REGULAMENT din 13 decembrie 2007pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2008   +  Capitolul I Dispoziţii generaleScop  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de verificare, de modificare, de suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.Domeniul de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care solicită autorizaţie în vederea proiectării, execuţiei şi exploatării obiectivelor aferente: instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, sistemelor de transport, sistemelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (2) Obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sunt proiectate, executate şi exploatate numai de operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în condiţiile prezentului regulament. (3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre ANRE şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Articolul 3Proiectarea, execuţia, exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi a obiectivelor aferente sistemului de transport, sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către operatori economici, români sau străini, în limita competenţelor conferite prin autorizaţie.  +  Capitolul II Competenţe  +  Articolul 4ANRE emite, acordă, modifică, suspendă, retrage autorizaţiile pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale şi verifică în teren îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea/menţinerea valabilităţii autorizaţiilor.  +  Articolul 5Autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale se fac de ANRE, pentru următoarele categorii de lucrări: a) obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele din amonte din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale; b) conducte de transport al gazelor naturale şi staţii de comprimare aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale (SNT); c) racorduri de înaltă presiune şi staţii de reglare-măsurare aferente SNT; d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale; e) instalaţii de utilizare a gazelor naturale.  +  Capitolul III Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilorDocumente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii  +  Articolul 6Pentru eliberarea autorizaţiei se prezintă următoarele documente: a) actul constitutiv al societăţii şi certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate, în care să fie menţionate ultimele modificări aduse actului constitutiv; b) certificatul de înregistrare; c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care atestă că s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul protecţiei muncii, pentru activităţile pentru care se solicită autorizaţii; d) copie a bilanţului contabil aferent anului anterior, vizat de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul; pentru societăţile nou-înfiinţate, reprezentantul legal al societăţii prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fost efectuate activităţi financiare până la data depunerii dosarului de autorizare, vizată de organul financiar competent în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul; e) curriculum vitae pentru echipa managerială; f) lista principalelor lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare, vizată de operatorii licenţiaţi; pentru societăţile care nu au fost autorizate pentru lucrări în sectorul gazelor naturale, reprezentantul legal al societăţii prezintă o declaraţie scrisă pe propria răspundere din care să rezulte că societatea nu a executat astfel de lucrări; g) lista cuprinzând dotarea tehnico-materială care să ateste capabilitatea solicitantului pentru domeniul pentru care se solicită autorizarea; h) organigrama şi structura de personal, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal al societăţii, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniul pentru care solicită autorizarea; i) cazierul judiciar pentru reprezentantul legal al operatorului economic, în termen de valabilitate; j) cazierul fiscal al persoanei juridice solicitante, în termen de valabilitate; k) contractele individuale de muncă, vizate de inspectoratul teritorial de muncă, pentru instalatorii şi sudorii autorizaţi, conform cerinţelor specifice tipului de autorizaţie solicitat; l) declaraţiile scrise ale instalatorilor şi sudorilor autorizaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale; m) dovada achitării sumei de 10% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.Documentele specifice tipului de autorizaţie  +  Articolul 7Pentru autorizaţiile destinate proiectării obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale, tip PP, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul IT, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi; b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; c) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări; d) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii; e) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor menţionate la lit. b) şi c).  +  Articolul 8Pentru autorizaţiile destinate execuţiei obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă, staţiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele de alimentare din amonte, din domeniul producţiei şi înmagazinării gazelor naturale, tip EP, se prezintă şi următoarele documente: a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I T; b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II T; c) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi; d) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; e) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori; f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului; g) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii; h) documente care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. d).  +  Articolul 9Pentru autorizaţiile destinate proiectării conductelor de transport al gazelor naturale şi al staţiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTC, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I T, pentru minimum 2 instalatori autorizaţi; b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; c) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru inginerul specialist în automatizări; d) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii; e) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanelor menţionate la lit. b) şi c).  +  Articolul 10Pentru autorizaţiile destinate execuţiei conductelor de transport al gazelor naturale şi a staţiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC, se prezintă şi următoarele documente: a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I T; b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II T; c) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori; d) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori; e) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; f) procedurile pentru sudare, omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii; g) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii şi mediului; h) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. e).  +  Articolul 11Pentru autorizaţiile destinate proiectării racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip PTR, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I T, pentru minimum 2 instalatori; b) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; c) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii; d) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. b).  +  Articolul 12Pentru autorizaţiile destinate execuţiei racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETR, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul II T, pentru minimum 2 instalatori; b) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III T, pentru minimum 2 instalatori; c) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori; d) procedurile pentru sudare omologate de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare pentru domeniul în care se solicită autorizarea societăţii; e) copia legalizată a contractului individual de muncă, vizat de inspectoratul teritorial de muncă, pentru responsabilul cu tehnologia sudării autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; f) copiile actelor de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului; g) documentele care să ateste pregătirea profesională a persoanei menţionate la lit. e).  +  Articolul 13Pentru autorizaţiile destinate proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul I D, pentru minimum 2 instalatori; b) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 14Pentru autorizaţiile destinate execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS, se prezintă şi următoarele documente: a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul I D; b) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB; c) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III D, pentru minimum 2 instalatori; d) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în oţel; e) copiile autorizaţiilor sudorilor autorizaţi de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare, pentru minimum 2 sudori în polietilenă; f) lista dotărilor tehnico-materiale şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii cu privire la folosirea laboratoarelor autorizate pentru control nedistructiv al sudurilor în cadrul desfăşurării activităţilor autorizate; g) documentele care să ateste deţinerea aparatelor de sudură pentru conducte din polietilenă (atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cât şi prin electrofuziune) de către solicitant (se pot prezenta şi contracte de leasing); aparatele de sudare trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de calitate conform legislaţiei în vigoare şi să deţină verificarea tehnică periodică în termen de valabilitate; h) copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii şi al mediului.  +  Articolul 15Pentru autorizaţiile destinate proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip PDI, se prezintă şi următoarele documente: a) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul II DA, pentru minimum 2 instalatori; b) procedurile/instrucţiunile operaţionale pentru activitatea de proiectare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 16Pentru autorizaţiile destinate execuţiei, verificării şi reviziei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar, tip EDI, se prezintă şi următoarele documente: a) copia legitimaţiei instalatorului autorizat gradul II DA sau II DB; b) copiile legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi gradul III D, pentru minimum 2 instalatori; c) copia autorizaţiei sudorului în oţel, autorizat de către organismul naţional abilitat, conform reglementărilor în vigoare; d) procedurile/instrucţiunile operaţionale pentru activitatea de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sau copia actului de certificare a sistemului de management al calităţii.Forma de prezentare a documentaţiilor pentru autorizare  +  Articolul 17 (1) Documentele solicitate pentru autorizare se depun la ANRE însoţite de cerere, conform modelului din anexa nr. 1; documentele se prezintă îndosariate în ordinea precizată în prezentul regulament, începând cu documentele comune şi continuând cu documentele specifice, având paginile numerotate şi un opis al conţinutului dosarului cu trimitere la paginaţie. (2) În cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizaţii de către un operator economic, documentele comune se vor prezenta într-un singur exemplar. (3) Documentele prevăzute la art. 6 lit. a) şi k), precum şi la art. 7 lit. b) şi c), art. 8 lit. d), art. 9 lit. b) şi c), art. 10 lit. e) şi la art. 11 