ORDIN nr. 49 din 29 noiembrie 2007pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 18 decembrie 2007  Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice,în temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29 noiembrie 2007,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul INorma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 18 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se completează cu următoarele definiţii:
  Termen sau abreviere Definiţie
  "Joasă tensiune Tensiune cu valoarea de cele mult 1 kV
  Medie tensiune Tensiune cu valori cuprinse între 1 kV şi 110 kV
  Specialist/expert atestat în analiza riscului tehnic şi tehnologic Persoană fizică sau juridică care deţine dreptul de a efectua analize de risc tehnic şi tehnologic conform prevederilor legale"
  2. La articolul 6 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) Ordinul ministrului transporturilor nr. 493/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ, ediţia 03/2007."3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru o centrală termoelectrică/centrală electrică de termoficare, partea care cuprinde construcţii, instalaţii şi amenajări în incinta împrejmuită a centralei, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt incluse în incinta centralei şi sunt delimitate de împrejmuirea acesteia; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform prevederilor art. 16."4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Pentru o centrală hidroelectrică, pentru lucrări care nu fac parte din frontul de retenţie, precum centrale pe derivaţie, clădiri anexe, depozite, ateliere, sedii-dispecer, zona de protecţie coincide cu zona de siguranţă şi se delimitează prin împrejmuirea incintei; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform art. 16."5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru centrala nuclearelectrică, zonarea se face în conformitate cu normele de securitate nucleară aprobate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform art. 16."6. La articolul 17 punctul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în construcţie zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecţie este delimitată astfel:(i) de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie;(îi) la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator;(iii) la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo unde este cazul;".7. La articolul 17, tabelul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Tabelul 1┌───────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Grad de rezistenţă │ Distanţa de siguranţă (m) în raport ││ la foc al │ cu construcţii vecine având categoria ││ construcţiilor │ de pericol de incendiu ││ vecine ├──────────────┬─────────┬───────────────┤│ │ AB │ C │ DE │├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤│ I, II │ 20 │ 12 │ 10 │├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤│ III │ *1) │ 14 │ 12 │├───────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────────┤│ IV, V │ *1) │ 16 │ 14" │└───────────────────┴──────────────┴─────────┴───────────────┘8. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt simetrice faţă de axul liniei."9. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Pentru respectarea servituţilor aeronautice civile, titularii de licenţe de transport, respectiv de distribuţie a energiei electrice vor lua măsuri pentru balizarea LEA cu înălţime de peste 25 m care traversează drumurile publice de interes naţional, căi ferate sau cursuri principale de apă; balizajul se execută prin: a) balizaj de zi (cu balize) pentru conductoarele din deschiderea de traversare, iar în cazurile stabilite pe baza unei analize de specialitate, şi cu balizaj de noapte (cu lumini specifice); b) balizaj de zi (vopsire), pentru stâlpii de traversare, iar când înălţimea lor depăşeşte 45 m, şi cu balizaj de noapte."10. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în anexele 1-5 la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de o capacitate energetică, respectiv amplasarea unor capacităţi energetice care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de obiective de tipul menţionat se poate face pe baza unei analize de risc. (3) Analiza de risc se face de către un operator economic sau de către un specialist/expert atestat în analiza riscului tehnic şi tehnologic şi devine anexă la avizul de amplasament; rezultatul analizei stă la baza emiterii favorabile/nefavorabile a avizului de amplasament şi la stabilirea măsurilor necesare emiterii acestuia; costul analizei de risc se suportă de către solicitant."11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - Pentru capacităţile energetice proiectate şi executate, care deţin autorizaţie de construire obţinută înainte de intrarea în vigoare a prezentei norme tehnice, rămân în vigoare dimensiunile zonelor de protecţie şi de siguranţă, aşa cum au fost definite/aplicate la punerea lor în funcţiune."12. Anexa nr. 3 la norma tehnică se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.13. Anexa nr. 4a la norma tehnică se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.14. La anexa nr. 7 la norma tehnică, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:"o^1) Ordinul ministrului transporturilor nr. 493/2007pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ, ediţia 03/2007."
