelevare │ Canti-│ Decizie │Paşaport│ │numărul│produselor │ tarifar│ │ vizuală │ │ tatea │ │fitosani│ │şi na- │vegetale şi│ vamal ├──────┬──────┼───┬────────┼─────┬─────┤ prele-├─────────────┤tar │ │tura │a altor obi│ │Greu- │ Nr. │ │Cantita-│ │ │ vată │ Liber import│ │ │colete-│ecte(inclu-│ │ tate │ buc. │Da │tea exa-│ Da │ Nu │ (g) ├──────┬──────┼────┬───┤ │lor │siv denumi-│ │ netă │ │ │ minată │ │ │ │ Da │ Nu │ Da │ Nu│ │ │rea botani-│ │(kg) │ │ │ vizual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │că) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┼───┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┼────┼───┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴───────────┴────────┴──────┴──────┴───┴────────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┴────┴───┤ │ 27 - Observaţii │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_________ Notă *) Se va menţiona numele reprezentantului împuternicit. Notă **) Se va bifa menţiunea corespunzătoare.Instrucţiuni privind modul de completare a procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import (FI)1. Expeditor - se vor indica numele, adresa şi ţara exportatorului.2. Importator - se vor indica numele, adresa, numărul de telefon, de fax şi numărul de înregistrare ale importatorului.3. Cod FI (1) - se vor indica codul procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import, conform procedurii prevăzute în anexa nr. II, numele ICFV şi denumirea punctului de lucru.Data completării procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import/data eliberării procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import, în funcţie de caz.4. Cod FI (2) - se vor indica codul procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import, conform procedurii prevăzute în anexa nr. II, numele ICFV/UF, denumirea punctului de lucru interior şi destinaţia.Data eliberării procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import.5. Biroul vamal (1) - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de intrare.6. Biroul vamal (2) - se va indica numele biroului vamal corespondent punctului de destinaţie interior.7. Origine - se vor indica ţara de origine a mărfii şi originea reală a mărfii.8. Expedierea mărfii - se va indica data expedierii mărfii.9. CF Nr. - se vor indica seria şi numărul certificatului fitosanitar ce însoţeşte marfa şi data eliberării acestuia.10. Identificarea transportului - se va specifică identitatea mijlocului de transport, după caz: CMR, scrisoare transport fluvial/maritim/aerian, nr. container, nr. auto etc.11. Declarant vamal/Reprezentant firmă - se va completa de către declarantul vamal sau de reprezentantul firmei din punctul de vămuire final, specificându-se numele, locul şi data.12. Controlul documentar - se vor specifică locul şi data unde s-a efectuat controlul documentelor: certificat fitosanitar şi alte documente. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.13. Controlul de identitate - constă în confruntarea informaţiilor din documente, certificat fitosanitar şi identitatea fizică a produselor importate. Se vor specifică locul şi data unde s-a efectuat acest control. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.14. Controlul fitosanitar - constă în inspecţia propriu-zisă a transportului în scopul depistării eventualelor organisme de carantină şi poate conduce la prelevări de probe, conform instrucţiunilor naţionale. Se vor specifică locul şi data unde s-a efectuat acest control. Se va completa lizibil cu numele celui care a efectuat acest control, semnătura şi ştampila.15. Marca, numărul şi natura coletelor - se vor indica marca/nr. coletului, de exemplu, marca ţării de origine sau a firmei exportatoare, şi numărul şi natura coletelor, de exemplu, 15 pliculeţe.16. Natura plantelor, produselor vegetale şi a altor obiecte - se vor specifică tipul mărfii, denumirea botanică şi, după caz, ţara de origine a produsului, de exemplu, seminţe tomate - Lycopersicon lycopersicum- Tolstoi- F1- lot 4507Ungaria.17. Cod tarifar vamal - se va menţiona codul tarifar din declaraţia vamală sau din Codul vamal al României, care se poate solicita de la lucrătorii vamali.18. Cantitate - se vor menţiona greutatea netă şi/sau numărul de bucăţi, după caz, de exemplu, flori tăiate 300 kg/2.000 de fire.19. Examinare vizuală - se va bifa prima rubrică şi se va indica cantitatea examinată vizual.20. Prelevare - se va bifa menţiunea corespunzătoare, dacă inspecţia a făcut sau nu a făcut obiectul unei prelevări pentru analize de laborator.21. Cantitatea prelevată - se va indica cantitatea prelevată pentru analize de laborator.22. Decizie - această rubrică este completată numai atunci când inspecţia fitosanitară este finalizată şi înainte de încheierea declaraţiei vamale; se va bifa menţiunea corespunzătoare şi se va elibera paşaportul fitosanitar, dacă este cazul.23. Paşaport fitosanitar - se va bifa menţiunea corespunzătoare.24. Control la un punct de interior - se va bifa menţiunea corespunzătoare, de exemplu, un import la care s-a făcut cel puţin controlul documentar la punctul de intrare se va menţiona Da, iar dacă vămuirea s-a făcut în frontieră se bifează Nu.25. Denumirea punctului de interior - se va menţiona numele unităţii fitosanitare unde va avea loc finalizarea formalităţilor fitosanitare.26. Informarea punctului de interior - se va bifa menţiunea corespunzătoare. În cazul nefinalizării inspecţiei în punctul de intrare, inspectorul fitosanitar trebuie să transmită prin fax procesul-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import către punctul de interior şi să păstreze ataşat la copie confirmarea de trimitere a faxului.27. Notificare intercepţie - se va bifa menţiunea corespunzătoare.28. Observaţii - se vor menţiona orice alte informaţii pe care le consideraţi utile din punctul de vedere fitosanitar şi care nu au putut fi completate în alte rubrici. Tratamentele decise de serviciul fitosanitar trebuie să fie precizate în această rubrică. În cazul seminţelor şi materialului semincer se va face menţiunea "marfa nu poate fi folosită sau comercializată înainte de primirea rezultatelor analizelor de laborator", acolo unde este cazul.Dacă la rubricile 15-22 spaţiul nu este suficient, se va menţiona existenţa unei fişe-anexă, precizându-se numărul de pagini suplimentare.29. Nume, semnătura, data, ştampila - se va completa cu numele inspectorului care a completat rubricile 23-25, data, semnătura şi ştampila, indicându-se în acest fel că toate informaţiile sunt conforme.30. Emis la - se vor menţiona locul şi data eliberării prezentului proces-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import.31. Declarant vamal/Reprezentant firmă - se va completa cu numele, semnătura şi ştampila reprezentantului firmei sau ale declarantului vamal în momentul finalizării inspecţiei fitosanitare.Procesul-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import se completează în 3 exemplare, câte unul pentru: inspectoratul de carantină fitosanitară vamală, organele vamale şi reprezentantul firmei.Procedura de codificare a procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la importCod FI:ZZ/XX/08/Af/001ZZ - corespunde naturii documentului, în cazul de faţă este FIXX - codul judeţului (codul automobilistic)08 - anul de eliberare a FIAf - codul tipului de serviciu fitosanitar V - vamă, T - unitatea fitosanitară001 - numărul de ordine cronologică a procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la importExemplu:FI/TM/08/V/001FI - proces-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la importTM - TimişoaraV - vamă08 - anul de eliberare a FI001 - numărul de ordine cronologică a procesului-verbal - fişă de inspecţie fitosanitară la import._____________