HOTĂRÂRE nr. 30 din 9 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:"q) jurnal de călătorie - documentul care însoţeşte animalele de la îmbarcare până la destinaţie în călătoriile cu durata de peste 8 ore."2. La articolul 3, litera b) punctele 1 şi 9 şi litera c) punctul 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. organizarea şi efectuarea transporturilor de produse de origine animală şi de furaje fără certificate, documente de calitate sau alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare;........................................................................................9. deţinerea sau transportul de animale neidentificate şi neînregistrate, fără documente sanitare veterinare;........................................................................................6. neanunţarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente şi a organelor vamale de frontieră asupra sosirii transporturilor de produse de origine animală, produse de uz veterinar, furaje şi de alte materiale supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;".3. La articolul 3 litera b), punctul 7 se abrogă.4. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în călătorii de până la 65 de km; b) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. nedeţinerea autorizaţiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii, precum şi a certificatului de înregistrare;2. nedeţinerea certificatului de competenţă profesională pentru şoferii şi/sau însoţitorii care transportă ecvidee domestice sau animale domestice din specia bovină, ovină, caprină ori porcină sau păsări de curte;3. nedeţinerea jurnalului de călătorie, în cazul călătoriilor de lungă durată;4. reamenajarea sau modificarea mijlocului de transport într-un mod care afectează bunăstarea animalelor;5. nerespectarea practicilor de transport privind încărcarea, descărcarea, manipularea şi separarea animalelor;6. nerespectarea intervalelor de hrănire şi adăpare, a duratei călătoriei şi a perioadelor de repaus;7. nerespectarea prevederilor legale referitoare la navele utilizate pentru transportul animalelor vii, indiferent de tipul acestora; c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:1. deţinerea jurnalului de călătorie incomplet ori care conţine date neconforme şi/sau nerespectarea prevederilor conţinute de acesta;2. nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, în funcţie de tipul călătoriei;3. nerespectarea prevederilor legale privind transportul animalelor vii în containere;4. nerespectarea prevederilor legale suplimentare aplicabile mijloacelor de transport şi animalelor, în cazul călătoriilor de lungă durată;5. nerespectarea prevederilor legale privind ventilaţia şi monitorizarea temperaturii;6. nerespectarea modului de repartizare a spaţiului pentru fiecare specie de animale;7. funcţionarea punctelor de control fără respectarea condiţiilor privind protecţia şi bunăstarea animalelor, prevăzute de legislaţia în vigoare; d) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:1. nerespectarea prevederilor cuprinse în planul de urgenţă;2. transportul animalelor rănite, bolnave sau care prezintă slăbiciuni fiziologice, fără acordul medicului veterinar oficial;3. absenţa sistemului de navigaţie, pentru mijloacele de transport folosite în călătorii de lungă durată, conform legislaţiei în vigoare;4. funcţionarea punctelor de control fără deţinerea documentaţiei sanitare veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare."5. La articolul 6 litera b), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) cu amendă de la 24.000 lei la 50.000 lei:".6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Contravenţiile prevăzute la art. 3^1, dacă sunt săvârşite a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale, se sancţionează, pe lângă amenda contravenţională, şi cu: a) anularea autorizaţiei transportatorului, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 4 şi la lit. d) pct. 3; b) anularea autorizaţiei punctului de control, pentru cele prevăzute la lit. c) pct. 6 şi la lit. d) pct. 4; c) anularea certificatului de competenţă profesională, pentru cele prevăzute la lit. b) pct. 5 şi 6, la lit. c) pct. 1, 5 şi 6 şi la lit. d) pct. 1 şi 2."7. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a) pct. 2, lit. b) pct. 1, 2 şi 9 şi la lit. c) pct. 3 se pot constata şi sancţiona şi de către poliţişti."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 30.----