LEGE nr. 10 din 11 ianuarie 2008pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 2Obiectivul prezentei legi este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioadă de exploatare depăşită, precum şi creşterea productivităţii activităţii din agricultură.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritate - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. tractor uzat - orice tractor care aparţine unei persoane fizice având domiciliul sau reşedinţa în România, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;3. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;4. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România care deţine în proprietate un tractor uzat, cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, pe numele său, precum şi moştenitorii săi;5. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.  +  Articolul 4Orice persoană juridică, producător, importator autorizat de tractoare sau distribuitori autorizaţi ai acestora, care doreşte înscrierea în Program depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi, prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare. (2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi prin Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 6Poate beneficia de o primă în cuantum de 17.000 lei orice proprietar/moştenitor al unui proprietar al unui tractor uzat, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui tractor nou; b) a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere; c) a radiat tractorul uzat; d) achiziţionează un tractor nou de la producătorul validat la care s-a înscris.  +  Articolul 7Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obţinută o singură dată şi se va scădea din preţul de achiziţie a unui tractor nou.  +  Articolul 8 (1) Se interzice omologarea pentru circulaţie şi reînmatricularea sau folosirea ulterioară a unui tractor uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, sau reutilizarea caroseriei, a şasiului ori a motorului acestuia. (2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi, prevăzuţi la art. 6 lit. b), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 9Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi se alocă anual din Fondul pentru mediu suma de 21 milioane lei, în limita sumei alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 11Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2008.Nr. 10.-----