ORDIN nr. 187 din 31 octombrie 2007pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 26 noiembrie 2007    Văzând Referatul de aprobare nr. 71.406 din 13 august 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, şi anexele nr. 3 şi 4 la Norma veterinară privind producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, comercializarea şi utilizarea produselor medicinale veterinare şi a altor produse de uz veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 21 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/82/CE privind Codul comunitar pentru produsele medicinale veterinare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 311 din 28 noiembrie 2001, p. 1, aşa cum a fost modificată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/28/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 136 din 30 aprilie 2004, p. 58-84.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 31 octombrie 2007.Nr. 187.  +  AnexăNORMA 31/10/2007