ORDIN nr. 3.042/C din 28 noiembrie 2007privind durata şi periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2007  În temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, al Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi al Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Persoanele aflate în executarea măsurilor privative de libertate, denumite în continuare persoane private de libertate, au dreptul de a primi vizite în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului locului de deţinere, directă sau prin intermediul unor sisteme electronice. (2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soţ sau de soţie ori de rudele până la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimţământul persoanei private de libertate, aceasta poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de deţinere.  +  Articolul 2 (1) În funcţie de regimul de executare a pedepsei şi de conduita adoptată pe timpul detenţiei, persoanele private de libertate pot primi vizite astfel: a) cu dispozitive de separare (tip cabină); b) fără dispozitive de separare. (2) Vizita cu dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi închis, persoanelor arestate preventiv şi persoanelor condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei. (3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis. În mod excepţional, acest tip de vizită se poate acorda şi persoanelor condamnate cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă şi închis, cu aprobarea directorului locului de deţinere, în condiţiile art. 38 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006. (4) Directorul locului de deţinere poate dispune ca vizitele persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis să aibă loc în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, atunci când:- există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;- vizitatorul sau persoana privată de libertate solicită acest lucru;- împotriva persoanelor private de libertate s-a declanşat procedura disciplinară sau au fost sancţionate disciplinar în ultimele 6 luni pentru introducere, comercializare ori deţinere de droguri, medicamente fără prescripţie medicală şi obiecte interzise sau pentru exercitarea de violenţe. (5) Directorul locului de deţinere poate aproba vizite între persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la vizite, în spaţii prevăzute cu dispozitive de separare, în condiţiile prevăzute de art. 40 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (6) Durata vizitei este de la 30 de minute până la două ore, în raport de numărul solicitărilor de acordare a vizitelor şi de spaţiile existente. Persoanele private de libertate pot beneficia în cursul unei zile de o singură vizită. (7) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 39 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (8) Pentru minorii privaţi de libertate, durata vizitei este de la o oră la 3 ore. (9) Periodicitatea exercitării dreptului persoanelor private de libertate de a primi vizite este prevăzută în anexa nr. 1. (10) Persoanele private de libertate beneficiază, în limitele prevăzute în anexa nr. 1, de cel mult o vizită pe săptămână. În aceleaşi condiţii, minorii privaţi de libertate şi femeile gravide ori care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază de cel mult două vizite pe săptămână.  +  Articolul 3Persoanele private de libertate, cetăţeni străini sau apatrizi, pot fi vizitate în aceleaşi condiţii ca şi persoanele cu cetăţenie română.  +  Articolul 4 (1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de apărătorii lor în baza împuternicirii avocaţiale înregistrate la barou şi a carnetului de avocat vizat la zi. (2) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a vizitelor. (3) Persoanele private de libertate de altă cetăţenie decât cea română pot fi vizitate, cu informarea directorului locului de deţinere, de diplomaţi şi funcţionari consulari din cadrul misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare străine care reprezintă interesele statului ai cărui cetăţeni sunt cei vizitaţi. (4) Întrevederile cu persoanele menţionate la alin. (1)-(3) sunt confidenţiale şi se desfăşoară sub supraveghere vizuală în spaţii special amenajate prevăzute cu dispozitive de separare care să limiteze contactul fizic, dar care să permită transmiterea de înscrisuri şi care nu afectează drepturile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 5Persoanele private de libertate, internate în spitale din afara sistemului penitenciar, pot fi vizitate cu aprobarea directorului locului de deţinere şi cu avizul medicului în a căror supraveghere se află, în prezenţa unui lucrător al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită.  +  Articolul 6 (1) Persoanele sosite la vizită sunt obligate să îşi dovedească identitatea cu cartea sau cu buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt act cu fotografie, emis de o autoritate a statului ai cărui cetăţeni sau rezidenţi sunt. (2) În cazul în care documentul este deteriorat sau nu poate fi efectuată o verificare corespunzătoare privind identitatea solicitantului, vizita nu se acordă.  +  Articolul 7 (1) Persoanele sosite în vizită sunt supuse controlului de specialitate şi celui antiterorist. (2) Accesul vizitatorilor implică măsuri de control necesare din motive de securitate, prin observare, palpare, control corporal sau prin utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de detectare a armamentului, muniţiei sau substanţelor stupefiante, toxice ori explozive sau a obiectelor interzise. (3) Vizitatorii asupra cărora s-au descoperit armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori obiecte interzise, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului, nu sunt admişi la vizită pentru o perioadă stabilită de directorul penitenciarului, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. (4) Accesul persoanelor private de libertate la vizită presupune obligativitatea efectuării percheziţiei corporale sumare pentru vizita cu dispozitiv de separare, percheziţiei corporale amănunţite pentru vizita fără dispozitiv de separare şi acceptării celorlalte măsuri de control necesare pentru asigurarea securităţii. Refuzul acceptării măsurilor de control din partea vizitatorilor sau a persoanelor private de libertate conduce la anularea vizitei. (5) Vizitatorii care pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului persoanelor private de libertate, cei în stare de ebrietate sau care încearcă să introducă substanţe, bunuri ori obiecte interzise în locul de desfăşurare a vizitei, precum şi cei despre care se deţin date şi informaţii că ar putea periclita siguranţa locului de deţinere nu sunt primiţi la vizită, prin dispoziţie a directorului locului de deţinere.  +  Articolul 8Nerespectarea regulilor privind acordarea şi desfăşurarea vizitei atrage întreruperea sau, după caz, încetarea acesteia, iar motivele se consemnează de către cel care a luat măsura într-un registru special destinat. În aceste situaţii, vizita se înregistrează ca fiind efectuată.  +  Articolul 9 (1) În situaţia naşterii copilului persoanei private de libertate ori a decesului unui membru de familie sau al unei rude până la gradul al IV-lea inclusiv, directorul unităţii poate aproba ca persoanele private de libertate, în baza unei solicitări scrise, să beneficieze de o vizită în afara celor prevăzute în anexa nr. 1. (2) Vizita prevăzută la alin. (1) se poate acorda fără dispozitiv de separare.  +  Articolul 10 (1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi, prin sectorul vizite, bunuri de natura celor prevăzute în anexa nr. 2. (2) Greutatea unui pachet cu bunuri ce pot fi primite, păstrate şi folosite de persoanele private de libertate, în condiţiile prevăzute de art. 55 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, nu va depăşi 10 kg. Numărul pachetelor ce pot fi primite lunar este egal cu cel al vizitelor la care persoanele private de libertate au dreptul conform anexei nr. 1. (3) Sancţiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a primi vizite pe o perioadă de cel mult 3 luni nu afectează dreptul de a primi bunuri. (4) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor se fac cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de administraţia locului de deţinere. (5) Persoanelor private de libertate le sunt interzise primirea, deţinerea şi portul bunurilor şi obiectelor din metale şi pietre preţioase.  +  Articolul 11 (1) Persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet produse alimentare, dulciuri, legume, fructe, cafea, ţigări, apă minerală, băuturi răcoritoare, produse cosmetice şi de întreţinere, detergenţi, baterii pentru aparatura audio, precum şi orice alte produse în care se pot disimula droguri, substanţe toxice ori care prin controlul specific pot fi deteriorate sau în cazul cărora activitatea de control contravine normelor igienico-sanitare. (2) Produsele din categoria celor enumerate la alin. (1) pot fi achiziţionate numai de la punctul comercial care funcţionează în incinta locului de deţinere, cu respectarea art. 56 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. (3) Se interzice vânzarea către persoanele private de libertate a produselor alimentare care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei. (4) Persoanele private de libertate nu pot primi prin pachet medicamente. Medicamentele prescrise de medicii specialişti pot fi achiziţionate din sumele la dispoziţia persoanelor private de libertate, prin grija medicului locului de deţinere. Aceste cheltuieli nu afectează cuantumul săptămânal al sumelor din care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături. (5) De la punctul comercial pot fi achiziţionate şi produse dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, direct sau pe bază de solicitare scrisă, în cazul bunurilor de folosinţă îndelungată sau al celor care nu se regăsesc printre cele comercializate în mod curent.  +  Articolul 12Cu ocazia primirii, bunurile şi obiectele destinate persoanelor private de libertate sunt supuse, în prezenţa acestora, controlului specific executat de personalul anume desemnat de către directorul locului de deţinere.  +  Articolul 13 (1) Plafonul săptămânal al sumei cu care persoanele private de libertate pot efectua cumpărături de la punctele comerciale înfiinţate în cadrul unităţilor de deţinere reprezintă jumătate din salariul minim brut pe economie. (2) În situaţia achiziţionării unor bunuri de folosinţă îndelungată, permise a fi păstrate sau folosite pe perioada executării pedepsei, directorul locului de deţinere poate aproba folosirea unei sume mai mari decât cea prevăzută la alin. (1), însă totalul cheltuielilor efectuate nu poate depăşi plafonul aferent lunii respective.  +  Articolul 14Dispoziţiile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător persoanelor reţinute, arestate preventiv, precum şi minorilor faţă de care s-a luat măsura educativă a internării într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ.  +  Articolul 15Persoanele private de libertate nu pot cumpăra, primi, deţine sau folosi bunuri şi obiecte de genul celor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17 (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, directorii locurilor de deţinere dispun măsuri de diversificare a gamei de bunuri prevăzute la art. 11 alin. (1), ce pot fi achiziţionate de către persoanele private de libertate de la punctele comerciale din incintă. (2) În această perioadă persoanele private de libertate pot primi alimente şi bunuri de natura celor prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepţia produselor alimentare semipreparate, preparate sau gătite, uşor alterabile ori care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, ori a produselor a căror valabilitate este expirată. Se interzice primirea bunurilor care nu prezintă sigiliul producătorului sau care, în urma controlului specializat, pot suferi modificări ori deteriorări. (3) După acest termen bunurile prevăzute la art. 11 alin. (1) pot fi achiziţionate numai de la punctele comerciale din incinta locurilor de deţinere.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19La intrarea în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.131/C/2003 privind durata şi periodicitatea vizitelor, numărul şi greutatea pachetelor cu alimente, precum şi bunurile care pot fi primite, păstrate şi folosite de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 26 noiembrie 2003, se abrogă.Ministrul justiţiei,Tudor-Alexandru ChiuariuBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 3.042/C.  +  Anexa 1 PERIODICITATEA ACORDĂRII VIZITELOR1. Arestaţi preventiv:- majori - 4 vizite/lună;- minori şi femei gravide ori care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere - 6 vizite/lună.2. Condamnaţi cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă:- 2 vizite/lună.3. Condamnaţi cărora li se aplică regimul închis şi persoane condamnate până la stabilirea regimului de executare a pedepsei:- majori - 3 vizite/lună;- minori şi femei gravide ori care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere - 5 vizite/lună.4. Condamnaţi cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis:- majori - 4 vizite/lună;- minori şi femei gravide ori care au născut, pe perioada în care îngrijesc copilul în locul de deţinere - 6 vizite/lună.5. Minori sancţionaţi cu internarea într-un centru de reeducare:- 8 vizite/lună.  +  Anexa 2 BUNURILEce pot fi primite, păstrate şi folositede către persoanele private de libertate
    Nr. crt.Denumirea bunurilor şi obiectelorCantitatea
    I.Articole de îmbrăcăminte şi cazarmament  
    1.Lenjerie de corp (maiouri, chiloţi, bluze de corp, indispensabili)10 bucăţi
    2.Pijamale/cămăşi de noapte2 bucăţi
    3.Pulovere2 bucăţi
    4.Cojoc, palton, pardesiu1 bucată
    5.Pantaloni scurţi2 bucăţi
    6.Fular1 bucată
    7.Ciorapi10 perechi
    8.Încălţăminte2 perechi
    9.Mănuşi1 pereche
    10.Bretele sau curea pentru pantaloni1 bucată
    11.Papuci1 pereche
    12.Şapcă, pălărie, căciulă, basc, fes1 bucată
    13.Basmale2 bucăţi
    14.Lenjerie pentru pat (cearşafuri, feţe pernă)2 bucăţi*)