   +  Articolul IIOperatorii economici şi titularii de licenţă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIDepartamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Gergely OloszBucureşti, 29 noiembrie 2007.Nr. 49.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 4/2007)-----------------------------------DISTANŢE DE SIGURANŢĂaferente centralelor eoliene
  Denumirea obiectivului învecinat cu centrala eoliana Distanţa de protecţie - m - Distanţa de siguranţă - m - De unde se măsoară distanţa de siguranţă
  Drumuri publice de interes naţional sau de interes judeţean *1) H*2) + 3 m*3) *4)
  Drumuri publice comunale, drumuri publice vicinale, drumuri de utilitate privată *1) *5)*6) *4)
  Căi ferate *1) H*2) + 3 m*7) *4)
  LEA *1) H*2) + 3 m *4)
  Centrale eoliene*8) *1) *9) *4)
  Linii aeriene de Tc *1) H*2) + 3 m *4)
  Conducte supraterane de fluide inflamabile *1) H*10)+3 m*11) *4)
  Instalaţii de extracţie petrol şi gaze naturale, de pompare petrol, staţii de reglare măsurare gaze naturale *1) H*10)+3 m*11) *4)
  Poduri *1) H*2)+3 m*12) *4)
  Baraje, diguri *1) H*2)+3 m *4)
  Clădiri locuite *1) H*13) *4)
  Clădiri cu substanţe inflamabile, cu pericol de explozie sau incendiu *1) H*2)+3 m *4)
  Aeroporturi *1) *14) *4)
  Instalaţii de emisie recepţie Tc *1) *14) *4)
  Locuri şi clădiri istorice *1) *14) *4)
  Zone cu flora sau/şi fauna protejate *1) *14) *4)
  Terenuri de sport omologate *1) H*2) + 3 m *4)
  Parcaje auto pe platforme în aer liber *1) H*2) + 3 m *4)
  LEGENDĂTc: telecomunicaţiiNOTE:*1) Conturul fundaţiei pilonului de susţinere plus 0,2 m împrejur.*2) Înălţimea pilonului plus lungimea palei.*3) Distanţa până la axul drumului nu va fi mai mică de 50 m.*4) Se măsoară de la marginea construcţiei supraterane; pentru o amenajare cu mai multe agregate (fermă) se consideră distanţa de la agregatul cel mai apropiat de obiectivul învecinat.*5) Egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m.*6) Distanţa centralei eoliene faţă de drumul de utilitate privată propriu nu se normează.*7) Distanţa până la axul căii ferate nu va fi mai mică de 100 m.*8) Amenajări eoliene cuprinzând unul sau mai multe agregate (fermă) aparţinând altui operator economic.*9) Distanţa dintre agregatul a cărui zonă de siguranţă o stabilim şi agregatul cel mai apropiat aparţinând celeilalte ferme eoliene va fi egală cu 7 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant, respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant.*10) Înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei.*11) Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară până la îngrădire.*12) După caz, se stabileşte distanţa egală cu H + 3 m dacă peste pod trece un drum naţional, un drum judeţean sau o cale ferată, ţinându-se seama şi de notele 3) şi 7), respectiv o distanţă egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m, dacă peste pod trece un drum comunal, un drum vicinal sau un drum de utilitate privată.*13) Înălţimea pilonului x 3; această distanţă se poate reduce faţă de zona de locuinţe, cu acordul comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii consumului propriu al unei zone de locuinţe va fi cel puţin egală cu înălţimea pilonului plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se normează.*14) Se stabileşte cu avizul autorităţilor competente, care sunt menţionate în certificatul de urbanism.
