ORDONANȚĂ nr. 65 din 19 august 1994 (*republicată*)privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați *)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2008    Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 269/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 4 octombrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:- Ordonanța Guvernului nr. 50/1997 pentru modificarea și completarea articolului 14 din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 16 iulie 1999;- Ordonanța Guvernului nr. 89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 186/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 6 decembrie 1999;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;- Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002;- Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 din 23 decembrie 2003.  +  Capitolul I Calitatea de expert contabil și contabil autorizat  +  Articolul 1Profesia de expert contabil și de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.  +  Articolul 2(1) Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.(2) Asupra constatărilor, concluziilor, opiniilor și recomandărilor sale, expertul contabil întocmește raport.(3) Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența de a ține contabilitatea și de a pregăti lucrările în vederea întocmirii situațiilor financiare.  +  Articolul 3(1) Accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat se face pe bază de examen de admitere, la care să se obțină cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de 3 ani și susținerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.(2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și avizat de Ministerul Finanțelor și de Ministerul Educației Naționale*). Notă *) În prezent, atribuțiile Ministerului Finanțelor și Ministerului Educației Naționale sunt preluate de Ministerul Economiei și Finanțelor și, respectiv, de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.  +  Articolul 4(1) Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are capacitate de exercițiu deplină;b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;c) nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.(2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii și conferențiarii universitari, doctorii în economie și doctorii docenți, cu specialitatea finanțe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) și susținerea unui interviu privind normele de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Articolul 5Se poate prezenta la examenul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are capacitate de exercițiu deplină;b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;c) nu a suferit nicio condamnare, care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat  +  Secţiunea 1 Expertul contabil  +  Articolul 6Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:a) ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;b) acordă asistență privind organizarea și ținerea contabilității;c) efectuează analize economico-financiare și evaluări patrimoniale;d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;f) îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;g) acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;h) efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.  +  Articolul 7Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar și consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activități.  +  Articolul 8Experții contabili pot să-și exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți comerciale potrivit legii.  +  Articolul 9Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;b) majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;c) consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;d) acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală.  +  Secţiunea a 2-a Contabilul autorizat  +  Articolul 10Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:a) ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;b) pregătește lucrările în vederea elaborării situațiilor financiare.  +  Articolul 11Contabilii autorizați pot să-și exercite profesia individual ori în societăți comerciale.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții comune privind experții contabili și contabilii autorizați  +  Articolul 12(1) Experților contabili și contabililor autorizați le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituțiile la care sunt salariați și pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurență. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soți ai administratorilor.(2) Experții contabili și contabilii autorizați nu pot efectua pentru terți lucrările prevăzute la art. 6 și 10, în situația în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.(3) Activitatea de cenzor poate fi desfășurată, potrivit legii, de către experții contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și experiență în activitatea financiarcontabilă de cel puțin 5 ani, precum și de către societățile comerciale membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  +  Articolul 13Experții contabili și contabilii autorizați garantează răspunderea civilă privind activitatea desfășurată, prin subscrierea unei polițe de asigurare sau prin vărsarea unei contribuții la fondul de garanții.  +  Articolul 14Relațiile experților contabili, contabililor autorizați și societăților comerciale de profil cu clienții se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.  +  Articolul 15Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 și 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracțiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiției, Ministerului Public sau Ministerului Internelor și Reformei Administrative, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunțarea hotărârii judecătorești definitive.  +  Secţiunea a 4-a Răspunderile experților contabili și ale contabililor autorizați  +  Articolul 16(1) Experții contabili și contabilii autorizați răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal, după caz, potrivit legii.(2) Limitele răspunderii civile a experților contabili și contabililor autorizați se stabilesc prin contractele de prestări de servicii încheiate în condițiile legii, în funcție de uzanțele interne și internaționale ale profesiei contabile.  +  Articolul 17(1) Sancțiunile disciplinare ce se aplică experților contabili și contabililor autorizați, în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:a) mustrare;b) avertisment scris;c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadă de timp de la 3 luni la un an;d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.(2) Abaterile în funcție de care se aplică sancțiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Secţiunea 1 Organizarea și atribuțiile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 18Se înființează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, persoană juridică de utilitate publică și autonomă, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați, în condițiile stabilite de prezenta ordonanță, având sediul în municipiul București.  +  Articolul 19Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați își constituie filiale, fără personalitate juridică, în reședințele de județ și în municipiul București.  +  Articolul 20Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați are următoarele atribuții:a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului și susținerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se avizează de Ministerul Economiei și Finanțelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;b) organizează evidența experților contabili, a contabililor autorizați și a societăților comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;c) asigură buna desfășurare a activității experților contabili și a contabililor autorizați;d) elaborează și publică normele privind activitatea profesională și conduita etică a experților contabili și a contabililor autorizați, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;e) asigură pentru experții contabili buna desfășurare a activității de evaluare pe baza Standardelor Internaționale de Evaluare;f) sprijină formarea și dezvoltarea profesională prin programe de formare și dezvoltare profesională adecvate;g) apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organisme specializate, precum și cu alte persoane juridice și fizice din țară și din străinătate;h) colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate;i) editează publicații de specialitate;j) alte atribuții stabilite prin lege sau regulament.  +  Secţiunea a 2-a Secțiunile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 21(1) Activitățile prevăzute la art. 6 și, respectiv, la art. 10 pot fi desfășurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și dovedită cu legitimația de membru, vizată anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscriși toți membrii, persoane fizice, experți contabili, separat de contabilii autorizați, precum și persoanele juridice de profil, grupate în funcție de criteriul teritorial.(2) Organizarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se face pe două secțiuni:- secțiunea experților contabili;- secțiunea contabililor autorizați.(3) Evidența persoanelor care au promovat examenul de admitere și se află în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(4) Membrii care nu exercită profesia vor fi înscriși în capitole distincte, în cadrul secțiunilor prevăzute la alin. (2).(5) Organizarea și funcționarea secțiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.  +  Articolul 22(1) Înscrierea în Tabloul Corpului a experților contabili și a contabililor autorizați se face, la cerere, de către filialele județene și a municipiului București, dacă cei în cauză fac dovadă că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c), respectiv art. 5 lit. a) și c).(2) Contestația împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării și se soluționează de conducerea secțiunii experților contabili sau a contabililor autorizați, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secțiunilor pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, și se soluționează în termen de 15 zile de la data depunerii contestației. Deciziile Consiliului superior al Corpului sunt definitive.(3) După înscrierea în tablou, experții contabili și contabilii autorizați depun jurământ scris.(4) Jurământul are următoarea formulare:"Jur să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să respect prevederile Regulamentului Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și ale Codului privind conduita etică și profesională a experților contabili și contabililor autorizați, să păstrez secretul profesional și să aduc la îndeplinire cu conștiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)".  +  Articolul 23(1) Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați au obligația să plătească cotizațiile profesionale. Neplata acestora pe o perioadă de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.(2) De asemenea, sunt radiați din evidență experții contabili și contabilii autorizați care au suferit o condamnare de natura celor prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au săvârșit abateri grave de altă natură, prevăzute în regulament, precum și cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul și la nivelul prevăzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.  +  Articolul 24Societățile comerciale de expertiză contabilă și societățile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, au obligația să comunice filialelor acestuia toate modificările intervenite în componența asociaților sau acționarilor lor.  +  Articolul 25Publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat se efectuează sau se autorizează de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, în interesul profesiei membrilor săi.  +  Articolul 26Persoanele fizice sau juridice străine, care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, dacă în țările lor au această specializare, în condițiile stabilite prin convenții bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state și dacă au susținut examenul vizând cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării și funcționării societăților comerciale, precum și a celei fiscale și contabile.  +  Secţiunea a 3-a Organele de conducere ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  +  Articolul 27(1) Organele de conducere ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați sunt: Conferința națională, Consiliul superior al Corpului și Biroul permanent al Consiliului superior.(2) La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generală, consiliul filialei și biroul permanent al acestuia.  +  Articolul 28Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor sale se controlează de către cenzori aleși de Conferința națională și, respectiv, de adunările generale.  +  Articolul 29(1) Organizarea și funcționarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Conferința națională, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Justiției.(2) Orice modificare și/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale și în conformitate cu prevederile alin. (1).  +  Articolul 30(1) Conferința națională a experților contabili și contabililor autorizați se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, ai comisiilor de disciplină și din reprezentanții Ministerului Economiei și Finanțelor de pe lângă Consiliul superior al Corpului și consiliile filialelor, precum și din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filială desemnat de adunarea generală.(2) Conferința națională este legal constituită cu participarea majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Prima conferință va fi formată din președinții filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și delegații experților contabili și contabililor autorizați, în condițiile alin. (1).(4) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, este convocată din nou Conferința națională. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puțin 30% din numărul membrilor și reprezentanților prevăzuți la alin. (1).  +  Articolul 31Conferința națională are următoarele atribuții:a) stabilește direcțiile de bază pentru asigurarea bunei exercitări a profesiei de expert contabil și de contabil autorizat;b) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, modificările și completările acestuia, avizate de Ministerul Economiei și Finanțelor și de Ministerul Justiției, precum și Codul etic al profesioniștilor contabili, care vor fi transmise de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I;c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România;d) aprobă sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor acestuia, precum și pentru aparatul propriu al acestora;e) alege și revocă membrii Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și ai comisiei de cenzori a acestuia;f) examinează activitatea desfășurată de Consiliul superior și de consiliile filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și dispune măsurile necesare;g) hotărăște sancționarea disciplinară a membrilor Consiliului superior și ai consiliilor filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați în conformitate cu prevederile art. 17, la propunerea comisiei superioare de disciplină. Contestarea sancțiunilor hotărâte de Conferința națională poate fi făcută la Secția contencios administrativ a Curții de Apel, în termen de 30 de zile de la data înștiințării oficiale. Hotărârile Curții de Apel sunt definitive;h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului superior și consiliilor filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;i) alege și revocă președintele și 2 membri ai comisiei superioare de disciplină;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de prezenta ordonanță.  +  Articolul 32(1) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați. Persoana respectivă poate să cumuleze această funcție numai dacă desfășoară activitate în domeniul cercetării sau în învățământul universitar de profil, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.(2) Președintele Consiliului superior, membrii titulari și membrii supleanți sunt aleși prin vot secret, pentru un mandat de 4 ani. Pentru asigurarea continuității, mandatele a jumătate din membrii aleși încetează după 2 ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizați prin vot secret. Celorlalți membri, după 4 ani, le încetează mandatul și nu mai sunt înscriși în listele de candidați. Președintele și membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeși după cel puțin o perioadă egală cu cea a mandatului îndeplinit.(3) Președintele Consiliului superior poate fi ales pentru o perioadă de cel mult două mandate.(4) Prevederile alin. (1), (2) și (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile și filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.(5) Președintele Consiliului superior și președinții filialelor județene nu pot avea atribuții referitoare la conducerea executivă a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(6) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați în fața autorităților publice, precum și în raporturile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.  +  Articolul 33(1) Pe lângă Consiliul superior funcționează Comisia superioară de disciplină, compusă din 7 membri titulari și 7 supleanți, astfel:a) președintele și 2 membri experți contabili aleși de Conferința națională pentru un mandat de 4 ani dintre experții înscriși în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită;b) 2 membri desemnați de ministrul economiei și finanțelor;c) 2 membri desemnați de ministrul justiției.(2) În aceleași condiții se desemnează supleanții.(3) Comisia superioară de disciplină aplică sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 17 și soluționează contestațiile la hotărârile disciplinare pronunțate de comisiile de disciplină ale filialelor.(4) Contestațiile împotriva hotărârilor aplicate de Comisia superioară de disciplină se depun la Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați care decide.  +  Articolul 34(1) Adunarea generală a filialelor este formată din membrii experți contabili și contabili autorizați, cu domiciliul stabilit în județul respectiv sau în municipiul București, după caz.(2) Adunarea generală a filialei este legal constituită cu participarea majorității membrilor prevăzuți la alin. (1), iar hotărârile sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea celor prezenți.(3) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puțin 30% din numărul membrilor prevăzuți la alin. (1).  +  Articolul 35Adunarea generală a filialei are următoarele atribuții:a) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al filialei și execuția acestuia;b) asigură buna exercitare a profesiei de expert contabil și de contabil autorizat pe plan local;c) alege și revocă membrii consiliului filialei Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și cenzorii;d) propune, dintre membrii săi, candidați pentru Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;e) examinează activitatea desfășurată de consiliul filialei și de comisia de disciplină care funcționează pe lângă acesta și hotărăște;f) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege și de regulament sau hotărâte de Consiliul superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Articolul 36(1) Pe lângă consiliul filialei funcționează o comisie de disciplină, compusă din 5 membri titulari și 5 supleanți: președintele și 4 membri aleși de adunarea generală pentru un mandat de 4 ani dintre membrii experți contabili care se bucură de autoritate profesională și morală deosebită.(2) În aceleași condiții se desemnează supleanții.(3) Comisia de disciplină a filialei aplică sancțiunile prevăzute la art. 17 lit. a), b) și c).  +  Articolul 37(1) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați și filialele sale își acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din:- taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;- taxa de înscriere în evidența Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați;- cotizațiile membrilor stabilite pe tranșe de venituri;- încasări din vânzarea publicațiilor proprii;- donații;- alte venituri din activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați și a filialelor sale, stabilite prin regulament.(2) Taxele de înscriere în evidență și cotizațiile pe tranșe de venit se stabilesc anual de Conferința Națională a Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Capitolul IV Supravegherea publică  +  Articolul 38Activitatea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se desfășoară sub supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul Economiei și Finanțelor.  +  Articolul 39Persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor să efectueze supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România au următoarele îndatoriri:a) participă la Conferința națională și la ședințele Consiliului superior, fără drept de vot;b) sesizează ministrul economiei și finanțelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei și Finanțelor poate ataca hotărârile Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.  +  Articolul 40Pentru a-și putea exercita atribuția prevăzută la art. 39 lit. b), Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România va pune la dispoziția persoanelor desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor o copie de pe hotărârile și deciziile luate, precum și toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, precum și, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor și hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.  +  Articolul 41Persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuții:a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent și ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;b) sesizează Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidența acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor să efectueze supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum și cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) și c).  +  Articolul 42(1) Pentru exercitarea îndatoririlor și atribuțiilor prevăzute la art. 39 și 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor cu cel puțin 7 zile înainte.(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei și Finanțelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei și Finanțelor poate exercita căile de atac, în condițiile legii.  +  Articolul 43(1) Exercitarea oricărei atribuții specifice calității de expert contabil și de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situație de incompatibilitate constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale.(2) Persoanele care exercită atribuții specifice calității de expert contabil și de contabil autorizat fără viza anuală se sancționează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.  +  Articolul 44Hotărârile și deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent și Conferința națională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45Persoanele care au calitatea de expert contabil în condițiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică își păstrează această calitate dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) și c).  +  Articolul 46Organizarea adunărilor generale de constituire a filialelor, precum și a primei conferințe naționale a experților contabili și contabililor autorizați se va asigura de Ministerul Economiei și Finanțelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 47(1) Atribuțiile direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București*) privind activitatea de expertiză judiciară contabilă și tehnică, referitoare la evidența și recomandarea experților, urmărirea încasării onorariilor și plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele județene și al municipiului București. Notă *) În prezent, în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor funcționează, conform Hotărârii Guvernului nr. 386/2007, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor preda tribunalelor județene și al municipiului București, în termen de 30 de zile de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, evidențele experților contabili și experților tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum și lucrările curente privind expertiza contabilă și expertiza tehnică judiciară, în vederea asigurării desfășurării activității de expertiză judiciară conform reglementărilor legale.(3) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), se suplimentează statele de funcții ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent, iar cel al Tribunalului Municipiului București**) cu 3 asemenea posturi. Notă
    **) Conform Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, denumirea „Tribunalul Municipiului București” a fost înlocuită cu denumirea „Tribunalul București”.
     +  Articolul 48(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor vira în contul filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România soldul privind cota de 10% reținută din onorariile încasate pentru expertize contabile.(2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnică se va vira în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C - S.A.  +  Articolul 49(1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilă și expertiza tehnică se abrogă. Prevederile din Decretul nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnică rămân în vigoare.