LEGE nr. 2 din 9 ianuarie 2008privind modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 70, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Universităţile acreditate, supuse periodic evaluării instituţionale, pot decide, prin hotărâre a senatului, înfiinţarea, conţinutul şi oportunitatea programelor de masterat, de doctorat şi de studii postuniversitare, cuprinse în domeniile ştiinţifice ale universităţii."2. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) În instituţiile de învăţământ superior se pot organiza activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, creaţie artistică, proiectare, consultanţă, expertiză, alte servicii şi activităţi de producţie sau de creaţie specifice, în cadrul departamentelor, catedrelor sau în unităţi proprii de cercetare şi de producţie, inclusiv prin colaborare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare sau cu alte persoane juridice din ţară ori din străinătate. (2) Începând cu anul 2008, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi evaluate cu calificativul «grad de încredere ridicat» de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior se consideră acreditate pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, în sensul prevederilor art. 33 al Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare, de proiectare, de consultanţă, de expertiză, de producţie, de creaţie şi de prestări de servicii se înfiinţează cu aprobarea senatelor universitare. Acestea pot avea personalitate juridică şi fac parte din reţeaua Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. (4) Catedrele, departamentele şi unităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare, de proiectare, de consultanţă, de expertiză, de producţie, de creaţie şi de prestări de servicii sunt încadrate cu personal didactic, personal de cercetare tehnico-administrativ şi alte categorii de personal de cercetare, după caz. (5) Studenţii pot participa la contractele de cercetaredezvoltare şi inovare din departamente, catedre şi laboratoare, precum şi la activităţile de producţie şi servicii din ateliere sau unităţi de producţie, de creaţie şi de prestări de servicii ale instituţiei de învăţământ superior, fiind remuneraţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. (6) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1), precum şi modul de funcţionare a unităţilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin regulamente aprobate de senatul universitar."3. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - (1) Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior, realizate din activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, de creaţie artistică, de proiectare, de consultanţă sau de expertiză, precum şi din contracte pentru alte servicii ştiinţifice, didactice sau de producţie şi prestări de servicii, se pot evidenţia în conturi distincte la bănci comerciale, în condiţiile prezentei legi. (2) Din veniturile prevăzute la alin. (1) se pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli, având drept obiect: dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, didactice, de producţie şi servicii, precum şi pentru plata personalului angajat în aceste activităţi, burse de cercetare şi instruire, informare şi documentare, taxe pentru participarea ca membru în organisme, organizaţii şi instituţii de profil, organizarea şi/sau participarea la manifestări cultural-ştiinţifice interne şi internaţionale, editarea de carte didactică şi de specialitate. (3) Veniturile proprii realizate şi neutilizate la finele anului se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor."4. La articolul 93, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Organele alese, cu excepţia rectorului, se confirmă de către senatul universitar. Rectorul se alege de către senat şi se confirmă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului. O persoană nu poate ocupa funcţia de decan sau de rector mai mult de două mandate succesive complete. Rectorul poate fi revocat din funcţie de către senatul universitar prin aceeaşi procedură folosită la numire."5. Articolul 146 va avea următorul cuprins:"Art. 146. - (1) Instituţiile de învăţământ superior sunt conduse de senate, iar facultăţile şi departamentele, de consilii. Senatele sunt prezidate de rectori, consiliile facultăţilor, de decani, iar consiliile departamentelor, de directori. Hotărârile senatelor, ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin două treimi din totalul membrilor. (2) Se înfiinţează funcţia de preşedinte al universităţii, cu atribuţii stabilite prin Carta universităţii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 2._________