lit. b) pot fi prezentate fie în copie legalizată, fie în copie însoţită de documentul original pentru atestarea conformităţii de către ANRE, urmând ca originalul să fie înapoiat solicitantului. Documentele prevăzute la art. 6 lit. i), j) şi l) se prezintă numai în original şi în termen de valabilitate. (4) Documentele întocmite pe propria răspundere de solicitant vor fi datate, semnate şi stampilate de către reprezentantul legal al societăţii. (5) Pentru justa apreciere a capabilităţii solicitantului în vederea autorizării, ANRE poate solicita documente şi informaţii suplimentare relevante pentru evaluarea îndeplinirii de către acesta a cerinţelor de autorizare. (6) Operatorii economici care nu au desfăşurat activităţi în baza tipurilor de autorizaţii pe care le solicită la ANRE, precum şi cei care, din motive temeinic justificate, independente de voinţa lor, nu au finalizat procesul de certificare pot prezenta în locul certificatelor emise de organismele de certificare, care atestă implementarea sistemului de management al calităţii şi/sau al mediului, precizate la art. 7 lit. d), art. 8 lit. f), art. 9 lit. d), art. 10 lit. g), art. 11 lit. c), art. 12 lit. f), art. 13 lit. b) şi la art. 14 lit. h), contractele încheiate cu aceste organisme de certificare, cu termen de finalizare de maximum un an de la data semnării acestora. (7) În vederea autorizării, operatorii economici pot depune în cadrul documentaţiei aferente copiile legitimaţiilor aparţinând şi altor categorii de instalatori, după cum urmează: a) gradul I D poate înlocui gradul II DA; b) gradul II DA poate înlocui gradul II DB; c) gradul II DB poate înlocui gradul III D; d) gradul I T poate înlocui gradul II T; e) gradul II T poate înlocui gradul III T.Procedurile, termenele şi obligaţiile de plată privind acordarea autorizaţiilor  +  Articolul 18 (1) Pentru obţinerea unei autorizaţii, solicitanţii se vor adresa ANRE cu o cerere tipizata, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documentele justificative precizate în prezentul regulament. (2) Cererea va fi înregistrată la ANRE şi va fi înscrisă într-un registru special al departamentului de resort. (3) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică, română sau străină, cu sediul în România. Persoanele juridice străine solicitante trebuie să stabilească şi să menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei. (4) La depunerea cererii de autorizare însoţite de documentele justificative, solicitantul achită 10% din valoarea tarifului de autorizare stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2. (5) În cazul retragerii cererii de autorizare de către solicitant, precum şi în cazul neacordării autorizaţiei, suma achitată conform alin. (4) nu se înapoiază solicitantului. (6) Nu pot primi autorizaţie solicitanţii aflaţi în procedura insolvenţei şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă o autorizaţie acordată conform prevederilor prezentului regulament într-o perioadă de un an anterior înregistrării cererii. Fac excepţie solicitanţii cărora le-a fost retrasă o autorizaţie din motivele prevăzute la art. 23 alin. (3) şi la art. 29 alin. (2) şi (5).Acordarea/refuzul acordării autorizaţiei  +  Articolul 19 (1) ANRE, prin departamentul de resort, analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament. În situaţia în care cerinţele privind autorizarea sunt îndeplinite, ANRE acordă în termen de 30 de zile autorizaţia/autorizaţiile. (2) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de prezentul regulament, ANRE transmite solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, o înştiinţare privind neconformităţile constatate. (3) Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei pentru eliminarea tuturor neconformităţilor, în termen de maximum 15 zile de la primirea înştiinţării; în caz contrar, ANRE emite o decizie de respingere a solicitării de acordare a autorizaţiei. (4) ANRE, prin departamentul propriu de control, poate verifica realitatea datelor înscrise în dosarul depus în vederea obţinerii autorizării. Rezultatul verificărilor se înscrie într-un proces-verbal însuşit de operatorul economic. (5) Departamentul de resort din ANRE întocmeşte un raport prin care propune acordarea/respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei/autorizaţiilor. (6) În situaţia precizată la alin. (3), solicitantul trebuie să reia procedura de acordare a autorizaţiei. (7) Durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la art. 7-16 este de 3 ani.  +  Articolul 20 (1) Acordarea sau respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANRE. (2) Autorizaţiile vor fi însoţite de condiţiile de valabilitate precizate de ANRE.  +  Articolul 21Decizia preşedintelui ANRE privind respingerea solicitării de acordare a autorizaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile legii.  +  Articolul 22Autorizaţiile operatorilor economici se înregistrează în registrul special al departamentului de resort; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate la sediul ANRE sau pe pagina de internet a acesteia.Eliberarea autorizaţiilor  +  Articolul 23 (1) În termen de 3 zile de la acordarea autorizaţiei, ANRE comunică operatorului economic înştiinţarea privind achitarea integrală a tarifului de autorizare. (2) Achitarea integrală a tarifului de autorizare se va face în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data comunicării înştiinţării de plată. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), ANRE suspendă autorizaţia până la achitarea integrală a tarifului, dar nu mai mult de 30 de zile, perioadă după care retrage autorizaţia. (4) Autorizaţiile se eliberează după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2).  +  Capitolul IV Furnizarea de informaţii către ANRE  +  Articolul 24Operatorii economici titulari de autorizaţii au obligaţia de a notifica ANRE, în termen de 7 zile, în situaţia modificării condiţiilor care au stat la baza autorizării.Procedura de modificare  +  Articolul 25 (1) ANRE decide modificarea autorizaţiei/autorizaţiilor în cazul în care au loc schimbări ale datelor de identificare ale operatorului economic. (2) ANRE examinează situaţia nou-creată şi dispune eliberarea unei noi autorizaţii.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuniContravenţii  +  Articolul 26Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenienţilor se fac conform prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale. (2) Aplicarea amenzii contravenţionale nu limitează dreptul ANRE de a suspenda/retrage operatorului economic autorizaţia/autorizaţiile.Suspendarea şi retragerea autorizaţiilor  +  Articolul 28 (1) În cazul nerespectării obligaţiilor legale sau, după caz, al nerespectării prevederilor condiţiilor de valabilitate ale autorizaţiei, imputabile titularului autorizaţiei, ANRE decide suspendarea autorizaţiei pe o perioadă de maximum 90 de zile. (2) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune la ANRE, cu maximum 15 zile înainte de expirarea termenului acordat, documentele care să ateste remedierea situaţiei care a condus la suspendarea autorizaţiei. (3) Dacă în termenul acordat de ANRE operatorul economic nu face dovada remedierii situaţiei care a determinat suspendarea, ANRE retrage autorizaţia. (4) Operatorul economic poate solicita o nouă autorizaţie după cel puţin un an de la data retragerii autorizaţiei. (5) ANRE poate decide suspendarea autorizaţiei pe o perioadă nedeterminată, în cazul în care operatorul economic este cercetat ca urmare a producerii unor accidente soldate cu victime umane şi/sau pagube materiale; perioada suspendării în acest caz se poate prelungi până la finalizarea cercetărilor şi stabilirea responsabilităţilor.  +  Articolul 29 (1) La solicitarea titularului de autorizaţie, ANRE poate decide suspendarea autorizaţiei pe o perioadă de maximum 6 luni. (2) Titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune la ANRE, cu cel puţin 15 zile anterior expirării termenului de suspendare, documentele care să ateste remedierea situaţiei care a condus la solicitarea de suspendare, în caz contrar autorizaţia fiind retrasă. (3) Suspendarea la cerere poate fi dispusă de ANRE o singură dată şi nu poate fi prelungită. (4) În perioada de suspendare a autorizaţiei operatorii economici nu au dreptul să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale. (5) La solicitarea titularului de autorizaţie, ANRE poate decide retragerea autorizaţiei.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) Operatorii economici care au fost autorizaţi în baza prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot desfăşura activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale până la data expirării autorizaţiei. (2) Operatorii economici care intenţionează să continue activităţile pentru care deţin autorizaţii trebuie să depună o nouă documentaţie, conformă cu prevederile regulamentului de autorizare specific, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei.  +  Articolul 31Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentului regulament se efectuează de către ANRE.  +  Articolul 32 (1) În sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activităţile de operare, întreţinere (inclusiv verificări şi revizii tehnice) şi reparaţii curente. (2) Activităţile de modernizare, modificare, reabilitare şi reparaţii capitale ale obiectivelor/sistemelor existente din sectorul gazelor naturale se tratează din punct de vedere al autorizării operatorilor economici la fel ca obiectivele/sistemele noi din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 33Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleModelCEREREpentru acordarea autorizaţiei societăţii comerciale care desfăşoarăactivităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleCătre Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul EnergieiSocietatea Comercială ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ........., cod poştal ......., telefon ........, fax ........, e-mail ............, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........, cod unic de înregistrare ........, cont nr. ............., deschis la ............................, reprezentată legal prin ....................................................... (datele de identificare ale reprezentantului autorizat al operatorului economic: CNP/nr. carte identitate, adresă, telefoane, e-mail etc. ....................................), în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, solicită eliberarea de autorizaţii pentru:.........................................................................*)._____________ Notă *) Se completează numărul articolului şi denumirea completă a fiecărui tip de autorizaţie solicitat, conform prezentului regulament.Pentru autorizare anexăm dosarul conţinând documentele solicitate în Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.Reprezentantul legal al societăţii .............................................  +  Anexa 2 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleTARIFELE*)pentru autorizarea/verificarea operatorilor economici caredesfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare însectorul gazelor naturale
    Nr. art.ActivitateaTariful (mii lei)
    Art. 7Autorizaţie tip PP2.400
    Art. 8Autorizaţie tip EP3.700
    Art. 9Autorizaţie tip PTC2.400
    Art. 10Autorizaţie tip ETC2.400
    Art. 11Autorizaţie tip PTR2.400
    Art. 12Autorizaţie tip ETR2.400
    Art. 13Autorizaţie tip PDS2.000
    Art. 14Autorizaţie tip EDS5.500
    Art. 15Autorizaţie tip PDI1.000
    Art. 16Autorizaţie tip EDI1.400
  Notă *) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------