HOTĂRÂRE nr. 1.375 din 12 noiembrie 2007privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Se modifică valoarea de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Argeş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.2. Se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Argeş un imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2007.Nr. 1.375.  +  Anexa -----(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006)----------------------------------------------------
  1. Ordonator principal de credite 4221187 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4317916 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor Argeş
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii /societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌─────┬────────┬──────────────┬──────────────────────────────┬──────┬─────────┐│Nr. │Codul │ │Datele de identificare │ │ ││M.F. │de │ │ │ │ ││ │clasi- │ │ │ │Valoarea ││ │ficare │Denumirea ├──────────┬──────────┬────────┤Anul │ de ││ │ │ │Descrierea│Vecinătă- │Adresa │dobân-│inventar ││ │ │ │tehnică │ţile │ │dirii/│- lei- ││ │ │ │(pe scurt)│(după │ │dării │ ││ │ │ │ │caz, (pe │ │ în │ ││ │ │ │ │scurt) │ │folo- │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │├─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│36687│8.29.06 │Clădire │Suprafaţa │E- Bd. │Ţara: │1957 │1.156.523││ │ │administrativă│construită│Republicii│România │ │ ││ │ │Plantelor │= │V- Str. │munici- │ │ ││ │ │ │247 mp │Dumbravei │piul │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │N-S - │Piteşti │ │ ││ │ │ │desfăşura-│proprie- │Bd. │ │ ││ │ │ │tă= │tate │Republi-│ │ ││ │ │ │494 mp │privată │cii │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │ │nr. 22 │ │ ││ │ │ │curţii │ │judeţul │ │ ││ │ │ │= 645 mp │ │Argeş │ │ │├─────┼────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┼─────────┤│ │8.29.06 │Clădire seră │Suprafaţa │E- Bd. │Ţara: │2007 │673.465 ││ │ │corp de │construită│Republicii│România │ │ ││ │ │legătură, │seră = │V- Str. │munici- │ │ ││ │ │garaj │200 mp │Dumbravei │piul │ │ ││ │ │mansardat şi │Suprafaţa │N-S - │Piteşti │ │ ││ │ │împrejmuire │construită│proprie- │Bd. │ │ ││ │ │incintă │garaj = │tate │Republi-│ │ ││ │ │ │80 mp │privată │cii │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │ │nr. 22 │ │ ││ │ │ │desfăşura-│ │judeţul │ │ ││ │ │ │tă garaj │ │Argeş │ │ ││ │ │ │= 135 mp │ │ │ │ ││ │ │ │Împrejmui-│ │ │ │ ││ │ │ │re incintă│ │ │ │ ││ │ │ │sediu = │ │ │ │ ││ │ │ │130 ml │ │ │ │ │└─────┴────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┴─────────┘------