ORDONANŢĂ nr. 16 din 30 ianuarie 2008privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar, stabilite potrivit Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, se majorează, faţă de nivelul avut la data de 31 decembrie 2007, în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) Salariile de bază ale personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-IIIa. (2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-IIIb.  +  Articolul 3Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează, începând cu data de 1 aprilie 2008, cu 4,5% faţă de nivelul avut la data de 31 martie 2008 şi, începând cu data de 1 octombrie 2008, cu 5,5% faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 4 (1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul sanitar-veterinar salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai-septembrie 2008.  +  Articolul 5 (1) Promovarea personalului contractual din sistemul sanitar-veterinar în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, persoane încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 6Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 7 (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie. (2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcţiei deţinute anterior.  +  Articolul 8 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (2) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunică trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 9Personalul contractual din sistemul sanitarveterinar beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 10 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 11 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 12 (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele trei etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Anexele nr. Ia-IIIa şi Ib-IIIb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 16.  +  Anexa 1a --------
                    ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
               Salarii de bază pentru personalul care îşi desfăşoară
                      activitatea în sistemul sanitar-veterinar
    Funcţii de execuţie
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  de loa 01.01.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 726 1657
  2. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul I S 661 1450
  3. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul II S 608 1313
  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 588 1177
  5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 577 1056
  6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 549 0
  7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 598 1450
  8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 588 1177
  9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 577 1056
  10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 566 955
  11. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 519 0
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12. Consilier juridic gradul IA S 726 1657
  13. Consilier juridic gradul I S 661 1450
  14. Consilier juridic gradul II S 608 1313
  15. Consilier juridic gradul III S 588 1177
  16. Consilier juridic gradul IV S 577 1056
  17. Consilier juridic debutant S 549 0
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 0 0
  18. Referent IA M 598 844
  19. Referent I M 588 735
  20. Referent II M 577 683
  21. Referent III M 566 598
  22. Referent IV M 555 568
  23. Referent debutant M 517 0
   +  Anexa 2a --------AGRICULTURĂLaboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentrucontrolul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlulalimentelor de origine animala,pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelorde uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţicu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generalepentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor judeţene
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  2393718,75 minim maxim
  de la 01.01.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Inginer*), expert S 576 1308
  2. Inginer*), gradul I S 565 916
  3. Inginer*), gradul II S 554 801
  4. Inginer*), gradul III S 545 770
  5. Inginer*), debutant S 518 0
  6. Medic primar veterinar**) S 576 1471
  7. Medic veterinar gradul I S 565 1047
  8. Medic veterinar gradul II S 554 916
  9. Medic veterinar gradul III S 545 770
  10. Medic veterinar debutant S 518 0
  11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I SSD 554 916
  12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II SSD 545 737
  13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III SSD 535 688
  14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 510 0
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***), IA M 545 788
  16. Tehnician***), I M 535 672
  17. Tehnician***), II M 524 607
  18. Tehnician***), debutant M 489 0
  19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 545 788
  20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 535 705
  21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 524 639
  22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 510 0
  23. Agent veterinar I Şcoală profesională 524 607
  24. Agent veterinar II Şcoală profesională 514 541
  25. Agent veterinar debutant Şcoală profesională 510 0
  ----- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 3a --------A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  de la 01.01.2008
  1. Stenodactilograf IA*) M 545 743
  2. Stenodactilograf I M 535 630
  3. Stenodactilograf II M 524 577
  4. Stenodactilograf debutant M 510 0
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 535 699
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 524 616
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 514 562
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 510 0
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 524 593
  10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 514 540
