NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2007privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008   +  Articolul 1Cuantumul timbrului monumentelor istorice, instituit în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, precum şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt reglementate prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 2Sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt gestionate, în regim extrabugetar, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin intermediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) lit. c), ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 422/2001, republicată, şi ale art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Timbrul monumentelor istorice se aplică în mod obligatoriu pentru produsele şi serviciile din categoriile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată.  +  Articolul 4Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezintă: a) 2% din valoarea, fără TVA, a produselor şi serviciilor stipulate la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată; b) 350 lei/masă/lună pentru activităţile de cazinou; c) 10 lei/lună/aparat pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria maşinilor electronice şi/sau mecanice cu câştiguri; d) 500 lei/lună/sală pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria Bingo; e) 30 lei/lună/agenţie pentru activităţile de jocuri de noroc din categoria pariuri; f) 2% din suma achitată de participanţi pentru toate jocurile organizate de Compania Naţională "Loteria Română".  +  Articolul 5 (1) Pentru activităţile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată, valoarea timbrului monumentelor istorice se adaugă la preţul de vânzare al produselor şi serviciilor, fiind imprimată distinct pe fiecare produs, după caz. (2) Persoanele fizice sau juridice care realizează venituri din activităţile prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 422/2001, republicată, şi care folosesc case de marcat vor menţiona distinct pe bonul fiscal contravaloarea timbrului monumentelor istorice.  +  Articolul 6 (1) Timbrul monumentelor istorice se percepe de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 422/2001, republicată. (2) Pot fi exceptaţi de la plata timbrului monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 422/2001, republicată, operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie în decursul aceluiaşi an fiscal la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală cu cea pe care o datorează la plata taxei, în baza unei solicitări scrise, însoţită de documente justificative corespunzătoare.  +  Articolul 7Persoanele fizice sau juridice plătitoare au obligaţia să calculeze şi să înregistreze lunar în contabilitatea proprie, în conturi distincte, sumele încasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.  +  Articolul 8 (1) Sumele prevăzute la art. 7 se virează lunar de către plătitori, până la data de 25 a lunii următoare, în contul deschis pe seama Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice la Trezoreria Sectorului 4 şi care este pus la dispoziţia persoanelor interesate, în principal, prin afişare pe adresa de internet a instituţiei. (2) Virarea se face cu ordin de plată, în care se va menţiona: "contravaloarea timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii .......... anului............".  +  Articolul 9Declaraţia lunară privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de o copie a ordinului de plată având ştampila şi semnătura autorizată ale societăţilor bancare sau de o copie a extrasului de cont în care se reflectă operaţiunea de virare a sumei prin Trezoreria Statului, după caz, se va depune, direct, prin poştă sau prin fax, la sediul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.  +  Articolul 10 (1) În cazul nevirării la termen a sumelor datorate, se aplică dobânzi şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. (2) Dobânzile şi penalităţile se virează în contul prevăzut la art. 8, cu ordin de plată, în care se va menţiona: "contravaloarea majorărilor de întârziere aferente timbrului monumentelor istorice corespunzătoare lunii ........... anului.........".  +  Articolul 11În cadrul Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice se constituie un compartiment distinct, abilitat să încaseze, să ţină evidenţa sumelor obţinute prin aplicarea timbrului monumentelor istorice şi să asigure respectarea destinaţiei fondurilor astfel obţinute, potrivit legii.  +  Articolul 12Fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice se utilizează de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice în conformitate cu prevederile art. 52 din Legea nr. 422/2001, republicată.  +  Articolul 13Evidenţierea în contabilitate a sumelor datorate şi virate către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice se face astfel: a) operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 422/2001, republicată, efectuează următoarele înregistrări contabile:531 = % - preţul de vânzare, respectiv valoarea(512, 411) serviciilor                         707 (704) - preţul de vânzare, respectiv valoarea                                     serviciilor, mai puţin valoarea timbrului                           447 - valoarea timbrului (analitic distinct)447 = 531 (512) - valoarea timbrului datorată, virată;(analitic distinct) b) operatorii economici care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 422/2001, republicată, efectuează următoarele înregistrări contabile:531 = 447 - valoarea timbrului (analitic distinct)(512, 411)447 = 531 (512) - valoarea timbrului datorată, virată;(analitic distinct) c) persoanele juridice fără scop patrimonial care, potrivit legii, organizează şi conduc contabilitatea în partidă simplă: conform Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop lucrativ, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001*), cu modificările ulterioare;─────────── Notă *) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.329/2001 se abrogă conform art. 5 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 10 decembrie 2007. d) asociaţiile familiale care exercită acte de comerţ şi celelalte persoane fizice care au calitatea de comerciant: în Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, pe un rând distinct "Sume încasate reprezentând timbrul monumentelor istorice", poziţii care se centralizează lunar, în vederea determinării sumelor care urmează a fi virate Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice; e) la instituţiile publice care încasează contravaloarea produselor şi serviciilor pentru care se datorează timbrul monumentelor istorice, în funcţie de sursa de finanţare a acestora:% = 462 "Creditori"/analitic:5311 Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice"Casa în lei"5121"Conturi la bănci în lei"561"Disponibil al instituţiilor publicefinanţate din venituri proprii şi subvenţii"- virarea sumelor reprezentând timbrul monumentelor istorice către OficiulNaţional al Monumentelor Istorice:462 "Creditori"/analitic: = %Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice 5311                                            "Casa în lei"                                            5121                                            "Conturi la bănci în lei"                                            561                                            "Disponibil al instituţiilor                                            publice finanţate din                                            venituri proprii şi subvenţii"  +  Articolul 14 (1) Contravaloarea timbrului monumentelor istorice se va evidenţia separat, în conturi analitice distincte, de către Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice. (2) Pentru înregistrarea în contabilitatea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice a operaţiunilor privind timbrul monumentelor istorice, se folosesc următoarele conturi:- 117.10 "Rezultatul reportat - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";- 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";- 461 "Debitori";- 561 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii";- 658 "Alte cheltuieli operaţionale";- 751 "Venituri din vânzări de bunuri şi servicii". (3) Principalele operaţiuni înregistrate în contabilitatea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice sunt:A. evidenţierea creanţelor reprezentând timbrul monumentelor istorice, rezultate din declaraţiile depuse de plătitori:461 = 751"Debitori"/analitice distincte "Venituri din vânzări de bunuri                                                şi servicii"B. încasarea contravalorii timbrului monumentelor istorice de la plătitori:561 = 461"Disponibil al instituţiilor distincte "Debitori"/analiticepublice finanţate din venituriproprii şi subvenţii"C. efectuarea cheltuielilor prevăzute de lege:658 = 561"Alte cheltuieli operaţionale" "Disponibil al instituţiilor                                                publice finanţate din venituri                                                proprii şi subvenţii"D. închiderea conturilor de cheltuieli sau de venituri, după caz, la finele anului: a) închiderea conturilor de cheltuieli la finele anului:121.10 = 658"Rezultatul patrimonial - instituţii "Alte cheltuieli publice şioperaţionale" activităţi finanţate integral                                                sau parţial din venituri                                                proprii" b) închiderea conturilor de venituri la finele anului:751 = 121.10"Venituri din vânzări de bunuri şi servicii" "Rezultatul patrimonial -                                                 instituţii publice şi                                                 activităţi finanţate integral                                                 sau parţial din                                                 venituri proprii"E. La începutul exerciţiului financiar următor se preia excedentul sau deficitul patrimonial din anul anterior, după caz:121.10 = 117.10"Rezultatul patrimonial - instituţii "Rezultatul reportat -publice şi activităţi finanţate integral instituţii publice şi dinsau parţial din venituri proprii" activităţi finanţate integral                                                sau parţial venituri proprii"                                          sau117.10 = 121.10"Rezultatul reportat - instituţii "Rezultatul patrimonial -publice şi activităţi finanţate instituţii publice şiintegral sau parţial din venituri activităţi finanţate integralproprii" sau parţial din venituri                                                proprii"  +  Articolul 15Sumele din contul timbrului monumentelor istorice, rămase neutilizate la finele anului, se reportează în anul următor.  +  Articolul 16Controlul respectării obligaţiilor de plată se efectuează de Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, prin intermediul compartimentului prevăzut la art. 11, de împuterniciţii Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi de specialiştii direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 17 (1) Activitatea de control va viza următoarele obiective: a) verificarea calculului corect al contravalorii timbrului monumentelor istorice; b) virarea integrală şi la termen a sumei datorate; c) corelarea între sumele vărsate şi cele datorate; d) verificarea calculului corect al penalităţilor datorate pentru întârziere la virarea contravalorii timbrului monumentelor istorice; e) utilizarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în conformitate cu dispoziţiile art. 12. (2) Activitatea de control la nivelul direcţiilor pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional judeţene şi a municipiului Bucureşti se va desfăşura periodic, în vederea unei bune colectări a veniturilor reprezentând timbrul monumentelor istorice, acestea urmând să raporteze lunar, pâna la data de 10 a lunii următoare celei de raportare, rezultatele controlului desfăşurat, sub aspectul numărului de operatori economici supuşi controlului, al diferenţelor constatate la calcularea şi virarea sumelor datorate, al majorărilor de întârziere calculate, precum şi al amenzilor aplicate în baza art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001, republicată, acte întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 2-4.  +  Articolul 18În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice este abilitat să solicite de la instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat date şi documente necesare exercitării competenţelor sale, fără perceperea de taxe, tarife sau alte comisioane.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DECLARAŢIEprivind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice*)pentru luna.....anul.....Datele de identificare ale plătitorului
  Denumirea plătitorului de tmi Judeţul/Sectorul Localitatea
  Codul de înregistrare fiscală a plătitorului de tmi Strada Nr.
  Trezoreria plătitorului de tmi Bloc/Scara/Ap Cod poştal
  Numărul de cont al plătitorului de tmi Telefon/Fax E-mail
  Timbrul monumentelor istorice datorat pentru perioada de raportare
  Nr. Denumirea Valoarea Nr. de mese, Contravaloarea Achitat Data
  crt.produselor produselor aparate, lunară a tmi cu ordinachită-
  şi/sau şi/sau săli, agenţiide platării
  serviciilorserviciilor N tmi = 2% tmi=tf nr.
  la care s-a- fără TVA - **) Vp/s **) N
  aplicat tmi Vp/s
  0 1 2 3 4 5
  01.
  02.
  Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.Semnătura, Ştampila,....................──────────── Notă *) Timbrul monumentelor istorice - tmi. Notă **) Taxa fixă stabilită de prevederile art. 4 din normele metodologice - tf.
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR    Direcţia pentru Cultură, Culte şi    Patrimoniul Cultural Naţional Seria ...../200...    a Judeţului ......./Municipiului Nr. ..............    Bucureşti/Oficiul Naţional    al Monumentelor Istorice    L.S.                                                            Regim special                                                 Seria M.C.C. nr. 0000001PROCES - VERBALde constatare şi sancţionare a contravenţiilorÎncheiat astăzi ...., luna ...., anul .... , ora ....,în localitatea ...., judeţul/sectorul ......Subsemnatul/ Subsemnata ........, în calitate de agent constatator cu funcţia de ......... la ......, posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ......, eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor, şi al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/CI seria ..... nr. ......, CNP nr. .....,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, şi ale prevederilor art. 16 din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007,în urma controlului având ca obiectiv aplicarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) - d) din Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.502/2007, efectuat în ziua ...... luna ....... anul ...... ora ......, la ..... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......, codul de identificare fiscală ......, reprezentată prin dl ....., în calitate de...., cu BI/CI seria .... nr. ...., eliberat de ...... la data de ......., CNP nr. ......, cu domiciliul în localitatea ........., bd./str. ..... nr. ..., bl. ..... , sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul .....,Agenţi constatatori: Contravenient:.............. Denumire ................................ reprezentat prin ..........Martor (nume, B.I., CNP, adresa):.............................Am constatat următoarele:La data, ora şi locul de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:- nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice:Descrierea faptei săvârşite: ........................................................................................................................................................................................Fapta de mai sus constituie contravenţie prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată.De săvârşirea acestei fapte se face vinovat contravenientul:.....