ORDIN nr. 2.462 din 21 decembrie 2007privind aprobarea procedurii de contractare a datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat pe pieţele internaţionale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 3.2.7 din normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de titluri de stat lansate pe pieţele internaţionale se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:1. fundamentarea alegerii unui împrumut în valută prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe pieţele internaţionale de capital ca instrument de finanţare a deficitului bugetar şi de refinanţare a datoriei publice, precum şi a caracteristicilor generale ale împrumutului ce urmează a fi contractat (suma, scadenţa, moneda), cu aprobarea Guvernului;2. transmiterea cererilor de ofertă către instituţii financiare, cu menţionarea cel puţin a sumei, scadenţei, monedei şi a altor caracteristici specifice împrumutului ce se intenţionează a fi contractat prin emisiune de titluri de stat, precum şi a termenului limită până la care pot fi transmise cererile de ofertă;3. analizarea ofertelor primite în termenul specificat în cererile de ofertă de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, avându-se în vedere, printre altele, suma emisiunii, scadenţa împrumutului obligatar, precum şi alte elemente de bază ale tranzacţiei, cu excepţia celor care depind de evoluţia condiţiilor de piaţă şi care se pot modifica până în momentul lansării emisiunii de titluri de stat, urmată de întocmirea "listei scurte";4. prezentarea "listei scurte" Guvernului, spre informare, cu fundamentarea motivelor care au stat la baza realizării selecţiei intermediare;5. organizarea de întrevederi cu instituţiile financiare selectate în "lista scurtă" pentru dezbatere şi eventuala actualizare a ofertelor depuse anterior;6. analizarea ofertelor rezultate şi întocmirea clasamentului de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, avându-se în vedere, printre altele, şi: strategia propusă, costurile estimate la momentul remiterii ofertelor către Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi alţi factori consideraţi relevanţi; rezultatul analizei întreprinse şi ierarhia rezultată se vor aduce în mod corespunzător la cunoştinţă Guvernului;7. elaborarea şi aprobarea ordinului privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de titluri de stat pe pieţele internaţionale şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I; în cuprinsul ordinului se vor preciza cel puţin administratorii desemnaţi ai tranzacţiei, suma emisiunii, scadenţa împrumutului obligatar, precum şi alte elemente de bază ale tranzacţiei, cu excepţia celor care depind de evoluţia condiţiilor de piaţă şi care se pot modifica până la momentul lansării emisiunii de titluri de stat;8. desemnarea administratorilor de plasament prin semnarea scrisorii de mandat de către reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ai instituţiilor financiare selectate; în scrisoarea de mandat se vor preciza cel puţin responsabilităţile şi obligaţiile administratorilor, menţionându-se şi comisionul de administrare a tranzacţiei, precum şi alte cheltuieli care revin administratorilor tranzacţiei;9. în paralel cu procesul de selecţie a administratorilor de plasament se realizează şi procesul de selecţie a firmei/firmelor de consultanţă juridică ce va/vor analiza şi definitivă documentele aferente emisiunii de titluri de stat. În alegerea firmei/firmelor de consultanţă juridică se va avea în vedere o serie de criterii considerate relevante pentru scopul propus, menţionate în cererile de ofertă transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor;10. derularea procesului de due-diligence (colectarea datelor şi informaţiilor necesare actualizării prospectului de emisiune de la instituţiile corespunzătoare, desfăşurarea programului de întâlniri) necesar elaborării prospectului de emisiune;11. agrearea agendei de semnare a documentelor şi de închidere a tranzacţiei de către părţi şi depunerea proiectului de prospect de emisiune la bursa de valori recomandată de administratorii de plasament;12. stabilirea unei strategii privind marketingul emisiunii împreună cu administratorii de plasament (elaborarea de prezentări de ţară necesare în scopul organizării unor întâlniri cu investitorii, conferinţe telefonice, videoconferinţe, road-show în centre financiare internaţionale recomandate de administratori);13. stabilirea de către administrator/administratori a structurii sindicatului de bănci care ar putea participa la subscrierea şi plasarea împrumutului şi cotele alocate acestora;14. prin negociere cu sindicatul de investitori, administratorul/administratorii va/vor determina preţul de lansare a emisiunii şi va/vor lansa emisiunea de titluri de stat, după agrearea caracteristicilor financiare (cupon, randament, preţ-elemente ce sunt determinate de conjunctura pieţei pe perioada de ofertare) de Ministerul Economiei şi Finanţelor;15. semnarea documentelor aferente emisiunii, de închidere a acesteia şi virarea sumei emisiunii în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor, conform prevederilor legale în vigoare;16. după virarea sumei rezultate din emisiunea de obligaţiuni în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor, suma obţinută va fi reîntregită, după caz, cu valoarea comisionului de administrare a tranzacţiei şi a altor cheltuieli aferente emisiunii (cheltuieli cu avocaţii, cheltuieli cu marketingul emisiunii etc.), la care se adaugă discontul, în cazul în care obligaţiunile au fost lansate cu discont.Reîntregirea sumei emisiunii se va face:- din bugetul de stat, capitolul 55.01 "Tranzacţii cu datoria publică" articolul 20.24, alineatul 20.24.01 "Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe" - cu valoarea comisionului de administrare şi a altor cheltuieli aferente; şi- din bugetul de stat, capitolul 55.01 "Tranzacţii cu datoria publică" articolul 30.02, alineatul 30.02.01 "Dobânzi aferente datoriei publice externe directe" - cu valoarea discontului;17. în cazul în care preţul emisiunii este peste par, respectiv atunci când preţul obligaţiunii este mai mare decât valoarea nominală, prima înregistrată reprezintă venit la bugetul de stat şi se virează la capitolul "Alte încasări".  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 21 decembrie 2007.Nr. 2.462.------------