HOTĂRÎRE Nr. 211 din 28 martie 1996cu privire la indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii şi a altor venituri ale populaţiei începând cu 1 aprilie 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 66 din 1 aprilie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; b) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; c) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările ulterioare aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; d) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare; f) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2Pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi militare, indemnizaţiile de îngrijire acordate în baza legislaţiei de pensii pensionarilor de asigurări sociale de stat, militari, I.O.V.R., persoanelor cu drepturi stabilite în baza Legii nr. 42/1990 şi indemnizaţiile pentru însoţitor acordate nevazatorilor invalizi de gradul I se indexează cu 12%.  +  Articolul 3Alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţat, potrivit legii, unor familii ori persoane, se stabilesc la 20.000 lei lunar.  +  Articolul 4Suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, se stabileşte la 87.000 lei.  +  Articolul 5Cuantumul ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995 se stabileşte la 12.000 lei lunar.  +  Articolul 6Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 se stabileşte la 111.000 lei, pentru fiecare copil născut.  +  Articolul 7Alocaţia de stat pentru copii, reglementată prin Legea nr. 61/1993, se stabileşte la 9.500 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 8Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionatului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R se stabileşte la 100.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 75.000 lei.  +  Articolul 9Premiile, primele şi alte drepturi de aceasta natura, prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 280/1994, cu modificările ulterioare, se indexează cu 6% .  +  Articolul 10Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 6% . Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 11Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare de afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile de stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza, se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat.  +  Articolul 12 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ în cuantumurile existente ale drepturilor la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice. (4) Cuantumul burselor pentru elevi, care se acordă potrivit Hotărârii Guvernului nr. 859/1995, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (5) Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 2  +  Articolul 13Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti, sistemelor de asigurări sociale - altele decît cele de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 aprilie 1996.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Dorel Mustatea,secretar de statp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa 1 BURSE pentru elevi
       
    - lei/lună -
    1. Bursa de merit9.600
    2. Bursa de studiu6.400
    3. Bursa de ajutor social:  
    - clasele I-VIII20.200
    - clasele IX-XII (XIII) anii I-IV29.700
    4. Bursa pentru elevii români din Republica Moldova şi Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român
   +  Anexa 2 PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    - lei/lună -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 aprilie 1996
    până la 12.000până la 187.000
    12.001-20.000187.001-272.000
    peste 20.000peste 272.000
  -------