  11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 510 0
  12. Administrator I M 535 750
  13. Administrator II M 524 683
  14. Administrator III M 514 616
  15. Şef depozit I M 524 676
  16. Şef depozit II M 514 616
  17. Casier, magaziner; I M 524 660
  18. Casier, magaziner; II M;G 514 593
  19. Casier, magaziner; debutant M;G 510 0
  20. Funcţionar, arhivar; I M 535 646
  21. Funcţionar, arhivar; II M 524 593
  22. Funcţionar, arhivar; III M 514 540
  23. Funcţionar, arhivar; debutant M 510 0
  24. Şef formaţie pază, pompieri 510 593
  25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 514 535
  26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 510 524
  27. Maistru I 524 729
  28. Maistru II 514 676
  29. Şofer IA***) 544 863
  30. Şofer I***) 534 757
  31. Şofer II***) 514 713
  32. Muncitor calificat I 565 713
  33. Muncitor calificat II 554 676
  34. Muncitor calificat III 545 630
  35. Muncitor calificat IV 535 593
  36. Muncitor calificat V 524 546
  37. Muncitor calificat VI 514 535
  38. Muncitor necalificat 510 524
  ------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.B. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂŞI PROIECTARE   1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de             cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  de la 01.01.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Cercetător ştiinţific principal gradul I S 748 2273
  2. Cercetător ştiinţific principal gradul II S 599 2126
  3. Cercetător ştiinţific principal gradul III S 533 1659
  4. Cercetător ştiinţific S 523 1283
  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 514 1010
  6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 510 0
  c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
  7. Asistent I M 514 806
  8. Asistent II M 510 688
  9. Asistent III M 510 636
  10. Asistent stagiar M 510 -
                            2. Compartimente de informatică.                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei-
  minim maxim
  de la 01.01.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 585 1133
  2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 574 1075
  3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 564 963
  4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 555 835
  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 544 765
  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 518 -
  7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 533 816
  8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 521 748
  9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 513 653
  10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 510 -
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Analist (programator) ajutor IA M 528 743
  12. Analist (programator) ajutor I M 518 688
  13. Analist (programator) ajutor II M 510 620
  14. Analist (programator) ajutor III M 510 568
  15. Analist (programator) debutant M 510 -
  16. Operator, controlor date; I M 528 688
  17. Operator, controlor date; II M 518 620
  18. Operator, controlor date; III M 510 568
  19. Operator, controlor date; IV M 510 518
  20. Operator, controlor date; debutant M 510 -
   +  Anexa 1b --------
                    ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
      Salarii de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
    Funcţii de execuţie
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei- Salariul de bază -lei-
  minim maxim minim maxim
  de la 01.04.2008 de la 01.10.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul IA S 759 1.731 801 1.827
  2. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul I S 691 1.515 729 1.599
  3. Consilier, expert, inspector de speciali- tate, revizor contabil, auditor; gradul II S 636 1.372 671 1.448
  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 615 1.230 649 1.297
  5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 603 1.103 636 1.164
  6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 574 0 605 0
  7. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA SSD 625 1.515 659 1.599
  8. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I SSD 615 1.230 649 1.297
  9. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 603 1.103 636 1.164
  10. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 592 998 624 1.053
  11. Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 543 0 573 0
  b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
  12. Consilier juridic gradul IA S 759 1.731 801 1.827
  13. Consilier juridic gradul I S 691 1.515 729 1.599
  14. Consilier juridic gradul II S 636 1.372 671 1.448
  15. Consilier juridic gradul III S 615 1.230 649 1.297
  16. Consilier juridic gradul IV S 603 1.103 636 1.164
  17. Consilier juridic debutant S 574 0 605 0
  c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 0 0 0 0
  18. Referent IA M 625 882 659 930
  19. Referent I M 615 768 649 810
  20. Referent II M 603 713 636 753
  21. Referent III M 592 625 624 659
  22. Referent IV M 580 594 612 626
  23. Referent debutant M 541 0 570 0
   +  Anexa 2b --------AGRICULTURĂLaboratoare centrale: pentru controlul calităţii seminţelor, pentrucontrolul sanitar-veterinar de diagnostic, pentru controlulalimentelor de origine animala,pentru controlul ştiinţific al produselor biologice şi medicamentelorde uz veterinar, pentru carantina fitosanitară, precum şi unităţicu şi fără personalitate juridică subordonate direcţiilor generalepentru agricultură şi alimentaţie, direcţiilor sanitar-veterinareşi pentru siguranţa alimentelor judeţene
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei- Salariul de bază -lei-
  minim maxim minim maxim
  de la 01.04.2008 de la 01.10.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Inginer*), expert S 601 1367 635 1442
  2. Inginer*), gradul I S 590 957 623 1010
  3. Inginer*), gradul II S 579 837 611 883
  4. Inginer*), gradul III S 569 804 601 848
  5. Inginer*), debutant S 542 0 571 0
