DECIZIE nr. 3.443 din 19 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 7 şi ale art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) numere independente de locaţie din domeniul 0Z = 03;".2. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) numerele naţionale nongeografice pentru servicii diverse, din următoarele subdomenii ale domeniului 0Z = 08:1. 0ZAB = 0800 - numere cu acces gratuit pentru apelant;2. 0ZAB = 0801 - numere pentru servicii cu costuri partajate/numere de acces universal;3. 0ZAB = 0802 - numere personale;4. 0ZAB = 0803 - numere pentru servicii cu costuri partajate/numere de acces universal;".3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea de portare a numărului nu poate fi revocată mai târziu de 24 de ore înaintea momentului convenit pentru realizarea portării. În cazul depăşirii acestui termen, portarea numărului va fi finalizată, urmând să fie iniţiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare."4. La articolul 19 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) 13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice şi numerelor independente de locaţie şi al portabilităţii numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de telefonie mobilă;".5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, la solicitarea acestora, cu titlu gratuit, informaţii detaliate, clare şi actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la tarifele practicate pentru furnizarea acestui serviciu şi pentru apelurile realizate către numerele portate, atât în scris, cât şi prin apelarea unui serviciu de relaţii cu clienţii, în condiţiile stabilite de ANRCTI."  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la publicare.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Alexandrina-Luminiţa HîrţanBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 3.443.__________