REGULAMENT din 13 decembrie 2007pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generaleScop  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor, termenelor şi procedurilor de acordare, de suspendare şi de retragere a legitimaţiilor care atestă calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare, pe teritoriul României, pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente transportului, distribuţiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (2) Acordarea, suspendarea şi retragerea legitimaţiilor precizate la alin. (1), precum şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).Domeniu de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice române sau străine care solicită autorizarea, în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniile precizate la art. 1 alin. (1). (2) Instalaţiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate exclusiv de instalatori autorizaţi de ANRE, în condiţiile prezentului regulament. (3) Prezentul regulament reglementează relaţiile şi schimbul de informaţii dintre ANRE şi solicitanţii de legitimaţii.  +  Capitolul II Tipuri de legitimaţii  +  Articolul 3Calitatea de instalator autorizat conferită prin legitimaţie se acordă pentru următoarele tipuri de activităţi: a) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I T, gradul II T şi gradul III T; b) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mică sau egală cu 6 bar; legitimaţiile sunt structurate pe următoarele grade: gradul I D, gradul II DA, gradul II DB şi gradul III D.  +  Capitolul III Condiţiile, procedurile şi termenele de acordare a legitimaţiilorCondiţii  +  Articolul 4 (1) Calitatea de instalator autorizat se dobândeşte prin examinare. (2) Actele necesare pentru înscrierea la examinare în vederea autorizării sunt: a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copia actului de identitate şi, respectiv, a actelor de reşedinţă în România, pentru persoanele fizice străine; c) copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine; d) adeverinţă eliberată de angajator, care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea şi experienţa în domeniu, eliberate de către agenţi economici din statele membre ale Uniunii Europene unde respectivele persoane fizice şi-au desfăşurat activitatea, şi/sau autorizaţii similare eliberate de alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene; e) copia legitimaţiei precedente, după caz; f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic; g) dovada achitării tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2; h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) pentru candidaţii declaraţi respinşi în urma participării la un examen de autorizare. (3) Pentru persoanele fizice străine, documentele precizate la alin. (2) lit. b), c) şi d) vor fi prezentate în traducere legalizată. (4) Cererea de examinare în vederea autorizării şi dosarul complet conţinând documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul ANRE. (5) În vederea autorizării pentru un grad superior, solicitanţii depun cererea de examinare însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) care au suferit modificări.  +  Articolul 5Condiţiile de studii şi practică în sectorul gazelor naturale pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană, obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, precum şi pentru instalaţiile de utilizare a gazelor naturale care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar sunt:A. pentru gradul I T: a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II T minimum 5 ani; b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în acest domeniu de minimum 10 ani; c) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au obţinut gradul I D şi au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;B. pentru gradul II T; a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au practică în domeniu de minimum 5 ani; b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o practică în domeniu de minimum 7 ani; c) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum 8 ani; d) instalatori autorizaţi care au obţinut gradul I D şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani; e) instalatori autorizaţi care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum 5 ani;C. pentru gradul III T: a) subingineri, tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au o practică în domeniu de minimum un an; b) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, care au o practică în domeniu de minimum un an; c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, cu o practică în domeniu de minimum 2 ani; d) subingineri care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum un an; e) persoane fizice autorizate care au obţinut gradul II DB şi au o vechime în acest grad de minimum 2 ani.  +  Articolul 6Condiţiile de studii şi practică în proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale pentru regimul de presiune mai mică sau egală cu 6 bar sunt:A. pentru gradul I D: a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II DA minimum 3 ani; b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrolgaze, instalaţii, construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au lucrat ca instalatori autorizaţi gradul II DA minimum 5 ani; c) ingineri care sunt autorizaţi gradul I T, indiferent de vechime;B. pentru gradul II DA: a) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime; b) ingineri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au o vechime de minimum 2 ani; c) subingineri, având o vechime de minimum 2 ani în gradul II DB; d) ingineri sau subingineri, având o vechime de minimum un an în gradul II T;C. pentru gradul II DB: a) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime; b) subingineri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale sau politehnic, care au vechime de minimum un an; c) tehnicieni şi maiştri, având o vechime de minimum un an în gradul III D; d) muncitori, având o vechime de minimum 2 ani în gradul III D;D) pentru gradul III D: a) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime; b) tehnicieni şi maiştri, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum un an sau au absolvit un curs de calificare de specialitate; c) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime; d) muncitori, având pregătirea aferentă profilurilor construcţii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizări sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum 2 ani sau au absolvit un curs de calificare de specialitate.  +  Articolul 7 (1) La depunerea dosarului întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2), solicitantul achită tariful de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2. (2) Candidatul care din motive obiective, independente de voinţa sa, nu se poate prezenta la examinare în vederea autorizării notifică ANRE, în termen de maximum 5 zile de la data examenului, despre imposibilitatea de prezentare la examinare, urmând a fi reprogramat la o sesiune ulterioară. (3) În situaţii justificate candidatul poate solicita restituirea tarifului de examinare. (4) Dosarele incomplete se resping de către ANRE, fără restituirea tarifului de examinare în vederea autorizării, stabilit conform anexei nr. 2.Proceduri şi termene  +  Articolul 8Organizarea examinării se face în baza unui regulament elaborat de ANRE şi aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE.  +  Articolul 9Examinarea în vederea autorizării se face de comisii de examinare numite prin ordin al preşedintelui ANRE.  +  Articolul 10 (1) Comisia de examinare are în componenţă 5 membri, din care: 4 reprezentanţi ai ANRE şi un cadru didactic din învăţământul superior de specialitate. (2) Membrii comisiei de examinare deţin calitatea de instalator autorizat gradul I D, respectiv I T. (3) ANRE asigură din fonduri proprii cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată de către membrii comisiilor care nu au calitatea de angajaţi ai ANRE.  +  Articolul 11 (1) Candidatul declarat admis în urma examinării dobândeşte calitatea de instalator autorizat, atestată prin legitimaţie. (2) În termen de 90 de zile calendaristice de la afişarea rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, persoanele declarate admise îşi vor ridica legitimaţiile, achitând contravaloarea acestora. (3) Termenul de valabilitate a legitimaţiilor este de 3 ani de la data promovării examenului. (4) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1), instalatorii care au o vechime de minimum 6 ani consecutivi într-un grad şi nu au fost sancţionaţi în această perioadă pentru încălcarea cadrului de reglementare din domeniul gazelor naturale, pentru menţinerea calităţii de instalator autorizat, depun la ANRE un dosar întocmit conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi vor achita tariful corespunzător gradului respectiv, în vederea eliberării unei noi legitimaţii pentru acel grad, înainte de expirarea termenului de valabilitate a legitimaţiei. (5) În situaţia în care instalatorii nu respectă prevederile alin. (4), aceştia vor avea obligaţia de a se prezenta la un nou examen de autorizare în vederea menţinerii calităţii de instalator. (6) În situaţia în care un candidat obţine un grad superior înainte de expirarea valabilităţii legitimaţiei deţinute anterior, aceasta din urmă se anulează. (7) Candidatul declarat respins în urma examinării se poate prezenta la o nouă sesiune de examinare numai după absolvirea unui curs de instruire, organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2). (8) Participarea la cursul de instruire precizat la alin. (7) a persoanelor care solicită obţinerea calităţii de instalator autorizat, a instalatorilor autorizaţi care solicită obţinerea unui grad superior, precum şi a instalatorilor autorizaţi este facultativă. (9) În situaţii temeinic justificate, preşedintele ANRE poate prelungi durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate persoanelor fizice.  +  Articolul 12Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi valabilă pe întregul teritoriu al ţării.  +  Capitolul IV Competenţele instalatorilor autorizaţi pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale  +  Articolul 13Pentru obiectivele aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană şi pentru transportul gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe: a) pentru gradul I T- proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor în vederea execuţiei, coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatarea; b) pentru gradul II T - execuţia, exploatarea şi coordonarea lucrărilor de execuţie; c) pentru gradul III T - execuţia şi exploatarea.  +  Articolul 14În domeniul proiectării, execuţiei şi/sau exploatării sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mic sau egal cu 6 bar, instalatorii autorizaţi au următoarele competenţe: a) pentru gradul I D - proiectarea, avizarea tehnică a proiectelor, precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente acestor obiective; b) pentru gradul II DA - proiectarea instalaţiilor de utilizare, precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; c) pentru gradul II DB - execuţia, exploatarea şi coordonarea lucrărilor de execuţie aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale; d) pentru gradul III D - execuţia şi exploatarea lucrărilor aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.  +  Articolul 15 (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitată de titularul legitimaţiei, numai ca salariat sau asociat unic al unui operator economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale. (2) Pentru activitatea de exploatare a instalaţiilor de utilizare noncasnice, instalatorul autorizat poate exercita această activitate ca salariat/asociat unic al operatorului economic. (3) Instalatorul autorizat are obligaţia să pună legitimaţia de instalator la dispoziţia unui singur operator economic la care este salariat/asociat unic, în scopul autorizării acestuia, conform Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale. (4) În scopul precizat la alin. (3), instalatorul autorizat dă o declaraţie scrisă pe propria răspundere privind acceptul său de uz al legitimaţiei de către operatorul economic, în vederea autorizării acestuia din urmă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (5) Instalatorul autorizat are dreptul de a realiza lucrări numai în limita gradului obţinut şi numai pentru operatorul economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 16Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Stabilirea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice şi în domeniul gazelor naturale.  +  Articolul 18 (1) Nerespectarea de către instalatorii autorizaţi a prevederilor legale, specifice sectorului gazelor naturale, în funcţie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri: a) avertisment scris; b) amendă contravenţională; c) suspendarea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie) pe o perioadă determinată; d) retragerea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie), cu drept de prezentare la o nouă examinare; e) retragerea calităţii de instalator autorizat (conferită prin legitimaţie), fără drept de prezentare la o nouă examinare. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi aplicată cumulativ cu una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. c), d) sau e). (3) Sancţiunile se vor consemna în registrul de evidenţă a legitimaţiilor, întocmit de departamentul de resort din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a instituţiei. (4) Suspendarea calităţii de instalator autorizat nu conduce la prelungirea termenului de valabilitate a legitimaţiei de instalator cu perioada suspendată.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19 (1) În situaţia în care legislaţia relevantă în sectorul gazelor naturale suferă schimbări substanţiale, preşedintele ANRE poate decide susţinerea de examene de autorizare de către instalatorii autorizaţi a căror activitate este afectată de modificările legislative respective. (2) ANRE organizează cursuri de instruire în domeniul gazelor naturale în colaborare cu furnizori de formare profesională, instituţii de învăţământ superior şi asociaţii profesionale; ANRE va publică în timp util, pe pagina de internet proprie, informaţii cu privire la aceste cursuri de instruire. (3) Personalul autorizat sau persoanele fizice care urmează să desfăşoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale pot urma cursurile de instruire organizate în conformitate cu prevederile alin. (2). (4) În cazul în care solicitantul intenţionează să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleaşi sesiuni de examinare, acesta prezintă un singur dosar care să conţină toate informaţiile necesare.  +  Articolul 20În sensul prezentului regulament, activitatea de exploatare presupune activităţile de operare, întreţinere (inclusiv verificări şi revizii tehnice) şi reparare.  +  Articolul 21Legitimaţiile de instalator autorizat acordate în baza prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul 22Prevederile art. 11 alin. (4) se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 23Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleCEREREpentru înscrierea la examenul de instalator autorizatDomnule Preşedinte,Subsemnatul ............................, domiciliat în localitatea ..................., str. ...................... nr. ..., bl. ..., et. ..., ap. ..., posesor al actului de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de Poliţia .................... la data de ......., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][], născut în anul ....., luna .........., ziua .... în localitatea ................, judeţul ...................., vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul ........ şi, respectiv, gradul ..........................*)._____________ Notă *) Se completează doar în cazul în care solicitantul doreşte să susţină examenul pentru autorizarea în domeniul distribuţiei şi/sau transportului de gaze naturale în cadrul aceleaşi sesiuni de examinare.Sunt absolvent al .................. din localitatea ...................., posed actul de studii nr. ....., eliberat de .......................Sunt calificat în meseria de ....., posed actul de calificare nr. ........, eliberat de .......................Am o practică de ........... ani şi ............ luni în sectorul gazelor naturale, efectuată la:- Societatea ..................... în perioada ........;- Societatea ..................... în perioada ........;- Societatea ..................... în perioada .........Sunt (Nu sunt) instalator autorizat şi am legitimaţia nr. [][][][][][][][][][][][][].Până în prezent am efectuat următoarele lucrări de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale:...........................................................................................................Pentru înscriere anexez: a) cerere-tip; b) copia actului de identitate şi, respectiv, a actelor de reşedinţă în România, pentru persoanele fizice străine; c) copia actelor de pregătire profesională sau copii ale diplomelor de calificare profesională şi dovada recunoaşterii acestora pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine; d) adeverinţă eliberată de angajator care să ateste vechimea şi să confirme experienţa dobândită prin lucrări efectuate în sectorul gazelor naturale, conform cerinţelor gradului de autorizare solicitat, sau copie a carnetului de muncă (din care să reiasă vechimea în muncă în sectorul gazelor naturale), respectiv, pentru persoanele fizice străine, copii ale documentelor care să ateste vechimea şi experienţa în domeniu, eliberate de autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene; e) copia legitimaţiei precedente, după caz; f) fotografie format 3/4 pe hârtie sau format electronic; g) dovada achitării tarifului de examinare; h) dovada absolvirii cursului de instruire organizat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale**)._____________ Notă **) Se aplică candidaţilor declaraţi respinşi la un examen de autorizare organizat de ANRE.Subsemnatul .............................., declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.Data Semnătura............................. ....................................  +  Anexa 2 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleTARIFELE*)pentru acordarea de autorizaţii instalatorilor care desfăşoarăactivităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale_____________ Notă *) Tarifele se actualizează prin ordin al preşedintelui ANRE, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizaţi pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţă pentru producţia şi/sau înmagazinarea subterană a gazelor naturale, precum şi pentru obiective aferente transportului gazelor naturale: a) pentru autorizare gradul I T 180 lei b) pentru autorizare gradul II T 150 lei c) pentru autorizare gradul III T 110 lei2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizaţi pentru obiective aferente sistemelor de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale: a) pentru autorizare gradul I D 180 lei b) pentru autorizare gradul II DA 150 lei c) pentru autorizare gradul II DB 150 lei d) pentru autorizare gradul III D 110 lei  +  Anexa 3 la Regulamentul pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturaleDECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata ..............................., instalator autorizat gradul .........., posesor/posesoare al/a legitimaţiei nr. ........, declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială ..................... să utilizeze legitimaţia mea de instalator autorizat în scopul autorizării societăţii.Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.Data Semnătura............................. ....................................DECLARAŢIESubsemnatul/Subsemnata ............................., sudor autorizat de către organismul naţional abilitat, în material tubular .................... (oţel/polietilenă), titular al autorizaţiei nr. ......., declar pe propria răspundere că sunt de acord ca Societatea Comercială ....................... să utilizeze autorizaţia mea de sudor în scopul autorizării societăţii.Prezentul document anulează orice declaraţii anterioare date în favoarea altor operatori economici.Data Semnătura............................. ....................................--------