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 4a la Ordinul nr. 4/2007)------------------------------------DISTANŢE DE SIGURANŢĂdintre LEA şi obiective învecinate (altele decât LEA)
                                             
    Obiectivul învecinat cu LEADistanţa de siguranţă (m)
    LEA 0,4 kVLEA 20 kVLEA 110 kVLEA 220 kVLEA 400 kV
    Căi ferateTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiere
    ElectrificateNu se admite7,50*5)3*1) 11,50*2) H(st) + 3 m*3)7,50*5)3*1) 11,50*2) H(st) + 3 m*3)7,50*5)4*1) 12,50*2) H(st) + 3 m*3)8,50*5)5*1) 13,50*2) H(st) + 3 m*3)9,50*5)
    Neelectrificate7*4) H(st)7,50*4) H(st) + 3 m*3)7,50*4) H(st) + 3 m*3)8,50*4) H(st) + 3 m*3)9,50*4) H(st) + 3 m*3)
    DrumuriTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiere
    Drumuri: de interes naţional, judeţean, comunale şi vicinale7*4) *6)Stâlpii se dispun în afara zonei de protecţie a drumului7*4) *7)1*5)7*4) *7)1*5)8*4) *7)2*5)9*4) *7)3*5)
    Străzi şi drumuri de utilitate privată6*4) *7)7*4) *7)1*5)7*4) *7)1*5)8*4) *7)2*5)9*4) *7)3*5)
    Linii de Tc (traversare)Distanţa pe verticalăDistanţa pe orizontalăDistanţa pe verticalăDistanţa pe orizontalăDistanţa pe verticalăDistanţa pe orizontalăDistanţa pe verticalăDistanţa pe orizontalăDistanţa pe verticalăDistanţa pe orizontală
    Linie de Tc aeriană0,6*6)2*9)3,5*8)3,5*9)5*8)5*9)6*8)6*9)7*8)7*9)
    Linie de Tc subteranăNu se normează-5*10)-30*10)-30*10)-30*10)
    Linii de tramvai şi de troleibuz*11) (traversare)23345
    Linie contact tramvai44,5567
    Linie contact troleibuz23345
    Cablu purtător tramvai23345
    Cablu purtător troleibuz44445
    Transport pe cablu suspendatSe interzic traversările de către LEA ale liniilor de teleferic; se vor evita traversările liniilor de funicular, care se admit cu condiţia ca LEA să traverseze funicularul, cu respectarea distanţelor următoare:
    TraversareInterzis3*12)4*12)5*12)6*12)
    ApropiereH(st)12*13)12*13)13*13)14*13)
    Conducte suprateraneTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiereTraversareApropiere
    Fluide neinflamabile2*14)H(st)*15)3,50*14)5*15)4*14)5*15)5*14)6*15)6*14)7*15)
    Fluide inflamabile*16)5*15)*16)15 5*17)*16)15 5*17)*16)16 6*17)*16)17 7*17)
    Conducte subteranePentru conducte de fluide inflamabile (gaze, ţiţei, produse petroliere) distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de pământ a unui stâlp la conductă este de 5 m; distanţa poate fi redusă în cazuri obligate până la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei. Pentru conducte de transport de gaze inflamabile, pe porţiunile unde acestea sunt considerate de categoria a II-a din punctul de vedere al siguranţei, se respectă o distanţă egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului; distanţa poate fi redusă, în cazuri obligate, cu acordul beneficiarului conductei. În celelalte situaţii distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de pământ a unui stâlp la conductă este de 2 m.
    Instalaţii de extracţie petrol şi gaze naturale, de pompare petrol, staţii de reglare gaze naturaleSe interzic traversările LEA peste instalaţii de foraj şi extracţie de petrol şi gaze naturale. Se interzice apropierea axului LEA de orice parte a unei instalaţii de foraj şi extracţie la o distanţă mai mică decât 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere faţă de limita zonei în care există mediu cu pericol de explozie.
