LEGE nr. 334 din 3 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 4 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Salariaţii care au vechime în muncă în cadrul aparatului Ministerului Afacerilor Externe de cel puţin 2 ani primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază. (2) Pentru fiecare an de vechime în muncă, ce depăşeşte pragul de 2 ani, la procentul de la alin. (1) se adaugă câte 3 procente. (3) Sporul de stabilitate, acordat în condiţiile alin. (1) şi (2), nu poate depăşi 20% din salariul de bază. (4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare în care s-a îndeplinit vechimea prevăzută la alin. (1) şi (2). (5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în muncă după pensionare."2. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Pe timpul cât urmează cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice, membrilor Corpului diplomatic şi consular al României li se suspendă raporturile de muncă şi beneficiază de o indemnizaţie lunară de 500 lei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei, dacă nu realizează venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează prin hotărâre a Guvernului."3. După articolul 31 se introduc două noi articole, articolul 31^1 şi articolul 31^2, cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României beneficiază, anual, de o indemnizaţie de reprezentare în lei, pentru procurarea de efecte personale, al cărei cuantum se situează la nivelul salariului de bază corespunzător funcţiei de încadrare. (2) Condiţiile de acordare a indemnizaţiei de reprezentare se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.Art. 31^2. - (1) Membrii Corpului diplomatic şi consular al României care nu deţin o locuinţă în proprietate şi cărora nu li s-a putut asigura o locuinţă de serviciu sau de intervenţie în Bucureşti au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II şi în cazul în care membrii Corpului diplomatic şi consular al României au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ulterior datei numirii în funcţie. (2) Condiţiile în care se acordă compensarea şi plafonul lunar şi anual în limita căruia se poate deconta chiria se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe."4. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Unităţile trimiţătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat şi se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. 4."5. La articolul 41 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei deţinute în proprietate din ţară, în sumă de 500 lei, impozabilă, potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se află permanent în străinătate şi nu realizează niciun fel de venituri din chirii. Indemnizaţia se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În situaţia în care concediul de odihnă se efectuează în străinătate, la solicitarea persoanei în cauză, indemnizaţia de concediu se stabileşte şi se plăteşte în valută, potrivit anexei nr. 4. În această situaţie, unităţile trimiţătoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, nici pentru personalul în cauză şi nici pentru membrii săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei legi."7. La articolul 50 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) pentru efectuarea în ţară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care au loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat şi cu prevederile art. 43 alin. (4)."8. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile diplomatice şi consulare
    Nr. crt.Funcţii diplomatice şi consulareGradul diplomatic sau consularNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    1.AmbasadorAmbasadorS17,00
    2.Ministru plenipotenţiarMinistru plenipotenţiarS16,00
    3.Ministru-consilierMinistru-consilierS14,00
    4.Consilier diplomatic, consul generalConsilier diplomatic, consul generalS13,00
    5.Secretar I, consulSecretar I, consulS12,00
    6.Secretar II, viceconsulSecretar II, viceconsulS11,00
    7.Secretar IIISecretar IIIS10,00
    8.Ataşat, agent consularAtaşat, agent consularS8,00
  9. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2SALARIILE DE BAZĂpentru funcţiile specifice de execuţie
    Nr. crt.Funcţii specifice de execuţieGradul profesionalNivelul studiilorCoeficientul de multiplicare
    1.Consilier relaţii, interpret relaţii IConsilier relaţii, interpret relaţii IS12,00
    2.Consilier relaţii, interpret relaţii IIConsilier relaţii, interpret relaţii IIS10,50
    3.Consilier relaţii, interpret relaţii IIIConsilier relaţii, interpret relaţii IIIS9,50
    4.Referent relaţii, referent comunicaţii, curier diplomatic IReferent relaţii,S8,00
    referent comunicaţii,SSD7,50
    curier diplomatic I,PL7,00
    referent protecţie IM6,50
    5.Referent relaţii, referent comunicaţii, curier diplomatic IIReferent relaţii,S7,50
    referent comunicaţii,SSD7,00
    curier diplomatic II,PL6,50
    referent protecţie IIM4,50
