HOTĂRÂRE nr. 1.580 din 19 decembrie 2007pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) stabilește utilizarea plafoanelor valorice pentru garanții, care vor fi utilizate de băncile comerciale agreate. Analiza și alocarea plafoanelor valorice pentru garanții se va face pe baza normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.2. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Reprezentarea și asistența juridică a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în fața instanțelor judecătorești sunt asigurate de Direcția juridică a Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. împreună cu Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.(5) Reprezentarea și asistența juridică a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în fața celorlalte organe și autorități ale statului sunt asigurate de Direcția juridică a Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii,
  comerț, turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  București, 19 decembrie 2007.Nr. 1.580.-----