ORDIN nr. 1.329 din 3 decembrie 2007pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007    În temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbκlyBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 1.329.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)  Consiliul Judeţean ..........................................................  Primăria (autoritatea căreia îi aparţine agentul constatator)                                PROCES - VERBAL                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor                  Nr. ......, încheiat astăzi, ..............    1. Subsemnatul, ..................., în calitate de .............., în baza  legitimaţiei de control nr. ..............., eliberată de ..................,  în urma controlului efectuat astăzi, .............., ora ........, la sediul/  şantierul ...................................................................  .............................................................................  am constatat următoarele: ...................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi comple-  tările ulterioare, aceste fapte constituie contravenţii la normele legale  privind .....................................................................  .............................................................................  şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:  a) conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la ......lei până la ......lei;  b) conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la ......lei până la ......lei;  c) conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la ......lei până la ......lei; ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Total amendă - de la ......lei până la ......lei;    3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:    a) persoana fizică dl (dna), ............., cu domiciliul în .............,  str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul  ........., sectorul ....., C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, posesor  (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria .......  nr. ..........., eliberat(ă)/emis (ă) de poliţia/statul ....................  la data de .............., tichet de înscriere a contravenţiilor seria .....  nr. ........... (pentru cetăţeni străini), în calitate de .................;    b) persoana juridică ........................., înmatriculată la registrul  comerţului cu nr. ............., cod fiscal nr. ...........................,  cu sediul în ................, str. ................... nr. ....., bl. ....,  sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ..................., sectorul .......,  reprezentată de dl (dna) ...................., în calitate de/având funcţia  de ................, C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, posesor (posesoare)  al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ..... nr. ........,  eliberat(ă)/emis de poliţia/statul ................. la data de ...........,  tichet de înscriere a contravenţiilor seria .... nr. .............. (pentru  cetăţeni străini).    4. Subsemnatul(a), ................, posesor (posesoare) al/a buletinului/  cărţii de identitate seria .... nr. ................ eliberat(ă) de ........  la data de ............., domiciliat (domiciliată) în .....................,  str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .....,  judeţul/sectorul ......................, C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,  în calitate de martor, declar că numitul, ........................, nu este  de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi  sancţionare a contravenţiilor.    5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află  de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului  etc.) ......................................................................  ............................................................................    b) Obiecţiuni ale contravenientului ......................................  ............................................................................  ............................................................................            Agent constatator, Contravenient,         ....................... ........................    (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                                    Martor,                       .................................                        (numele şi prenumele, semnătura)    6. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările  ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi de sancţio-  nare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la  comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită  contravenţia.    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de  aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plată", şi s-a înmânat/comunicat  contravenientului un exemplar personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare  recomandată cu confirmare de primire nr. ........... din .............. .             Agent constatator, Contravenient,           ....................... .........................     (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                                    Martor,                       .................................                        (numele şi prenumele, semnătura)    7. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii    Ţinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct. 2 din  prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea  nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi  având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu  modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ......................,  în calitate de ................................, aplic următoarele sancţiuni:                (funcţia şi denumirea organului de control                 căruia îi aparţine agentul constatator) - pentru fapta consemnată la lit. a)- amendă în valoare de... lei (adică ...); - pentru fapta consemnată la lit. b)- amendă în valoare de... lei (adică ...); - pentru fapta consemnată la lit. c)- amendă în valoare de... lei (adică ...) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               TOTAL amendă în valoare de... lei (adică ....)                                                        (în cifre) (în litere)  şi dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: ............................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    Măsurile dispuse se vor realiza până la data de .........., contravenientul  având obligaţia de a notifica organului de control îndeplinirea acestei  obligaţii în termenul stabilit.    8. Înştiinţare de plată    a) Contravenientul urmează să achite suma totală de ......... lei la C.E.C.  sau la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică în termen de 15 zile de  la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac  100% venit la bugetul local.    b) Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de  15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la adresa ........,  situată în .................................................................,            (organului de control căruia îi aparţine agentul constatator)  str. ....................... nr. ......., judeţul/sectorul .................,  telefon ............. .    Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data  înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.              Consiliul judeţean .......................................              Primăria (autoritatea căreia îi aparţine agentul                                  constatator)                                     ..........................                                    (organul de control/funcţia)                                          ...............                                  (numele şi prenumele, semnătura)              L.S.                                      Am primit un exemplar.                                Contravenient ............................  +  Anexa 2 (Anexa nr. 7la normele metodologice)  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII  Inspectoratul Teritorial în Construcţii .......... Seria .... nr. ......  Inspectoratul Judeţean în Construcţii ............  (autoritatea căreia îi aparţine agentul constatator)                                PROCES - VERBAL                 de constatare şi sancţionare a contravenţiilor                                încheiat astăzi,    1. Subsemnatul, ....................., în calitate de ............, în baza  legitimaţiei de control nr. ...., eliberată de ....................., în urma  controlului efectuat astăzi, ..........., ora ...., la sediul/şantierul  ............................................................................,  am constatat următoarele: ...................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    2. În conformitate cu prevederile ................................, aceste  fapte constituie contravenţii la normele legale privind .....................  şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:  - conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la .... lei până la ...... lei;  şi se aplică o amendă de ................... lei  - conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la .... lei până la ...... lei;  şi se aplică o amendă de ................... lei  - conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la .... lei până la ...... lei;  şi se aplică o amendă de ................... lei  - conform art. ....alin. ....lit. ...., - de la .... lei până la ...... lei;  şi se aplică o amendă de ................... lei    3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:    a) persoana fizică dl (dna), ..........................., cu domiciliul în  ...................., str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ....,  et. ...., ap. ...., judeţul ............., sectorul ...............,  C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, posesor (posesoare) al/a buletinului/  cărţii de identitate/paşaportului seria ..... nr. ............, eliberat(ă)/  emis (ă) de poliţia/statul ........................... la data de ..........,  tichet de înscriere a contravenţiilor seria .... nr. ............ (pentru  cetăţeni străini), în calitate de ..........................................;    b) persoana juridică .........................., înmatriculată la registrul  comerţului cu nr. ................., cod fiscal nr. ..........., cu sediul în  ..................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ....,  et. ...., ap. ...., judeţul ................, sectorul ......., reprezentată  de dl (dna) ..............., în calitate de/având funcţia de ...............,  C.N.P. │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, posesor (posesoare) al/a buletinului/  cărţii de identitate/paşaportului seria ....... nr. ..............,  eliberat(ă)/emis de poliţia/statul .................. la data de ...........,  tichet de înscriere a contravenţiilor seria .... nr. .................(pentru  cetăţeni străini).    4. Subsemnatul(a), ................., posesor (posesoare) al/a buletinului/  cărţii de identitate seria ..... nr. ...................., eliberat(ă) de  .................. la data de ................., domiciliat (domiciliată) în  ........................, str. ........................... nr. ....,  bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ...................,  C.N.P. ......................., în calitate de martor, declar că numitul,  ................., nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal  de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.           Agent constatator, Contravenient,      ............................. .............................    (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                                    Martor,                               ..................                        (numele şi prenumele, semnătura)    5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află  de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului  etc.) .....................................................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................    b) Obiecţiuni ale contravenientului ......................................  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................    6. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii    Având în vedere faptele săvârşite, se aplică contravenientului, în  condiţiile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul  juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, o  amendă contravenţională în valoare totală de ........................ lei şi  în conformitate cu prevederile legale se dispun următoarele măsuri: ........  ............................................................................  ............................................................................  ............................................................................    Măsurile dispuse se vor realiza până la data de .........................,  contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în  termenul stabilit.    7. Înştiinţare de plată:    - Contravenientul urmează să achite suma totală de ......... lei la C.E.C.  sau la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică în termen de 15 zile de  la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac  100% venit la bugetul de stat.    - Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15  zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la sediul  Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ............,  str. ...................... nr. ....... judeţul/sectorul ...................,  telefon ....................    Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data  înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.    8. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001,  cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului  proces-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face  plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei  rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.    9. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia  de aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plată", şi s-a înmânat/comunicat  contravenientului un exemplar personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare  recomandată cu confirmare de primire nr. .................. din .............          Agent constatator, Contravenient,      ............................ ............................   (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, semnătura)                                    Martor,                       ..................................                        (numele şi prenumele, semnătura)----