HOTĂRÂRE nr. 1.506 din 12 decembrie 2007privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 18 decembrie 2007    Având în vedere:- dispoziţiile Deciziei 435/2007/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" (2007/435/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2007;- dispoziţiile Deciziei 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii", precum şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (2007/573/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;- dispoziţiile Deciziei 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" (2007/574/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;- dispoziţiile Deciziei 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" (2007/575/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se abilitează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative să gestioneze fondurile acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii".  +  Articolul 2Cadrul general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general "Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Secretarul de stat al Departamentuluipentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordeap. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 12 decembrie 2007.Nr. 1.506.----