(Denumirea)....., cod de identificare fiscală ......, înmatriculată la oficiul registrului comerţului/autorizat ....... sub nr. ......, cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ......, bd./str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, reprezentată de ....., în calitate de ......, cu CNP ......, cu domiciliul în localitatea ......, bd./str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......, născut/născută la data de ......, în localitatea ......, judeţul/sectorul ......, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ...... nr. ....., emis/emisă de ....... la data de ...... .Fapta prevăzută în actul normativ menţionat se sancţionează, conform:- art. 55 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta .............,- în suma de....... (.........) lei.Alte menţiuni:Contravenientul nu a formulat/a formulat obiecţiuni, după cum urmează: ........................................................................................................................................................................................Agenţi constatatori: Contravenient:..................... Denumire................................... reprezentat prin......Martor (nume, B.I., CNP, adresa):................................Contravenientul şi-a îndeplinit/nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a prezenta agenţilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăşurare a activităţii de control.Facem menţiunea că nu există posibilitatea prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, de a achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.Suma de............ lei, reprezentând amenda contravenţională aplicată, va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării contravenientului a prezentului proces-verbal.Amenda se va achita cu menţiunea "amenzi conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată", de către persoanele fizice în contul de venituri al bugetului local nr. ......., în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, sau de către persoanele juridice, în contul de venituri al bugetului de stat nr. ...., deschis la Trezoreria Statului ....Copia de pe chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii/extrasul de cont se va depune sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul instituţiei din care fac parte agenţii constatatori care au aplicat amenda contravenţională.În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ...../....., se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.Întocmit în 3 (trei) exemplare, din care o copie, însoţită de Înştiinţarea de plată nr. ...../....., se înmânează contravenientului sau se va comunică acestuia prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului în cel mult o lună de la data încheierii.Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor deoarece ............... .Agenţi constatatori: Contravenient:................... Denumire............................... reprezentat prin....Mi s-a înmânat şi am primit o copie aProcesului-verbal nr. .../......Contravenientul nu se astăzi, ziua ..., luna ..., anul ...află de faţă/refuză/nu Semnătura ..........................poate să semneze. Seconfirmă de:Martor (nume, B.I., CNP, adresa):..............................  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR    Direcţia pentru Cultură, Culte şi    Patrimoniul Cultural Naţional Seria ...../200..    a Judeţului ..../Municipiului Nr. .............    Bucureşti/Oficiul Naţional    al Monumentelor Istorice                                                               L.S.                                                      Regim special                                           Seria M.C.C. nr. 0000001ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂÎncheiată astăzi ...., luna ....., anul .... , ora ....,în localitatea ....., judeţul/sectorul .......Subsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de agent constatator cu funcţia de ...... la ....., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ....., eliberată de Ministerul Culturii şi Cultelor, şi al/a Ordinului de serviciu nr. ......, cu BI/ CI seria .... nr. ....., CNP nr. ......,în temeiul art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, al prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere,încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia şiîn baza Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. .../...,vă comunicăm prezenta înştiinţare de plată pentru suma de ..... lei (...... lei), constituită debit faţă de unitatea dv .......... din localitatea ......, bd./str. ..... nr. ..., bl. ... , sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ....., cod de identificare fiscală ......., reprezentată prin dl ....., în calitate de ..... .După trecerea termenului limită prevăzut în procesul-verbal sus-menţionat, acesta devine titlu executoriu, fără nicio altă formalitate, şi se supune executării silite, în condiţiile dispoziţiilor legale imperative privind executarea silită a creanţelor bugetare.Prezenta înştiinţare de plată se comunică pentru opozabilitate împreună cu Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. ..../.....Agenţi constatatori: Contravenient:.................... Denumire................................. reprezentat prin.....Mi s-a înmânat şi am primit o copie aProcesului-verbal nr. ..../....astăzi, ziua ...., luna ...., anul ...Semnătura ............................  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE A FORMULARELORDenumire:A. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor:Seria ........ nr. ........Regim specialB. Înştiinţare de plată pentru debitorul:Seria ........ nr. ........Regim specialFiecare formular se tipăreşte în 3 exemplare, pe format standard A4, de culori diferite.Formularele se tipăresc pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului, atât pe original, cât şi pe copii.Formularele se broşează în carnete conţinând câte 120 de file fiecare.------