HOTĂRÂRE nr. 74 din 23 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Institutul Limbii Române se dotează cu un autoturism. Limita maximă pentru consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul ce deserveşte Institutul Limbii Române este de 300 litri."2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului Limbii Române este de 15, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului finanţate din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. În numărul maxim de posturi nu sunt cuprinşi membrii consiliului de coordonare prevăzut la art. 4."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Zvetlana Preoteasa,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 74.-----