    6.Cancelarist relaţii ICancelarist relaţii IPL7,00
    M6,50
    7.Cancelarist relaţii IICancelarist relaţii IIPL6,50
    M4,50
    8.Curier relaţii ICurier relaţii IM6,00
    G4,00
    9.Curier relaţii IICurier relaţii IIM5,50
    G3,00
  10. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 3INDEMNIZAŢII DE CONDUCEREcorespunzătoare funcţiilor de conducere exercitate de personalulîncadrat pe funcţii diplomatice şi consulare şi pe funcţii specificeMinisterului Afacerilor Externe
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (%)
    1.Director general, secretar general55
    2.Director general adjunct, director, director de cabinet, secretar general adjunct50
    3.Director adjunct40
    4.Şef serviciu30
    5.Şef birou25
  NOTĂ:Secretarul general este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 1, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere prevăzută la nr. crt. 1 din prezenta anexă.Secretarul general adjunct este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. 1 la nr. crt. 3, la care se adaugă o indemnizaţie de conducere prevăzută la nr. crt. 2 din prezenta anexă."11. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"ANEXA Nr. 4NOMENCLATORULfuncţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinareasalariilor în valută pentru personalul trimisîn misiune permanentă în străinătate
    Nr. crt.Funcţia de încadrare la misiuneNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict armat, reprezentant special SECIS6,00
    2.Ambasador de carierăS5,70
    3.Consul general-şef al unui consulat general, ministru plenipotenţiarS5,60
    4.Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut culturalS5,50
    5.Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, ataşat apărare clasa I, ataşat de afaceri interne clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa I, şef birou presă clasa I, director centru de informare, director adjunct institut culturalS4,40
    6.Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, ataşat apărare clasa a II-a, ataşat de afaceri interne clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale clasa a II-a, şef birou presă clasa a II-a, reprezentant militarS4,20
    7.Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, ataşat apărare adjunct clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, consul clasa I, ataşat principal comunicaţii clasa IS3,80
    8.Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, ataşat apărare adjunct clasa a II-a, ataşat de afaceri interne adjunct clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, consul clasa a II-a, ataşat principal comunicaţii clasa a II-aS3,70
    9.Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, viceconsul clasa I, şef birou turism clasa I, ataşat comunicaţii I clasa IS3,50
    10.Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, corespondent de presă clasa I, economist clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa I, viceconsul clasa a II-a, ataşat comunicaţii I clasa a II-aS3,40
    11.Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, şef serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa IS3,30
    12.Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relaţii clasa a II-a, referent principal relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa a II-aS3,10
    13.Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, bibliotecar principal, agent consular clasa I, ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, referent principal protecţie clasa IS2,90
    14.Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a II-a, referent principal protecţie clasa a II-aS2,80
    15.Şef birou administrativ, referent principal de specialitateM2,70
    16.Contabil principal, referent transmitere, funcţionar consular principalM2,60
    17.Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcţionar consularM2,50
    18.Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecţie IM2,50
    19.Intendent I, referent de specialitate II, referent protecţie IIM2,30
    20.Funcţionar administrativ I, secretar-dactilograf, stenodactilograf, referent relaţii, intendent IIM2,20
    G1,80
    21.Dactilograf, telexist, şofer I, muncitor calificat IM2,10
    G1,70
    22.Funcţionar administrativ IIM2,00
    G1,60
    23.Şofer II, muncitor calificat IIG1,60
    24.PortarG1,40
    25.ÎngrijitorG1,30
  NOTĂ:1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, pentru personalul aflat în misiune, care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a.Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate.3. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevăzute în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."12. La anexa nr. 5, punctul 2 al notei va avea următorul cuprins:"2. Cheltuielile pentru carburanţi se decontează în limita a 12,5 litri de combustibil la 100 km parcurşi."
   +  Articolul IILegea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 decembrie 2007.Nr. 334.-----------