    15.Faţă de masă - pentru mesele din dotarea camerelor de deţinere2 bucăţi*)
    16.Costum de haine sau pantalon şi sacou2 bucăţi
    17.Rochii2 bucăţi
    18.Fuste sau pantaloni2 bucăţi
    19.Bluze, tricouri5 bucăţi
    20.Cămăşi5 bucăţi
    21.Cravată2 bucăţi
    II.Articole pentru igiena personală  
    1.Prosoape4 bucăţi
    2.Batiste5 bucăţi
    3.Pieptene sau perie pentru păr, cu excepţia celor din metal1 bucată
    4.Perie de dinţi2 bucăţi
    5.Aparat de uscat părul1 bucată*)
    6.Unghieră fără cuţit1 bucată
    7.Lighean din material plastic pentru igiena personală a femeilor1 bucată
    8.Perii pentru haine şi încălţăminte2 bucăţi
    9.Brâu1 bucată**)
    10.Ochelari de vedereîn raport de nevoi**)
    11.Protezeîn raport de nevoi**)
    III.Alte obiecte şi bunuri  
    1.Genţi sau sacoşe2 bucăţi
    2.Ceas de mână1 bucată
    3.Obiecte de podoabă (inele, cercei, lănţişoare etc.), cu excepţia celor din metale şi pietre preţioasemaximum 3 bucăţi din fiecare
    4.Brichetă, pentru fumători2 bucăţi
    5.Pix, creion2 bucăţi
    6.Hârtie de scris şi de xeroxîn raport de nevoi
    7.Plicuri şi timbreîn raport de nevoi
    8.Ace pentru cusut2 bucăţi
    9.Aţă pentru cusut2 papiote
    10.Dispozitiv mecanic pentru deschiderea conservelor1 bucată
    11.Farfurii/castroane din material plastic/metal1 bucată
    12.Lingură, furculiţă, linguriţăcâte o bucată
    13.Pahar, cană din material plastic/metalcâte o bucată
    14.Fierbător1 bucată*)
    15.Filtru de cafea1 bucată*)
    16.Televizor cu diagonala de maximum 51 cm1 bucată*)
    17.Aparate audio cu baterii, cu dimensiuni cumulate (L+l+h) de maximum 30 cm1 bucată*)
    18.Instrumente muzicaleîn raport de nevoi***)
    19.Joc de şah, table, rummy, cărţi de joc etc.câte un set
    20.Costume pentru activităţi artisticeîn raport de nevoi***)
    21.Materiale şi echipament pentru practicarea activităţilor sportive, după cum urmează: trening, tricou, şort, pantofi de sport, mingi de volei, fotbal, tenis de câmp sau de masă, rachete ori palete, fileu pentru jocuri sportive, extensoare, flexoareîn raport de nevoi***)
    22.Fotografiiîn număr rezonabil
    23.Obiecte şi diferite materiale de uz personal cu semnificaţii religioaseîn număr rezonabil
    24.Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi ocupaţionale, cărţi, broşuri, reviste cu conţinut religios, beletristic, ştiinţific sau tehnicîn număr rezonabil***)
    25.Materiale pentru desfăşurarea unor activităţi tip hobby şi ocupaţionale*)  
  -------    *) Cu aprobarea directorului locului de deţinere.    **) Cu recomandarea medicului.    ***) Cu aprobarea directorului locului de deţinere, în raport de spaţiilede depozitare existente.
   +  Anexa 3 OBIECTELEinterzise a fi primite, cumpărate, păstrate şifolosite de către persoanele private de libertate,aflate în locurile de deţinereA. Arme şi obiecte periculoase* Arme de foc şi arme albe, reale sau imitaţii* Obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc, obiectele ascuţite ori tăioase, confecţionate sau introduse clandestin în penitenciar* Obiecte care sunt permise a fi deţinute (unghieră sau pilă, desfăcătoare de conserve), care au fost modificate, pixuri, pieptene, umeraşe, cârlige de rufe etc., confecţionate din metal* Obiectele furnizate de administraţia locului de deţinere, care se află în alt loc decât cele autorizate (ustensile de bucătărie, scule şi unelte folosite în ateliere, ustensile de frizerie) sau care pot fi utilizate în alte scopuri decât cele stabilite prin regulamentul de ordine interioară* Bare, lanţuri din fier sau alte materiale, picioare de pat, de masă, de scaune, precum şi alte obiecte de acest gen, pietre ori alte obiecte care pot fi utilizate ca arme de atac* Corzi, sfori elastice sau rigide, precum şi sfori confecţionate din articole de îmbrăcăminte, cazarmament sau alt tip de material* Brichete metaliceB. Alimente şi băuturi* Acumularea de produse alimentare care prezintă risc de alterare* Băuturi alcoolice, fructe fermentate sau în proces de fermentare şi lămâiC. Aparate electronice (pentru vizualizare şi receptare de imagini sau sunet şi playere de muzică sau jocuri)* Aparate de radio şi radiocasetofoane care să aibă încorporată opţiunea de înregistrare* Playere de tip iPod* Dispozitive mobile de redare sau citire de pe CD, care dispun de opţiunea de înregistrare* Playere MP3, atunci când acest gen de aparate permit stocarea şi transferul de date* Video sau DVD, playere ori recordere* Decodoarele de pay-TV şi de canale digitale* Dispozitive care înregistrează imagini în orice format (analogic-video sau digital-DVD)* Console video* Casete, CD-uri, DVD-uri sau alte suporturi externe de stocare, primite prin