    Cursuri de apeNenavigabileNavigabileNenavigabileNavigabileNenavigabileNavigabileNenavigabileNavigabileNenavigabileNavigabile
    Traversare*18) (7)*19) (5)*19)*18) (G+1)*20)7*19) 5*19)G+1*20)7*19) 5*19)G+1*20)8*19) 6*19)G+2*20)9*19) 7*19)G+4*20)
    Apropiere*18)1*21)2*21)2*21)3*21)
    Poduri, baraje, diguriTraversare TrecereApropiereTraversare TrecereApropiereTraversare TrecereApropiereTraversare TrecereApropiereTraversare TrecereApropiere
    Poduri2*23)2*23)7*22) 3*23)5*24)7*22) 3*23)5*24)8*22) 4*23)6*24)9*22) 5*23)7*24)
    Diguri, baraje accesibile circulaţiei autovehiculelor2*23)2*23)6*22) 3*23)5*24)6*22) 3*23)5*24)7*22) 4*23)6*24)8*22) 5*23)7*24)
    Diguri, baraje accesibile doar circulaţiei pedestre2*23)2*23)5*22) 3*23)5*24)5*22) 3*23)5*24)6*22) 4*23)6*24)7*22) 5*23)7*24)
    Clădiri
    Traversări clădiri locuite - distanţa faţă de orice parte a clădiriiNumai LEA cu conductoare torsadateSe interzice traversarea de LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV a clădirilor locuite4*25)5*25)7*25)
    Traversări clădiri locuite - distanţa faţă de antenă--3*25)4*25)5*25)
    Traversări clădiri nelocuiteNumai LEA cu conductoare torsadate3*25)3*25)4*25)6*25)
    Apropieri faţă de clădiri locuite1*26)3*27)4*27)5*27)7*27)
    Apropieri faţă de clădiri nelocuite1*26)3*27)3*27)4*27)6*27)
    Depozite şi clădiri cu substanţe inflamabile, cu pericol de explozie sau incendiuSe interzic traversările LEA peste depozite deschise cu substanţe inflamabile, precum şi peste clădiri cu substanţe cu pericol de explozie şi incendiu. În cazul apropierii LEA de depozite cu substanţe combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu, distanţa minimă pe orizontală dintre axul LEA şi orice parte a depozitului este: - pentru depozite deschise cu substanţe combustibile solide, înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere; - pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu şi explozie şi pentru depozite de muniţie, 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere
    Zone cu circulaţie frecventăDistanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi sol
      H(st)7789
    Culturi pe spaliere metalice şi îngrădiri metaliceDistanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi
    SolPartea superioară a spalieruluiSolPartea superioară a spalieruluiSolPartea superioară a spalieruluiSolPartea superioară a spalieruluiSolPartea superioară a spalierului
      1,563637485
    Instalaţii de îmbunătăţiri funciare (conducte, canale şi jgheaburi)3,5*28)5*28)5*28)6*28)7*28)
    4*29)6*29)6*29)7*29)8*29)
    3,5*30)3,50*30)4*30)5*30)6*30)
    Traversări şi apropieri faţă de terenuri*31)*32)*33)*31)*32)*33)*31)*32)*33)*31)*32)*33)*31)*32)*33)
          64,52,5653764875
    Aeroporturi: se interzice traversarea LEA peste aeroporturi, iar apropierile se tratează conform legislaţiei de specialitate. Instalaţii de emisie-recepţie de Tc de înaltă frecvenţă: se interzice traversarea LEA peste acestea. Terenuri de sport omologate: se interzic traversările LEA peste acestea. Parcaje auto pe platforme în aer liber: se evită traversarea acestora; în cazuri obligate*34) se tratează ca traversări ale drumurilor.
