HOTĂRÂRE nr. 84 din 23 ianuarie 2008privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţia cu nr. M.F. 35517 din anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică corespunzător datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Directorul Serviciului deTelecomunicaţii Speciale,Marcel OprişMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 84.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 4267230 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului princi- pal, institute naţionale de cer- cetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în ad- ministrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
  *Font 8*
   
  ┌──────┬───────┬────────┬────────────────────────┬────────┬──────────┬───────────────────┬────────┬───┐ │ │ │ │ │ │ │ Situaţia juridică:│Situaţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │juridică│ │ │ │ │ │ Datele de identificare│ │ │ │actuală │Ti-│ │Nr. │ │ │ │ │ ├───────────┬───────┼────────┤pul│ │M.F. │Codul │Denumi- │ │ Anul │ Valoare │ Baza │În │Conce- │bu-│ │ │ de │rea ├───────┬───────┬────────┤dobândi-│ de │ legală │admi- │siune/ │nu-│ │ │clasi- │ │Descri-│Vecină-│ Adresa │rii/ │inventar │ │nistra-│Închiri-│lui│ │ │ficare │ │erea │ţile │ │dării în│ -lei- │ │re/ │at/Dat │ │ │ │ │ │tehni- │(după │ │folosin-│ │ │conce- │cu titlu│ │ │ │ │ │că (pe │caz, pe│ │ţă │ │ │siune │gratuit │ │ │ │ │ │scurt) │scurt) │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───┤ │35517 │8.15.02│Reţele │ │ │ │ │ │- H.G. │ │ │ │ │ │ │telefo- │ │ │ │ │ │nr. 808/ │ │ │ │ │ │ │nice │ │ │ │ │ │1997 │În │În │I- │ │ │ │de │ │ │Ţara: │ 1998 │23.805.905│- P.V. │admi- │admini- │mo-│ │ │ │tran- │ │ │România │ │ │nr. 85.197 │ni- │strare │bil│ │ │ │sport │ │ │ │ │ │din │strare │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │31.12.2005 │ │ │ │ │ │ │distri- │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ │ │ │ │buţie │ │ │ │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S/34.378 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11.04.2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S/35.207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14.11.2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- P.V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │S/35.222 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.11.2007 │ │ │ │ └──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴───┘--------