  6. Medic primar veterinar**) S 601 1537 635 1622
  7. Medic veterinar gradul I S 590 1094 623 1155
  8. Medic veterinar gradul II S 579 957 611 1010
  9. Medic veterinar gradul III S 569 804 601 848
  10. Medic veterinar debutant S 542 0 571 0
  11. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; I SSD 579 957 611 1010
  12. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; II SSD 569 770 601 812
  13. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; III SSD 559 719 590 758
  14. Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutant SSD 540 0 570 0
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  15. Tehnician***), IA M 569 823 601 868
  16. Tehnician***), I M 559 702 590 741
  17. Tehnician***), II M 547 635 577 670
  18. Tehnician***), debutant M 540 0 570 0
  19. Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA M 569 823 601 868
  20. Asistent veterinar II, tehnician veterinar I M 559 737 590 777
  21. Asistent veterinar III, tehnician veterinar II M 547 668 577 705
  22. Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant M 540 0 570 0
  23. Agent veterinar I Şcoală profesi- onală 547 635 577 670
  24. Agent veterinar II Şcoală profesi- onală 540 565 570 596
  25. Agent veterinar debutant Şcoală profesi- onală 540 0 570 0
  ----- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa 3b --------A. ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei- Salariul de bază -lei-
  minim maxim minim maxim
  de la 01.04.2008 de la 01.10.2008
  1. Stenodactilograf IA*) M 569 776 601 819
  2. Stenodactilograf I M 559 658 590 694
  3. Stenodactilograf II M 547 603 577 636
  4. Stenodactilograf debutant M 540 0 570 0
  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 559 730 590 770
  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M;G 547 644 577 679
  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M;G 540 587 570 619
  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M;G 540 0 570 0
  9. Secretar, secretar-dactilograf; I**) M;G 547 619 577 653
  10. Secretar, secretar-dactilograf; II**) M;G 540 564 570 595
  11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant**) M;G 540 0 570 0
  12. Administrator I M 559 784 590 827
  13. Administrator II M 547 713 577 753
  14. Administrator III M 540 644 570 679
  15. Şef depozit I M 547 707 577 746
  16. Şef depozit II M 540 644 570 679
  17. Casier, magaziner; I M 547 690 577 728
  18. Casier, magaziner; II M;G 540 619 570 653
  19. Casier, magaziner; debutant M;G 540 0 570 0
  20. Funcţionar, arhivar; I M 559 675 590 712
  21. Funcţionar, arhivar; II M 547 619 577 653
  22. Funcţionar, arhivar; III M 540 564 570 595
  23. Funcţionar, arhivar; debutant M 540 0 570 0
  24. Şef formaţie pază, pompieri 540 619 570 653
  25. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I 540 559 570 590
  26. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II 540 547 570 577
  27. Maistru I 547 762 577 804
  28. Maistru II 540 707 570 746
  29. Şofer IA***) 568 902 600 951
  30. Şofer I***) 558 791 589 834
  31. Şofer II***) 540 745 570 786
  32. Muncitor calificat I 590 745 623 786
  33. Muncitor calificat II 579 707 611 746
  34. Muncitor calificat III 569 658 601 694
  35. Muncitor calificat IV 559 619 590 653
  36. Muncitor calificat V 547 570 577 602
  37. Muncitor calificat VI 540 559 570 590
  38. Muncitor necalificat 540 547 570 577
  ------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.B. UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂŞI PROIECTARE   1. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de             cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei- Salariul de bază -lei-
  minim maxim minim maxim
  de la 01.04.2008 de la 01.10.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Cercetător ştiinţific principal gradul I S 782 2375 825 2506
  2. Cercetător ştiinţific principal gradul II S 626 2222 660 2344
  3. Cercetător ştiinţific principal gradul III S 557 1734 588 1829
  4. Cercetător ştiinţific S 547 1341 577 1414
  b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
  5. Asistent de cercetare ştiinţifică S 540 1055 570 1113
  6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 540 0 570 0
  c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare
  7. Asistent I M 540 842 570 889
  8. Asistent II M 540 719 570 759
  9. Asistent III M 540 665 570 701
  10. Asistent stagiar M 540 0 570 0
                            2. Compartimente de informatică.                Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  Nr. crt. Funcţia Nivelul studiilor Salariul de bază -lei- Salariul de bază -lei-
  minim maxim minim maxim
  de la 01.04.2008 de la 01.10.2008
  a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 611 1184 645 1249
  2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 600 1123 633 1185
  3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 589 1006 622 1062
  4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 580 873 612 921
  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 568 799 600 843
  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 541 0 571 0
  7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 557 853 588 900
  8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 544 782 574 825
  9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 540 682 570 720
  10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 540 0 570 0
  b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
  11. Analist (programator) ajutor IA M 552 776 582 819
  12. Analist (programator) ajutor I M 541 719 571 759
  13. Analist (programator) ajutor II M 540 648 570 684
  14. Analist (programator) ajutor III M 540 594 570 626
  15. Analist (programator) debutant M 540 0 570 0
  16. Operator, controlor date; I M 552 719 582 759
  17. Operator, controlor date; II M 541 648 571 684
  18. Operator, controlor date; III M 540 594 570 626
  19. Operator, controlor date; IV M 540 541 570 571
  20. Operator, controlor date; debutant M 540 0 570 0
  -------