HOTĂRÂRE nr. 29 din 9 ianuarie 2008privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 16 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor bunuri imobile, monumente de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian Iorgulescup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 29.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor imobile care se transmit din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelorîn domeniul public al unor unităţi administrativ-teritorialeşi în administrarea consiliilor locale ale acestora
  *Font 9*
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasificare Caracteristici Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului Administratorul de la care trece bunul din domeniul public al statului Unitatea administra- tiv-teritori- ală căreia trece bunul din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4 5 6
  1. 153.192 8.26_ - autor: Mircea Spătaru - bronz, H - 3 m x 1,20 m x 4 m - valoare de inventar: 150.000 Statuie Mihai Eminescu art. 9 alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor Consiliul Local al Municipiului Blaj, judeţul Alba
  2. 153.193 8.26_ - autor: Ioan Marchiş - 10 m h x 4 m l x 5,4 m L - valoare de inventar: 1.290.000 Ansamblul monumen- tal Bogdan Voievod art. 9 alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor Consiliul Local al Comunei Bogdan Vodă, judeţul Maramureş
  3. 153.199 8.26_ - autor: Doru Drăguşin - bronz, bust H - 1,18 m, soclu H - 1,60 m - valoare de inventar: 8.000 Bust Grigore T. Popa art. 9 alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor Consiliul Local al Municipiului Iaşi
  4. 33.417 - - autor: Ioan Bolborea - 13 m H x 3,5 m diametru - valoare de inventar: 465.000 Monumen- tul Infan- teriei art. 9 alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  -----