  LEGENDĂH(st): înălţimea stâlpului liniei electrice aerieneTc: telecomunicaţiiNOTE:*1) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi cablul purtător al liniei de contact.*2) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi şină în cazul căilor ferate electrificabile.*3) Distanţa pe orizontală dintre marginea celui mai apropiat stâlp şi cea mai apropiată şină.*4) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabilă a drumului situat în localitate sau în afara localităţilor.*5) Distanţa pe orizontală dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată şină, respectiv limita amprizei drumului.*6) Nu se admit traversări ale autostrăzilor de către LEA de 0,4 kV.*7) Stâlpii liniilor se vor amplasa în afara zonei de siguranţă a drumului pentru LEA de 0,4 kV, respectiv începând de la limita exterioară a zonei de protecţie a drumului, pentru LEA de înaltă tensiune.*8) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi linia de telecomunicaţii.*9) Distanţa pe orizontală dintre stâlpul LEA şi linia de telecomunicaţii.*10) Distanţa pe orizontală dintre fundaţia stâlpului LEA sau priza sa de pământ şi linia de telecomunicaţii.*11) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi linia de contact sau cablul purtător.*12) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi linia de contact sau cablul purtător.*13) Distanţa pe orizontală dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cablul purtător.*14) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA şi partea superioară a conductei; distanţa minimă pe orizontală este egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului plus 3 m.*15) Distanţa pe orizontală dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi peretele conductei.*16) Se interzice traversarea conductelor de transport de gaze sau a conductelor dintre schele şi rafinării; se vor evita traversările peste alte conducte din această categorie, ele putând fi totuşi realizate cu respectarea unor măsuri de protecţie şi siguranţă, conform NTE 003/04/00. Se interzice în orice situaţie traversarea acestor conducte de către LEA de 0,4 kV (joasă tensiune).*17) Distanţa pe orizontală dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi peretele conductei; se vor aplica măsuri de siguranţă şi protecţie conform NTE 003/04/00, corespunzător valorilor pe care le au aceste distanţe.*18) Se interzice traversarea apelor curgătoare, lacurilor sau canalelor navigabile de LEA 0,4 kv; construirea acestora peste ape sau în zona de protecţie a acestora se face, în cazuri obligate, numai cu acordul organelor de gospodărire a apelor, respectându-se distanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeata maximă şi nivelul maxim al apei la traversări peste ape nenavigabile, respectiv distanţa minimă la poarta de gabarit a navelor.*19) Distanţa pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeata maximă şi nivelul maxim al apei; cifrele de sus se referă la traversări în zonele localităţilor şi în zonele amonte ale lucrărilor hidrotehnice, dispuse transversal pe albie, iar cele de jos la traversări în celelalte zone.*20) G este gabaritul de liberă trecere al navelor, stabilit în funcţie de specificul navigaţiei, de comun acord cu autorităţile competente.*21) Distanţa pe orizontală dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi planul vertical la malul apei.*22) Distanţa pe verticală dintre conductorul LEA la săgeată maximă şi partea circulată a podului, digului sau barajului. Prin trecere, în acest tabel, se înţelege amplasarea LEA de-a lungul podurilor, digurilor sau barajelor, dar numai cu acordul autorităţilor competente.*23) Distanţa pe verticală dintre conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei.*24) Distanţa reală dintre conductorul extrem al LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei; când distanţa este sub valorile din tabel, se vor trata ca treceri.*25) Distanţa dintre conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii.*26) Distanţa pe orizontală dintre un stâlp al LEA şi orice parte a clădirii; liniile (fasciculele) cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mică (C, D , E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fasciculului întins, respectiv 3 cm în cazul fasciculului pozat.*27) Distanţa dintre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare.*28) Distanţa pe verticală, la săgeata maximă a conductorului, de la cota terenului la canale în debleu, respectiv de la cota coronamentului la canale în rambleu, pentru canale accesibile numai circulaţiei pedestre.*29) Distanţa pe verticală, la săgeata maxima a conductorului, de la cota terenului la canale în debleu, respectiv de la cota coronamentului la canale în rambleu, pentru canale accesibile circulaţiei cu autovehicule, fără a fi drumuri publice.*30) Distanţa pe verticală, la săgeata maximă a conductorului, până la peretele superior al jgheabului sau conductei supraterane fixe ori mobile.*31) Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile transporturilor şi maşinilor agricole, drumuri de utilitate privată.*32) Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile numai circulaţiei pedestre.*33) Zone neaccesibile circulaţiei pedestre (stânci abrupte, faleze).*34) Prin cazuri obligate, în accepţia normei tehnice, se înţelege doar situaţiile în care se proiectează şi se execută o LEA care traversează un parcaj auto, nu şi acelea în care se doreşte a se instala un parcaj auto sub o LEA existentă.-------------