HOTĂRÂRE nr. 1.438 din 28 noiembrie 2007privind aprobarea închirierii unor imobile şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 6 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă închirierea de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu a imobilelor şi a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea acesteia, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu are dreptul să reţină o cotă-parte de 35% din sumele percepute din închirierea bunurilor prevăzute la art. 1 alin. (1), iar diferenţa de 65% se face venit la bugetul de stat. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru protecţia Mediului Sibiu va folosi o parte din cota sa de chirie pentru întreţinerea şi repararea imobilelor respective.  +  Articolul 3 (1) Contractele de închiriere se încheie de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în condiţiile legii. (2) În contractul de închiriere se prevăd clauze privind utilizarea, conservarea şi restituirea bunurilor închiriate, precum şi clauze de natură să asigure exploatarea potrivit specificului acestora.  +  Articolul 4Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului elaborează instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea atribuirii contractelor de închiriere şi contractul-cadru de închiriere, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi dezvoltare durabilă.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:- În anexa nr. 12 la poziţia (nr. M.F.) 149659, coloana "Adresa" va avea următorul cuprins:"Ţara: România; Judeţ: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Autogării; nr. 14".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Silviu Stoica,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.438.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului şiîn administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului -Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, care pot fi închiriate
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de inventar atribuit de M.E.F. Codul de clasificare a imobilului
  Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 14, judeţul Sibiu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Teren Suprafaţa = 2.136 mp 149.659 8.29.06
  Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 14, judeţul Sibiu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Clădire, ateliere şi magazii Suprafaţa construită = 436 mp 149.660 8.29.06
  Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 14, judeţul Sibiu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Clădire stand probe limnigraf Suprafaţa construită = 124 mp 149.661 8.29.06
  Municipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 14, judeţul Sibiu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Corp laboratoare şi ateliere; bazin tratare Suprafaţa construită = 292 mp 149.662 8.29.06
  --------