HOTĂRÂRE nr. 50 din 16 ianuarie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2008  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, situate în comuna Bucşani, DN 61 Ghimpaţi-Găeşti, judeţul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 4Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului înregistrat la poziţia cu nr. M.E.F. 108.525, cod de clasificare 8.29.10, din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a punerii în aplicare a art. 1 şi a Dispoziţiei de restituire în natură a ministrului administraţiei şi internelor nr. 141/2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 50.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
    Adresa imobiluluiPersoana juridică în a cărei administrare se află construcţiileCaracteristicile construcţiilor care trec în domeniul privat al statuluiNumărul de înregistrare la M.E.F.
    Comuna Bucşani, DN 61 Ghimpaţi-Găeşti, judeţul GiurgiuMinisterul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului GiurgiuMagazie - pavilion nr. 02108.525 (parţial)
    Suprafaţa construită = 62,50 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 62,50 m2
    Valoarea contabilă = 4.892,94 lei
    Padocuri şi WC - pavilion nr. 03
    Suprafaţa construită = 14,11 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 14,11 m2
    Valoarea contabilă = 3.198,97 lei
    Cabină pază - nr. 04
    Suprafaţa construită = 6,11 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 6,11 m2
    Valoarea contabilă = 1.385,24 lei
  _________