DECRET Nr. 311 din 9 august 1954pentru stabilirea dobinzii legale
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 38 din 9 august 1954    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:  +  Articolul 1În cazul cînd potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, o obligaţie este producătoare de dobinzi, fără să se arate cuantumul acestora, se va plati dobinda legală, care se stabileşte la 6% (şase la suta) pe an.  +  Articolul 2Dobinda stabilită în convenţii nu poate depăşi dobinda legală prevăzută de art. 1.Obligaţia de a plati o dobinda mai mare este nulă de drept şi creditorul care a pretins o asemenea dobinda pierde şi dreptul la dobinda legală, deosebit de aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea penală.Dobinzile încasate în asemenea cazuri de creditori, revin statului.  +  Articolul 3Dobinda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate. Ea nu poate fi percepută anticipat.  +  Articolul 4Prin derogare de la art. 2 şi 3, dobinda percepută sau plătită de Banca de Stat a Republicii Populare Române sau de către alte instituţii bancare, precum şi modul ei de calcul, pot fi stabilite altfel prin dispoziţii legale speciale, iar cele stabilite pînă în prezent pe aceasta cale rămîn în vigoare.  +  Articolul 5În cazul cînd părţile n-au convenit asupra unui alt mod de plată, dobinzile se plătesc lunar.  +  Articolul 6Dispoziţiile prezentului decret se aplică pentru timpul ce curge de la data publicării decretului şi pentru dobinzile de orice fel, stabilite anterior intrării în vigoare a acestuia.Dobinzile datorate şi neîncasate pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret se vor calcula şi percepe, de asemenea, potrivit prevederilor acestuia, în cazul cînd cuantumul dobinzilor nu era stabilit prin acte normative speciale sau prin însuşi actul ce stabileşte obligaţia de plată a dobinzii.  +  Articolul 7Decretul lege pentru stabilirea dobinzilor şi înlăturarea cametei, publicat în Monitorul Oficial nr. 102 din 5 mai 1938, precum şi toate dispoziţiile contrare prezentului decret se abroga.------------------