pachete ori aduse de persoanele private de libertate la revenirea din permisiunea de ieşire din penitenciar, cu excepţia celor cu licenţă, care conţin muzică şi jocuri video şi au sigiliul producătorului* Căştile prevăzute cu cadru metalic şi difuzoarele neîncorporate în aparat* Alte echipamente care au funcţii de înregistrare şi stocareD. Alte tipuri de aparatură* Aparate foto, aparate de emisie-recepţie sau aparate similare, dispozitive externe ori încorporate de poziţionare globală (GPS) sau cu posibilităţi de transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, binocluri, lanterne şi telefoane, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 127 alin. (7) şi (8) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006* Aparate de încălzit, reşouri, fierbătoare atipice, lămpi, cabluri şi materiale electrice, prelungitoare electrice cu lungimea mai mare de 3 m* Ventilatoare sau aparate de aer condiţionat* Baterii, cu excepţia celor cumpărate de la punctele comerciale de incintă* Încărcătoare de acumulatori, transformatoare de curent sau acumulatori* Obiectele autorizate care, fie din cauza caracteristicilor lor, fie prin modificare ulterioară, pot avea încorporate elemente sau funcţii proprii oricărei categorii de obiecte interzise (articole de telefonie mobilă, fotografiere, GPS etc.)* Articole care pot prezenta un risc pentru persoanele private de libertate sau personalul locului de deţinereE. Diferite obiecte* Ace fabricate industrial sau manual, material medical de chirurgie* Seringi, în alte condiţii decât cele stabilite de medicul locului de deţinere şi aprobate de directorul locului de deţinere* Aparate şi ace pentru tatuat* Materiale pentru activităţi sportive, care nu pot fi controlate fără a fi deteriorate* Maşini de scris* Flacoane cu produse de parfumerie cu alcool (parfum, loţiuni pentru masaj etc.), precum şi cele cu un volum de peste 330 ml* Orice fel de produs de igienă personală, de parfumerie sau cosmetică, dacă nu a fost furnizat de locul de deţinere sau achiziţionat de la punctul comercial din incinta locului de deţinereF. Articole vestimentare şi de cazarmament* Lenjerie de pat şi articolele vestimentare care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului, precum şi acumularea de astfel de articole peste cantităţile permise* Genţi, valize sau orice alt articol similar care conţine elemente metalice, căptuşeli, pereţi dubli sau care prezintă riscul de a fi deteriorate în timpul controlului ori care pot fi modificate pentru a se obţine astfel obiecte contondente, tăioase sau ascuţite* Măşti, peruci, meşe, mustăţi şi bărbi false şi orice alt fel de obiecte a căror utilizare poate conduce la schimbarea fizionomiei* Articole vestimentare similare sau asemănătoare cu uniformele şi însemnele de identificare ale personaluluiG. Substanţe toxice, medicamente* Substanţe toxice şi stupefiante* Medicamente care nu au fost prescrise de serviciul medical din locul de deţinere sau medicamentele prescrise pe care pacientul le acumulează în mod nejustificat* Sprayuri de orice fel* Adezivi, vopsele, grunduri, lacuri de orice fel, cu excepţia adezivilor folosiţi pentru lipirea corespondenţei, achiziţionaţi de la punctul comercial din incinta locului de deţinereH. Documente, bani şi obiecte de valoare* Documente de identitate (carte de identitate, paşaport, carnet de conducere etc.), cu excepţia actelor de identitate sau a ecusoanelor emise de locul de deţinere* Fotografii personale de dimensiunile cerute pentru actele de identitate sau cele care, prin modificare, pot fi folosite pentru confecţionarea unui astfel de document* Monede şi bancnote din moneda naţională sau dintr-o monedă străină* Instrumente de plată, cu excepţia celor puse la dispoziţie de locul de deţinere* Cartele telefonice, cu excepţia celor achiziţionate de la punctul comercial din incinta locului de deţinere* Obiecte din metale sau pietre preţioase ori obiecte de artă, de cult, cărţi, ceramică etc. asupra cărora există suspiciunea că sunt obiecte de patrimoniu sau de valoareI. Echipamente şi aparatură informatică* Calculatoare personale şi echipamentele informatice care nu respectă reglementările privind utilizarea şi deţinerea de calculatoare, stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.J. Diverse* Animale şi plante* Embleme, etichete autoadezive, publicaţii, pancarte şi postere reprezentând simboluri neconstituţionale, rasiste, xenofobe, pornografice, care atentează la libertatea religioasă sau ideologică, aduc atingere demnităţii umane sau reprezintă organizaţii teroriste ori incită la violenţă* Ştampile, parafe sau matriţe* Componente electronice, piese sau subansambluri provenite din dezmembrarea diferitelor bunuri-------